198 Historia R1a – tzw. Gałąź Germańska, wg eupedia.com (wstępne tłumaczenie tekstu z j. angielskiego)


(Powstanie tzw. języków Indo-Europejskich wg Marii Gimbutas)
(Tzw. (Proto)-Indo-Hittite = PS, czyli Przed Słowiański przyp. tł.)

Szanowne Czytelniczki i Czytelnicy,

zgodnie z życzeniem Roberta, publikuję tu wstępną wersję tłumaczenia wiadomości na temat genetyki i językoznawstwa, za stroną http://www.eupedia.com. Proszę o jakiekolwiek uwagi, dotyczące błędów, przekłamań, nieścisłości itd, w celu opracowania ostatecznej wersji tego tłumaczenia, tak by można to było zamieścić bez wstydu GDZIEKOLWIEK… Wszelkie dodatkowe dopiski i to co uznaliśmy za stosowne dodać do pierwotnego tekstu, zostały oznakowane i wyjaśnione w przypisach na samym dole tekstu.

Robercie, wielkie dzięki za ten tekst, o którym zapomniałem, a szkoda, bo warto go pokazywać wszystkim, ale zwłaszcza przeciw-Słowiańskim niedowiarkom!!!

Miłego czytania! 🙂

!Uwaga!
Jakość tekst angielskiego z tego źródła, budzi pewne uzasadnione wątpliwości i nie dotyczy to tylko jego naukowej wiarygodności, ale i także poprawności gramatycznej, co zostało zauważone, zmienione i przetłumaczone, a także opisane w przypisach.

…..

(Tłumaczenie wybranych treści z poniższego źródła, wersja robocza)

http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml#Germanic

History of R1a

Historia [tzw. haplogrupy przyp. tł.]* R1a

The Germanic branch

[Tzw.] Gałąź Germańska**

The first major expansion of R1a took place with the westward propagation of the Corded Ware (or Battle Axe) culture (2800-1800 BCE) from the northern forest-steppe in the Yamna homeland. This was the first wave of R1a into Europe, the one that brought the Z283 subclade to Germany and the Netherlands, and Z284 to Scandinavia.

Pierwszy główny rozwój R1a miał miejsce wraz rozprzestrzenianiem się w kierunku zachodnim [tzw. przyp. tł.] Kultury Ceramiki Sznurowej (albo [tzw. przyp. tł.] Kultury Toporów Bojowych) (2800-1800 [tzw. przyp. tł.] pne) z północnego laso-stepu w ojczyźnie [tzw. Kultury Yamna / Yamnaya / Jamowej przyp. tł.]. To była pierwsza fala R1a [jaka dotarła przyp. tł.] do [tzw. przyp. tł.] Europy i to ona przyniosła [tzw. subkład / podkład przyp. tł.] Z283 do [na tereny dzisiejszych tzw. przyp. tł.] Niemiec i Holandii, jak i Z284 do Skandynawii.

The Corded Ware R1a people would have mixed with the pre-Germanic I1 and I2 aborigines, which resulted in the first Indo-European culture in Germany and Scandinavia, although that culture could not be considered Proto-Germanic – it was simply Proto-Indo-European at that stage, or perhaps or Proto-Balto-Slavic.

Ludzie z Kultury Ceramiki Sznurowej R1a mieszali się z [tzw. przyp. tł.] Przed-Germańskimi tubylcami [tzw. Staro Europejczykami / Old Europe / Nie-Indo-Europejsczykami przyp. tł.] [posiadających haplogrupy przyp.tł.] I1 i I2***, z czego wynikła pierwsza Kultura [Jakaś Wtórnie Zmieszana NIE+PIE/PS tzw. przyp.tł.] Indo-Europejska w Niemczech i Skandynawii, jednakże ta kultura nie może być uważana za [tzw. Kulturę Właściwie przyp. tł.] Przed-Germańską – była ona po prostu [tzw. PIE przyp. tł.] Przed-Indo-Europejska na tym etapie, albo może [dokładniej tzw. przyp. tł.] Przed-Bałto-Słowiańska****.

Germanic languages probably did not appear before the Nordic Bronze Age (1800-500 BCE).

[Tzw. przyp. tł.] języki Germańskie prawdopodobnie nie pojawiły się przed [tzw. przyp. tł.] Nordycką Epoką Brązu (1800-500 [tzw. przyp. tł.] pne).

Proto-Germanic language probably developed as a blend of two branches of Indo-European languages, namely the Proto-Balto-Slavic language of the Corded-Ware culture (R1a-Z283) and the later arrival of Proto-Italo-Celto-Germanic people from the Unetice culture (R1b-L11). This is supported by the fact that Germanic people are a R1a-R1b hybrid, that these two haplogroups came via separate routes at different times, and that Proto-Germanic language is closest to Proto-Italo-Celtic, but also shares similarities with Proto-Slavic.

[Tzw. przyp. tł.] język Przed-Germański prawdopodobnie rozwinął jako mieszanka dwóch gałęzi języków [tzw. przyp. tł.] Indo-Europejskich, mianowicie języka [tzw. przyp. tł.] Przed-Bałto-Słowiańskiego [ludzi z tzw. przyp.tł.] Kultury Ceramiki Sznurowej (R1a – Z283)**** i [języka przyp. tł.] przybyłego później z ludźmi z [tzw. przyp. tł.] Kultury Unietyckiej (R1b – L11) [tzw. przyp. tł.] Przed-Italo-Celto-Germańskiej*****. To opiera się na faktach, że [tzw. przyp. tł.] Ludy Germańskie są krzyżówką R1a – R1b, i że te dwie haplogrupy przybyły odrębnymi trasami i w innych czasach, i na tym także, że [“odtworzony” przez germańskich językoznawców tzw. przyp. tł.] język Przed-Germański****** jest najbliższy do [także “odtworzonego” przez germańskich językoznawców języka tzw. przyp. tł.] Przed-Italo-Celtyckiego*******, lecz także współdzieli podobieństwa z [także częściowo “odtworzonym” przez germańskich językoznawców tzw. językiem przyp. tł.] Przed-Słowiańskim********.

The R1b branch of the Indo-Europeans is thought to have originated in the southern Yamna culture (northern shores of the Black Sea). It was the first one to move from the steppes to Europe, invading the Danube delta around 4200 BCE, then making its way around the Balkans and the Hungarian plain in the 4th millennium BCE. It is likely that a minority of R1a people accompanied this R1b migration. Those R1a men would have belonged to the L664 subclade, the first to split from the Yamna core.

Uważa się, że gałąź R1b [tzw. przyp. tł.] Indo-Europejczyków zrodziła się w południowej [tzw. przyp. tł.] Kulturze Jamowej (północne brzegi [tzw. przyp. tł.] Morza Czarnego). To był pierwsze lud [/ ludy przyp.tł.], który ruszył ze stepów do Europy [Środkowej i Zachodniej przyp. tł.], najeżdżając deltę Dunaju około 4200 [tzw. przyp. tł.] pne), następnie ruszając jej drogą wokół Bałkanów i Równiny Węgierskiej w 4 tysiącleciu [tzw. przyp. tł.] pne. Jest bardzo prawdopodobne, że mniejszość ludzi R1a towarzyszyła tej migracji R1b. Ci mężczyźni R1a należeli do podkładu L664, czyli pierwszego rozdzielenia od rdzenia Kultury Jamowej.

These early steppe invaders were not a homogeneous group, but a cluster of tribes. It is possible that the R1a-L664 people were one or several separate tribes of their own, or that they mixed with some R1b lineages, notably R1b-U106, which would become the main Germanic lineage many centuries later. The R1b-R1a contingent moved up the Danube to the Panonian plain around 2800 BCE, brought to an end the local Bell Beaker (circa 2200 BCE) and Corded Ware (c. 2400 BCE) cultures in Central Europe, and set up the Unetice culture (2300-1600 BCE) around Bohemia and eastern Germany. Unetice can be seen as the source of future Germanic, Celtic and Italic cultures, and is associated with the L11 subclade of R1b.

Ci pierwsi najeźdźcy ze stepu nie byli jednorodną grupą, ale gromadą plemion. Jest możliwe że ludzie R1a – L664 byli jednym albo kilkoma odrębnymi rodami, albo że zmieszali się z jakimiś rodami R1b, szczególnie z R1b – U106, które wiele wieków później stało się głównym rodem Germańskim. Grupy R1b – R1a przeniosły się [wzdłuż przyp. tł.] Dunaju do [tzw. przyp. tł.] Równiny Węgierskiej około [tzw. przyp. tł.] 2800 pne, kładąc kres miejscowej [tzw. Kulturze przyp. tł.] Pucharów Dzwonowych (około [tzw. przyp. tł.] 2200 pne) i [Kulturze przyp. tł.] Ceramiki Sznurowej (około [tzw. przyp. tł.] 2400 pne) w Europie Środkowej i założyły one [tzw. przyp. tł.] Kulturę Unietycką ([tzw. przyp. tł.] 2300-1600 pne) wokół Czech i wschodnich Niemiec. [Kultura przyp. tł.] Unietycka może być postrzegana jako przyszłe źródło dla kultur Germańskiej, Celtyckiej i Italskiej i ma powiązania z L11 podkładem R1b.

The late Unetice culture expanded to Scandinavia, founding the Nordic Bronze Age. R1a-L664 and R1b (L11 and U106) presumably reached Scandinavia at this time. People from the Nordic Bronze Age probably spoke a Proto-Germanic language, which for over a thousand years acquired vocabulary from the indigenous Corded Ware language, itself a mixture of Proto-Balto-Slavic and non-IE pre-Germanic.

[Tzw. przyp. tł.] Późna Kultura Unietycka rozprzestrzeniła się do Skandynawii, zakładając [tzw. przyp. tł.] Nordycką Epokę Brązu. R1a – L664 i R1b (L11 i U106) przypuszczalnie osiągnęły Skandynawię w tym czasie. Ludzie Nordyckiej Epoki Brązu prawdopodobnie mówili [”odtworzonym przez germańskich językoznawców tzw. przyp. tł.] językiem Przed-Germańskim, który przez przeszło tysiąc lat pozyskiwał słownictwo z miejscowego języka [tzw. Kultury przyp. tł.] Ceramiki Sznurowej, samemu będąc mieszanką [także częściowo ”odtworzonego” przez germańskich językoznawców tzw. języka przyp. tł.] Przed-Bałto-Słowiańskiego i [jakiegoś / jakichś tzw. języka / języków przyp. tł.] Nie-IE Przed-Germańskiego / Germańskich.

The first genuine Germanic tongue has been estimated by linguists to have come into existence around (or after) 500 BCE, just as the Nordic Bronze Age came to an end, giving way to the Pre-Roman Iron Age. The uniqueness of some of the Germanic vocabulary points at borrowing from native pre-Indo-European languages (Germanic substrate theory). The Celtic language itself is known to have borrowed from Afro-Asiatic languages spoken by Near-Eastern immigrants to Central Europe.

Jest szacowane przez językoznawców, że pierwszy prawdziwy [tzw. przyp. tł.] język Germański, powstał około (albo po) [tzw. przyp. tł.] 500 pne, właśnie kiedy Nordycka Epoka Brązu dobiegła końca, by ustąpić miejsca Przed-Rzymskiej Epoce Żelaza. Wyjątkowość pewnego [tzw. przyp. tł.] Germańskiego słownictwa, wskazuje na zapożyczanie z miejscowych [tzw. przyp. tł.] języków [Nie-IE przyp. tł.] Przed-Indo-Europejskich (teoria podłoża [językowego przyp. tł.] dla [tzw. języków przyp. tł.] Germańskich). Wiadomo, że sam [tzw. przyp. tł.] język Celtycki zapożyczał z [tzw. przyp. tł.] języków Afro-Azjatyckich, używanych przez blisko-wschodnich imigrantów do [tzw. przyp. tł.] Europy Środkowej.

The fact that present-day Scandinavia is composed of roughly 40% of I1, 20% of R1a and 40% of R1b reinforces the idea that the Germanic ethnicity and language had acquired a tri-hybrid character by the Iron Age.

Fakt, że obecna [tzw. przyp. tł.] Skandynawia składa się z grubsza z 40% I1, 20% R1a i 40% R1b, tylko [dodatkowo tzw. przyp. tł.] wspiera zamysł, że [tzw. przyp. tł.] Germańskie i narodowość i język, nabyły [swoją obecną przyp. tł.] postać potrójnie zmieszanej krzyżówki, [na długo przyp.tł.] przed [tzw. przyp. tł.] Epoką Żelaza.

…..

Przypisy i wyjaśnienia:

[*]
Przypisy tłumacza pisane w nawiasach […],.. czyli macie tu te swoje “tzw. grecki” GLoSSy 🙂

[**]
Nazwy dla wyróżnienia pisane pierwszą dużą literą.

[***]
“Proto-Germanic / Przed-Germańskimi”, ta nazwa jest nieprawidłowa i wprowadza w błąd, bo powinno być tzw. Przed-Przed-Indo-Europejskimi / Staro-Europejskimi / Old Europe lub Nie-Indo-Europejskimi!

[****]
Tzw. “Przed-Bałto-Słowiańska” = tzw. PIE, czyli Przed-Indo-Europejska, z tym że ta pierwsza nazwa użyta tam w związku logicznym, jest jest nieprawidłowa i wielokrotnie wprowadza w błąd, bo :

a.
wg np. Prof. Mańczaka nic takiego jak tzw. wspólnota “Przed-Bałto-Słowiańska” nigdy nie istniała

b.
ponadto logika podpowiada, że jeśli już to nazwa tej zmieszanej kultury powinna brzmieć “Przed-Bałto-Słowiańsko-Celtycko-Germańsko-Italska”, co jest logiczną nieprawdą, bo i tam cały czas mowa jest o tzw. PIE, czyli Kulturze Przed Słowiańskiej i Jej Przed-Słowiańskiemu językowi, tożsamemu z tym odtworzonym przez germańskich językoznawców tzw tzw. PIE!

[*****]
Tzw. “Wspólnota Przed-Italo-Celto-Germańska” i jej język, wg np. J.P. Mallory’ego nigdy nie istniały, podobnie jak tzw. “Wspólnota Przed-Grecka”. Nie ma do dziś opracowanego i odtworzonego tego języka, ani jego słownika… patrz pytania po konferencji o tzw. PIE w Kopenhadze 2012.

[******]
Tzw. język Przed-Germański, to język, który nigdy nie istniał, a został jedynie politycznie poprawnie “odtworzony”, przez rasistowskich przeciw-słowiańskich germańskich językoznawców, w celu ukrycia kreolskości tzw. języków Germańskich.

[*******]
Tzw. język “Przed-Italo-Celtycki” to język, który nigdy nie istniał, a został jedynie politycznie poprawnie “odtworzony”, przez rasistowskich przeciw-słowiańskich germańskich językoznawców, w celu ukrycia kreolskości tzw. języków Celtyckich i Italskich (podobnie sprawa ma się z tzw. językiem Przed-Greckim)

[********]
Tzw. język “Przed-Słowiański” nie jest (jak twierdzą germańscy językoznawcy), TYLKO późniejszym odłamem tzw. języka “Przed-Bałto-Słowiańskiego”, lecz TO OD NIEGO I W JEGO OBECNOŚCI (jako nakładki językowej, czyli tzw. adstratu) POWSTAŁY NASTĘPNIE WSZYSTKIE INNE JĘZYKI TZW. INDO-EUROPEJSKIE, a właściwie PO-PRZED-SŁOWIAŃŚKIE, czyli takie, które SĄ KRZYŻÓWKĄ PS = PIE/ z jakimś NIE lub PPS, czyli NIE+PS.

9 thoughts on “198 Historia R1a – tzw. Gałąź Germańska, wg eupedia.com (wstępne tłumaczenie tekstu z j. angielskiego)

 1. jak dla mnie artykuł częściowo z dziedziny fantazji , drzewko wedle widzimisie autorki , nie uwzględnia mieszania się języków i wzajemnych interakcji.
  Nie było żadnych Hetytów, to nazwa plemienia które Nasi podbili,a co ma „Indo” z tym wspólnego,skoro Ariowie(B[ha]ratowie)przybyli do Indii (poszli gdzie INDziej)2000BC, –
  zresztą w podobnym czasie kiedy Hatti zostali podbici i wchłonięci przez Naszych z Bałkanów .
  Prasłowianie R1a to najnowsza mutacja genetyczna, która zajęła większość Europy i okolic mieszając się ze starymi haplogrupami dając im swój język, którego tubylcy nie potrafili do końca wymówić i zrozumieć odmiany,więc musieli uprościć i zniekształcić. Stąd mamy to całe zamieszanie , i drzewka które są zmyślone.

  Polubienie

  • Tom on 2015-10-30 o 17:51 said:
   jak dla mnie artykuł częściowo z dziedziny fantazji , drzewko wedle widzimisie autorki , nie uwzględnia mieszania się języków i wzajemnych interakcji.
   (…)

   OK, a teraz zacytuj daną część tego z czym nie zgadzasz się, wklej tu i podaj swoją wersję! Zasady są takie same dla każdego, że samo napisanie czegoś tu nie wystarczy. Trzeba to czymś poprzeć! Pragnę dodać, że jest to wstępnie przetłumaczony cytat z eupedia.com, a nie artykuł!

   Polubienie

   • najbardziej nie podoba mi sie to drzewko 🙂
    Prasłowianie zmieszali się ze starymi ludami dając im nowe słowa i bardziej skomplikowany język,na przykład z Hatti ,ludami Indii ,plemionami Grecji czy Iberyjczykami itd..
    Ludy te stawały się niezależne,mówiły zmieszanym językiem, tworzyły własne państwa i cywilizacje, które często obracały się przeciwko „dzikusom z północy” i nie przyznawały się do dziecictwa językowego. nie da się tego opisać prostym rysunkiem drzewka, to znacznie bardziej skomplikowana sprawa, tym bardziej ,że niektóre gałęzie tego drzewa wracały do pnia, np. Mazowie którzy podbili z Naszymi(Hetytami) Azję Mniejszą, wrócili poprzez Skitów i Sarmatów do Polski (Jan Kochanowski- Proporzec albo Hołd Pruski) tworząc szlachtę i zmieniając język, tak że brzmi teraz znacznie twardziej i bardziej gardłowo niż rosyjski czy czeski. to oczywiscie w skrócie historia kilku tysięcy lat.
    Nie było zatem języka „Indo -Hittites” bo to dwie niezależne gałęzie, wychodzące z pnia słowiańskiego ! tak jak nie było języka PIE-jest to pobożne życzenie „językoznawców” .
    I być może oczywiście sami się nie nazywali Słowianami tylko Naszymi(Nasili), Ludźmi (Lugii, Iuti, Lusiti,Yuezhi,[L]Jude),Swoimi (Svei-rige),Gawiedzią(Gepidi) i mówili Językiem(Iazyges) to wszyscy oni z jednego rodu pochodzą i podobnym językiem mówili, prawdopodobnie zbliżonego do SCS z lokalnymi dialektami rzecz jasna.

    Polubienie

   • Tom on 2015-11-01 o 12:42 said:
    najbardziej nie podoba mi sie to drzewko 🙂
    (…)

    A masz lepsze? Jak tak to załącz! Ja użyłem tylko oficjalnych danych, stworzonych przez Marię Gimbutas… Powtarzam, że tzw. (Proto)-Indo-Hittite = PS, czyli Przed Słowiański, czy jak go zwał, ale NAJWAŻNIEJSZE JEST TO, ŻE JĘZYK SŁOWIAŃSKI NIE MA PODŁOŻA JĘZYKOWEGO!!! Co byś nie wymyślił, to jest to jedyny język tzw. indo-europejski, który tego podłoża nie ma! Jeśli sądzisz inaczej udowodnij, że jest inaczej. Podpowiem Ci, Jaska twierdzi, że ktoś gdzieś kiedyś, jakiś Fin, jak i on sam, znalazł był podłoże… uralskie… hehehe… Tylko co z tym N u Słowian?

    Słowianie i ich Przodkowie mieszali się i zmieniali swój język wtedy, GDY NAKŁADALI SIĘ NA INNE LUDY, POZA ICH MATECZNIKIEM/OJCZYZNĄ, jak to było dawniej, lub kiedy po siłowej krystianizacji WTŁĄCZANO IM NOWE KREOLSKIE SŁOWA Z KREOLSKICH JĘZYKÓW, jak łacina, greka, niemiecki!

    To dlatego twierdzę, że j. słowiański jest PROSTYM PRZEDŁUŻENIEM JĘZYKA PRZED-SŁOWIAŃSKIEGO.

    (…)
    Prasłowianie zmieszali się ze starymi ludami dając im nowe słowa i bardziej skomplikowany język,na przykład z Hatti ,ludami Indii ,plemionami Grecji czy Iberyjczykami itd.
    (…)

    Zgadza się, i tak powstawały języki Od-Przed-Słowiańśkie, czyli Przed-Słowiański + jakiś miejscowe podłoże językowe, często Nie Słowiańskie, jak np. ci Hatti.

    (…)
    Ludy te stawały się niezależne,mówiły zmieszanym językiem, tworzyły własne państwa i cywilizacje, które często obracały się przeciwko „dzikusom z północy” i nie przyznawały się do dziecictwa językowego.
    (…)

    To prawda, ale skoro będąc już zmieszanymi zwracały się przeciw „dzikusom z północy”, patrz np. tzw. Rzymianie, Persowie itd to BYŁY WYRZYNANE, JAKO NAJEŹDŹCY, patrz np. dzieje Cyrrusa i Tomirysy…

    (…)nie da się tego opisać prostym rysunkiem drzewka, to znacznie bardziej skomplikowana sprawa, tym bardziej ,że niektóre gałęzie tego drzewa wracały do pnia, np. Mazowie którzy podbili z Naszymi(Hetytami) Azję Mniejszą, wrócili poprzez Skitów i Sarmatów do Polski (Jan Kochanowski- Proporzec albo Hołd Pruski) tworząc szlachtę i zmieniając język, tak że brzmi teraz znacznie twardziej i bardziej gardłowo niż rosyjski czy czeski. to oczywiscie w skrócie historia kilku tysięcy lat.
    (…)

    A czy potrafisz to udowodnić?!!! Podobnie jest z Wandalami w Afryce… niby wrócili do macierzy… A to nie Arabowie już ich wybili? Gdzie są dowody na takie powroty?!!

    (…)
    Nie było zatem języka „Indo -Hittites” bo to dwie niezależne gałęzie, wychodzące z pnia słowiańskiego ! tak jak nie było języka PIE-jest to pobożne życzenie „językoznawców” .
    (…)

    No właśnie! Nie było takich języków, bo był Przed-Słowiański, czyli język jądra słowiańskiego, KTÓRE NIE MIESZAŁO SIĘ Z OBCYMI, BO TYCH OBCYCH TAM NIE BYŁO!!! Zwróć uwagę, że to Słowianie byli najeźdźcami, a w Europie środkowej to Słowianie ew. wymienili populację… o ile sami jako L664 itd nie byli tam od czasu, kiedy znikł lądolód!!!

    (…)
    I być może oczywiście sami się nie nazywali Słowianami tylko Naszymi(Nasili), Ludźmi (Lugii, Iuti, Lusiti,Yuezhi,[L]Jude),Swoimi (Svei-rige),Gawiedzią(Gepidi) i mówili Językiem(Iazyges) to wszyscy oni z jednego rodu pochodzą i podobnym językiem mówili, prawdopodobnie zbliżonego do SCS z lokalnymi dialektami rzecz jasna.
    (…)

    Poczytaj to o tzw. Staro Cerkiewno Słowiańskim, ale nie tylko o tym, bo to bardzo dobra książka:

    Click to access fortson-revfin.pdf

    Benjamin W. Fortson IV, Indo-European Language and Culture: An Introduction.
    (Blackwell Textbooks in Linguistics, 19.) Malden MA, etc.: Blackwell Publishing, 2004. Pp. xviii, 468. $44.95. ISBN 1-4051-0316-7.

    Click to access Indo-European%20Language%20and%20Culture%20-%20Benjamin%20W.%20Fortson%20IV.pdf

    Przeczytawszy rozdział o SCS, dowiesz się, że TEN JĘZYK NIGDY NIE ISTNIAŁ I ZOSTAŁ STWORZONY Z JAKICHŚ GWAR BUŁGARSKICH, czyli NIE SŁOWIAN, a ludów które zostały zeslawizowane!!!

    Mam nadzieję, że teraz inaczej już patrzysz na drzewko Marii GInbutas i jej „Indo-Hittite…

    Nazwy to tylko nazwy… Opowiedz sobie na moje pytania, to sam zrozumiesz, że to proste drzewko, w sumie opisuje w wielkim skrócie jak to było… Nie twierdzę, że tak było, ale ze tak mogło być… Podaj swoje jeśli nadal nie zgadzasz się z tym, co napisałem powyżej. PZDRWM

    Polubienie

   • „A czy potrafisz to udowodnić?!!!”
    oczywiście że nie, tak jak istnienia „Indo-hitite sprache”,mogę tylko przypuszczać że różnica w brzmieniu polskiego i innych okolicznych słowiańskich(która jest znaczna), wynika ze sposobu mówienia szlacheckiej warstwy panującej ,która swe pochodzenie wywodzi od Sarmatów , skrótowo jest to opisane w „Proporcu” J.Kochanowskiego, i ja mu wierzę.Grupy wojowników słowiańskich, które przebywały na bliskim wschodzie i wróciły może nawet po tysiącach lat do siedzib swych przodków , wtopiły się w społeczeństwo z łatwością gdyż język był podobny , tylko wymowa inna.Na pewno jest wiele przykładów na takie wewnętrzne migracje,stąd mamy tak wiele gwar, np Warszowcy którzy przybyli z Czech na Mazowsze pozostawili ślad w gwarze „warsiaskiej” , wymowa SZ i L identyczna jak w czeskim.
    Wenden jeszcze do niedawna mieszkali pod Hamburgiem :
    https://en.wikipedia.org/wiki/Wends
    więc być może to własnie niedobitki Wandali .
    nie napisłałem że Ludzie , Mężowie itp mówili SCS , tylko że podobnym,taki rusko brzmiący z ą ,ę ,które się wymieniało na u ( Ląd- Lud ), ale to tylko moje przypuszczenie.
    a nazewnictwo jest ważne bo drzewko zaciemnia zamiast rozjaśniać , moim zdaniem . może kiedyś narysuję swoje , ale musze przestudiować temat bardziej dogłębnie, a to wymaga czasu.

    Polubienie

  • Kolego, podsunąlem to nie po to, aby tym tekstem cokolwiek udowadniac i kogokolwiek przekonywać albo zmieniać im drzewka, tylko byśmy mieli ogląd w którym miejscu ewolucji są „giermańskie źródła dla giermanów”, bo wydaje mi się, że co poniektórzy namietnie dyskutują z nimi gdy byli na wczesniejszym etapie, czyli dyskutuja z przeszłością, biorąc ją za teraźniejszość.
   Mam nadzieję, że wyraziłem się zrozumiale.

   Polubienie

 2. KONIECZNIE POCZYTAJCIE TO ŹRÓDŁO!!!

  http://polishgenes.blogspot.co.uk/

  Jest tam kilka bardzo ważnych artykułów, jak np. ten:

  http://polishgenes.blogspot.co.uk/2015/10/the-sun-and-moon-srubnaya-people-and.html

  Sunday, October 11, 2015
  The sun and the moon, Srubnaya people, and R1a-Z93

  The recently revised Mathieson et al. preprint has some interesting comments about genetic ties between Bronze Age Eastern Europe and South Asia:

  After the Poltavka period, population change occurred in Samara: the Late Bronze Age Srubnaya have ~17% Anatolian Neolithic or EEF ancestry (Extended Data Fig. 2). Previous work documented that such ancestry appeared east of the Urals beginning at least by the time of the Sintashta culture, and suggested that it reflected an eastward migration from the Corded Ware peoples of central Europe5. However, the fact that the Srubnaya also harbored such ancestry indicates that the Anatolian Neolithic or EEF ancestry could have come into the steppe from a more eastern source. Further evidence that migrations originating as far west as central Europe may not have had an important impact on the Late Bronze Age steppe comes from the fact that the Srubnaya possess exclusively (n=6) R1a Y chromosomes (Extended Data Table 1), and four of them (and one Poltavka male) belonged to haplogroup R1a-Z93 which is common in central/south Asians12, very rare in present-day Europeans, and absent in all ancient central Europeans studied to date.

  This represents a direct link between the European steppe and central/south Asia, an intriguing observation that may be related to the spread of Indo-European languages in that direction.

  Actually, several Corded Ware samples from previous studies carried the M417 and Z645 mutations, which are ancestral to Z93. So who’s to say that the main patriarch of the Sintashta and Srubnaya cultures, both of which appear to have been rich in R1a-Z93, didn’t live somewhere within the Corded Ware horizon, even as far west as Germany or Poland?
  (…)

  Coldmountains said…
  My own opinion about the absence of L657 is that L657 were either military destroyed by Z2124 carriers or immigrated in masses from their homeland because of a dramatic climatic shift. Both could play a role in that. There was a lot of hostility between Indo-Aryans and Iranians because of different religious views( Deva vs. Asura) and we know from Sintashta and Abashevo sites that intertribal was really endemic there. It seems that L657 folks were pushed out by Z2124 folks violently and moved towards new lands. A lot of lineages died out in the steppe and L657 likely also died out if they did not escaped southwards and eastwards. Don’t forget that Vedic Indo-Aryans were pastoralist showing a lot of steppe culture elements and L657 can just a steppe/forest steppe origin everything else makes no sense in my opinion.
  October 11, 2015 at 3:38 PM

  Onur said…
  Coldmountains, your perception about the Indic culture is naive and disappointing

  What is disappointing in his perception about the Indic culture? He seems to be on the right track and asking the right questions on the Indo-Iranian and haplogroup origins. Also, he is not dogmatic or obsessional.
  October 11, 2015 at 9:34 PM

  Davidski said…
  R1a-Z93/Z94 could not have existed among the native populations of both Eastern Europe and South Asia 2500-2000 BC.

  It’s obviously from Europe and represents European admixture in South Asia.
  October 11, 2015 at 10:52 PM

  Coldmountains said…
  @Nirjhar
  I had a lot of that discussions elsewhere and know that you and others would still claim a Z93 origin in Central Asia/South Asia even if we would find the grave of the Z93 patriarch in Europe. Some basal R1a or R1a similar to Xiahoe will maybe be found in Pre-Andronovo South Central Asia but Z93 surely not. Z94 in South Asia is not even really diverse and R1a even less (only Z93 almost no Z93-). Rig vedic Indo-Aryans were pastoralist warlike semi-nomadic Indo-Europeans showing a lot of parallels to other Indo-Europeans. They praised Indra as destroyer of forts and Vedic rituals show exact parallels with Sintashta or Potapovka. There is significant NE European admixture among Indo-Aryans and Jatts and even some Brahmins have in some cases more NE European DNA than Pashtuns or Tajiks. But both are mainly L657 and Z2124 is just carried by a minority among them so you need to explain how they got it as mainly L657 carriers.
  October 11, 2015 at 11:12 PM

  Coldmountains said…
  @Nirjhar
  Oldest basal R1a is actually found today among few ethnic Poles and Russians. Z93* was not found in South Asia yet and just Z94* among one sample from Punjab. I previously also mentioned that Uralic languages have Proto-Indic loanwords certainly not of Iranian origin. But Scythians or Saka were Iranian-speaking and we don’t know of any historical migration or presence of Indo-Aryans close to Uralics so in pre-historical times and prior to Scythians Proto-Indic languages were spoken not far away from Proto-Uralic languages. That is actually not really surprising because we knew already before than Indo-Aryans were the first Indo-Iranians which moved eastwards. BMAC is not relevant for the origin if Z94 and they were just Georgian-like teak farmers with a bit more ANE so they can be excluded as source for the EEF ancestry among Sintashta/Potapovka/Srubnaya. Yamnayas Near Eastern ancestry was more related to BMAC than that of Sintashta.
  October 11, 2015 at 11:33 PM

  Coldmountains said…
  @Nirjhar
  You were wrong and admit that. I was also wrong about other things in the past and I admit that. You are probably not even Z94 because someone carrying it would not argue such kind of things and would have no problem accepting a European origin of it. The only question about L657 or Z94 we need to answer now is where exactly they were born in Europe/North Eurasia. Explain the high NE Euro admixture among L657 Jatts for example and how Indo-Iranians speak Indo-European languages if they are originally not from Eastern Europe? Sooner or later we will get ancient DNA from Pre-IE Asia and no Z93/Z94 will be found there just like no R1b-L51 was found in Neolithic West Europe. If Sintashta/Srubnaya/Potapovka picked Z93 from BMAc than tell me how they show no genetic links to Central or South Asia and were genetically just the same like Lithuanians?
  October 12, 2015 at 5:43 AM

  Coldmountains said…
  @Nirjhar
  The Indo-Aryan loanwords in Uralic languages are much older than the Iranian loanwords because Iranians moved later eastwards and pushed Indo-Aryans out of the north. Nevertheless you show no evidences and just personal biases. BMACs were conquered by Indo-Aryans from the steppe and it seems that BMAC folks were seem by Indo-Aryans as Dasa. There was probably a lot of hostility between them just like we see it so often between Pastoralists and farmers.
  October 12, 2015 at 5:49 AM

  Coldmountains said…
  @Nirjhar
  You are a descendant of northwesterners and accept that. Sintashta was Lithuanian-like and genetically more Western than Udmurts and even less Yamnaya-like than them. All points to a western origin of Sintashta especially their EEF ancestry certainly insignificant in BMAC. Yamnaya was closer to Pre-IE Central Asia than Sintashta because Pre-IE farmers of Central Asia were Georgian-like just like the Near Eastern ancestry of Yamnaya.
  October 12, 2015 at 6:11 AM

  epoch2013 said…
  @Onur
  True. The people (In this case Nirjhar) who seem to advocate other urheimats and put up this paper as evidence don’t realize it is far worse for their theories. The issues Mallory raises can’t be solved by them either, and Indo-European language evolution becomes extremely hard to explain with those.

  The reason I pointed you to this is that the Srubnaya EEF admixture may be part of the solution of the second issue Mallory raises.
  October 17, 2015 at 1:40 PM
  Onur said…

  epoch,
  Since Sintashta is the first Steppe culture confirmed to be EEF-bearing and it begins roughly in 2000 BC, maybe it was the first cereal-farming culture in the Steppe and Tocharian and Indo-Iranian descended from it one way or another. Afanasievo does not have to be the ancestor of Tocharian.
  October 17, 2015 at 9:09 PM

  Polubienie

 3. W którym miejscu są w zagadnieniu wejścia R1b, czyli jak dla nich fundamentu wytworzenia się germańskości? Mają problem ze starym zachodnioeuropejskim R1a L664, usiłują (na co oczywiście nie ma żadnych dowodów) wcisnąć go razem z R1b do k.Yamna, uciekającego razem z R1b ze stepu do europy pod naporem aryjskiego R1a Z93. Zabawna logika.
  Dla przypomnienia L664 i Z93 to dwie skrajności w dobrym tego słowa znaczeniu. L664 to atlantycka gałąź synowska M417, zaś Z93 to rosyjsko-azjatycka gałąż synowska M417.
  Pomiedzy nimi są Słowianie jako całość.

  Stąd też ich takie myslenie zyczeniowe, bo co sie stanie, gdy się okaże, że R1a L664 było już na swoim miejscu, gdy R1b 4000 lat temu rozpoczynało ucieczkę z k.Yamna do europy zachodniej?
  Będzie to znaczyć, że Słowianie 4000 lat temu zajmowali co najmniej taki sam obszar jak 1200 lat temu, ze wszystkimi tego konsekwencjami etniczno-językowymi dla nich i ich sąsiadów.

  Polubienie

  • Click to access r1a-clades.pdf

   https://www.geni.com/projects/tag/r1a

   R-L664 (Y-DNA) R1a1->M17->M417->CTS4385->L664 R-L664 (Y-DNA)

   R-L664 is subgroup of:

   R1a-> M448(R1a1)-> M17(R1a1a)-> M417(R1a1a1)-> CTS4385-> L664

   on the Y-DNA Tree.

   It spans Sweden, Denmark, Belgium and England. It is an extremely rare haplogroup comprising less than 1% of the population of these countries. L664 originated in 3000 B.C. probably in Sweden and is associated with the corded ware” (pottery) culture along with domesticated horses, two wheeled chariots and the Indo-European language. It is closely related to but does not include Z283 (R1a1a1b1) and Z93 (R1a1a1b2). The group probably entered England after the age of the Romans.

   http://www.isogg.org/wiki/BritainsDNA_haplogroup_nicknames

   Click to access Wiik_Haplogroup_R1a.pdf

   Kalevi Wiik
   February 2012
   Haplogroup R1a
   Maps and Tables

   Str. 69
   Conclusion
   : About 25 per cent of these Finnish men have come from the west and about 75 per cent from the east and south.

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.