714 SKRBH 120 Ja”/oND+aR lub Ja”/oN+Dar J/Z”a”/oNDzi, czyli Je”D+RNe Ja”/oND+Ra JiNDRy, czyli PRa-SL”oW+iaN’+SKie+Go Je”/eND+RuSia 08


dnieje (1.1)

NoWe DaNe Po+DaNo… PoD+DaJ Sie”

W tej części wpisu o Jantarze / Ja”/oN+DaR”e ponownie skupię się na podaniu dalszej części słów i rdzeni, które wg Mię, mają związek z Darowaniem / DaR+oWaNieM, jako Daniem / DaN+ieM, ale także Datkiem / DaT+KieM, itp.

Po raz kolejny zwracam uwagę, że wg ofitzjalnej wykłądni naukofej allo-allo, w j. polskim / lechickim / zachodnio słowiańskim doszło do tzw. palatalizacji słowiańskich, a miało to miejsce gdzieś w tzw. średniowieczu.

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_pras%C5%82owia%C5%84ski

(…)

Powstanie i rozwój

Język prasłowiański rozwinął się według niektórych szacunków na przełomie II i I tysiąclecia p.n.e.


Większość badaczy jest zdania, że wyodrębnienie się języka prasłowiańskiego ze wspólnoty indoeuropejskiej poprzedził pewien okres wspólnego rozwoju z dialektami, z których uformowały się języki bałtyckie: litewski, łotewski, pruski.

Z uwagi m.in. na różnice leksykalne między językami słowiańskimi a bałtyckimi niektórzy zaprzeczają jednak możliwości istnienia języka prabałtosłowiańskiego.


Przez długi czas swojego istnienia (prawdopodobnie około 2000 lat) język prasłowiański podlegał różnym zmianom. 

Na język prasłowiański wpływały języki ludów sąsiednich, zwłaszcza germańskie  (gocki) i celtyckie, jak też irańskie (scytyjski), tureckie i ugrofińskie.

Fakt ten, a także różne rozumienie procesów językowych przez różnych lingwistów, jest przyczyną istnienia różnych rekonstrukcji form prasłowiańskich. Niektórzy próbują wyróżniać kilka faz rozwojowych tego języka, najczęściej trzy, nie jest to jednak podejście powszechne.


Przed pierwszą palatalizacją system głosek języka prasłowiańskiego wyglądał najprawdopodobniej następująco: p, b, v (dwuwargowe lub u niesylabiczne), m, t, d, s, z, n, l, r, j, k, g, x (ch); i, ī, u, ū, e, ē, a, ā, ei, eu, ai, au, oraz najprawdopodobniej samogłoski nosowe ę i ą, szczególnie przed spółgłoskami szczelinowymi i na końcu wyrazu. Nie istniały wówczas sylabiczne r, l (w dialektach wschodniosłowiańskich najpewniej nigdy nie zaistniały), lecz grupy ir, ur, il, ul.

Przemiany samogłosek przy powstaniu języka prasłowiańskiego

i1 < PIE *ī, *ei,
i2 < *ai zredukowane (*ăi lub *ui) < PIE *ai, *oi,
ь < *i < PIE *i, czasem także ze zredukowanego PIE *e,
e < PIE *e,
ę < PIE *en, *em,
ě1 < PIE ē,
ě2 < *ai < PIE *ai, *oi,
a < *ā < PIE *ā, *ō,
o < *a < PIE *a, *o, *ə (w sylabach wewnętrznych *ə zanikło bez śladu),
ǫ (ą) < *an, *am < PIE *an, *on, *am, *om,
ъ < *u < PIE *u, czasem także ze zredukowanego PIE *o
y < PIE *ū
u < *au < PIE *au, *ou (PIE *eu rozwinęło się prawdopodobnie w *jau, z czego prasłowiańskie ju)

Samogłoski i2, ě2 powstały później niż i1, ě1. W końcowej fazie istnienia języka prasłowiańskiego obie samogłoski par i1, i2 oraz ě1, ě2 wymawiane były już jednakowo, wcześniej jednak wywołały różne zmiany poprzedzających spółgłosek tylnojęzykowych, por. niżej.

Przemiany spółgłosek przy powstaniu języka prasłowiańskiego

 • p < PIE *p;
 • b < PIE *b, *bh;
 • t < PIE *t;
 • d < PIE *d, *dh;
 • k < PIE *k, *kw;
 • g < PIE *g, *gh, *gw, *gwh;
 • s < PIE *s, *k´;
 • z < PIE *g´, *g´h (rzadko także z < PIE *s [z] przed spółgłoską dźwięczną);
 • x < PIE *s po *r, *u, *k, *i, prawdopodobnie także po *l;
 • m < PIE *m;
 • n < PIE *n;
 • l < PIE *l;
 • r < PIE *r;
 • v < PIE *w;
 • j < PIE *j.
W niektórych wyrazach prasłowiańskie x rozwinęło się z innych dźwięków PIE, np z grup *kH, *ks, *sk.
Na końcu wyrazu spółgłoski często zanikały (ewentualnie pojawiał się jer, jak w (j)azъ < *e:g^h), co dało początek zasadzie sylaby otwartej.

Ponadto:

 • c´ < k (II palatalizacja);
 • ʒ´ (dz´) < g (II palatalizacja);
 • s´ < x (II palatalizacja);
 • č < kj, k (I palatalizacja);
 • šč < stj, skj, sk (I palatalizacja);
 • žǯ (ždž) < zdj, zgj, zg (I palatalizacja);
 • š < sj, xj, x (I palatalizacja);
 • ž < zj, gj, g (I palatalizacja).

Procesy fonetyczne w okresie prasłowiańskim

Palatalizacje

k, g, x > č, ǯ (dž), š przed i1, ě1, e, ę, ь, j i sonantami l´, r´(ǯ uprościło się potem do ž wszędzie, w niektórych językach z wyjątkiem pozycji po z); zachodziła w III – VI w.n.e.;
k, g, x > c´, ʒ´ (dz´), s´ przed i2, ě2 ( zmieszało się potem z s lub š w poszczególnych dialektach słowiańskich, ʒ´ (dz´) uprościło się do z, z wyjątkiem m.in. polskiego); zachodziła ok. VI-VII w.n.e.;
k, g, x > c´, ʒ´ (dz´), s´ po samogłoskach przednich (i, ь, ě, e, ę) i sonantach l´, r´ ? – w przeciwieństwie do dwóch poprzednich miała charakter postępowy i zachodziła niekonsekwentnie, tylko w niektórych wyrazach; zachodziła ok. VIII w. n.e.
sj, zj > š, ž;
tj, dj przetrwały i rozwijały się rozmaicie w poszczególnych dialektach (w grupie zachodniosłowiańskiej w c´, ʒ´ (dz´));
stj, zdj > šč, žǯ (ždž);
kj, gj, xj > č, ǯ (dž), š (następnie ǯ (dž) > ž);
skj, zgj > šč, žǯ (ždž);
rj, lj, nj przetrwały do końca epoki prasłowiańskiej, następnie rozwinęły się w r´, l´, n´;
pj, bj, vj, mj przetrwały do końca epoki prasłowiańskiej, następnie rozwinęły się w pl´, bl´, vl´, ml´ w większości dialektów (zasięg tej zmiany jest przedmiotem dyskusji)

(Analogicznie np. w języku litewskim t, d przed i niezgłoskotwórczym jest zastępowane przez č, dž[5].)

ky, gy > k’i, g’i
ke, ge > k’e, g’e

zachodziła ok. XV w.

Uproszczenie grup spółgłoskowych

-gti, -kti > -c´i (w grupie zachodniej, ogólnie kt (również < gt) w pozycji pierwszej palatalizacji rozwijało się jak tj)

ps. mogti > moc´i ? > pol. móc, ale ps. moglъ > pol. mógł
ps. pekti > pec´i ? > pol. piec, ale ps. peklъ > pol. piekł
-dti, -tti > -sti

ps. jědti > jěsti > pol. jeść, ale ps. jědlъ > pol. jadł
ps. pletti > plesti > pol. pleść, ale ps. pletlъ > pol. plótł
pn, bn > n, stn > sn, bv > b

ps. sъpnъ (sъpati (>pol. spać) + -nъ) > sъnъ > pol. sen (ale ps. sedmь > pol. siedem)

Przemiany samogłosek

Po spółgłoskach miękkich (j, č, ž, š) o, y, ъ > e, i, ь. Natomiast ě > a (časъ < čěsъ). Stąd pochodzi różnica między odmianą w tematach na -o-, -a- a -jo-, -ja-.

W późniejszym okresie kъnę > kъnędzь (ksiądz)

Prejotacja i prelabializacja

W nagłosie (na początku wyrazów) przed i, ь, ě, e, ę, pojawiło się j. Analogicznie przed y, ъ pojawiło się w > v, co świadczy o tym, że y wówczas jeszcze brzmiało jak ū, a ъ jak u krótkie.

(…)

…..

Stało się to jakoś, ale szczególnie wśród tzw. Polaków, mimo, że dotyczy to mieszkańców terenów co najmniej między tzw. Łabą, a Prypecią… Mam na myśli takie pas, który pokrywa się z największą procentową ilością R1a… Robert pewno wie, co mam na myśli…

DaC’ DaT+eK

W j. polskim występują OBIE POSTACIE dźwięków i rdzeni, patrz D+, DC i DT, z tym słów opartych na tej ostatniej postaci rdzenia D+ jest MNIEJ, niż słów opartych o postać wysokoenergetyczną DC


Na tej podstawie twierdzę, że w języku Pra-Słowiańskim istniała pierwotna wysokoenergetyczna postać rdzenia DC, która nie powstała już później z tego jakiegoś średniowiecznego „wysokouenergetycznienia” pierwotnej niżej energetycznie postaci DT, jak to twierdzi ofitzjalna allo-allo naukofa wykładnia.

Dodatkowo dziwnie jakoś jakaś tzw. palatalizacja nie zaszła np. tu:

Dać / DaC’ > Dat / DaT > Datek / DaT+eKa nie Daćek / DaC’+eK, czy Daciek  / DaC+ieK,.. 

jeśli to komuś robi jakąś różnicę… i nie jest to jedyny taki przypadek…


A na razie resztę tych bredni pomijam milczeniem, patrz np.:

(…)

Leksyka wspólna z innymi językami

z językami wczesnogermańskimi

xlěbъ (por. ang. loaf), xlěvъ, měčь, stьklo, šelmъ (por. ang. helmet), plugъ (por. ang. plough), lěkъ (por. ang. leech)

z późniejszymi językami germańskimi

pěnędzь (por. ang penny, swn. pening), kъnędzь (por. ang. kingswn. kuning), istъba (por. swn. stuba) tjudjь (por. goc. þiuda)

zapożyczenia z greki i łaciny

kupiti (goc. kaupōn, łac. caupō [właściwie z etruskiego]), dъska (swn. tisk), čeršn’a (ang. cherry, łac. ceresia), osьlъ (łac. asinus, goc. asilus), velьbǫdъ (gr. elephas, goc. ulbandus)

bezpośrednie zapożyczenia z greki i łaciny

konopja (łac. canapis), poganъ (łac. paganus), kоlęda (łac. calendae), korabjь (biz. karábion), polata (biz. palátion)

z językami tureckimi

xomǫto, kъnęga/kъniga, kolpakъ/klobukъ

z językami dackimi i północnotrackimi

mogyla, kurhan (dac. kurgan)

(…)

A,.. Przypominam, że Dawaniem / DaW+aNieM  zajmę się w następnej części… i wcale nie ostatniej… 🙂

Czytaj dalej 

51 thoughts on “714 SKRBH 120 Ja”/oND+aR lub Ja”/oN+Dar J/Z”a”/oNDzi, czyli Je”D+RNe Ja”/oND+Ra JiNDRy, czyli PRa-SL”oW+iaN’+SKie+Go Je”/eND+RuSia 08

 1. Uuu. Tu się o niebo lepiej pisze.

  Odnośnie dzienia
  DZ’eN’a
  DZeNa
  DZeuS
  ZeuS
  DeuS
  Czyli kult Słońca. Zbitka „eu” sugeruje wypadnięcie spółgłoski. Więc
  ZeNuS
  DeNuS.
  Tak, że Zenon i Danuta, to jest jedno imię w różnych wersjach. 😄

  Polubienie

   • Ok, ale mi nie chodzi o fantazjowanie, zresztą samogłoski, poza tzw. nosowymi są akurat mało istotne. Nie powiesz mi, że nie rozumiesz, np:

    ZS+L”oN+Ce
    ZS+lo”N+Ce
    ZS+L”oN+Ko

    LoNo
    L”o”Na
    L”aNia

    jak np. Wy+L”a”/oN+iaC’…

    Polubienie

   • Tu łatwiej pisać, więc się przeniosłem.

    „Np DReW+NieC’ > DreW+NiaNy > DRW…?
    E… To nie dodaje się… ”

    Prowokujesz, to wyjaśnię wszystkim. „Drzewa” jeszcze nie opanowałem ale rozumieć tak to należy:
    DR – czasownik
    DR W – imiesłów, przyjmujacy obecnie funkcję rzeczownika.

    Łatwiej mi o paleniu:
    L – czasownik
    LS – imiesłów
    PL – jak wyżej.

    Może być imiesłów złożony:
    Z” – czasownik
    L – czasownik
    Z”LZ – imiesłów dwuczynnościowy
    Z”eLaZo – rzeczownik „żelazo”.

    Tak by się to przedstawiało, co do zasady.

    Polubienie

   • Nie mówię, że nie masz racji, ale może nie wszystko podpada pod ta zasadę. Nie wiem.

    A co do tego miejsca, to nie mam nic przeciwko, żeby i tu komentować. Ja po prostu będę inaczej pisał tu wpisy, bo nie mam już serca do tego wszystkiego, co obecnie dzieje się, czyli do tej „wielkiej zmiany”…

    Skupiam się tylko na SKRBH i tylko tamtą stronę będę rozwijał.

    Polubienie

   • Zasada, co do zasady😉, ma ułatwiać zrozumienie, a nie je ograniczać.
    Żadną zasadą nie obejmiemy wszystkich zawiłości rzeczywistości.

    Polubienie

   • Jeśli chodzi o Dzena-Zeusa, jest to w starych zapisach greckich.
    Tylko teraz nie mogę tego znaleźć.

    Polubienie

 2. Ciekawe, ciekawe. Można się dowiedzieć jakie ma pan kompetencje z racji lingwistyki? Jakieś wykształcenie w tej dziedzinie? Tylko proszę nie uciekać w dywagacje, że wszyscy inni zawodowi językoznawcy to nic nie wiedzą, bo są niedokształceni. Żeby był poważnie. Kruciutko, szybciutko. Wykształcenie

  Polubienie

  • (…) Ciekawe, ciekawe. (…)

   O jak miło! A co jest takie ciekawe, czy można wiedzieć?

   (…)Można się dowiedzieć jakie ma pan kompetencje z racji lingwistyki? (..)

   Pewno że można! A co to znaczy po polsku „kompetencje z racji lingwistyki”?

   Tu podaję wyniki wyszukiwania z googla, jakby co:

   https://www.google.co.uk/search?q=kompetencje+z+racji+lingwistyki&rlz=1C1GGRV_enGB753GB753&oq=kompetencje+z+racji+lingwistyki&aqs=chrome..69i57.1391j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8

   Czy chodzi o to:

   Click to access Acta_Neophilologica-r2013-t15-n1-s191-200.pdf

   UWM Olsztyn Acta Neophilologica, XV (1), 2013 ISSN 1509-1619

   Jacek Szczepaniak
   Katedra Germanistyki
   Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

   „MÓWIENIE JEST CZĘŚCIĄ PEWNEJ DZIAŁALNOŚCI, PEWNEGO SPOSOBU ŻYCIA”1. O KOMPETENCJI
   LINGWISTYCZNEJ JAKO KOMPETENCJI GIER JĘZYKOWYCH

   Key words: competence, performance, mediality, language game

   Wstęp

   Zmiany kulturowe, które dokonują się we współczesnych społeczeństwach medialnych, inspirują, a niekiedy nawet wymuszają debaty prowadzone w ramach dyskursów naukowych, w tym także tych zorientowanych lingwistycznie. Szczególnie płodne okazały się dyskusje prowadzone przez językoznawców i filozofów języka – orędowników uwzględnienia kulturowych ram komunikacji językowej w badaniach naukowych, które koncentrowały się na określeniu statusu języka jako obiektu poznania i przedmiotu badań. Kolejny raz zostało postawione pytanie o zasadność intelektualistycznego rozumienia języka, opowiadającego się jednoznacznie za prymatem (uniwersalnego) schematu wobec (jednostkowego) użycia, które z kolei determinuje semantykę pojęcia kompetencji lingwistycznej. Z racji swojej specjalizacji w niniejszym tekście chciałbym ograniczyć się do syntetyzującego przedstawienia koncepcji badaczy niemieckojęzycznych, które
   dotyczą zarysowanej wyżej problematyki i które – w porównaniu na przykład z myślą anglosaską – stosunkowo rzadko są obecne w pracach polskich lingwistów.

   (…) Kruciutko, szybciutko. Wykształcenie (…)

   O łaskawczyni / łaskawco! Całuje stopy! Dzięki, że nie przykładasz mi nagana do tyłu głowy, albo nie bierzesz Mię, na „rozmowy” do jakiejś uroczej dominikańskiej piwniczki!

   A czy ja mogę dowiedzieć się, jakie to ty (ona/on) masz kompetencje z racji zadawania mi takiego pytania? Skąd takie podejście, z domu (oboje rodzice pracowali dla NKWD albo dla jakiegoś pionu śledczego w klasztorze), z pracy (patrz wcześniej)? Masz jakaś wadę genetyczną, która uniemożliwia ci logiczne myślenie i pisanie?

   Żeby było poważnie. Kruciutko, szybciutko. Nazwiska, adresy, dowody… daty urodzenia, rozmiary majtek… 🙂

   …..

   Nie daję ci pierwszego ostrzeżenia tylko dlatego, że Mię rozbawił(a/e)ś do łez. Jeśli nie odpowiesz dokładnie na moje pytania, no to… domyśl się… co stanie się dalej…

   Polubienie

   • Cieszę, że cię rozbawiłem do łez. Ciekawe, ciekawe. My Miry – prostaczki robaczki (rozmiar majtek M według dziwacznego pytania p. Jacka) nie ukończyły studiów magisterskich tak jak p. Jacek Szczepaniak, ale lubią zadawać pytania i chcą wiedzieć kto rozpisuje się w zakresie lingwistyki historycznej. Jak podałeś Magistrze Szczepaniak w Bydgoszczu wyspecjalizowałeś się w 2013 roku w koncepcjach badaczy niemieckojęzycznych odnośnie zmian kulturowych, które dokonują się we współczesnych społeczeństwach medialnych (jeżeli źle zrozumiałem, popraw). Ma to coś wspólnego z językoznawstwem diachronicznym, czyli historycznym, w którym to zakresie rozpisujesz się na blogach? Miry nie wiedzą, nie mają też doświadczeń z NKWD (jak łaskawie piszesz), stąd wprost pytają. Odpowiedź. O nic więcej nie pytam. Please…

    Polubienie

   • I ja też ciesze się, że ty się znów cieszysz, tylko z czego? Śmiejesz się z siebie, czy jak głupi do sera? O czym ty tu chcesz gadać? Podpierdalać to se do siebie idź i tam gadaj do samego siebie w wielu postaciach…

    A tak swoją drogą, to lubię dyskutować na ostro, ale chamstwo to robię wężykiem i z buta. Ciesz się dalej, ale szanuj, że możesz jeszcze tu coś napisać, aczkolwiek nie odpowiedziałeś na moje pytania, więc ten przerażony bełkot sobie wsadź.

    Powodzenia w zapadaniu się w to, co sobie sami napichciliście. Alinei z jego etrusko-fińsko-turecko-hukwiejakimi pierdami, jak i zapożyczenia od-irańskie są następni w kolejce. Oczekuj Mię i szykuj gardło. W niezłym szoku jesteście, co?

    Tak to jest z małymi pływakami… Miłego ślizgania się na powierzchni niedorajdo,.. a może w sumie bardziej niedojdo? 🙂

    Polubienie

   • Miry – prostaczki robaczki nie doczytały. Nie im pierwszym się zdarzyło czytać niechcący po łebkach, albo nie to co trzeba (marne pocieszenie, nieprawdaż?). Oczywiście, nie ,,Magistrze,, ,ale profesorze doktorze habilitowany. Miry proszą o wybaczenie. Miry prostaczki są pod wrażeniem rozlicznych peregrynacji stypendialnych profesora w Niemczech od 1988 roku do czasów współczesnych. Czyli cenią profesora. Piękna sprawa. Domyśl się rodo… wity SKHRiBo … co się stanie dalej. Oczekuj Mię i szykuj gardło. To twoje słowa…

    Polubienie

   • Posłuchaj ciężko przestraszona / przestraszony. Przestań robić z siebie jeszcze większego dupka, bo nikogo to nie obchodzi. Masz ostatnią szansę, żeby odpowiedzieć na moje pytania.

    Na początek odpowiedz, co jest takie ciekawe, ciekawe. W zależności od tego, co napiszesz, ja zastanowię się, co z tym i z tobą zrobić. Nie ukrywam, że dalsza twoja działalność jest mi tu na rękę, bo wszyscy mogą na własne oczy przekonać się, czym jesteś.

    Powtarzam, albo odpowiesz na moje pytanie, co jest takiego ciekawego, ciekawego, albo plum i plusk tam gdzie jest twoje miejsce, czyli do Czeluści

    No dawaj…

    Polubienie

   • Odpowiadają Miry: ciekawe są kompetencje z lingwistyki historycznej. Nic więcej. Ciekawe one są te rozważania (tfuj: drugi raz to samo piszą gapowatego Miry). Tak, poza tym dalej się odrgrażasz. Dalej będziesz pisał o majtkach? Tylko zauważ, że cierpliwość się skończyła. Coś wspominałaś o szykowaniu gardła. Już je przyszykował eś? Wiesz co to znaczy RODO…WITY skribho? Doktorzy habilitowani wiedzą. Miry prostaczki nie wiedzą

    Polubienie

   • Komentarz i jego nad wyraz mondry autor przeniesieni do Czeluści.

    Tam bez komentarza, bo szkoda na to słów.

    Polubienie

  • @M vel MIR vel ANDRZEJ vel YOLOMIR vel BOROMIRA vel RudaWeb.
   Twój sposób pisania zdradza ciebie: „Kruciutko, szybciutko. Wykształcenie.”
   Ile tam jeszcze klonów założysz, aby wpuszczać ludzi w maliny?
   IP zdradza ciebie. Myślisz, że trudno to odkryć?
   Statystyki blogu też masz ustawione na ilość komentarzy, a nie ilość wejść, zatem tworzysz klony, które dyskutują między sobą, a to ty klepiesz sam ze sobą.
   Cenzorze z bożej łaski – RudaWeb.

   Polubienie

  • Wnioskuję, że widocznie tak wyznaftzów południowej drogi R1a zajebło, kiedy dotarło do nich, że na własnej pierwsi wychodowali sobie swojego zabójcę, Autora książki!

   Ja pierniczę, jakim mendrcem trza być, żeby nie zrozumieć tego, co Autor książki w niej napisał?

   Jak to możliwe, że to ja, tzw. ruski troll, dostrzegłem to, a oni, tacy mondrzy nic, oślepieni zostali pewno przez tzw. Świadomość Nieskończoną, albo może blask ich własnych dokonań?

   Nie dziwię się im, taka wpadka. No to jak zjeta teraz tę żabę i jej kupę? 🙂

   Puszczam to u siebie, niech wszyscy to poznają. Wielkie dzięki!

   Pamiętajcie, że jak Bóg chce kogoś ukarać, to najpierw odbiera mu rozum…

   Polubienie

 3. Co robić? Już tylko dbać o przetrwanie polskiego narodu! – Stanisław Michalkiewicz

  asmeredakcja
  Published on Jul 6, 2018

  Hetman Litewski
  Ludzie nie zdają sobie sprawy, że szykują nam zagładę, gdyż wymieramy etni*znie poprzez import taniej siły roboczej, po tym nadejdzie śmierć kulturowa… Popatrzmy na Londyn, Paryż niech nikt mi nie mówi, że wszystko będzie okej, jak tylko będą mówić po polsku, gdyż to nie zmienia faktu, że to inna grupa etn. która doprowadzi do tego, że my przestaniemy istnieć, ale najpierw bedziemy mniejszością w kraju NASZYCH przodków. Inni mają prawo istnieć…My mamy też mamy takie prawo… Jest to absolutnie moralne.

  Kemod Alerd
  …wychowanie oraz edukacja dzieci i młodzierzy to teraz najważniejsze, inaczej padną łupem zakłamania, propagandy i ogłupienia… …trzeba wprowadzić edykę, logikę i ontologię do szkół podstawowych…

  Jan M
  Psy z WSI służyli Moskwie a teraz śluza Waszyngtonowi nic się nie zmienilo a nawet gorzej będzie bo będziemy płacić jankesom za zydow bezspadkowych akt 447 nastepnie 1226 najazd zydostwa do Polski zamiast krzyzakow.

  Polubienie

 4. A tutaj akcja ratunkowa Autora:
  https://rudaweb.pl/index.php/2018/03/08/nyja-bostwo-wojennej-zaglady-pan-swiata-zmarlych/#comment-305994

  Nie ma to, jak zignorować sprawę i spróbować przekierować na inny wątek – syberyjskie rolnictwo.
  LIPIEC 7, 2018 odpowiedziałem na te zaczepki, że nie będę dyskutować na ten temat, na wrażym, cenzorskim poletku RudaWeb.
  Te sposoby RudaWeb już są znane i podpuszczanie nic nie da.

  Polubienie

  • Autor, mleko się wylało, książka wydana. Co napisałeś, już nie zmienisz.
   To nie ma nic wspólnego z dyskusją. W twojej książce nie ma dyskusji.
   Może, jak będziesz błagał RudaWeb na kolanach, to nie ogłosi cię ruskim trollem.
   Jednak i tak uderzyłeś w jego południową drogę R1a. 😀
   Sprawiłeś nam dobry ubaw. 😀

   Polubienie

 5. To co ja sam napisałem jest dowodem na to, że dokładnie „Rudaweb” używał pseudonimu dokładnie „Yolomir”? Można prosić o jakieś głębsze wytłumaczenie?

  Polubienie

  • Udajesz teraz głupka, tak? A nie widzisz tych samych IP jak i adresów, równie prawdziwych jak ten twój, co?

   https://skribh.wordpress.com/2018/04/30/714-skrbh-120-ja-ondar-lub-ja-ondar-j-za-ondzi-czyli-jedrne-ja-ondra-jindry-czyli-pra-slowianskiego-je-endrus/#comment-19317

   Adam Smoliński
   on 2018-07-07 o 12:58 said:
   Inny klon tego koleżki, to:
   Hwaramir
   lancelot1964@wp.pl
   94.254.225.145

   Dlaczego tu mieszasz? Dlaczego używasz nieprawdziwego adresu email? Faktem jest, że zarówno M, jak i ten Hwaramir, jak i inne osoby używały tego samego adresu email, jak i adresu IP. Jeśli tego ci mało, no to masz jeszcze styl pisania, na co zwrócił Adam Smoliński. Jeśli tego ci mało, no to cóż,..

   Myślę, że nie obrazisz się, jak twój następny komentarz wyląduje już w Czeluści, bo nie mam ochoty tracić na jakiegoś trolla mojego cennego czasu. Mi to, co napisałeś wystarczy, więc i tobie musi.

   Polubienie

  • @Czytacz,
   Ktoś, kto używa internetu i ma trochę wiadomości na jego temat powinien wiedzieć, że IP jest charakterystyczne dla każdego kompa. Szczególnie 6 pierwszych cyfr jest jemu przypisana na stałe.Każde urządzenie podłączone do sieci tak ma. To jest podstawa komunikacji w sieci.
   Są specjalne programy, które bardzo dokładnie potrafią pokazać miejsce skąd została nadana wiadomość. Nawet android pokazuje miejsce, gdzie się logował do konkretnych nadajników. Z kompem stacjonarnym jest jeszcze łatwiej, bo gdy ktoś nawet zmieni kompa, czy laptop, to miejsce logowania będzie to samo.
   Dodatkowym wskaźnikiem jest adres email. Jego też można zweryfikować pod względem prawdziwości i rejestracji. Są programy, które to weryfikują.
   Oprócz tego zostaje jeszcze charakterystyczny sposób pisania. Każdy używa swoich charakterystycznych wyrazów oraz składni zdań. Robi to podświadomie. Tym się zdradza, zwłaszcza, jak zostanie wyprowadzony z równowagi.
   Posiadając te trzy namiary uzyskuje się 99% procent pewności, że to jest dana osoba.
   Wszystkie te namiary wysyłasz sam.

   Polubienie

   • P.s. 2018-07-08 o 23:48
    @M sam się dzisiaj zdradził, że jest @MIRem, który komentuje u RudaWeb.
    Zaś jego IP i adres email, używany też gdzie indziej, zdradził go, że używa nicku Hwaramir.
    @ANDRZEJ i @ BOROMIRA mieli to samo IP.
    @YOLOMIR i @RudaWeb nadawali z tego samego miejsca. Wszyscy mieli identyczny styl pisania.
    Klony: ANDRZEJ, YOLOMIR, MIR i M używane są do hejtu oraz głoszenia wspaniałości RudaWeb. Klon BOROMIRA został użyty jako podpucha dla mnie o Syberii, ale się nie udało.
    Wszyscy pojawili się przede wszystkim u RudaWeb.

    Polubienie

   • Płacz Jolka, płacz, bo teraz tyle ci podstępny histeryczny papirzoku pozostało. Możesz se tu nasyłać swoich mondrali, wytłuke ich, jak tych tu i będzie z tego tylko większy wstyd i tyle.

    Autor książki zadeptał was wszystkich wyznawtzóf południowej drogi i poszukiwaczy ruskich trolli koncertowo. A wy niepokalane dziewice, nawet nie skumaliście się, kogo promujecie! 🙂 Buchahaha… Jak to było z tym rąbkiem spódnicy, kulawa baletnico? To jest dopiero początek, chociaż nie… Pericić to był początek. Łykaj to kolejne słodkie zwycięstwo. Do dna.

    http://rudaweb.pl/index.php/2018/03/08/nyja-bostwo-wojennej-zaglady-pan-swiata-zmarlych/#comment-306068

    LIPIEC 8, 2018 RUDAWEB
    Widzę od kilku miesięcy taką rozbijacką robotę całego środowiska Skribhy, Dragomiry i Smolińskiego. Równie dobrze na rzecz Zachodu jak i Wschodu, albo w najlepszym przypadku pożyteczni idioci o wypaczonym mniemaniu o sobie. Celowe i metodyczne ośmieszanie poważnych dociekań. Dlatego tego typu komentarze będą całkowicie banowane – moja wiara w rzetelność tego środowiska przeminęła bezpowrotnie… Zwłaszcza po cyberszpiegowskich wyczynach AS.

    Polubienie

  • (…) Wszyscy pojawili się przede wszystkim u RudaWeb. (…)

   I tak to wygląda, wszystko zebrane do kupy, a ty Czytacz nie jesteś wcale lepszy, patrz twój lipny adres i debilne zawracanie głowy.

   Polubienie

   • Wielki cenzor i twórca klonów (przez duże Tfu) chce nauczać moralności?
    Raczysz żartować RudaWeb. Zresztą, podstępne ośmieszanie, to twoja natura.
    Zobacz najpierw swoje cyberkrętactwo, które ujawniłem.
    To ty rozwalasz i ośmieszasz środowisko, tworząc wirtualnych własnych lizidupów.

    Polubienie

   • W punkt, ale niestety nie on jeden,.. choć muszę powiedzieć, że Rudaweb jest jedyną znaną mi stroną, która aktywnie zmienia treści komentarzy, które im nie pasują. Nazywają to „moderacją”…

    Ok, przypomniałem sobie, że opolczykpl też kiedyś tak robił, gdzieś w 2012, 2013… Dla mnie jest to szczyt gówna, wielkiego wylewającego się gówna z twojego Rudaweb miejsca…

    Złapani zostaliście na tylu wałkach, że widać, że to nie jest jednostkowe. Ja nigdy w życiu nie zmieniłem ani żadnego komentarza, ani go świadomie nie skasowałem. Każde gówno wrzucam do Czeluści, albo to Otchłani, w zależności od strony… One tam ciągle są i każdy może je sobie poczytać. I to dlatego kłamca Tanator, jest krętaczem i kłamcą, kiedy zarzuca mi cenzurę…

    Tym się mały pływaku różnimy…

    Polubienie

  • P.s.
   Jeżeli chodzi o idiotów (pożytecznych lub nie), to spójrz w lustro razem ze swoimi wirtualnymi klonami. Tam ich znajdziesz na pewno.
   Idiotą niepożytecznym dla siebie okazałeś się sam, promując książkę Dębka z drogą północną R1a. 😀
   Płacz maleńka Krystynko, płacz. 😀
   W dupie mam twoje banowanie. Nie muszę wchodzić na to twoje wraże, cenzorskie poletko

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.