254 Od-słowiański źródłosłów, znaczenie i pochodzenie rzekomo łacińskiego słowa TRaDyCja 01

Tak jak obiecałem przy okazji niedawno opublikowanego artykułu, traktującego o powstaniu tzw. tradycji pustynnej (https://skribh.wordpress.com/2016/01/08/245-jak-powstawala-pustynna-tradycja-na-przykladzie-objawionym-czyli-propaganda-nie-tylko-o-tzw-nowotestamentowych-trzech-krolach/), zajmę się dzisiaj odszukaniem najpierw znaczenia, potem pochodzenia, a na koniec źródłosłowu słowa TRaDyCja.

u+PR”e+D(z)aM… będzie to bardzo długi wpis, (bo samo tak wyszło)… a i tak z konieczności musi być podzielony na dwie części, żeby nie zasypać tu zupełne wszystkich nas i tak ogromną ilością wiadomości. Najpierw przedstawię same suche fakty, żeby wiedzieć o czym tu w ogóle mówi się, a na koniec tego wszystkiego będzie TRo(c)He” bardziej uczuciowo… bo jak Do+TaRL”eM do (Z)Se+DNa tych poszukiwań… no to Nie+Z+DzieRZ”yL”eM… i po zapoznaniu się z tymi wszystkimi zgromadzonymi przeze mnie „dowodami i faktami naukofymi”… musiałem napisać co myślę o tym wszystkim, czyli o wiarygodności „ałtorytetóf naukofych” i głoszonej przez nich „fietsy”… 😦

Dla mnie TRaDyCja… to PR”eDe WS”ySTKiM PR”e+KaZyWaNie WieDzy o+TR”yMa+Nej oD PR”oDKo/o”/u/vW.

W przypadku Tradycji Słowiańskiej – DaNeJ, PR”e+KaZaNej PR”eZ Ni(c)H W NaS”yM PRa+STaRyM SL”oWiaN’SKiM je”ZyKu NaM SL”oWiaNKoM i SL”oWiaNoM, i(c)H PoToMKoM i Na+STe”PCoM, byśmy RoZ+uMieLi , BRoNiLi Jej i PR”e+KaZaLi DaLeJ!!! To nasz obowiązek i wyróżnienie, DaNe nam przez LoS!!!

WIECZNA SŁAWA I CHWAŁA NASZEJ WSPANIAŁEJ SŁOWIAŃSKIEJ TRADYCJI!!!

Tradycyjnie już, czyli jak to mam w zwyczaju… na początku sprawdzę, co różne źródła, w tym polsko i angielskojęzyczna wikipedia mają do powiedzenia na temat znaczenia i pochodzenia słowa TRaDyCja, itp:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tradycja
Tradycja – przekazywane z pokolenia na pokolenie treści kultury (takie jak: obyczaje, poglądy, wierzenia, sposoby myślenia i zachowania, normy społeczne), uznane przez zbiorowość za społecznie doniosłe dla jej współczesności i przyszłości.

Zobacz też
konserwatyzm
kultura tradycyjna
Tradycja Apostolska

Linki zewnętrzne
Polskie tradycje ludowe
Regiony etnograficzne w Polsce

Zobacz hasło tradycja Wikisłowniku

…..

Tyle wersja polskojęzyczna… Proszę zwrócić uwagę, na odnośniki do różnych postaci „tradycji”, w tym tzw. polskiej tradycji ludowej… jak i na użycie słowa PR”e+KaZ+yWaNie i o+ByC”aj, oraz na nieużycie słowa Z+WyC”aj… które jest wg mnie podobne znaczeniowo ze słowem TRaDyCja i o+ByC”aj… a także brak pochodnych pojęć jakimi są WZo/o”/u/vR i WZoR”eC itp. Dodatkowo brakuje mi tu jeszcze, może najważniejszych z tych wszystkich słów i pojęć, a mianowicie KoPi i KoPioWaNia, czyli Na+S’LaD+oWaNia, kogoś lub czegoś, jak i W+DRuK+oWaNia… oraz oB+RaZu i oB+RaZ+oWaNia

Do słowa PR”e+KaZ (+yWaNie) powrócę jeszcze w drugiej części tego wpisu, a teraz zobaczmy i porównajmy znaczenia tych słów, bo uważam, że bez Po+ZNaNia i Z+RoZ+uM+ieNia ich ZNaC”eN’ nie uda nam się Z+RoZ+uMieC’/T’ ani RoZ+RóZ”NiC’/T’ istoty ich Po+DoB+ieN’STW i PR”e+CiW+STaW+ieN’STW, a także tego, dla kogo czym ta cała jakaś tam „tradycja” była i jest…

I najważniejsze…

W jaki sposób niszczy się i manipuluje (i kto to robił i robi)… wiedzą na temat powstawania tej czy tamtej „tradycji”… jak i nią samą… Z konieczności to ostatnie zagadnienie, nawiązujące bezpośrednio do Tradycji Słowiańskiej, zostanie omówione bardziej szczegółowo, w oddzielnych wpisach  poświęconych tylko temu zagadnieniu, które będą publikowane tu w najbliższym czasie.

…..

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwyczaj
Zwyczaj – termin ten w mowie potocznej używany jest często zamiennie ze słowem obyczaj, jednak w niektórych naukach (np. w socjologii) terminom tym nadaje się różne znaczenie.

Dla socjologa słowo zwyczaj oznacza ustalony w zbiorowości sposób zachowania się (jest w skali zbiorowej odpowiednikiem indywidualnego nawyku), jego istnienie jest oparte na tradycji, ma charakter nieuświadomionego naśladownictwa tego co robią inni członkowie. Zwyczaj różni się od mody o wiele większą trwałością, natomiast od obyczaju, tym że jego nieprzestrzeganie nie niesie dla członka grupy żadnych negatywnych konsekwencji. Przykładem obyczaju jest następujące zachowanie – mężczyźni będący katolikami zdejmują nakrycie głowy przed wejściem do kościoła. Niedostosowanie się do tego wymogu spowodowałoby negatywną reakcję ze strony grupy. Przykładem zwyczaju w tej samej społeczności jest natomiast przychodzenie do kościoła niektórych kobiet (szczególnie starszych) w odświętnych chustach, jednak niezałożenie chusty nie będzie postrzegane przez współwyznawców jako coś nagannego.

Dla prawników zwyczaj jest jedną z form powstania norm prawnych oraz źródłem prawa zwyczajowego, polegającego na tym, że odpowiedni organ państwowy rozstrzyga rozpatrywaną sprawę na podstawie zwyczaju przyjętego w danym społeczeństwie i sankcjonuje go przymusem państwowym. W prawie międzynarodowym olbrzymie znaczenie wciąż ma zwyczaj międzynarodowy.

Zwyczaj można także rozumieć jako odrębny od prawa, mody i moralności system aksjonormatywny, czyli system norm i wartości. Niektóre zwyczaje mogą być powszechne w danym kręgu kulturowym, inne w konkretnych narodach, w mniejszych regionach lub przysługiwać mogą pewnym jednostkom lub związane mogą być z pełnieniem danej roli społecznej.

Literatura

 • Gajda Jan, Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, Toruń 2004.

https://pl.wiktionary.org/wiki/zwyczaj
zwyczaj (język polski)

wymowa:
IPA[ˈzvɨʧ̑aj], AS[zvyčai ̯]
znaczenia:

rzeczownik, rodzaj męskorzeczowy

(1.1) sposób zachowywania się lub czynności wykonywane w określonych sytuacjach według pewnego wzoru określonego przez kulturę
(1.2) indywidualny sposób zachowywania się lub czynności wykonywane w określonych sytuacjach, charakterystyczne dla danej osoby
odmiana:
przykłady:
(1.1) Zwyczajem bożonarodzeniowym jest dekoracja choinek.
(1.2) Moim zwyczajem jest pić rano samą kawę, bez śniadania.
kolokacje:
(1.2) dobry zwyczaj
synonimy:
(1.1) tradycja, obyczaj
(1.2) przyzwyczajenie
wyrazy pokrewne:
rzecz. zwyczajność f, zwyczajowość f, zwyczajowiec m, przyzwyczajenie n
przym. zwyczajowy, zwyczajny, przyzwyczajony
czas. przyzwyczajać się, zwyknąć, przyzwyczaić
przysł. zwyczajowo, zwyczajnie, zwyczajowie, zazwyczaj
związki frazeologiczne:
coś wchodzi w zwyczajhołdować jakimś zwyczajomjak każe obyczajstarym zwyczajemutarty zwyczaj
(1.1–2) mieć w zwyczaju
(1.2) nabierać zwyczaju
tłumaczenia:

http://sjp.pwn.pl/sjp/zwyczaj;2547850.html
zwyczaj

1. «powszechnie przyjęty, tradycjny sposób postępowania w pewnych okolicznościach»
2. «właściwy komuś sposób postępowania»

…..

https://pl.wikipedia.org/wiki/Obyczaj
Obyczaj – forma zachowania powszechnie przyjęta w danej zbiorowości społecznej i poparta uznawaną w niej tradycją.

Obyczaj jest elementem kontroli społecznej, stąd jego naruszenie powoduje zazwyczaj negatywną reakcję ze strony grupy. Obyczaje są przekazywane z pokolenia na pokolenie i ulegają zmianom bardzo powoli. Ogół obyczajów w danej zbiorowości tworzy jej obyczajowość.

Cechy obyczajów:

 1. Obyczaj jest elementarnym pojęciem wszystkich współczesnych nauk społecznych.
 2. Obyczaje są ściśle związane z systemem wartości, które są wyznawane i praktykowane przez daną grupę społeczną (kulturową).
 3. Obyczaje regulują szeroki zakres spraw o istotnym znaczeniu społecznym, które pozostają poza sferą obowiązywania prawa.
 4. Obyczaje opierają się na tradycji.
 5. Obyczaje są pochodną procesu akulturacji.
 6. Obyczaje są elementem kontroli społecznej.
 7. Obyczaje są sankcjonowane przez różne odmiany presji społecznych.
 8. Obyczaje cechuje regularność.
 9. Obyczaje są elementem składowym procesu socjalizacji jednostki.
 10. Ogół obyczajów określa ogólną obyczajowość (mentalność) grupy.

Zobacz też

https://pl.wiktionary.org/wiki/obyczaj#pl
obyczaj (język polski)

wymowa:
IPA[ɔˈbɨʧ̑aj], AS[obyčai ̯] wymowa ?/i
znaczenia:

rzeczownik, rodzaj męskorzeczowy

(1.1) powszechnieprzyjęty, tradycyjnysposóbpostępowaniawdanychokolicznościach[1]
(1.2) nawyk, sposóbpostępowania, zachowaniacharakterystycznydladanegoczłowiekalubzwierzęcia[1]
(1.3) zazwyczaj w liczbie mnogiej:sposóbżycia, zasady, którymiktośsiękieruje[1]
odmiana:
kolokacje:
(1.1) o, czasy! o, obyczaje!
synonimy:
(1.1) ceremoniał, obrządek, ryt, rytuał, tradycja, zwyczaj, konwenans, konwencja, usus, uzus[2]
(1.2) zwyczaj, przyzwyczajenie
(1.3) postępowanie, sposób bycia, sposób życia, styl życia, zachowanie[2]
wyrazy pokrewne:
przym.obyczajny
przysł.obyczajnie
związki frazeologiczne:
kobieta lekkich obyczajówco kraj, to obyczaj
tłumaczenia:

http://sjp.pwn.pl/sjp/obyczaj;2492361.html
obyczaj

1. «przyjęty w jakiejś społeczności sposób postępowania w danych okolicznościach»
2. «sposób postępowania lub zachowania charakterystyczny dla danego człowieka lub zwierzęcia»
3. «zasady etyczne i moralne, którymi ktoś się kieruje»
 

…..

https://pl.wiktionary.org/wiki/przekaz
przekaz (język polski)

wymowa:
IPA[ˈpʃɛkas], AS[pšekas], zjawiska fonetyczne: utr. dźw.wygł. wymowa ?/i
znaczenia:

rzeczownik, rodzaj męskorzeczowy

(1.1) tekst, nagranie, film bądź w inny sposób zapisane informacje historyczne będące źródłem wiedzy o przeszłości; także przedmiot
(1.2) pieniądze wysłane poprzez pocztę lub bank
(1.3) wysłanie pieniędzy poprzez pocztę lub bank
(1.4) formularz wypełniany przy zlecaniu przesłania pieniędzy poprzez pocztę lub bank
(1.5) techn. przesył, przekazanie czegoś
(1.6) treść, pogląd, przekonanie, które artysta (pisarz, reżyser) chce przekazać innym poprzez swoje dzieło
odmiana:
(1.1–6)

przypadek liczba pojedyncza liczba mnoga
mianownik przekaz przekazy
dopełniacz przekazu przekazów
celownik przekazowi przekazom
biernik przekaz przekazy
narzędnik przekazem przekazami
miejscownik przekazie przekazach
wołacz przekazie przekazy
kolokacje:
(1.2) odebrać / otrzymać przekaz
(1.3) robić / zrobić przekaz • środki masowego przekazu
(1.5) przekaz radiowy / telewizyjny / na żywo
synonimy:
(1.3) przelew
(1.5) transmisja, transfer
wyrazy pokrewne:
rzecz. przekazanie dk., przekazywanie ndk., przekaźnik
czas. przekazać dk., przekazywać ndk.
przym. przekazowy, przekaźnikowy
tłumaczenia:

http://sjp.pwn.pl/sjp/przekaz;2510323
przekaz
1. «pieniądze przekazane komuś za pośrednictwem poczty lub banku; też: przekazanie komuś pieniędzy w taki sposób»
2. «blankiet pocztowy lub bankowy przeznaczony do wypisania zlecenia przesyłki»
3. «tekst pisany, dzieło sztuki itp., będące źródłem wiedzy o przeszłości; też: taka informacja zawarta w czymś lub przekazywana ustnie z pokolenia na pokolenie»
4. «przekazanie czegoś»

…..


odbitka ze wzoru (1.3)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wz%C3%B3r
Wzór

https://pl.wiktionary.org/wiki/wz%C3%B3r#pl
wzór

wymowa:
IPA[vzur], AS[vzur]
znaczenia:

rzeczownik, rodzaj męskorzeczowy

(1.1) sekwencjasymboli (liter, cyfr, znaków) dotyczącyprawamatematycznego, fizycznegolubchemicznego
(1.2) schemat, wedługktóregonależypostępować
(1.3) modelsłużącyjakoprzykładdopowielaniawprodukcji
(1.4) kolorystycznymotyw (najczęściejzpowtarzających sięelementów) nadrukowany, namalowanylubwyhaftowanynajakiejśpowierzchnilubmateriale (ubraniu, kartce)
(1.5) osobagodnanaśladowania
odmiana:
kolokacje:
(1.1) wzór matematyczny • wzór jawnywzór strukturalny • wzór chemiczny • wzór równaniawyprowadzić wzór
(1.2) wzór kulturowy • wzór cnót
(1.4) barwny wzór • monochromatyczny wzór • wzór roślinny • wzór geometryczny
synonimy:
(1.1) schemat, formuła
(1.2) autorytet, ideał, przykład
(1.3) model, prototyp, szablon, forma, oryginał, fason, wykrój, makieta, matryca
(1.4) ornament, deseń
wyrazy pokrewne:
rzecz.wzorzecm, wzorekm, wzornictwon, wzornikm
przym.wzorzysty, wzorowy, wzorcowy
przysł.wzorzyście, wzorowo, wzorcowo
czas.wzorować (się), odwzorować
tłumaczenia:

http://sjp.pwn.pl/szukaj/wz%C3%B3r.html
wzór

1. «rysunek, motyw odbity, wyhaftowany itp. w celu ozdobienia czegoś»
2. «rysunek, przedmiot przeznaczony do odtwarzania lub powielania»
3. «osoba lub rzecz, którą warto naśladować»
4. «ciąg symboli wyrażający prawa matematyczne lub fizyczne albo przedstawiający układ cząsteczek związku chemicznego»

• wzorek

wzór chemiczny «przedstawienie składu lub budowy cząsteczek pierwiastków i związków chemicznych za pomocą symboli»
wzór kulturowy «zespół powtarzalnych i dość trwałych sposobów myślenia i zachowania się ludzi należących do tej samej kultury»

http://synonim.net/synonim/wz%C3%B3r

…..

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wzorzec
Wzorzec

Przypisy

Dane hasło przez Wikidane jest związane z rosyjskim terminem паттерн (dość nowym, gdyż nie jest on uwzględniony przez słowniki rosyjskie oraz portal gramota.ru) – prawidłowym odpowiednikiem rosyjskim jest образец.


wzorce (1.1) długości

https://pl.wiktionary.org/wiki/wzorzec
wzorzec

wymowa:
IPA[ˈvzɔʒɛʦ̑], AS[vzožec]
znaczenia:

rzeczownik, rodzaj męskorzeczowy

(1.1) wzórwyznaczającynormędlainnychprzedmiotówizjawisk; zob. też wzorzec w Wikipedii
(1.2) cechy, osobywartenaśladowania
(1.3) jednostkaporównawczaprzywyznaczaniuwłaściwości
odmiana:
przykłady:
(1.1) […] będzie służyć jako wzorzec kolejnych kopii, które, gdy zostaną wykonane, muszą być porównane ze wzorcem i wiernie się z nim zgadzać, nie różniąc się w żaden sposób od pierwowzoru wydrukowanego w Rzymie[1]
kolokacje:
(1.2) wzorzec postępowania
(1.3) wzorzec wagi
synonimy:
(1.1) typ
(1.2) przykład
(1.3) etalon; archetyp; standard
wyrazy pokrewne:
rzecz.wzór
przym.wzorcowy
tłumaczenia:

http://sjp.pwn.pl/slowniki/wzorzec.html
wzorzec

1. «wzór, schemat mogący być normą dla innych przedmiotów albo zjawisk danego typu»
2. «zespół cech, zasad uznanych za właściwe, godne naśladowania»
3. «przedmiot, substancja lub zjawisko, których właściwości przyjęto za jednostkę porównawczą podczas określania właściwości innych przedmiotów, substancji lub zjawisk»

http://synonim.net/synonim/wzorzec

…..

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kopia
Kopiowanie (powielanie)

Kopiowanie – proces tworzenia obiektu na wzór innego obiektu. W zależności od kontekstu to pojęcie może mieć różne znaczenia. W przypadku informacji w postaci cyfrowej proces kopiowania prowadzi do utworzenia obiektu identycznego z pierwotnym we wszystkich aspektach. W pozostałych przypadkach kopia odpowiada oryginałowi jedynie pod pewnymi względami.

 • kopiowanie tekstu
  • przepisywanie – ręczne powielanie tekstu,
  • automatyczne powielanie tekstu za pomocą takich urządzeń jak powielacz lub kserokopiarka,
 • kopiowanie informacji – w informatyce, proces powielenia danych zapisanych w postaci cyfrowej,
 • kopiowanie dzieła – w sztuce, dokładne powtórzenie wykonanego wcześniej dzieła, w celach bezpieczeństwa (udostępniania kopii zamiast oryginału) bądź fałszerstwa,
 • kopiowanie konstrukcji – w przemyśle, kradzież projektów należących do innych przedsiębiorstw,
 • replikacja DNA – w biologii, proces utworzenia dwóch identycznych nici DNA z jednej pierwotnej, stosowany przez wszystkie organizmy żywe.

Zobacz też

http://sjp.pwn.pl/slowniki/kopia.html
kopia I

1. «rzecz dokładnie odtworzona z oryginału»
2. pot. «kserokopia»
3. «taśma filmowa uzyskana w wyniku kopiowania negatywu filmu»
4. «odbitka otrzymana w wyniku skopiowania innego obrazu fotograficznego»
5. «tekst, rysunek itp. uzyskane z zestawu sporządzonych z oryginałów diapozytywów lub negatywów»
(…)
…..

https://pl.wikipedia.org/wiki/Matryca
Matryca (łac. mater – matka) – ogólne określenie formy do wykonywania kopii.
(…)

…..

https://pl.wikipedia.org/wiki/Obraz_%28ujednoznacznienie%29
Obraz (ujednoznacznienie)

Obraz.
 • obraz w malarstwie
 • obraz w informatyce, dokładna kopia nośnika danych
 • obraz w matematyce
 • obraz w mechanice kwantowej
 • obraz w optyce
 • obraz w dziedzinie przetwarzania obrazów, sygnał dwu- lub trójwymiarowy

https://pl.wikipedia.org/wiki/Obrazowanie
Obrazowanie (ujednoznacznienie)

Obrazowanie.

http://sjp.pwn.pl/sjp/obrazowanie;2491883.html
obrazowanie
«sposób przekazywania w dziele artystycznym myśli, uczuć lub fragmentów rzeczywistości za pomocą odpowiednich środków»

https://en.wikipedia.org/wiki/Obraz
(…)
Obraz, a traditional South Slavic expression for honor and the sociological concept of „face”, used in Serbo-Croatian, Macedonian, and Bulgarian.[1] In Serbo-Croatian and Macedonian it’s literal meaning is „cheek”.
(…)

…..

https://pl.wiktionary.org/wiki/na%C5%9Bladowa%C4%87
naśladować

wymowa:
IPA[ˌnaɕlaˈdɔvaʨ̑], AS[naśladovać], zjawiska fonetyczne: akc. pob. wymowa ?/i
znaczenia:

czasownik przechodni niedokonany

(1.1) powtarzać po kimś jakąś czynność
(1.2) st.pol. iść za kimś
odmiana:
(1.1) koniugacja IV
synonimy:
(1.1) imitować, udawać
wyrazy pokrewne:
rzecz. ślad m, naśladowca m, naśladownictwo n, naśladowanie n
tłumaczenia:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wdrukowanie
Wdrukowanie (ang. imprinting), po polsku również naznaczenie lub wpojenie – obserwowane u młodych organizmów, występujące w ściśle określonym momencie rozwoju osobniczego (tzw. okres krytyczny czasami trwający ledwie kilka godzin) utrwalenie się (praktycznie nie podlegające modyfikacji) wzorca swojego rodzica, rodzeństwa oraz typowych dla gatunku zachowań.

U pewnych gatunków, w okresie krytycznym, każdy poruszający się przedmiot (np. samochodzik ciągnięty na sznurku) lub organizm (lecz o cechach innych niż wrodzony wzorzec drapieżnika) zostanie uznany za matkę i utożsamiony. Jest to odpowiednik tego co u ludzi nazwalibyśmy samoświadomością.
(…)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Paradygmat
Paradygmat – w rozumieniu wprowadzonym przez filozofaThomasa Kuhna w książce Struktura rewolucji naukowych (The Structure of Scientific Revolutions) opublikowanej w 1962 roku – to zbiór pojęć i teorii tworzących podstawy danej nauki. Teorii i pojęć tworzących paradygmat raczej się nie kwestionuje, przynajmniej do czasu kiedy paradygmat jest twórczy poznawczo – tzn. za jego pomocą można tworzyć teorie szczegółowe zgodne z danymi doświadczalnymi (historycznymi), którymi zajmuje się dana nauka.
(…)

https://skribh.wordpress.com/2015/11/26/218-paradygmat-czyli-w-sumie-to-co-wlasnie-ano-znow-slowianski-zrodloslow-klania-sie/

…..

https://pl.wiktionary.org/wiki/pierwowz%C3%B3r
pierwowzór

wymowa:
IPA[pʲjɛrˈvɔvzur], AS[pʹi ̯ervovzur], zjawiska fonetyczne: zmięk.i → j 
znaczenia:

rzeczownik, rodzaj męskorzeczowy

(1.1) początkowy stan czegoś
(1.2) prototyp
(1.3) plan, model na wzór którego tworzy się kopie
odmiana:
przykłady:
(1.1) Ten model jest beznadziejny! Wróćmy do pierwowzoru i zacznijmy od nowa.
(1.2) Liga Narodów była pierwowzorem obecnej Organizacji Narodów Zjednoczonych.
(1.3) Postać Merlina jest pierwowzorem dla obecnego wizerunku czarodzieja.
etymologia:
pierwszy; wzór
tłumaczenia:

http://sjp.pl/pierwowz%C3%B3r
pierwowzór

pierwotny wzór, model czegoś, będący planem według którego tworzy się kopie; prototyp


komentarze:

borniak # 2011-02-08archetyp

~gosc# 2014-05-29Prototyp i pierwowzor, dwa slowa o tym samym znaczeniu. Bez sensu. Po co zasmiecac jezyk niepotrzebnymi slowami. Jeszcze dodajmy do tego archetyp.
(…)

http://synonim.net/synonim/pierwowz%C3%B3r

…..

http://sjp.pwn.pl/sjp/;2508103
prawzór

«pierwotny, podstawowy wzór»

http://synonim.net/synonim/prawz%C3%B3r

…..

!!!UWAGA!!!
To pojęcie dodaję jedynie jako przykład na to ile słowiańskich słów określa to kreolskie pojęcie.

https://pl.wiktionary.org/wiki/prototyp#pl
prototyp

wymowa:
IPA[prɔˈtɔtɨp], AS[prototyp] wymowa ?/i
znaczenia:

rzeczownik, rodzaj męskorzeczowy

(1.1) techn. pierwszy działający egzemplarz maszyny lub urządzenia, wykonany według dokumentacji i stanowiący podstawę do dalszej produkcji[1]; zob. też prototyp w Wikipedii
(1.2) pierwowzór czegoś[1]
(1.3) typowy, centralny element jakiejś kategorii pojęciowej[1]
odmiana:
przykłady:
(1.1) Wiele prototypów nie wychodzi poza etap prób.
składnia:
(1.1–3) prototyp + D.
wyrazy pokrewne:
rzecz. prototypowość f, prototypowanie n
czas. prototypować ndk.
przym. prototypowy
etymologia:
(1.1–3) gr. πρωτότυπονprawzór < gr. πρῶτος + τύποςpierwszy, najdawniejszy, najdostojniejszy + uderzenie, odbicie, obraz, posąg, forma, model, typ[2]
uwagi:
zob. też prototyp w Wikipedii
tłumaczenia:

http://www.krzyzowki.info/prototyp

Definicje krzyżówkowe hasła prototyp na naszym serwerze:

1. [Pojazdy] pierwszy model warszawy
2. [Technika] pierwowzór
3. [Technika] pierwotny wzór, model maszyny lub urządzenia
4. [Sztuka] archetyp dla sztuki starożytnej
5. [Technika] pierotny, najwcześniejszy wzór czegoś
6. [Technika] według niego coś się tworzy
7. [Technika] według niego coś się naśladuje
8. [Technika] pierwszy model
9. [Technika] wzór, prawzór, model
10. [Technika] wzorzec, próbny egzemplarz
11. [Technika] ten pierwszy próbny egzemplarz
12. [Literatura] makieta, matka
13. [Technika] prawzór, projekt, oryginał
14. [Technika] prawzór do naśladowania
15. próbny egzemplarz
16. poprzedza seryjną produkcję
17. [Technika] pierwszy próbny egzemplarz maszyny

 
…..

Na koniec zobaczmy i porównajmy teraz, co na ten sam temat zgromadzono w angielskojęzycznej wikipedii:

https://en.wikipedia.org/wiki/Tradition
A tradition is a belief or behavior passed down within a group or society with symbolic meaning or special significance with origins in the past.[1][2] Common examples include holidays or impractical but socially meaningful clothes (like lawyer wigs or military officer spurs), but the idea has also been applied to social norms such as greetings. Traditions can persist and evolve for thousands of years—the word „tradition” itself derives from the Latin tradere or traderer literally meaning to transmit, to hand over, to give for safekeeping. While it is commonly assumed that traditions have ancient history, many traditions have been invented on purpose, whether that be political or cultural, over short periods of time. Certain scholarly fields, such as anthropology and biology, have adapted the term „tradition,” defining it more precisely than its conventional use in order to facilitate scholarly discourse.

The concept of tradition, as the notion of holding on to a previous time, is also found in political and philosophical discourse. For example, it’s the basis of the political concept of traditionalism, and also strands of many world religions including traditional Catholicism. In artistic contexts, tradition is used to decide the correct display of an art form. For example, in the performance of traditional genres (such as traditional dance), adherence to guidelines dictating how an art form should be composed are given greater importance than the performer’s own preferences. A number of factors can exacerbate the loss of tradition, including industrialization, globalization, and the assimilation or marginalization of specific cultural groups. In response to this, tradition-preservation attempts have now been started in many countries around the world, focusing on aspects such as traditional languages. Tradition is usually contrasted with the goal ofmodernity and should be differentiated from customs, conventions, laws, norms, routines, rules and similar concepts.
(…)

…..

Jak widać tradycyjnie już wiadomości zawartych w angielskojęzycznej wikipedii jest więcej, niż w jej polskojęzycznej wersji… 😦 Za to ilość różnych słów i pojęć związanych z pojęciem „tradycja”, jako PRa+WZo/o”/u/vR, PieRWo+WZo/o”/u/vR itp.  od którego zaczęła się dana „tradycja” lub coś innego… patrz np. (c)HaoS…i jego KoPioWaNie i Na+STe”PSTWa, itp… JEST OGROMNIE BOGATA… JEST PR”e+BoGaTa!!!

!!!Uwaga!!! Proszę zobaczyć ile słów pominąłem – wystarczy klikać na odnośniki do stron słowników wyrazów bliskoznacznych, czyli tzw. synonimów, które tu zamieszczałem, nie wyszczególniając nic!!!

Wystarczy policzyć ilość rdzeni i słów zbudowanych na nich, a występujących w języku słowiańskim i następnie porównać to do tego, co można odnaleźć w innych językach tzw. kreolskich, czyli Od-Przed-Słowiańskich (czyli wg mnie pochodzących od języka Przed-Słowiańskiego = tzw. PIE), żeby w naukowy sposób dowieźć, czy mam czy nie mam racji, kiedy stawiam tu znak równości między tymi dwoma nazwami / językami!!!

Skoro już wiemy i pamiętamy, co to jest ta, czy tamta „tradycja”, no to teraz zobaczmy, skąd wzięło się samo słowo TRaDyCja i co ono tak naprawdę oznacza… z tym że musimy z tym poczekać do następnej część tego wpisu, która ukaże się jako następny wpis z nr 255… cdn.

…..

A tu na koniec, coś o PRa+WZoR”e tradycji pustynnej:

https://wiaraprzyrodzona.wordpress.com/2015/04/28/zaratusztra-prawzor-mojzesza/

2 thoughts on “254 Od-słowiański źródłosłów, znaczenie i pochodzenie rzekomo łacińskiego słowa TRaDyCja 01

 1. !!!UWAGA!!!
  Przepraszam, ale z PR”e+PRaCo+WaNia i dużej ilości przygotowywanych danych, umknął mi był jeszcze PR”e+KaZ… 😦 .., który zostanie dodany do treści powyższego wpisu.

  https://pl.wiktionary.org/wiki/przekaz

  przekaz (język polski)

  wymowa:
  IPA: [ˈpʃɛkas], AS: [pšekas], zjawiska fonetyczne: utr. dźw.• wygł. wymowa ?/i

  znaczenia:
  rzeczownik, rodzaj męskorzeczowy
  (1.1) tekst, nagranie, film bądź w inny sposób zapisane informacje historyczne będące źródłem wiedzy o przeszłości; także przedmiot
  (1.2) pieniądze wysłane poprzez pocztę lub bank
  (1.3) wysłanie pieniędzy poprzez pocztę lub bank
  (1.4) formularz wypełniany przy zlecaniu przesłania pieniędzy poprzez pocztę lub bank
  (1.5) techn. przesył, przekazanie czegoś
  (1.6) treść, pogląd, przekonanie, które artysta (pisarz, reżyser) chce przekazać innym poprzez swoje dzieło

  odmiana:
  przypadek liczba pojedyncza liczba mnoga
  mianownik przekaz przekazy
  dopełniacz przekazu przekazów
  celownik przekazowi przekazom
  biernik przekaz przekazy
  narzędnik przekazem przekazami
  miejscownik przekazie przekazach
  wołacz przekazie przekazy

  kolokacje:
  (1.2) odebrać / otrzymać przekaz
  (1.3) robić / zrobić przekaz • środki masowego przekazu
  (1.5) przekaz radiowy / telewizyjny / na żywo

  synonimy:
  (1.3) przelew
  (1.5) transmisja, transfer

  wyrazy pokrewne:
  rzecz. przekazanie dk., przekazywanie ndk., przekaźnik
  czas. przekazać dk., przekazywać ndk.
  przym. przekazowy, przekaźnikowy

  tłumaczenia:
  angielski: (1.1) source; (1.2) money order, remittance; (1.3) remittance; (1.4) form; (1.5) transfer
  czeski: (1.4) poukázka f
  duński: (1.3) anvisning / bankanvisning / postanvisning / pengeanvisning w; (1.4) anvisningsblanket w
  francuski: (1.4) mandat m; (1.6) message m
  litewski: (1.2) pervedimas m; (1.3) pervedimas m
  niemiecki: (1.2) Überweisung, Geldüberweisung f; (1.3) Überweisung, Geldüberweisung f
  szwedzki: (1.3) anvisning w

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.