184 NiRWaNa i jej słowiański źródłosłów, jako NiR+WaNA/Nie+WiaNa, tradycyjnie pomijany przez allo-allo źródła

Jest to po części ciąg dalszy wpisu nr 182, jak i odpowiedź, na celne uwagi czytelniczki „kamila” z 2015-10-09 o 09:06 dokonany tu:

https://skribh.wordpress.com/2015/10/07/182-jezykoznawcze-klamstwa-czyli-tzw-greckie-%E1%BC%80-a-czyli-tzw-pie-n%CC%A5-czyli-slowianskie-nie-ktorego-jakos-nie-podaje-sie-w-allo-allo-zrodlach/#comment-1484

Oto, niespodziewane kolejne dowody potwierdzające rasistowskie uprzedzenia allo-allo itp, jak i (coraz bardziej wygląda na rzeczywisty) przeciw-słowiański spisek tzw. germańskich językoznawców, na przykładzie wywiedzenia znaczenia i źródłosłowu sanskryckiego słowa NiRWaNA.

Coś za dużo tych przemilczeń, nie sądzicie?

!Uwaga!
Zgodnie z przejściem L -> R, odnajdywanym w sanskrycie, wydaję się, że pierwotne brzmienie tego słowa, wywodzi sięz rdzeni NiL+WaNa, patrz słowiańskie słowa SL”oWo i SL”aWa, jak i sanskryckie S’RaWaS’.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nirwana
Nirwana (dosłownie zgaśnięcie, zdmuchnięcie) (skt nirvāṇa निर्वाण; pali nibbāna निब्बान; chiń. niepan 涅槃; kor. yǒlban ( ); jap. nehan 涅槃; wiet. niết-bàn; tyb. bde bar gshegs pa’i gnas (བདེ་བར་གཤེགས་པའི་གནས།); Chiń. ji ( ); kor. chǒk ( ); jap. jaku ( ); wiet. tich. Chiń. jimie (寂滅); kor. chǒkmyǒl ( ); jap. jakumetsu ( ); wiet. tịch diệt. Chiń. miedu (滅度); kor. myǒldo ( ); jap. metsudo ( ); wiet. diệt độ. Chiń. yuanguo ( ); kor. wǒnkwa ( ); jap. enga ( ): wiet. viên qua.) – wygaśnięcie cierpienia, termin używany w religiach dharmicznych na określenie bardzo zaawansowanego poziomu urzeczywistnienia.

Buddyzm

W buddyzmie nirwana to nieuwarunkowany stan (skt asamskṛta dharma) wyzwolenia od cyklu narodzin i śmierci, czyli samsary. Nirwana jako słowo składa się z przedrostka ni[r]- (ni, nis, nih) oznaczającego „na zewnątrz, z dala od, bez” i rdzenia vâ[na] (pali vâti), który można przetłumaczyć jako „powiew”[1]. Osoba, która osiągnęła stan nirwany ma być wyzwolona od cierpienia i przyczyn cierpienia (patrz Cztery szlachetne prawdy), ponieważ usunęła niewiedzę, która jest źródłem cierpienia tak, że nie powstają splamienia i odpowiadająca im karma, a po jej śmierci nie dochodzi do kolejnego wcielenia (patrz dwanaście ogniw współzależnego powstawania). W buddyzmie pojęcie nirwany ma różne znaczenia i można je odnieść do nauk nieistniejących już szkół hinajany, gdzie osiąga się stan śrawaki, oraz do nauk mahajany, gdzie opisuje się stan buddy jako trzy ciała Buddy.

Pojęcie nirwany w naukach buddyjskich szkół hinajany odnosi się do rzeczywistości zrealizowania „pustości” (Siunjata) tożsamości „ja”. Zrealizowanie tego rodzaju „pustości” umożliwia przekroczenie splamień umysłu, tj. osiągnięcia stanu śrawaki, który zdolny jest do wyzwolenia samego siebie. Pomimo że obecnie szkoły hinajany nie istnieją, wielu mistrzów buddyjskich opowiada się, że są podobne do nauk ówczesnej tradycji theravady.

Pojęcie nirwany w buddyjskich naukach mahajany można rozpatrywać zgodnie z poglądem madhjamaki, najwyższej doktryny o Siunjacie w buddyzmie oraz z poglądem o naturze buddy.

Nauki madhjamaki opisują, że wszystko jest współzależnie przejawiające się i dotyczy to zarówno przejawień nirwany i samsary. Na poziomie konwencjonalnego rozumienia, wszystkie zjawiska tworzą się i zanikają pod wpływem odpowiednich dla nich przyczyn i warunków, ale ostatecznie według analizy jednak nie można w tych zjawiskach odnaleźć ich inherentnej, wrodzonej i niezależnej egzystencji. Zjawiska jednak wydają się tak pojawiać i zanikać, nie ma dlatego również totalnej pustości, jako nicości. Nie istnieje więc nihilizm (że nic nie przejawia się i nie podlega się dlatego żadnym konsekwencjom swoich czynów) oraz eternalizm (że wszystko istnieje, tak jak się wydaje tylko przejawiać, niby z góry ustalone, realne w sposób inherentny i niezmienny oraz nie ma możliwości dlatego osiągnięcia „transcendencji np. wyobrażenie doskonałości jako nieosiągalnego absolutu, boskości, nirwany). Madhjamaka jest więc to „Środkowa Ścieżka” przybliżająca ku bezpośredniemu rozpoznaniu natury rzeczywistości przez wyeliminowanie wszystkich niewłaściwych „skrajnych” poglądów, kierując się głównie analitycznym wnioskowaniem. Nauki o „naturze buddy” pomagają za to opisać naturę rzeczywistości taką jaką powinna ona być, jako tathagatagarbha bądź sugatagarbha, choć należy to doświadczyć bezpośrednio „poza słowami” przez praktykę (tak jak zaleca madhjamaka).

Jamgon Kongtrul Lodrö Thaye, badacz współczesnego buddyzmu tybetańskiego, podsumowuje to, że „to co nazwane jest „samsarą” i „nirwaną” jest jedynie z perspektywy zjawisk wydających się (tylko) przejawiać (patrz pogląd madhjamaki). Inherentna, wrodzona natura ich obu to Przejrzyste Światło wolne od (konceptualnych) wytworów, które powiada się, że jest naturą buddy (wylie. bde bar gshegs pa’i snying po, sanskryt. sugatagarbha)”[2].

Błędem jest uważanie nirwany – stanu Tathagaty po śmierci – za unicestwienie. Wiążą się z tym następujące terminy: upadhiśesza (skt. upadhiśeṣa), nirupadhiśesza i parinirwana:

upadhiśesza nirwana (zwana także sopadhiśesza nirwana; pali savupadisesa nibbana): jest całkowitym przerwaniem niewiedzy i namiętności, tzw. splamień, chociaż jest kontynuacja lecz bez oddziaływania owych splamień. Doskonałym przykładem jest tu Śakjamuni po swoim oświeceniu tak jak to opisywały szkoły hinajany.

nirupadhiśesza nirwana (parinirwana); pali anupadisesa-nibbana; jest stanem Doskonałego Oświecenia, gdzie przekroczone są skandhy, splamienia, ale i również wszystkie bardziej subtelne (według nauk mahajany) zaciemnienia niewiedzy. Mahajana podkreśla, że zanim zrealizuje się stan Buddy, określany jako trzy ciała Buddy, udoskonala się stan bodhisattwy dla pożytku czujących istot kolejno na dziesięciu jego stopniach (skt. bhumi).

Nirupadhiśesza nirwana lub parinirwana (ten drugi termin jest czasem używany tylko dla określenia odejścia mnicha, podczas gdy Mahaparinirwana to synonim odejścia Buddy Śakjamuniego) nigdy nie były uważane przez wczesne szkoły buddyjskie za NIC, lecz za asamskṛta dharma – dharmę nieuwarunkowaną, pewien rodzaj noumenalnej, nieuwarunkowanej rzeczywistości za całą grą fenomenów. Jest niewyrażalna; nie jest to bhawa (skt. bhāva – istnienie), gdyż jako asamskṛta nie jest podległa narodzinom, schyłkowi czy śmierci, jak inne empiryczne rzeczy. Nie jest również abhawą (nieistnieniem), ani nie jest po prostu całkowitym unicestwieniem, mimo obrazowania nirwany przykładem zdmuchnięcia świecy czy wygaśnięcia lampy. Później często używano terminu asamskṛta jako synonimu nirwany, a terminu samskṛta (uwarunkowane) – jako synonimu samsary.

Synonimy nirwany
Buddyzm zawsze utrzymywał, że chociaż stan nirwany jest niewyrażalny słowami, to jest rzeczywisty. Zwykle określa się go terminami negatywnymi (np. Sutra Serca), ale znajdujemy również i określenia pozytywne: rzeczywistość poza wszystkimi cierpieniami i zmianami, trwałe, spokojne, niezepsute, nieskażone, itp. Nirwana jest wyspą, schronieniem, ucieczką i celem.

Synonimy negatywne :
tanhakkhaya – Ustanie pragnień
virāga – Nieobecność pragnień
nirodha – Ustanie
Synonimy pozytywne :
śiva – Pomyślne, Dobre
khema – Bezpieczeństwo
śuddhi – Czystość
dipa – Wyspa
sarana – Schronienie
tāna – Ochrona
pāra – Przeciwległy brzeg, Druga strona
śanti – Spokój, Uspokojenie

Bibliografia
Red. Stephan Schuhmacher i Gert Woerner. The Encyclopedia of Eastern Philosophy and Religion. Shambala. Boston, 1989 ISBN 0-87773-433-X
Heinrich Dumoulin. Zen Buddhism: A History. India and China. Macmillan Publishing Company. Nowy Jork, 1990. ISBN 0-02-908220-X
Paul L. Swanson. Foundations of T’ien-t’ai Philosophy. Asian Humanities Press. 1989 ISBN 0-89581-919-8
David Snellgrove. Indo-Tibetan Buddhism. Shambala. Boston, 1987. ISBN 0-87773-311-2 (tom I); ISBN 0-87773-379-1 (tom 2)
Paul Williams. Mahayana Buddhism. The Doctrinal Foundations. Routledge. Londyn i Nowy Jork, 1989. ISBN 0-415-02537-0
Sangharakshita. A Survey of Buddhism. Tharpa Publications. Londyn, 1987. ISBN 0-948006-01-3
Joanna Macy. Mutual Casuality in Buddhism and General Systems Theory. The Dharma of Natural Systems. State University of New York Press. Albany, 1991 ISBN 0-7914-0637-7

https://en.wikipedia.org/wiki/Nirvana
Nirvāṇa (/nɪərˈvɑːnə, -ˈvænə, nər-/;[2] Sanskrit: निर्वाण nirvāna  [nirʋaːɳə]; Pali: निब्बान nibbāna ; Prakrit: णिव्वाण ṇivvāṇa ) literally means „blown out”, as in a candle.[3] It is most commonly associated with Buddhism.[web 1][4]

In the Buddhist context nirvana refers to the imperturbable stillness of mind after the fires of desire, aversion, and delusion have been finally extinguished.[3] In Hindu philosophy, it is the union with Brahman, the divine ground of existence, and the experience of blissful egolessness.[5]

In Indian religions, the attainment of nirvana is moksha,[note 1] liberation from samsara, the repeating cycle of birth, life and death.[7][8][note 2]
(…)
Etymology
The word nirvāṇa is from the verbal root √vā ‚blow’ in the form of past participle vāna ‚blown’; prefixed with the preverb nis which means ‚out’. Hence the original meaning of the word is ‚blown out, extinguished’. Sandhi changes the spelling: the v of vāna causes nis to become nir, and then the r of nir causes retroflexion of the following n: nis+vāna > nirvāṇa It is used in the sense of ‚dead’ in the Mahābhārata (i.e. life extinguished). [Monier-Williams Sanskrit English Dictionary sv nirvāṇa]
(…)

https://en.wiktionary.org/wiki/nirvana
(…)
Etymology[edit]
Borrowing from Sanskrit निर्वाण ‎(nir-vāṇa, “blown or put out, extinguished”), from निस् ‎(nis, “out”) + वा ‎(vā, “to blow”).

https://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Proto-Indo-European/h%E2%82%82weh%E2%82%81-

Proto-Indo-European
Root *h₂weh₁-[1] to blow (of wind)

► Terms derived from the PIE root *h₂weh₁-

*h₂wḗh₁- ‎(Narten present)[1]
Balto-Slavic:
Slavic: *vějati (see there for further descendants)
Old Church Slavonic: вѣꙗти ‎(vějati)
Germanic: *wēaną (see there for further descendants)
Hellenic:
Ancient Greek: ἄημι ‎(áēmi)
Indo-Iranian:
Indo-Aryan:
Sanskrit: वाति ‎(vā́ti)
Iranian:
Avestan: ‎(vāiti)
*h₂wéh₁-n̥ts ‎(“wind”, active participle)[1]
Unsorted formations:
Balto-Slavic:
Slavic: *větrъ (see there for further descendants)
Indo-Iranian:
Indo-Aryan:
Sanskrit: वा ‎(vā)
Iranian:
Persian: وز ‎(vaz)

References
Don Ringe, From Proto-Indo-European to Proto-Germanic, Oxford University Press, 2006

https://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Proto-Slavic/v%C4%9Btr%D1%8A
Appendix:Proto-Slavic/větrъ

Etymology
From Proto-Balto-Slavic *ueʔtr-,from Proto-Indo-European *h₂weh₁- +‎ *-trъ.
Cognate with Lithuanian vė́tra ‎(“storm”), Latvian vētra ‎(“storm”), Old Prussian wetro ‎(“wind”).

Noun
*vě̀trъ m wind

http://sjp.pwn.pl/slowniki/wia%C4%87.html
wiać

Wielki słownik ortograficzny

wiać wieję, wieją; wiej•cie; wiali a. wieli
wiano -nie; wian

Słownik języka polskiego

wiać
1. «o wietrze: przesuwać się z jakąś prędkością i siłą»
2. «o chłodzie, wilgoci, zapachu itp.: być odczuwalnym w dochodzącym skądś powietrzu»
3. «o ogólnym, zwykle przykrym wrażeniu: być odczuwalnym w kontakcie z czymś lub z kimś»
4. pot. «szybko uciekać»
5. «oddzielać ziarno od plew w wialni»
wiano
1. daw. «posag i wyprawa panny młodej»
2. «w dawnym prawie polskim: suma zapisywana żonie przez męża, równa sumie posagu»
wiano klasztorne «majątek wnoszony przez osobę wstępującą do klasztoru»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

wiać, wianie, wiano

http://www.etymonline.com/index.php?term=nirvana
nirvana (n.) 1836, from Sanskrit nirvana-s „extinction, disappearance” (of the individual soul into the universal), literally „to blow out, a blowing out” („not transitively, but as a fire ceases to draw;” a literal Latinization would be de-spiration), from nis-, nir- „out” + va- „to blow” (see wind (n.1)). Figurative sense of „perfect bliss” is from 1895.

http://www.etymonline.com/index.php?term=wind&allowed_in_frame=0
wind (n.1) „air in motion,” Old English wind „wind,” from Proto-Germanic *windaz (cognates: Old Saxon, Old Frisian, Middle Dutch, Dutch wind, Old Norse vindr, Old High German wind, German Wind, Gothic winds), from PIE *we-nt-o- „blowing,” from root *we- „to blow” (cognates: Sanskrit va-, Greek aemi-, Gothic waian, Old English wawan, Old High German wajan, German wehen, Old Church Slavonic vejati „to blow;” Sanskrit vatah, Avestan vata-, Hittite huwantis, Latin ventus, Old Church Slavonic vetru, Lithuanian vejas „wind;” Lithuanian vetra „tempest, storm;” Old Irish feth „air;” Welsh gwynt, Breton gwent „wind”).

!UWAGA!
Tym razem nawet podano słowiańskie źródłosłowy, jeden dla rdzenia WiaTR – Old Church Slavonic vetru, a drugi dla WiaC’/T’ – Old Church Slavonic vejati!!! No jest to jakieś niesamowite powodzenie, bo zdarza się coś takiego niezwykle rzadko!!!

…..

Pytanie za 100 punktów na koniec:

No i co, wikipedia angielska i inne allo-allo źródła znają słowiańskie źródłosłowy i nawet je podają, tyle tylko że polskojęzyczna wiki milczy na ten temat zawzięcie… jak grób… czy świadczy to o jej niezawodnym zawodowstwie i niepodważalnej wiarygodności?..

16 thoughts on “184 NiRWaNa i jej słowiański źródłosłów, jako NiR+WaNA/Nie+WiaNa, tradycyjnie pomijany przez allo-allo źródła

 1. Upierałabym się przy tłumaczeniu „wa” jako oddech:

  Pendżabski:
  ਸਾਹ
  Sāha
  Telugu:
  శ్వాస
  Śvāsa
  Gudżarati:
  શ્વાસ
  Śvāsa
  Malajalam:
  ശ്വാസം
  śvāsaṁ
  Bengalski:
  শ্বাস
  Śbāsa
  Telugu:
  శ్వాస
  Śvāsa

  Polubienie

  • A może chodzi o WyDecH? Zresztą i jedno i drugie to rodzaj WiaNia, WiaTRu… nieprawdaż? Mi bardziej zależy na pokazaniu krętactw tzw. oficjalnego germańskiego językoznawstwa, niż na dokładnym znalezieniu tego, a nie innego podobnego słowa, które „lepiej” określa znaczenie czegoś. I tak ważne jest, że polskojęzyczna wiki i inne allo-allo źródła zwyczajnie MANIPULUJĄ danymi, tak by TYLKO NIE POKAZAĆ POWIĄZAŃ CZEGOKOLWIEK Z JĘZYKIEM SŁOWIAŃSKIM!!!

   Polubienie

 2. Nie mówił ktoś wcześniej przypadkiem o Nirwanie jako „nie-rwana”? Coś, czego nie da się porwać, coś co jest nierwaną całością, stanem zjednoczenia?

  Robiłam ostatnio „library”. To taka kontynuacja lub uzupełnienie artykułu Kamila o pisaniu, ryciu i skrobaniu. Ten pomysł chyba zresztą Ty mu podrzuciłeś?
  Wkleiłam mu to w komenatrzu, kiedyś się pewnie dokopie.
  Tu jest w każdym razie library:

  Etymonline.com:

  Library (n.)
  place for books, late 14c., from Anglo-French „librarie”, Old French „librairie” – „collection of books” (14c.), noun use of adj. librarius „concerning books,” from Latin librarium „chest for books,” from liber (genitive libri) „book, paper, parchment,” originally „the inner bark of trees,” probably a derivative of PIE root *leub(h)- „to strip, to peel” (see leaf). The equivalent word in most Romance languages now means „bookseller’s shop.” Old English had bochord, literally „book hord.”

  Leaf (n.)
  Old English leaf „leaf of a plant; page of a book,” from Proto-Germanic *laubaz (cognates: Old Saxon lof, Old Norse lauf, Old Frisian laf, Dutch loof, Old High German loub, German Laub „foliage, leaves,” Gothic lauf), perhaps from PIE *leup- „to peel off, break off” (cognates: Lithuanian luobas, Old Church Slavonic lubu „bark, rind”). Extended 15c. to very thin sheets of metal (especially gold).

  Tutaj z włoskiego słownika, z którego często korzystam „Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana di Ottorino Pianigiani” (łumaczenie moje):

  wł. LIBRO – lat. LIBRUM (od LIBER) wewnętrzna kora drzewa; pochodzi od europejskiego rdzenia LAP- „obierać”; można odnaleźć także w greckim LEP-EIN – obierać, LEP-OS, LEP-IS, LOPOS skórka, kora; w lit. LUP-TI, staro-słowiański [antico slavo] LUP-ITI, staro-czeski [boemia] LOUP-ATI obierać, LUPINA skórka, w staro-wysoko-niemieckim LONF-T, LOF-T skorupa orzecha.
  Najbardziej wewnetrzna z trzech warstw kory drzew [scorza, alburno, libro], której nasi starożytni przodkowie zwykli używać do pisania ( najczęściej używany był papirus egipski) – od której to nazwa Libro przyjęła się do nazywania jakiegokolwiek zapisanego materiału.

  Internetowy Słownik Języka Polskiego sjp.pl:
  ZŁUPIĆ
  1. książkowe: ograbić, obrabować;
  2. dawne: zdjąć, zedrzeć z czegoś zewnętrzną warstwę, np. korę z drzewa; dziś w wyrażeniu „złupić z kogoś skórę” – zmusić kogoś do zapłacenia dużej sumy za coś, co nie jest warte takich pieniędzy

  Dawniej- zdjąć korę z drzewa

  O. Pianigiani:
  wł. CORTECCIA [kora] – es.CORTEZA; port. CORTICA, lat. CORTICEM od CORTEX, Curtius wiąże to z KAR lub CAR (w łac. COR, wydłuzona do CORT) w sensie „dzielić”; sscr. CRNAMI (CARNAMI) rozdzielać; lit. KARNA kora, staro-słowiański KORA. Vanicek wiąże z rdzeniem KAR (…) sscr. KRNTATI (KARTATI) ciąć, KRTTIS (jako KRATTIS skórka i kora pewnego gatunku brzozy); lit. (?) KERTU (ZERTU) ciąć, staro-słow. KRUTATI (?) rozdzielić, łac. CULTER nóż, CURTUS krótki, tj. ucięty.

  Etymonline.com:
  CORIUM
  1650s, from Latin corium „skin, hide, leather,” related to cortex „bark,” scortum „skin, hide,” from PIE root *(s)ker- (1) „to cut” (cognates: Sanskrit krtih „hide;” Old Church Slavonic scora „skin,” Russian skora „hide,” kora „bark;” Welsh corwg „boat made with leather skins;” Old English sceran „to cut, shear;” see shear (v.)). Related: Coriaceous.

  A więc „library”, „libro”, „liber” bierze się od PIE *leub(h), *leup- oznaczającego „to strip, to peel” -„obierać, zdrapywać”. My mamy przecież ŁUPina, ŁUPież, ŁUPek, ŁUPić.
  Jak coś spada lub uderza, to mówimy chyba też Łup!, łubudu!- może ang. woop! wzięło się stąd własnie.
  http://pl.urbandictionary.com/define.php?term=woop
  „wooooop i just got a new phone!”
  A very useful sound when it comes to expressing how you feel, a sound of happyness!!!

  Co do libro, Sjp nawet podaje, że wyraz „łupić” wiąże się z łupieniem kory z drzewa, a więc doskonały przykład. Wynikałoby z tego, że kiedyś używaliśmy kory drzew do pisania (co byśmy bez naszych kochanych drzew zrobili?).
  Co do kory, to musi mieć pewnie związek z kroić, krótki, nóż w innych językach itp.

  Polubienie

  • PIĘKNIE!!! WŁAŚNIE O TO CHODZI!!! BRAWO!!!

   Tyle tylko, że brakuje mi tu np. rozwinięcia tego:

   „probably a derivative of PIE root *leub(h)- „to strip, to peel” (see leaf)”
   i
   „from PIE root *(s)ker- (1) „to cut” (cognates: Sanskrit krtih „hide;” Old Church Slavonic scora „skin,” Russian skora „hide,” kora „bark;” itp.

   Nie bierz tego za krytykę, czy czepianie się, ale dla tych co ich Kapitan Bomba określa, jak określa, wszystko trzeba przygotować, tak, żeby raz zrozumieli, a dwa nie ośmielili się nawet podważyć, używając allo-allo „źródeł i wiedzy”, a nawet jakby… jeszcze lepiej, gdyby ośmielili się bronić oficjalnie obowiązującego „porządku” naukowego… Prędzej, czy później tak, czy inaczej do tego dojdzie, jak tylko masa krytyczna osiągnie swój przyrodzony poziom…

   Zawsze można jeszcze wybrać się z wycieczką na ich stronę… a nawet tam pozostać, paląc i niszcząc… ale na to potrzebujemy bardzo wielu ostrych jak brzytwy klawiatur i umysłów świadomych zagadnień, jakie napotkają na swojej drodze przez tereny wroga… Zobaczycie, że kiedyś zapukamy tu i tam i będzie nam otworzone… tyle, że trzeba pukać porządnie, mocno i wytrwale… najlepiej z dużej armaty i to nie jednej…

   …..

   Może możesz przygotować swój cały wpis, ale z pełnymi odnośnikami i uzupełniony o dodatkowe dowody, źródła itd, (patrz wyżej). tak żeby można go było tu umieścić, jako pełnoprawny artykuł, pod Twoim przezwiskiem sieciowym itp? Jeśli chcesz przesłać mi tekst, tak, żeby nikt postronny go tu nie przeczytał, to wystarczy, jak użyjesz w tekście min. 2 lub 3 odnośniki/linki… Gorzej będzie tylko z moją odpowiedzią… Pomyśl nad tym…

   Noszę się ze zmianą skórki wp. na szeroką, tak aby więcej wiadomości było tu widoczne, w tym autora wpisu itd, oraz o otworzeniu tzw. FoRuM, żeby lepiej wymieniać sie wiadomościami itp. Jestem już w sumie gotowy do zmiany, bo mam z 5 lub więcej ich do ostatecznego wytestowania, ale nawet jak by to puścić nawet na tej, to nic nie stałoby się złego.

   Mi bardzo zależy na tym, żeby jedynie popchnąć kogo da się do samadzielnego myślenia i pisania i publikować tu nie tylko „moje” teksty, ale i innych osób też, ale tak żeby tych tekstów nie poprawiać stylistycznie, a tylko hm.. powiedzmy że dopracowywać je od strony źródeł i dowodzenia itp.

   Takie teksty z założenia mogłyby być poprawiane przez autorów, jeśli zachodziłaby taka potrzeba. W najbliższym czasie pojawi się tu taki tekst i to nawet przetłumaczony na inny język, tak że będzie można samemu zobaczyć, jak to będzie wyglądało… PZDRWM.

   Polubienie

 3. „Tyle tylko, że brakuje mi tu np. rozwinięcia tego:

  „probably a derivative of PIE root *leub(h)- „to strip, to peel” (see leaf)”
  i
  „from PIE root *(s)ker- (1) „to cut” (cognates: Sanskrit krtih „hide;” Old Church Slavonic scora „skin,” Russian skora „hide,” kora „bark;” itp.”

  Ale jak to rozwinąć? Co masz na mysli?

  Polubienie

  • Trzeba przechodzić od jednego słowa do drugiego zawsze podając źródło i cytując wiadomości o danym rdzeniu/słowie, tak żeby nie zostawiać luk w rozumowaniu, bo wtedy dokładnie widać, co z czego wzięło się, a tak, jak czegoś nie podałaś, to nagle robi się dziura w argumentacji i wszystko rozłazi się… Trzeba być bardzo dokładnym i podawać raczej więcej źródeł i argumentów niż mniej. To nic, że będzie długo, naukowo i nudno… Musisz dać tyle wiedzy, żeby nie można było nic zarzucić Twojemu tokowi rozumowania. Tylko tak nauczymy się jak zwalczać allo-allo, bo oni na przygotowanie ich kłamstw i matactw, mieli nie tylko ostatnie 150 lat, bo wszystko trwa w najlepsze od Zaratusztry, czyli dłuuugo…

   Czego brakuje, poza podaniem źródeł i dokładnym cytowaniem ich treści, ano np. tego:

   PIE root *leub(h)-

   http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/ielex/PokornyMaster-X.html
   (…)
   681 1. leu-, *leu̯ə- : lū̆- IE 2. leu-g- dirt
   681-82 2. leu- IE leup- to free, cut off, separate
   682-83 1. lēu- to leave behind
   683 2. lēu- : ləu- IE stone
   683 3. lēu-, or lāu- IE 1. lā- (onomatopoeic: to bark, howl, etc.)
   683-84 leubh- IE to love, like, care for
   684 leud- IE to lout, bend over, duck down; bent, little, etc.
   684-85 1. leudh- IE to grow up; free; people
   685 2. leu-dh- 6. el- to go, move, drive
   685-86 1. leug- IE to bend
   686 2. leu-g- : lu-g- : lū-g- 1. leu- blackish; swamp
   686 leug̑- IE to break
   686-87 1. leugh- IE to lie, belie, prevaricate
   687 2. leugh-, lugh- oath
   687-90 leuk- IE to light, shine; see
   690-91 leup-, and leub-, leubh- IE 2. leu- to lift, peel, cut/break off, etc.
   (…)

   !UWAGA!
   Brak innych znaczeń tego rdzenia/rdzeni tzw. PIE, wg Pokornego!!! Sama już widzisz, jak pokrętne są „tłumaczenia”allo-allo…

   https://en.wiktionary.org/w/index.php?search=*%28s%29ker-&title=Special%3ASearch&go=Go

   !UWAGA!
   Wiki nie ma strony o rdzeniu PIE *(s)ker-!!!

   Polubienie

   • Ok, nie ma problemu. Nie grzebałam dalej w PIE, bo myślałam, że zostało to juz podane przez autorów tych słowników, którymi się posłużyłam. Ale rozumiem, co masz na myśli i zgadzam sie, że żadnych luk nie powinno być.

    Podaj może jeszcze jakieś linki do stron z PIE, jakie jeszcze znasz?

    Co do robienia całych wpisów, to wcześniej proponowałam to Fenixowi, ale mój komentarz jeszcze nie przeszedł. Tylko że jemu zaproponowałam podrzucanie tylko takich bardzo ogólnych szkiców.

    Jeśli chcecie założyć forum, a takie jest potrzebne na pewno, to na wstępie należałoby porobić odpowiednie działy czy kategorie. Moim zdaniem powinno to byc od razu podzielone alfabetycznie, tak aby każdy wiedział, gdzie swoje idee i odkrycia wrzucać. Każdy znaleziony wyraz, każde odkryte zapożyczenie pod odpowiednia literkę.

    Polubienie

   • (…)
    Jeśli chcecie założyć forum, a takie jest potrzebne na pewno, to na wstępie należałoby porobić odpowiednie działy czy kategorie. Moim zdaniem powinno to byc od razu podzielone alfabetycznie, tak aby każdy wiedział, gdzie swoje idee i odkrycia wrzucać. Każdy znaleziony wyraz, każde odkryte zapożyczenie pod odpowiednia literkę.
    (…)

    Jeśli KCeMy, jeśli już… (Swoją drogą jest to ciekawe to dodawanie „c”, jako „cH”, po 1936r… Czy ktos pamięta, że mniejwięcej w tym samym czasi enastąpiła „reforma” czyli uproszczenie abecadła ruskiego do radzieckiego..?

    Zwróć uwagę, co zaproponowałem przy okazji słownika RDzeNi i słów od-słowiańskich odnajdywanych w różnych językach. Spróbowałem to ując w „zasady”, tak żeby od razu było widoczne i czytelne, o wg mni epowinno tam być, jak to powinno być zrobione itd.

    Uważam, że Twój pomysł powyżej, jest jak najbardziej rozsądny i coś podobnego już zaproponowałem jako istotę działania słownika/ów…

    Coś jeszcze przychodzi Ci do głowy, co powinno być użyte, dostępne, i jak?

    Ja od siebie dodałbym podział na działy, np. Językoznawstwo, Sieć, Dzieje/Dziejopisaie, Gospodarka, Zasoby/Źródła, Genetyka,..

    Najlepiej połączyć to z wieloma stronami, jako dodatek np. do wp… co strona to odnośnik na DWo”R, czyli FoRuM

    Polubienie

   • Annna
    on 2015-10-11 o 00:55 said:
    Ok, nie ma problemu. Nie grzebałam dalej w PIE, bo myślałam, że zostało to juz podane przez autorów tych słowników, którymi się posłużyłam. Ale rozumiem, co masz na myśli i zgadzam sie, że żadnych luk nie powinno być.

    Podaj może jeszcze jakieś linki do stron z PIE, jakie jeszcze znasz?
    (…)

    Powiem C tak, zobacz w źródłach u mnie, a po za tym ja już teraz robię inaczej, bo odwracam wyszukiwaie przez szukanie rdzeni/a a nie źródeł, bo…

    kurcze, oni zrobili sobie tak, że masz dużo różnych „ałtorytetóf” i każdy robi sobie swoję odtworzenie „PIE”, tak że masz tych „odtworzonych” rdzenie kilka… a każda zmiana jakiegoś znaczka… to jakbyś nagle umiała zmieniać przeszłość… efekt motyla i zniszczenie całej tak mozolnie nabudowanej piramidy… kaki… hehehe

    Ja idę teraz za wójkiem google i INNYMI PRZEGLĄDARKAMI i szukam co sieć wie…

    Pokornego, czyli żydowskiego Germanina, czy germańskiego Żyda, mam za rasistę, przeciw-słowiańskiego matacza i oszusta, jak i każdego z tych oficjalnych językoznawców, bo coś im qf robota nie wyszła, przez te 150 lat…

    Na ich „usprawiedliwienie”, możesz podac ich ułomność językową, jako Nie-Słowian, czyli Niemcóphf…

    Zrobili za to sporo odtworzonej niemiezkhPIEj kupy, w której trzeba się niestety grzebać… Nie ma sensu czytać wszystkiego, bo potem ta kupa osiada czytelnikowi w mózgu i wycieka nosem na papier lub w sieć… Na nasze szczęście, jak założy się tylko „rekawiczki porównywania rdzeni”, to dyjamenty wpadają do łąpek same, jeden po drugim… i każdy następny lepszy od poprzedniego. I nagle pojawia się uśmiech i RaDoS’C’/T’, jak np. to poniżej. Brugnamm leży i kficzi… Patrz, w nawiązaniu do Ni+RWaNa, czyli zniekształcenie przeczeń, zobacz oto kolejny dowód na tzw. paradygmat językowy PS/PRzeD SL”oWiaN’SKi:

    aNI =/= oNi… a OBA TE SŁOWA ISTNIAŁY I NADAL ISTNIEJĄ W J. SŁOWIAŃSKIM!!!

    …..

    Ja proponuję wszystkim taką metodę naukową, jak PORÓWNYWANIE RDZENI, z tym tzw. PIE, co to go germańskie ałtorytety odtworzyły, + stosowanie PRAW OPRACOWANYCH PRZEZ NICH SAMYCH, jako zbijanie ICH WŁASNYCH DOWODÓW, a przez to… NISZCZENIE PODSTAW NAUKOWYCH TEJ „NAUKI”!!!

    Słownik/i wypełnią czarę goryczy… i WieDza sama wyleje się w sieć… memy, panie memy zaczną się tentegować… czyli ruja i poróbstwo wzrośnie… :-)hehehe

    Polubienie

 4. W skrócie nir-wana=bezwietrzny?

  Moja alternatywna wersja.
  cyt:
  „Nirwana jako słowo składa się z przedrostka ni[r]- (ni, nis, nih)..”

  ni-sko, (zagłębienie, dół [zdołowanie], (za/z)niżenie terenu zgodnie z odmianą Nisko-powiat niżański [także w relacjach: poniżenie], przeciwieństwo wysokości,

  rvana
  rwać, wyrwać się,

  ni-rwana
  wyrwać się ze zniżenia, poniżenia, stanu niskiego/nicości ziemskiej/wyjść z zagłębienia umysłowego, wyjść z dołu (przeciwieństwo ‚zdołowania’)

  Niestety jest ogromny problem, bo ‚rvana’ nie ma w sanskrycie.

  Ale …jeśli już wiemy, że Ariowie wywodzą się z terenów europejskiej Rosji, a język rosyjski jest im bardzo bliski, jeśli nie najbliższy, a słownik polsko-rosyjski tak to tłumaczy:
  rwany-porvannyy, czyli po polsku pisząc porwany

  jakoś tak rymuje się mi po-rwany/ni-rwany, ale przecież

  RW
  [polski-rosyjski]
  rwany-porwany
  rwać-pulsirować
  wyrwać-wytaskiwać (wyskakiwać?)
  urwać-wytaskiwać
  zerwać-piereyw
  wyrwać się-pobieg
  podrywać-podobrać (podobać?)
  poderwać-budić (budzić)
  oderwany-atdielny (oddzielny)
  itd itd

  Tak, 2500 lat temu w słowiańskich mogło to brzmieć odrobinę inaczej, ale to właśnie w języku polskim najlepiej zachował się oryginalny rdzeń RW i być może to on został użyty 2500-4000 lat temu.

  Polubienie

  • Moje ostatnie myśli poszły podobną ścieżką. Z tym, że zdaje się, że rdzeń RW powstał od rdzenia W. R jest przedrostkiem, który mówi nam o cesze budowanego wyrazu: rwąca woda, porwisty wiatr – żywiołowy, gwałtowny, nieobliczalny. Tak mi się zdaje, ale kłócić się nie będę. Zresztą wszystko to mieści się w polu znaczeniowym nirwany – wygaszenie żywiołów, nie nie oddychanie, nierozerwalność. Który z germańskich wyrazów niesie w sobie taką bogatą opowieść?

   Polubienie

   • Bardzo dobre skojarzenia!

    Patrz, Gdybyś zaczęła pisac RDzeNie/SL”oWa, w ten sposób, to podobieństwo tych słów byłoby jeszcze radziej widoczne, jak:

    rwąca woda, porwisty wiatr
    RWa”Ca WoDa, PoRyWiSTy WiaTR

    GoRa”Co NaMaWiaM Do PiSaNia RDzeNi Do PoRo”WNaNia TyM SpoSoBeM.

    W następnym wpisie wyjaśnię dlaczego to jest dobre i pomocne…

    Polubienie

 5. „kurcze, oni zrobili sobie tak, że masz dużo różnych „ałtorytetóf” i każdy robi sobie swoję odtworzenie „PIE”, tak że masz tych |odtworzonych” rdzenie kilka… a każda zmiana jakiegoś znaczka… to jakbyś nagle umiała zmieniać przeszłość…”

  Ok, rozumiem, ale jakieś słowniki/autorów PIE trzeba podac, jak sam zresztą zauważyłeś, tak aby nie mozna było podważyć tego, co robimy. Dlatego spytałam o linki.

  I jeszcze jedna rzecz jest – widzę, że w słowiańskich językach wiele wyrazów ma zupełnie inną formę, np. „Słowo” po polsku, ale w bośniackim to już Rijeć (? wg google trans.), a słoweńskim Beseda (?). Nie wiem, czy google tu dobrze tłumaczy, ale nie chodzi mi tu o samo ‚Słowo’, to jest tylko przykład. To, jak dla mnie, wprowadza trochę zamieszania.

  „Coś jeszcze przychodzi Ci do głowy, co powinno być użyte, dostępne, i jak?
  Ja od siebie dodałbym podział na działy, np. Językoznawstwo, Sieć, Dzieje/Dziejopisaie, Gospodarka, Zasoby/Źródła, Genetyka,..”

  Nie, własciwie patrzałam tylko pod kątem zapożyczeń, dlatego właśnie pomyslałam o podziale alfabetycznym.

  Napisałam Ci komentarz pod Twoim wpisem o Chaosie, 88.. Odpowiedz na niego.

  Polubienie

  • Annna on 2015-10-11 o 17:02 said: Edytuj
   (…)
   Ok, rozumiem, ale jakieś słowniki/autorów PIE trzeba podac, jak sam zresztą zauważyłeś, tak aby nie mozna było podważyć tego, co robimy. Dlatego spytałam o linki.
   (…)

   Dlatego odpowiedziałem i patrz podałem Ci pokornego. Mam kilka takich stron z rdzeniami tzw. PIE, ale ten Pokorny z chyba tzw. 1956r niby jest ciągle uznawany, chociaż z tego co pamiętam on nie uznawał tzw. laryngałów…

   Podałbym Ci np. wiki, ale kiedyś wiki usunęła coś jak zbiór rdzeni tzw. PIE, albo ja nie umiem go już w niej odnaleźć… Może ktoś umie i podpowie… Zobacz sobie jak to z tą bajką o koniu i owcy było/jest… Jest chyba „odtworzonych” z 10 różnych wersji… Każda inna…

   (…)
   I jeszcze jedna rzecz jest – widzę, że w słowiańskich językach wiele wyrazów ma zupełnie inną formę, np. „Słowo” po polsku, ale w bośniackim to już Rijeć (? wg google trans.), a słoweńskim Beseda (?). Nie wiem, czy google tu dobrze tłumaczy, ale nie chodzi mi tu o samo ‚Słowo’, to jest tylko przykład. To, jak dla mnie, wprowadza trochę zamieszania.
   (…)

   Życie to zamieszanie, dlatego ja uważam, że zamiast porównywać te „odtworzone” rdzenie tzw. PIE, lepiej jest porównywać żywe lub używane słowa, a nie kulawe odtworzenia germańskie…

   Polubienie

 6. https://pl.wikipedia.org/wiki/Monoteizm
  (…)
  Monoteizm hinduistyczny

  Większość praktykujących hinduistów wierzy w Boga zwanego najczęściej Brahmanem lub Iśwarą.

  Sformułowania monoteistyczne pojawiają się już w Wedach (w tym w najstarszej Wedzie – w Rygwedzie oraz w późniejszych tekstach wedyjskich – np. w Upaniszadach) – istnieje tam, obok antropomorficznych dewów porównywanych czasem z bóstwami greckimi czy germańskimi, doktryna jedynego bezpostaciowego Boga zwanego Brahmanem. Monoteizm hinduistyczny był już silnie rozwinięty w okresie Mahabharaty i tam potwierdzony. Powszechny w hinduizmie był pogląd, że Boga można czcić pod dowolną postacią (Sagun Brahman), która jest tylko symbolem bezpostaciowego Boga (Nirgun Brahman) – wierzenie to znajduje potwierdzenie w Bhagawad Gicie.
  (…)

  Ni+RGuN = Nie LGuN = Nie LGNa”Cy?

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.