SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

SKRiBH

668 Fragment książki Hannah Arendt pt. „Eichmann w Jerozolimie”, w kontekście burzy wywołanej słowami premiera Morawieckiego


wPolityce.pl


Słowiańszczyzna i to, co dzieje się teraz, to jest Moja wojna. Przegięcie nastąpiło, a teraz właśnie coś pęka na naszych oczach… Dopomóżmy temu! 🙂

Teraz musimy wszyscy odważnie, acz rozważnie ruszyć do przodu! Jesteśmy to winni Naszym Babciom i Dziadkom, Nam Samym i Naszym Słowiańskim Potomkom. 


KOMENTARZE ZABLOKOWANE

https://wpolityce.pl/historia/382005-wazne-w-kontekscie-burzy-wywolanej-slowami-premiera-morawieckiego-przypominamy-fragment-ksiazki-hanna-arendt-pt-eichmann-w-jerozolimie

WAŻNE! W kontekście burzy wywołanej słowami premiera Morawieckiego przypominamy fragment książki Hannah Arendt pt. „Eichmann w Jerozolimie”

opublikowano: 14 minut temu · aktualizacja: za 6 minut

W kontekście burzy wywołanej wypowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego w Monachium o „polskich, żydowskich i ukraińskich” sprawcach Holocaustu (w roli niemieckich pomocników), przypominamy fragment cenionej na całym świecie książki Hannah Arendt pt. „Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła” (przełożył Adam Szostkiewicz, Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, Kraków 1998):

CZYTAJ: To nie jest żadna debata, to kafkowski proces bez prawa obrony. Druga strona nie chce rozmawiać, zajmuje się szukaniem pretekstów do eskalacji

Dla Żydów rola, jaką przywódcy żydowscy odegrali w  unicestwieniu własnego narodu, stanowi niewątpliwie najczarniejszy rozdział całej tej ponurej historii. Wiedziano o  niej wcześniej, ale wszystkie związane z  nią podniosłe i  nikczemne szczegóły po  raz pierwszy wydobył na  jaw dopiero Raul Hilberg, o  którego książce The Destruction of  the European Jews wspomniałam wcześniej. W  kwestii współdziałania nie było żadnych różnic pomiędzy wysoce zasymilowanymi społecznościami Żydów środkowo- i  zachodnioeuropejskich a  mówiącymi po  żydowsku masami na  Wschodzie.

Zarówno w  Amsterdamie, jak w  Warszawie, w  Berlinie tak samo jak w  Budapeszcie można było mieć pewność, że  funkcjonariusze żydowscy sporządzą wykazy imienne wraz z  informacjami o  majątku, zagwarantują uzyskanie od  deportowanych pieniędzy na  pokrycie kosztów ich deportacji i eksterminacji, będą aktualizować rejestr opróżnionych mieszkań, zapewnią pomoc własnej policji w  chwytaniu i  ładowaniu Żydów do  pociągów, na koniec zaś – w  ostatnim geście dobrej woli – przekażą nietknięte aktywa gminy żydowskiej do  ostatecznej konfiskaty.

Rozprowadzali żółte gwiazdy, niekiedy zaś – na  przykład w  Warszawie – „sprzedaż opasek zamieniła się w  normalny interes: oprócz zwykłych płóciennych można było zakupić wymyślne zmywalne opaski z  plastyku”. Na  podstawie inspirowanych, ale nie dyktowanych przez nazistów manifestów, które funkcjonariusze ci  ogłaszali, możemy się przekonać-jeszcze dzisiaj -jak wielką rozkosz sprawiała im nowo pozyskana władza: „Centralna Rada Żydowska otrzymała prawo wyłącznego dysponowania wszelkimi dobrami duchowymi i  materialnymi Żydów – a także wszelką żydowską siłą roboczą” – czytamy w pierwszym obwieszczeniu rady budapeszteńskiej. Wiemy, jak czuli się funkcjonariusze żydowscy, kiedy przekształcili się w  narzędzie mordu – czuli się jak kapitanowie, „których okrętom groziło zatonięcie, a mimo to  zdołali bezpiecznie dopłynąć do  portu, wyrzuciwszy znaczną część cennego ładunku”, albo jak wybawcy, którzy „za  cenę stu ofiar uratowali tysiąc ludzi, za  cenę tysiąca – dziesięć tysięcy”.

Prawda była jeszcze bardziej ponura. Działający na  Węgrzech dr  Kastner uratował na przykład dokładnie 1684 osoby za cenę około 476 tysięcy ofiar. Nikt nie zadał sobie trudu, żeby odbierać od  funkcjonariuszy żydowskich przysięgę o  zachowaniu tajemnicy. Z  własnej woli stali się oni „nosicielami tajemnicy”, już to  po  to, by  zagwarantować spokój i zapobiec panice -tak było w wypadku doktora Kastnera -bądź też ze  względów „humanitarnych” – na  przykład dlatego, że  „żyć w  oczekiwaniu śmierci przez zagazowanie byłoby jeszcze trudniej” – tak było w  wypadku doktora Leo Baecka, byłego naczelnego rabina Berlina, który zarówno w  opinii Żydów, jak i  nie-Zydów uchodził za  „żydowskiego fuhrera”.

Podczas procesu Eichmanna jeden z zeznających świadków wskazał na skutki podobnego „humanitaryzmu”: ludzie dobrowolnie zgłaszali się na deportację z Terezina do  Oświęcimia, a  tych, którzy usiłowali powiedzieć im  prawdę, nazywali „obłąkanymi”. Doskonale pamiętamy twarze żydowskich przywódców z  czasów hitlerowskich, poczynając od Ghaima Rumkowskiego, prezesa Rady Żydowskiej w  Łodzi, zwanego Chaimem I, który wprowadził do  obiegu banknoty noszące jego podpis oraz znaczki pocztowe ze  swoją podobizną i  kazał się wozić zdezelowaną karetą, poprzez Leo Baecka, człowieka wykształconego, dobrze ułożonego, który sądził, że  policjanci żydowscy będą „łagodniejsi i  bardziej przydatni” i  „uczynią męki znośniejszymi” (gdy w istocie byli oni, rzecz jasna, brutalniejsi i trudniej przekupni, bo mieli o  wiele więcej do  stracenia), kończąc na  garstce tych, którzy popełnili samobójstwo, jak choćby Adam Czerniaków, prezes warszawskiej Rady Żydowskiej, który nie był rabinem, tylko niewierzącym, mówiącym po polsku żydowskim inżynierem, a mimo to nie zapomniał – jak widać – rabinackiej maksymy: „Niechby cię zabili, lecz ni  posuwaj się poza ustaloną granicę”.

Powyższy fragment w języku angielskim (Hannah Arendt, Eichman in Jerusalem. A report on the Banality of Evil, New York 1963):

To a Jew this role of the Jewish leaders in the destruction of their own people is undoubtedly the darkest chapter of the whole dark story. It had been known about before, but it has now been exposed for the first time in all its pathetic and sordid detail by Raul Hilberg, whose standard work The Destruction of the European Jews I mentioned before. In the matter of cooperation, there was no distinction between the highly assimilated Jewish communities of Central and Western Europe and the Yiddish-speaking masses of the East. In Amsterdam as in Warsaw, in Berlin as in Budapest, Jewish officials could be trusted to compile the lists of persons and of their property, to secure money from the deportees to defray the expenses of their deportation and extermination, to keep track of vacated apartments, to supply police forces to help seize Jews and get them on trains, until, as a last gesture, they handed over the assets of the Jewish community in good order for final confiscation. They distributed the Yellow Star badges, and sometimes, as in Warsaw, „the sale of the armbands became a regular business; there were ordinary armbands of cloth and fancy plastic armbands which were washable.” In the Nazi-inspired, but not Nazi-dictated, manifestoes they issued, we still can sense how they enjoyed their new power – „The Central Jewish Council has been granted the right of absolute disposal over all Jewish spiritual and material wealth and over all Jewish manpower,” as the first announcement of the Budapest Council phrased it. We know how the Jewish officials felt when they became instruments of murder – like captains „whose ships were about to sink and who succeeded in bringing them safe to port by casting overboard a great part of their precious cargo”; like saviors who „with a hundred victims save a thousand people, with a thousand ten thousand.” The truth was even more gruesome. Dr. Kastner, in Hungary, for instance, saved exactly 1,684 people with approximately 476,000 victims. In order not to leave the selection to „blind fate,” „truly holy principles” were needed „as the guiding force of the weak human hand which puts down on paper the name of the ‘unknown person and with this decides his life or death.” And whom did these „holy principles” single out for salvation? Those „who had worked all their lives for the zibur [community]” – i.e., the functionaries – and the „most prominent Jews,” as Kastner says in his report.

No one bothered to swear the Jewish officials to secrecy; they were voluntary „bearers of secrets,” either in order to assure quiet and prevent panic, as in Dr. Kastner’s case, or out of „humane” considerations, such as that „living in the expectation of death by gassing would only be the harder,” as in the case of Dr. Leo Baeck, former Chief Rabbi of Berlin. During the Eichmann trial, one witness pointed out the unfortunate consequences of this kind of „humanity” – people volunteered for deportation from Theresienstadt to Auschwitz and denounced those who tried to tell them the truth as being „not sane.” We know the physiognomies of the Jewish leaders during the Nazi period very well; they ranged all the way from Chaim Rumkowski, Eldest of the Jews in Lódz, called Chaim I, who issued currency notes bearing his signature and postage stamps engraved with his portrait, and who rode around in a broken-down horse-drawn carriage; through Leo Baeck, scholarly, mild-mannered, highly educated, who believed Jewish policemen would be „more gentle and helpful” and would „make the ordeal easier” (whereas in fact they were, of course, more brutal and less corruptible, since so much more was at stake for them); to, finally, a few who committed suicide – like Adam Czerniakow, chairman of the Warsaw Jewish Council, who was not a rabbi but an unbeliever, a Polish-speaking Jewish engineer, but who must still have remembered the rabbinical saying: „Let them kill you, but don’t cross the line.”

Eichmann w Jerozolimie: rzecz o banalności zła” to książka autorstwa żydowskiej filozofki Hanny Arendt, wydana w 1963 roku, opisująca kulisy procesu jednego z nazistowskich zbrodniarzy, Adolfa Eichmanna.

Adolf Eichmann ukrywał się przez kilkanaście lat w Argentynie. Schwytany przez agentów Mosadu, oskarżony został o ludobójstwo i zbrodnie wojenne w czasie drugiej wojny światowej. Skazano go na śmierć przez powieszenie.

Sil

…..


autor: PAP/EPA wPolityce.pl

KarPa
Wznowienie ekshumacji w Jedwabnem, zerwać stosunki z Izraelem, zaprzestać finansowania żydowskich instytucji społeczno kulturalnych, zrobić porządek w Auschwitz aby nie był zawłaszczony przez żydów

ewa lew
Brawo Morawiecki!!! Prowokator z Izraela dostał celną ripostę. Żydostwu wydaje się że mają monopol na prawdę.Trzeba światu przypominać , że niektórzy Żydzi byli gorliwymi pomocnikami Hitler.

art
Nareszcie maski opadły. Żydzi są wrogami Polski.

jot
I musimy więcej i głośniej mówić o roli Żydów. Niech kwiczą!!!! Zmienić zasady w Muzeum AB i wywalić Cywińskiego. Dlaczego się boicie!!!!

koniec kłaniania się
Tak się kończy polityka wiecznego cofania się, przymilania wszystkim na około, Niemcom, Żydom czy Ukraińcom. Wczoraj banderowcy żądali prawa do stawiania w Polsce pomników zbrodniarzom z UPA.

N/N
menda mordechaj napisał „Sporo też wpisów negujących Holokaust.” znowu kłamie ta gnida nie potrafi funkcjonować bez kłamstwa – kłamie tak często jak oddycha

mordechaj
Sporo tu wpisów antysemickich na Wpolityce. Sporo też wpisów negujących Holokaust. Zdaje się, ze za treść wpisów odpowiada redakcja, której może grozić 5 lat jak uda się do Izraela.

Brawo Premier Morawiecki!
Żydzi do 1963 mieli w głębokiej pogardzie swoich pobratymców zabitych i ocalałych z holokaustu. Proces Eichmanna wzmożył zainteresowanie i napędził biznes, zakłamany biznes. Czas Żydom to uświadomić.

metrios@metrios
Jaki dialog? Ma być tak jak Żydzi chcą i koniec. Zrobili z Polski kozła ofiarnego i każda próba przedstawienia prawdy będzie obwołana zaprzeczeniem kolokaustu. Oni nas dawno wskazali i skazali.

vis
Myślę , że ustawa IPN tak bardzo cenna i potrzebna Polsce zapoczątkuje RZETELNE badania naukowe na temat obywateli polskich w czasie wojny a nawet je wymusi ponieważ będą potrzebne dowody dla sądów.

https://wpolityce.pl/polityka/381991-to-nie-jest-zadna-debata-to-kafkowski-proces-bez-prawa-obrony-druga-strona-nie-chce-rozmawiac-zajmuje-sie-szukaniem-pretekstow-do-eskalacji

To nie jest żadna debata, to kafkowski proces bez prawa obrony. Druga strona nie chce rozmawiać, zajmuje się szukaniem pretekstów do eskalacji

opublikowano: 3 godziny temu · aktualizacja: 3 godziny temu

Międzynarodowa burza wokół polskiej ustawy o IPN („Holocaust law”) niestety nie jest żadną „debatą”. To raczej kafkowski proces bez prawa do obrony. Proces, w którym każde słowo płynące z Polski może być wykorzystane przeciwko nam, niezależnie od intencji mówcy i sensu całego przesłania.

Najnowszy przykład: premier Morawiecki w Monachium chciał pokazać (i pokazał) otwartość i gotowość do dialogu. To człowiek, który wie, co mówi: jest z wykształcenia historykiem, zna doskonale historię II wojny światowej.

Gdy izraelski dziennikarz Ronen Bergman przywołał historię własnej rodziny, jak twierdzi, wydanej gestapo przez polskich sąsiadów, i zapytał, czy za tego typu stwierdzenia zostałby w Polsce ukarany, szef rządu odpowiedział, że Polska nie będzie karała ludzi, którzy twierdzą, że byli polscy sprawcy („perpetrators”) Holocaustu:

Nie zaprzeczamy faktowi, że byli polscy sprawcy, tak jak byli żydowscy sprawcy, i ukraińscy sprawcy.

CZYTAJ: Izraelscy politycy komentują słowa premiera Morawieckiego dot. ustawy o IPN: „Polski rząd flirtuje z negacją Holokaustu”

Słowa te szybko wywołały burzę o nieznanych jeszcze konsekwencjach. Piszą o nich w tonie wielkiego oburzenia izraelskie media, używając grubych słów. Na stronie „Jerusalem Post” jest to obecnie temat numer jeden. Także dziennikarze „Haaretzu” nie żałują potępienia:

Jerusalem Post” cytuje również wypowiedzi izraelskich polityków, którzy domagają się obniżenia rangi relacji z Polską.

Premier Morawiecki nie powiedział niczego szczególnego: taka była okrutna prawda II wojny światowej. Niemieccy najeźdźcy sprowadzili do roli pomocników w zbrodni także niektóre swoje ofiary, także żydowskie. Wie to każdy, kto zna choć pobieżnie historię Holocaustu.

Ale druga strona nie chce słuchać, nie chce rozmawiać. Zajmuje się szukaniem pretekstów do eskalacji; wyrwane z kontekstu słowa przekształca w oskarżenie. Pomija milczeniem polskie gesty dobrej woli, gotowość do podjęcia dialogu. Symbolicznie, polska komisja ds. relacji polsko-izraelskich wciąż nie ma swojego odpowiednika.

CZYTAJ: Wiceprezes IPN: „Polski zespół wysyła sygnały, że jest gotowy do rozmów z Izraelem. Ale po drugiej stronie nie ma zainteresowania”

Prawda” została więc ustalona, i żadne fakty jej nie zmienią, by zacytować klasyka. W tej sprawie polskie argumenty traktowane są jako nieprawomocne. Stawia się nas niemal w roli Turcji, w sposób równie uparty co szalony negującej rzezie Ormian.

Każdy nasz ruch – choćby pełen otwartości i dobrej woli, maksymalnie wyczulony na wrażliwość drugiej strony – jest wykorzystywany przeciwko nam. Jesteśmy faulowani, a sędziego brak.

Ale Polska nie ma innego wyjścia, niż bronić prawdy. Paradoksalnie, broniąc „polskiej” prawdy, broni również prawdy o Holocauście, na co premier Morawiecki zwrócił uwagę już w swoim przemówieniu telewizyjnym, zaraz po wybuchu kryzysu.

Nie jest łatwo, i łatwo nie będzie, bo mierzymy się nie tylko z dramatycznie innym, często zafałszowanym spojrzeniem na historię II wojny światowej; mierzymy się także z postawami ze sfery quasi-religijnej, w której każdy nowy argument traktowany jest jak herezja.

Jedno jednak musimy widzieć: gdy ulegniemy, nie będzie milej; będzie jeszcze straszniej.

autor: Jacek Karnowski

kaja
Zydzi zawsze byli naszymi wrogami narowni z ruskimi i niemcami

Adam

ORAZ KOMPETENTNA DO OBRONY KTÓREJ NIE MA W MEDIACH GŁÓWNEGO NURTU WRAZ Z TORUŃSKIMI

https://www.youtube.com/results?search_query=ewa+kurek+2018

ordechaj
vis 188.246.155.* – walę raczej trzciną po łapach, jak XIX wieczny belfer w szkole dla gamoni. To bardzo niewdzięczna rola, bo młodzież nie jest tak zdyscyplinowana jak w XIX w. i głupio pyskuje

N/N
na tej mendzie o pseudonimie mordechaj AK też winno wykonać wyrok– oczywiście VIS ma racje ta menda do takiej roli nadaje sie idealnie

prawda was wyzwoli
zydom nie wolno ustepowac walić ich obuchem prawdy że to zydzi mordowali zydów i tyle

…..


Mateusz Morawiecki w Monachium / autor: KPRM wPolityce.pl

McCarthego na was!
Żyd piszący dla New York Times’a niech zgłosi pretensje do amerykańskich lewaków, którzy za Roosvelta mieli się bardzo dobrze i przegonili statek z Żydami od swoich portów.

Anka
Slyszalam slowa tego dziennikarza. Nie wyjasnil dzieki komu uratowalI sie jego rodzice, nie wyjasnil przez kogo zginela jego rodzina. Brawa na koniec, okrucienstwo wobec zmarlych I zywych.

aniela@anielagodzinę temu
„Polski tzw. „antysemityzm” nie miał podłoża „biologicznego”, był reakcją na dominację Żydów w handlu i finansach. Dominację, która wyrastała na nepotyzmie plemiennym, wedle którego Żyd ma uczciwie rozliczać się z Żydami, ale w stosunku do „gojów” niekoniecznie. Uczciwy Żyd prof. Izrael Szahak opisuje świetnie zjawisko żydowskiego nepotyzmu w swoich książkach. Oto jeden cytat: „Co robić jak goj (chrześcijanin) wpadnie do studni? Ty go tam nie wpychaj, ale ty go nie ratuj!” – radzi Talmud. I oto po ustawie o IPN ożyła dyskusja na temat polsko-żydowskich relacji, a także samej ustawy. Ustawa – w moim przekonaniu – była potrzebna, a polski rząd i prezydent wykazali się odwagą w jej obronie. Przy całym szacunku do naszych „starszych braci w wierze” nasze wzajemne relacje muszą być oparte na równowadze i wzajemnym szacunku. Kropka! (I szalom)!”

Chwalba
Czy w NUT nie mają rzetelnych historyków ? Czy nie mogą zapytać się uczciwych historyków ? Nie, oni wolną promować żydowską haggadę .

https://wpolityce.pl/swiat/381954-mocna-odpowiedz-premiera-na-pytanie-dziennikarza-nyt-dot-ustawy-o-ipn-nie-mozemy-sie-zgodzic-na-to-ze-bedzie-pomieszanie-ofiar-ze-zbrodniarzami

Mocna odpowiedź premiera na pytanie dziennikarza NYT dot. ustawy o IPN: Nie możemy się zgodzić na to, że będzie pomieszanie ofiar ze zbrodniarzami

opublikowano: 4 godziny temu · aktualizacja: 3 godziny temu

Jest to niezmiernie istotne, żeby zrozumieć, że oczywiście nie będzie postrzegane jako działalność przestępcza, jeżeli ktoś powie, że byli polscy zbrodniarze, tak samo jak byli żydowscy zbrodniarze, rosyjscy, ukraińscy, nie tylko niemieccy

— powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, odpowiadając na pytanie dotyczące nowelizacji ustawy o IPN.

CZYTAJ TAKŻE: Premier w Monachium: Większość krajów UE nie spełnia wymogu 2 proc. PKB wydanych na obronę. Musimy mieć więcej czołgów ze stali, a nie think tanków. WIDEO

Jestem Żydem, który pisze dla New York Times. Moi rodzice urodzili się w Polsce. (…) Większość rodziny zginęła, ponieważ ich sąsiedzi wydali ich gestapowcom. (…) Po wojnie moja matka przyrzekła, że nie będzie wypowiadała ani jednego słowa po polsku. (…) Z tego co dobrze rozumiem, po tym jak ta ustawa została podpisana, ja będę uznany za przestępcę dlatego, że w ogóle to powiedziałem. Jaki jest cel, jaki jest przekaz, który chce pan przekazać całemu światu, bo reakcja jest zupełnie odwrotna i przez to jeszcze większa uwaga jest poświęcona tym straszliwym zbrodniom

— to pytanie, jakie premier Morawiecki usłyszał podczas monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, nawiązujące do nowelizacji ustawy o IPN.

Jest to niezmiernie istotne, żeby zrozumieć, że oczywiście nie będzie postrzegane jako działalność przestępcza, jeżeli ktoś powie, że byli polscy zbrodniarze, tak samo jak byli żydowscy zbrodniarze, rosyjscy, ukraińscy, nie tylko niemieccy

— mówił premier.

Polskie ambasady musiały zareagować 260 tys. razy w 2017 roku, jeżeli chodzi o wyrażenia „polskie obozy śmierci”, „polskie obozy koncentracyjne”. Nie było czegoś takiego. Były niemieckie, nazistowskie obozy koncentracyjne. Sam fakt, że musimy to wyjaśniać w dniu dzisiejszym, bierze się znowu z naszej historii. Przez 45 lat po drugiej wojnie światowej nie mogliśmy bronić się w tej kwestii, nie było niepodległego państwa polskiego

— dodał.

Jeżeli ktokolwiek chce wiedzieć, jak wyglądała niemiecka okupacja na ziemiach polskich, bardzo serdecznie zapraszam do dyskusji, do badań historycznych, bo to wykracza poza Waszą wyobraźnię. Wielu z Was słyszało o wiosce Lidice w Republice Czeskiej. Moi przyjaciele z Czech naprawdę dobrze „wypromowali”, przepraszam za to słowo, tę wioskę. W Polsce mieliśmy 800 takich przypadków, wiosek, które zostały zniszczone na polskiej ziemi przez niemieckich nazistów

— podkreślał.

Polska była jedynym krajem, gdzie była kara śmierci za pomoc Żydom. Straciliśmy 6 milionów obywateli podczas II wojny światowej. Najwięcej ze wszystkich krajów podczas II w porównaniu do liczby obywateli przed wojną

— dodał.

W całym tym kontekście chcę powiedzieć, że nie będzie żadnych kar dla osób, które powiedziały, że byli Polacy, którzy to robili, bo byli. Ale nie możemy się zgodzić na to, że będzie pewne pomieszanie ofiar ze zbrodniarzami

— zaznaczył premier.

as

…..


autor: Fratria wPolityce.pl

Zo
Michnik ty ćwoku napisz jak to twój bandyta braciszek ubowiec i jemu podobni żydzi ubowcy mordowali Polaków po drugiej wojnie światowej.

judenrat
Patrzyłem na to zza okna widziałem morderców bandy O Boże widziałem bijących i bitych, co na śmierć idą I ręce załamywałem ze wstydu wstydu i hańby Rękoma Żydów zadano śmierć Żydom bezbronnym Żydom

aha
A minister konstytucyjny Ciaputowicz twierdzi iż w Jedwabnem to Polacy mordowali żydków, to czego można oczekiwać od takiego szmatławca ja gazeta wybiórcza która pluje jadem..

faryzeusz
Czy to jest gazeta wyborcza, czy juz gazeta zydowska. Powinni zmienic nazwe. Narracja zydowska prezentowna w gazecie jest klamliwa. Znam wiele przypadkow zydowskich mordow na sowich i obcych nacjach.

matematyka
Po wojnie odnalazło się 250 tyś to znaczy że wszyscy przeżyli. Bo jeśli w gettach wszystkich zamordowali Niemcy a uciekinierów zamordowali Polacy, to nie powinien nikt ocaleć.

matematyka wyższa
Wszyscy Żydzi byli w gettach, Niemcy je zlikwidowali. Przeżyło niewielu w obozach koncentracyjnych oraz ukrywający się u Polaków. Po wojnie było ok. 250 000 Żydów. Skoro uciekło z gett 250tyś

https://wpolityce.pl/polityka/381967-gazeta-wyborcza-przebila-poziom-dna-i-puka-od-dolu-beylin-polacy-wymordowali-tysiace-zydow-ktorzy-uratowali-sie-z-rak-niemcow

„Gazeta Wyborcza” przebiła poziom dna i puka od dołu. Beylin: Polacy wymordowali tysiące Żydów, którzy uratowali się z rąk Niemców

opublikowano: 4 godziny temu · aktualizacja: 6 godzin temu

„Gazeta Wyborcza” w weekendowym wydaniu po raz kolejny oskarża Polaków o mordowanie Żydów. Marek Beylin pisze, że Polacy zabili tysiące Żydów, którzy uratowali się z rąk Niemców.

(…) więcej Żydów zginęło za sprawą Polaków, niż ocalało dzięki ich pomocy

— przekonuje Marek Beylin.

I podaje wyliczenia:

Historycy szacują, że ucieczkę przed Niemcami podjęło ok. 250 tys. Żydów, a zginęło ok. 200 tys. Wciąż jest sporne, czy ocalało raczej 40-50 tys., czy ok. 20-30 tys. Ale nie ma sporu, że uciekinierzy zginęli w dużej mierze przez Polaków.

Publicysta twierdzi, że Polacy mordowali Żydów chroniących się przed Niemcami. Zabijanie Żydów przez Polaków było według Beylina procederem powszednim i wynikał nie tylko ze strach przed śmiercią za pomoc Żydom, ale z powodu polskiego antysemityzmu.

Czytając ten kłamliwy tekst publicysty „Gazety Wyborczej” pojawia się pytanie, skąd wziął swoje tezy. Na to pytanie, odpowiedź daje sam autor. Jako źródła swojej wiedzy wymienia mi.n. książki Jana Tomasza Grossa czy Jana Grabowskiego.

Nie są to badacze wiarygodni. Gross nie jest nawet historykiem, ale socjologiem, o czym zawsze warto przypominać. W książce o mordzie na Żydach w Jedwabnem „Sąsiedzi” Gross oparł się na relacji Żyda Wassermana, którego według historyków nie było wtedy w Jedwabnem.

O błędach Grossa i o tym, że nie jest historykiem i nie ma pojęcia o historii, mówili i pisali w latach 2000-2001 zarówno ś.p. prof. Tomasz Strzembosz, ś.p. Władysław Bartoszewski jak i dr Piotr Gontarczyk

— wskazuje dr Ewa Kurek w rozmowie z wPolityce.pl.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: NASZ WYWIAD. Dr Kurek: Spory w relacjach Polski z Izraelem, opartych na kłamstwie i uległości, musiały kiedyś wybuchnąć. Właśnie wybuchły

Beylin pisze, że zbrodnie Polaków na Żydach były częścią europejskiego holocaustu. Porównuje sytuację okupowanej Polski z okupowaną Francją. Ale tu nie ma pola do porównania, w Polsce nie było kolaboracyjnego rządu jak we Francji, na którego czele stanął marszałek Petain.

Artykułów Beylina wpisuje się w długą już, kłamliwą i haniebną tradycję ukazujących się w Polsce tekstów obarczających Polaków odpowiedzialnością czy współodpowiedzialnością za niemiecki holocaust na Żydach. Kłamliwa tradycja próbująca zrzucić na Polaków odpowiedzialność za zbrodnie rozpoczęła się w 1987 r. esejem Jana Błońskiego w „Tygodniku Powszechnym” zatytułowanym „Biedni Polacy patrzą na getto”. Nowy rozdział w tej liści hańby rozpoczął J. T. Gross w 2000 r. „Sąsiadami” o Jedwabnem. „Gazeta Wyborcza” też zajmuje ważne miejsce na tej liście, nie tylko dlatego, że od lat promuje Grossa. To w 1994 r. na łamach organu Michnika ukazał się tekst Michała Cichego o tym, że powstańcy warszawscy mordowali Żydów. Cisną się na usta słowa Melchiora Wańkowicza – „ile słów, tyle łgarstw”.

ems/”Gazeta Wyborcz

super@super
Czy nie można za takie kłamstwa zamknąć tego szmatławca?. Państwo polskie powinno wytoczyć proces GW na miliony złotych . Bezkarność GW doprowadziło do takiej sytuacji. To atak na Państwo

Ja
Nie idzie zdelegalizowac tego GÓWNA!!!??? PIS to cioty NIE mają jaj!!!!

polo
Film ” Ida ” oglądał z pięć razy . To i pisze głupoty .

Julia
Wychodzi na to ,że POLSKA nie może NIC!!!!!!

judenrat
Patrzyłem na to zza okna widziałem morderców bandy O Boże widziałem bijących i bitych, co na śmierć idą I ręce załamywałem ze wstydu wstydu i hańby Rękoma Żydów zadano śmierć Żydom bezbronnym Żydom

aha
A minister konstytucyjny Ciaputowicz twierdzi iż w Jedwabnem to Polacy mordowali żydków, to czego można oczekiwać od takiego szmatławca ja gazeta wybiórcza która pluje jadem..

tomcio paluch
jeżeli w Polsce jest taki straszliwy antysemityzm, to czemu Żydzi z niej nie wyjadą?

golf
szkoda ,że pominęli michników byłby spokój w prawdziwej POLSCE

siwy
A kto to był Stefan Michnik – to żyd morderca!! Dlaczego Państwo Polskie toleruje takie zachowania?? Zamknąć te wszystkie brukowce!!!

olk
michnik zyd swoje jakate wypociiny i jad wylewana na narod POLSKI swir i

…..


Dr Mateusz Szpytma, wiceprezes IPN / autor: ipn.gov.pl wPolityce.pl

Im zalezy tylko na pieniadzach
Nie strugajcie jarzabka, kazdy wie ze nie ma checi ze strony israela do rozmow, bo im nie chodzi o zadna prawde czy ustaweIPN tylko o reprywatyzacje i kase z roszczen! Zydy dla kasy dadza sie powiesic

AZ
Rząd nie zajmując oficjalnego stanowiska w sprawie stopacthr1226 wyraża milczącą zgodę na grabież Polskiego majątku przez wrogie nam międzynarodowe środowiska.

ada
Jak nie ma zainteresowania ze strony zydów, to błagajcie ich! Może to pomoże! Obiecajcie, ze sie poprawicie, to może łaskawie sie zgodzą na wasze lizanko .Tylko ma być dużo wazeliny na języku!

KarPa
Izrael Polsce nie jest do niczego potrzebny. A ja czekam kiedy IPN wyśle sygnał do nas że wznawia ekshumacje w Jedwabnem

https://wpolityce.pl/polityka/381909-wiceprezes-ipn-polski-zespol-wysyla-sygnaly-ze-jest-gotowy-do-rozmow-z-izraelem-ale-po-drugiej-stronie-nie-ma-zainteresowania

Wiceprezes IPN: „Polski zespół wysyła sygnały, że jest gotowy do rozmów z Izraelem. Ale po drugiej stronie nie ma zainteresowania”

opublikowano: godzinę temu · aktualizacja: za 26 minut

Nie chcę zwalać na kogokolwiek winy, ale wysyłamy sygnały, że chcemy rozmawiać, a po drugiej stronie nie ma zainteresowania

— powiedział na antenie Polsat News dr Mateusz Szpytma. Historyk, wiceprezes IPNi członek komisji do spraw dialogu prawno-historycznego z Izraelem.

Historyk skomentował oświadczenie ambasadora USA w Polsce.

CZYTAJ WIĘCEJAmbasador USA w Polsce: Z braku porozumienia między nami korzystają nasi przeciwnicy

Amerykanie obawiają się, że w debatach publicznych nie będzie pełnej swobody wypowiedzi. Myślę, że to zdecydowanie na wyrost, dlatego, że ta ustawa – nie chcę być jej rzecznikiem – nie dotyczy spraw naukowych, a jeśli dotyka spraw publicystycznych to tylko wtedy, gdy ktoś będzie pomawiał państwo lub naród polski

— mówił.

Być może chodzi o błędne tłumaczenie? Naród przetłumaczono jako „the people”. Nie chodzi o ludzi, ale o naród. Nie można mówić o poszczególnych osobach, że są narodem

— dodał.

Pytany o to, czy nowelizację ustawy konsultowano z IPN-em, dr Szpytma odparł:

Były konsultacje na wczesnym etapie prac w Ministerstwie Sprawiedliwości jeszcze z poprzednim kierownictwem. Z pewnymi zastrzeżeniami, ale wydano pozytywną opinię.

Jak zaznaczył, w odpowiedzi na kolejne pytanie, można pisać historię przez paragrafy, bo tak czyni np. Izrael.

Jak ta ustawa będzie skuteczne, pokaże praktyka. Zobaczymy, jak prokuratorzy sobie z nią poradzą

—powiedział.

Dr Szpytma, jako członek komisji do spraw dialogu prawno-historycznego z Izraelem, mówił o decyzji, jaka stała za jej powołaniem.

Powołanie zespołu było sygnałem, że jesteśmy gotowi do rozmowy

— stwierdził, dodając jednocześnie, że takiej gotowości brakuje po stronie izraelskiej.

Po co mamy spotykać się we własnym gronie, skoro nie ma partnera? Mamy prowadzić dialog, ale nie ze sobą, tylko z Izraelem

— powiedział.

Czekamy na sygnał do pracy

— dodał.

Wiceprezes IPN nie chciał powiedzieć wprost, czyją winą jest brak rozmów między zespołami, lecz stwierdził:

Nie chcę zwalać na kogokolwiek winy, ale jeśli wysyłamy sygnały, że chcemy rozmawiać, a po drugiej stronie nie ma zainteresowania…

Jego zdaniem Izrael miał inne oczekiwania wobec zespołu polskiego, myśląc, że będzie negocjował zapisy ustawy o IPN.

Nie jesteśmy kolejną izbą. Od tego jest parlament

— zaznaczył.

Wiceprezes IPN nie chciał również oceniać ustawy.

Staramy się w IPN-ie nie komentować, ale jesteśmy od tego, by realizować ustawy. Jestem urzędnikiem państwowym, więc jakie będzie prawo, takie będziemy realizować

— podkreślił.

CZYTAJ WIĘCEJMateusz Szpytma dla wPolsce.pl: „Tylko dla nas jest oczywiste, że Polska była ofiarą II wojny światowej. Musimy odkrywać karty historii”. [WIDEO]

ak

Henryk
Może w końcu zrozumieją, ze Polacy byli w takiej samej sytuacji jak oni, i nikt nie ma obowiązku ratować żydka gdy jemu samemu grozi śmierć, to nie jest odpowiedzialność za Holocaust żydowskie barany

nie mam złudzeń
I co teraz? Pewnie uznacie „racje” Żydów i bez rozmów. Takie to „polskie” elyty!

Kokos@Kokos
Ściągajcie czapki i czapkujcie.

ola
Przeczytajcie wiersz Icchaka Kachelsona ,,O bolu moj” . Opowiada jak policja zydowska wspolpracowala z Niemcami.

ola
Slugusy zydowskie z IPN-u, kupcie duzo wazeliny . Wstyd i hanba!!!

Aj waj kogo by obrobić
Jeżeli jest kogo okraść to Żyd jest zainteresowany…

gruby
polski zespół jest juz na kolanach gotowy zrobić wszystko co zechce Izrael składamy ukłony i całujemy stopy władcom świata rząd niech idzi stąd

basia
NIe wysylaj sygnalow, tylko bierz sie do pracy .Ekshumacja w Jedwabnem w trybie NATYCHMIASTOWYM. Za to placi POLSKI podatnik, bo tu jest POLSKA o czym zapominacie.

m
Polski zespół, podniecony, wysyła sygnały a nie rozumie, że już po sprawie. Jest decyzja. Ustawa reprywatyzacyjna trafiła do szuflady, będzie ciche oddawania na 100% wartości, a polaczki cicho sza!

DDT
Jedwabne – dokończyć spapraną ekshumację.Wiceprezes IPN: „Polski zespół wysyła sygnały, że jest gotowy do rozmów z Izraelem. Ale po drugiej stronie nie ma zainteresowania”

 

52 thoughts on “668 Fragment książki Hannah Arendt pt. „Eichmann w Jerozolimie”, w kontekście burzy wywołanej słowami premiera Morawieckiego

 1. Zaklamuja historie!
  Żydzi Zydow wydawali na smierc i zgotowali im ten okrutny los. Wielu z nich współpracowało z Niemcami i wydawali na smierc swoich. O tym Izrael nie chce pamietac !

  SN
  Słownik żydowskiej nowomowy. Przytaczanie faktów = niezrozumienie żydowskiej wrażliwości. Przypominanie haniebnych czynów Żydów = negowanie Holocaustu, Szulerka godna Urbana.

  ro@ant
  Krótka piłka: premier Morawiecki powinien słowo w słowo powtórzyć to, co powiedział Netaniachu: „Jest problem nierozumienia historii i braku wrażliwości na tragedie naszego narodu”.

  KarPa
  A niech się oburzają kłamliwi Żydzi. Posługując się kłamstwem zbudowali swoją tożsamość. W sposób obrzydliwy uczą kłamstw i nienawiści swoją młodzież.

  Page
  „problem nierozumienia historii i braku wrażliwości na tragedie naszego narodu”. – Israelu obudź się!🙄 Holocaust Polaków was nie interesuje? Żydzi TEŻ brali czynny udział! .. SHAME ON U Israel!!

  https://wpolityce.pl/polityka/382006-netanjahu-oburzony-slowami-premiera-morawieckiego-jest-problem-niezrozumienia-historii-i-braku-wrazliwosci-na-tragedie-naszego-narodu

  Netanjahu oburzony słowami premiera Morawieckiego: „Jest problem niezrozumienia historii i braku wrażliwości na tragedię naszego narodu”

  opublikowano: 3 godziny temu · aktualizacja: 3 godziny temu

  autor: Fratria wPolityce.pl

  Premier Izraela Benjamin Netanjahu za „oburzającą” uznał wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego o tym, że wśród sprawców Holokaustu byli także Żydzi. „Polski premier mówi jak zwyczajny negacjonista Holokaustu” – cytuje „Haarec” szefa izraelskiego rządu.

  CZYTAJ WIĘCEJ: Premier w specjalnym wideo podsumowuje konferencję w Monachium. „Polska pokazuje się jako adwokat silnej Europy”. WIDEO

  Słowa polskiego premiera tutaj w Monachium (podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa) są oburzające. Jest problem niezrozumienia historii i braku wrażliwości na tragedię naszego narodu

  — oświadczył Netanjahu i zapowiedział, że „wkrótce porozmawia” z Morawieckim.

  Zwracając się do Morawieckiego ws. nowelizacji ustawy o IPN, dziennikarz Ronen Bergman przedstawił historię swojej urodzonej w Polsce matki, która przeżyła Holokaust, ale wielu członków jej rodziny zginęło, ponieważ zostali zadenuncjowani na Gestapo przez Polaków, po czym oświadczył:

  Gdybym opowiedział jej historię w Polsce, byłbym uznany za przestępcę. Co wy próbujecie zrobić? Dolewacie oliwy do ognia

  — relacjonuje izraelski dziennik „Haarec” w wydaniu online i odnotowuje, że zebrani zaczęli bić brawo, gdy padły te słowa.

  Odpowiadając na pytanie Bergmana, Morawiecki powiedział m.in.:

  Jest to niezmiernie ważne, aby zrozumieć, że oczywiście nie będzie to karane, nie będzie to postrzegane jako działalność przestępcza, jeśli ktoś powie, że byli polscy sprawcy. Tak jak byli żydowscy sprawcy, tak jak byli rosyjscy sprawcy, czy ukraińscy – nie tylko niemieccy.

  mly/PAP

  V
  DOPÓKI NIE ZMIENIĄ SWOICH PODRĘCZNIKÓW HISTORII ŻADNE ICH WYCIECZKI ANI IMPREZY NIE POWINNY MIEĆ ZGODY NA TERENIE POLSKI.

  zasmucona
  Żebyście mieli do nas 1/miliardową polskiej wrażliwości jaką przejawiamy do Żydów – świat byłby normalny. Kpicie z prawdy i z polskich ofiar niemieckiego nazizmu… Nigdy nikt tak nas nie znieważył…

  Waldemar
  Zerwac stosunki dyplomatyczne z Izraelem i przestac sie przejmowac, co jakis ZAKRECONY „bussines holokaust” zyd napisze w HAAREZ! Uczynic to SZYBKO, zebysmy znowu NIE REAGOWALI na ich prowokacje!

  k
  Tak, czas wreszcie głośno mówić o udziale Żydów w Holokauście i sypać nazwiskami żydowskich historyków, którzy to opisali. Czas wznowić te wydania, tłumaczyć na ang., hebrajski i puścić to w świat.

  mlodykisel@mlodykisel
  [video src="http://www.archiv-akh.de/videofilesmp4/M1053_WEB.mp4" /]
  Powyżej archiwalny link do filmu ukazujący współpracę policji żydowskiej z getcie warszawskim. Uwaga na końcu filmu drastyczne sceny

  Narodowa_Demokracja
  Brawo Panie Morawieckie! Trafił Pan w czuły punkt izraelskiej narracji o Holokauście. Mało tego reakcja środowisk żydowskich wskazuje, że nie tylko o historię chodzi, ale o ich finansowe roszczenia

  Guy Fawkes@Guy.Fawkes
  Najlepszym rozwiązaniem jest zerwanie stosunków dyplomatycznych z Izraelem. Nie mamy kompletnie żadnych interesów z nimi. To jest tylko niepotrzebne obciążenie, szantaż i kłamstwa.

  snajper@snajper
  A tu jest coś dla Netanjahu i nie tylko dla niego.

  [video src="http://www.archiv-akh.de/videofilesmp4/M1053_WEB.mp4" /]

  http://www.truth-out.org/news/item/20291-hannah-arendt-revisits-fiery-debate-over-german-jewish-theorists-coverage-of-eichmann-trial

  krycha
  Wasze żydowskie widzenie historii jest wypaczeniem tej historii. Zakłamanie jakie od 70 lat uprawiacie jest bolesne dla ofiar i tych co pomagali w Polsce ofiarom. Dość tej żydowskiej obłudy

  snajper@snajper
  Porozmawia z Morawieckim? Spiesz się Netanjahu bo cię swoi mogą wkrótce zapuszkować za machloje.

  mlodykisel@mlodykisel
  here a link to the original film documenting the participation of Jews in the Holocaust in the Warsaw ghetto which was carried out by the Jewish police:
  [video src="http://www.archiv-akh.de/videofilesmp4/M1053_WEB.mp4" /]

  Polubienie

 2. koleczek
  A my mamy głęboko w d. co sobie myślą Żydzi. Poza tym każfe dziecko wie że istniała żydowska policja wydająca Żydów w ręce Niemców

  polanka
  Wreszcie podajcie jakieś nazwiska, który Polak was wydał Niemcom, czy zabił. My mamy tysiące nazwisk tych którzy was ratowali. Liczą się konkrety a nie opowieści. A Salomon Morel?

  fcn@fcn
  Brawo Panie Morawiecki ma pan całkowitą rację. Potrzeby jest wykaz żydowskich pomocników III Rzeszy Niemieckiej i ich udział w mordowaniu własnych braci.

  Polonia z Premerem Morawiecki
  …widzimy ile klamstwa Zydzi chca sprzedac- Polacy mordercy bez wyjatku… itp. A o Juden Gestapo nie mozna mowic…

  Pol
  Do słów premiera można jeszcze dodać, że byli Żydzi (nie naród żydowski czy państwo żydowskie), którzy służąc w komunistycznych strukturach opresji (NKWD,UB itd.) mordowali Polaków.

  j
  Oczywiscie że byli Polacy którzy denuncjowali Żydów, tak jak i była policja żydowska w getach która wpychała żydow do pociągów ( wiedzieli gdzie ich wysyłają). i gdzie tu negowanie Holocaustu ??

  w
  a kto uratował rodzine tego Zyda ??? Nie POlacy ?? Moze nazisci ??? Na pewno ci dobrzy z DDR

  wach 78.88.20.*za 42 minuty
  Pierwsze wrzuty. Powoli trzeba ich oswajać z prawdą.

  https://wpolityce.pl/swiat/381981-izraelscy-politycy-komentuja-slowa-premiera-morawieckiego-dot-ustawy-o-ipn-polski-rzad-flirtuje-z-negacja-holokaustu

  Izraelscy politycy komentują słowa premiera Morawieckiego dot. ustawy o IPN: „Polski rząd flirtuje z negacją Holokaustu”

  opublikowano: 7 godzin temu · aktualizacja: 6 godzin temu


  autor: PAP/EPA/RONALD WITTEK wPolityce.pl

  Nadszedł czas, aby rząd Izraela podjął praktyczne kroki i wyjaśnił Polsce, że prawo i powtarzające się oświadczenia o Polakach i Holokauście europejskich Żydów są na granicy negacji Holokaustu

  — powiedział izraelski parlamentarzysta z Unii Syjonistycznej, Nachman Shai. Dziennik „Jerusalem Post” zebrał komentarze izraelskich polityków, dotyczące odpowiedzi premiera Morawieckiego na pytanie izraelskiego dziennikarza z New York Times.

  CZYTAJ TAKŻE: Mocna odpowiedź premiera na pytanie dziennikarza NYT dot. ustawy o IPN: Nie możemy się zgodzić na to, że będzie pomieszanie ofiar ze zbrodniarzami

  Jestem Żydem, który pisze dla New York Times. Moi rodzice urodzili się w Polsce. (…) Większość rodziny zginęła, ponieważ ich sąsiedzi wydali ich gestapowcom. (…) Po wojnie moja matka przyrzekła, że nie będzie wypowiadała ani jednego słowa po polsku. (…) Z tego co dobrze rozumiem, po tym jak ta ustawa została podpisana, ja będę uznany za przestępcę dlatego, że w ogóle to powiedziałem. Jaki jest cel, jaki jest przekaz, który chce pan przekazać całemu światu, bo reakcja jest zupełnie odwrotna i przez to jeszcze większa uwaga jest poświęcona tym straszliwym zbrodniom

  — to pytanie, jakie premier Morawiecki usłyszał podczas monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, nawiązujące do nowelizacji ustawy o IPN, od dziennikarza Ronena Bergmana.

  Jest to niezmiernie istotne, żeby zrozumieć, że oczywiście nie będzie postrzegane jako działalność przestępcza, jeżeli ktoś powie, że byli polscy zbrodniarze, tak samo jak byli żydowscy zbrodniarze, rosyjscy, ukraińscy, nie tylko niemieccy

  — rozpoczął swoją odpowiedź premier. Ten fragment wypowiedzi Mateusza Morawieckiego szczególnie zirytował izraelskich polityków.

  Bergman napisał na Twitterze, że wypowiedź Morawieckiego to „najgorszego rodzaju zaprzeczenie Holokaustowi”.

  Dziennik „Haarec” relacjonuje w wydaniu online krytyczną reakcję b. szefowej dyplomacji Izraela Cipi Liwni (Blok Syjonistyczny) na słowa Morawieckiego. Liwni, która podobnie jak Morawiecki uczestniczy w Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, zareagowała, mówiąc o „niedopuszczalnym porównaniu między Polakami a Żydami, między ofiarami a tymi, którzy aktywnie uczestniczyli w zabijaniu” – cytuje „Haarec”.

  Rząd musi domagać się zmiany tej pokrętnej ustawy, a do tego czasu obniżyć rangę ambasady w Warszawie. Dzisiejsze interesy polityczne są ważne; Żydowska historia jest ważniejsza

  — powiedział z kolei Itzik Shmuli z Unii Syjonistycznej.

  Prawdopodobnie kolejnym krokiem żałosnego projektu Morawieckiego w celu wymazania zbrodni Polaków będzie obwinianie Żydów za ich własną tragedię związaną z Holocaustem i przedstawianie nazistów jako ofiar

  — odnosił się do odpowiedzi polskiego premiera Itzik Shmuli z Unii Syjonistycznej.

  Dziennik „The Jerusalem Post” cytuje również słowa Szmulego, który stwierdził, iż „prawdopodobnie kolejnym krokiem żałosnego projektu Morawieckiego o wymazywaniu polskich zbrodni będzie obarczanie winą Żydów za ich tragedię w Holokauście oraz przedstawienie nazistów jako +ofiar okoliczności+”. Polityk zaznaczył, że polski premier „będzie musiał pozwać sześć milionów żydowskich ofiar oraz Ocalałych zanim to się stanie”.

  Podczas gdy rząd Izraela zająknął się i próbował „mówić” o polskim prawie, polski rząd nie zatrzymuje się i kontynuuje narrację, która flirtuje z negacją Holokaustu i wypaczeniem historii Holokaustu, żaden interes polityczny nie może tego usprawiedliwić

  — podkreślał z kolei Tamar Zandberg z izraelskiej partii Meretz.

  Przywódca partii Jest Przyszłość (Jesz Atid) Jair Lapid, który jest jednym z głównych rywali politycznych premiera Benjamina Netanjahu, napisał na Twitterze:

  Oświadczenie polskiego premiera jest antysemityzmem najstarszego rodzaju. Sprawcy nie są ofiarami. Państwo żydowskie nie pozwoli, aby pomordowanych obarczono winą za bycie zamordowanym. Ponownie wzywam premiera, aby natychmiast odwołał naszego ambasadora do Izraela.

  as/jpost.com/Twitter/PAP

  Mammoth
  Nie jestem „antysemita”, ale przy wydatnej pomocy bezczelnych hucpiarzy z Izraela jestm chyba na najlepszej drodze. I zadne leki tu nie pomoga, poki sie od nas nie odczepia.

  ADA
  Polska nie potrzebuje wrogiego nam Izraela !! Żydzi miejcie odwagę zamknijcie ambasadę izraelska w Polsce i przy okazji zabierzcie swoich agentów!! Izrael w podobny sposob straszyl juz Turcje.

  edyta
  Brawo Panie Premierze! Wreszcie powiedział Pan, że wśród przypadków morderstw na Żydach były osoby różnych nacji – również Żydzi. Prawda w oczy kole i to rozsierdziło tego nowojorskiego pismaka.

  ujek
  Nie żydowska historia jest najważniejsza lecz najważniejsza jest prawda!!!

  RUSKIEZYDZIniszczaPOLSKE
  akcje niszczenia POLSKI, POLAKOW ROZPETALI ruskie zydzi, ktorzy z armia czerwona wkroczyly w44roku, ustanawialy prawo, obsadzaly ub, sb sady, ministerstwa, wydawali wyroki smierci na POLSKICH ZOLNIERZACH

  Wanda
  A gdziez to sie Gross zapodzial? Wystrzelal cala amunicje i musi zaladowac kolubryny i wszelkiego kalibru dziala od nowa?

  Wanda
  Co za wrzaski i kretactwa. Dlaczego nie zabrali sobie tej ambasador jeszcze? Przeciez kneset mial podjac uchwale juz tydzien temu. Teraz groza obnizeniem rangi stosunkow. A prosimy bardzo.

  wlkp@wlkp
  Weźcie sobie ta litwaczkę jak najszybciej. Zwróćcie uwagę na nazwisko Zandberg.

  xyz
  Premier zachował się godnie i profesjonalnie.

  Polubienie

 3. Chwalba
  To bardzo dobrze . Prawda historyczna jest ważna . Tylko dlaczego Żydzi kłamią ?

  strach w oczach
  „bibi” boi się prawdy, stąd ta agresja

  kowalski
  Czyli wg, Żydów jedyna „prawda” to jest taka która wspiera ich agresje i roszczenia?!Czyli wg. ich „prawdy”nie było Judenratów ,Żagwi, i żydowskich morderców w NKWD i UB?!

  https://wpolityce.pl/polityka/382055-premier-netanjahu-izrael-nigdy-nie-pozwoli-na-przepisywanie-prawdy-historycznej-o-holokauscie

  Premier Netanjahu: Izrael nigdy nie pozwoli na przepisywanie prawdy historycznej o Holokauście

  opublikowano: za 40 minut · aktualizacja: za 39 minut


  autor: EPA/PAP wPolityce.pl

  Izrael nigdy nie pozwoli na przepisywanie prawdy historycznej o Holokauście – powiedział w niedzielę premier Benjamin Netanjahu, odnosząc się do sobotniej wypowiedzi premiera Polski Mateusza Morawieckiego, podczas której padło sformułowanie „żydowscy zbrodniarze”.

  CZYTAJ WIĘCEJNetanjahu oburzony słowami premiera Morawieckiego: „Jest problem niezrozumienia historii i braku wrażliwości na tragedię naszego narodu”

  Netanjahu podkreślił, że sześć milionów Żydów zginęło w czasie wojny z rąk nazistów i ich kolaborantów.

  Nigdy o tym nie zapomnimy i nigdy nie pozwolimy na przepisywanie prawdy historycznej

  —powiedział.

  Komentarz dotyczy sobotniej konferencji prasowej Morawieckiego, podczas której na pytanie dziennikarza Ronena Bergmana, czy w świetle nowelizacji ustawy o IPNzostałby „uznany za przestępcę” za przytoczenie historii jego urodzonej w Polsce matki, która przeżyła Holokaust, ale wielu członków jej rodziny zginęło, ponieważ zostali zadenuncjowani na gestapo przez Polaków, premier powiedział, że „oczywiście nie będzie to karane, nie będzie to postrzegane jako działalność przestępcza, jeśli ktoś powie, że byli polscy zbrodniarze. Tak jak byli żydowscy zbrodniarze, tak jak byli rosyjscy zbrodniarze, czy ukraińscy – nie tylko niemieccy”.

  Premier użył angielskiego słowa „perpetrators”, co w Izraelu odebrano jako stwierdzenie, że wśród sprawców Holokaustu byli także żydzi, i wywołało ostrą reakcję. Jeszcze tego samego dnia premier Netanjahu uznał wypowiedź za „oburzającą”, a lider izraelskiej Partii Pracy Awi Gabbaj powiedział, że brzmiała jak negowanie Holokaustu.

  Przewodniczący Światowego Kongres Żydów (WJC) Ronald S. Lauder w opublikowanym w nocy z soboty na niedzielę oświadczeniu potępił wypowiedź Morawieckiego jako „absurdalną i niesumienną”.

  Rzeczniczka polskiego rządu Joanna Kopcińska w oświadczeniu przekazanym PAPnapisała, że głos premiera Mateusza Morawieckiego w dyskusji w Monachium w najmniejszym stopniu nie służył negowaniu Holokaustu ani obciążaniu żydowskich ofiar jakąkolwiek odpowiedzialnością za niemieckie ludobójstwo.

  kk/PAP

  Aka
  Ty nataniahu, będziesz siedział za korupcję, więc się już zamknij kłamliwa gnido.

  żydy nie wygracie
  Prawda jest jedna to żydzi żydom zgotowali ten los . Netanjahu to tacy jak ty mordowali w gettach swoich bliskich i pobratymców .Czas najwyższy opowiedzieć światu historię żydowskich morderców .

  JOR
  Panie Morawiecki trzeba isc za ciosem karty na stol , wyciagnac fakty na wierzch , cala prawde o zydach .

  Teo@Teo
  Rząd warszawski powinien w końcu zdjąć cenzurę w TVP i PR i dopuścić naszych historyków do głosu!!! Tylko prawda nas wyzwoli!!!

  Polak
  Panie Netanjahu KOLABORANTAMI nazistów byli też ŻYDZI. Taka jest prawda. „Kain zabił Abla.”

  12
  Izrael w osobie swojego premiera łże aż dym idzie bo cały czas dążą do ukrycia tego co im niewygodne w historii Żydów

  R
  Morawiecki powiedział prawde

  ol
  Ale żydostwo się boi, że wreszcie cały świat pozna prawdę, i ich „wrażliwość” ujrzy światło dzienne. Wreszcie wszyscy się dowiedzą jak byli bezczelnie okłamywani i dojeni.

  ossi
  Kajdanki już szykują dla tego kłamcy.

  JanekE@JanekE
  I co nam zrobisz żydowski łapówkarzu-przestępco? Doniesiesz na polaków do gestapo? A może zaanektujesz Polskę jak Hitler? Żydzi to najbardziej znienawidzony naród na kuli ziemskiej. This is Poland!

  amigo
  PRAWDA jest tylko jedna! A wszelkie półprawdy, to manipulacja!

  jojo
  Jesli Polska chce cos ugrac w sporze z zydami to musi zmienic obraz zydow w glowach polakow -to nie szlachetni pokrzywdzeni ale krwiozercze bestie zadne zemsty-na niemcach i polakach…

  Polubienie

 4. antybul@antybul
  W Melbourne rozmawiałem z bardzo bogatą i dystyngowaną starszą panią, Żydówkę z Białegostoku, która skarżyła się na polski antysemityzm, obciążając tym zarzutem również Armię Krajową, i usiłowałem z nią polemizować, przygwoździła mnie takim oto argumentem:

  – Jeśli pan nie wierzy, to mogę zaprowadzić pana do mego brata, który też tu mieszka. AK-owcy chcieli go zabić i tak postrzelili, że do dziś jest inwalidą! I to już po wojnie!

  – A co brat robił? – spytałem.

  – Był oficerem. Polskim oficerem! Zastępcą szefa SB w Białymstoku!

  Szewach Weiss
  Część Żydów po wojnie z ofiar zamieniła się w katów UB, czytam nazwiska żydowskich sędziów, prokuratorów, ubeków, którzy mordowali Polaków w czasach stalinowskich, jak Żydzi zachowali się wobec nich ?

  https://wpolityce.pl/polityka/382049-obrzydliwa-manipulacja-slowami-polskiego-premiera-to-kneblowanie-faktow-obrona-prawdy-historycznej-rozwsciecza-swiatowy-uklad

  Obrzydliwa manipulacja słowami polskiego premiera to kneblowanie faktów! Obrona prawdy historycznej rozwściecza światowy układ

  opublikowano: godzinę temu · aktualizacja: 42 minuty temu


  autor: PAP/EPA wPolityce.pl

  Polska ma milczeć i potulnie przyjmować historię napisaną przez powojennych sprzymierzeńców zamkniętego układu – ten prosty wniosek wypływa wyraźnie z politycznego sporu ostatnich tygodni. Polski rząd nareszcie zaczął walkę w obronie polskich interesów. Stąd ta histeryczna furia Izraela.

  Polubienie

 5. https://wpolityce.pl/polityka/382051-premier-morawiecki-musi-dzis-otrzymac-maksymalne-wsparcie-jak-dzialac-trzy-punkty

  https://wpolityce.pl/polityka/382022-swiatowy-kongres-zydow-potepil-wypowiedz-premiera-morawieckiego-lauder-zadamy-odwolania-tej-wypowiedzi-i-przeprosin

  https://wpolityce.pl/polityka/382056-szewach-weiss-kompletnie-rozbity-wypowiedzia-morawieckiego-ale-dodaje-nie-nalezy-jeszcze-obnizac-rangi-stosunkow-dyplomatycznych-z-warszawa

  https://wpolityce.pl/polityka/382081-naczelny-rabin-polski-poucza-premiera-schudrich-wypowiedz-morawieckiego-byla-niedopuszczalna

  https://wpolityce.pl/polityka/382063-bergman-skomentowal-odpowiedz-premiera-morawieckiego-na-jego-pytanie-mogl-odpowiedziec-inaczej-zamiast-tego-on-wszystkiemu-zaprzeczyl

  https://wpolityce.pl/polityka/382095-komunikat-kprm-po-rozmowie-premierow-polski-i-izraela-morawiecki-nie-zgadzamy-sie-na-zrownywanie-niemieckich-sprawcow-zbrodni-z-narodami-ofiar

  https://wpolityce.pl/polityka/382074-premierzy-izraela-i-polski-odbyli-kilkuminutowa-rozmowe-telefoniczna-netanjahu-zwrocil-uwage-ze-wczorajsza-wypowiedz-morawieckiego-byla-bledem

  https://wpolityce.pl/polityka/382044-mocne-slowa-patryka-jakiego-polski-narod-nie-ma-zadnej-przyszlosci-jesli-bedzie-oskarzany-o-odpowiedzialnosc-za-holokaust

  https://wpolityce.pl/polityka/382068-nasz-wywiad-patryk-jaki-polska-ratowala-zydow-na-tyle-ile-potrafila-a-nam-i-tak-przypisuje-sie-role-panstwa-kolaborujacego

  https://wpolityce.pl/polityka/382021-rzecznik-rzadu-stanowczo-glos-premiera-morawieckiego-w-najmniejszym-stopniu-nie-sluzyl-negowaniu-holokaustu

  https://wpolityce.pl/polityka/382058-beata-mazurek-o-slowach-szefa-rzadu-w-monachium-premier-powiedzial-prawde-ktora-jest-trudna-do-przyjecia-przez-strone-izraelska

  https://wpolityce.pl/swiat/382062-premier-izraela-grozi-wojna-netanjahu-iran-stanowi-najwieksze-zagrozenie-dla-swiata-w-razie-potrzeby-jestesmi-gotowi-do-dzialania

  https://wpolityce.pl/polityka/382067-sposob-na-szmondaka-obojetnosc-jest-dla-niego-najwiekszym-cierpieniem

  https://wpolityce.pl/polityka/382088-dyskutujmy-z-izraelem-o-przeszlosci-ale-na-uczciwych-warunkach-a-nie-w-roli-chlopca-do-bicia

  http://wgospodarce.pl/informacje/46431-ambasador-rosji-armia-czerwona-uratowala-polske

  https://wpolityce.pl/polityka/382086-nasz-wywiad-minister-sasin-domagamy-sie-zeby-inni-uwzgledniali-polska-wrazliwosc-i-nie-mowili-falszywego-swiadectwa-przeciwko-polsce

  https://wpolityce.pl/polityka/382102-premier-powinien-przeprosic-wildstein-stanowczo-nie-ma-za-co-przepraszac-w-wypowiedzi-premiera-nie-bylo-cienia-negacji-holokaustu

  Polubienie

 6. tomahawk@tomahawk
  Wyszło z nich takie szambo , że żaden Polak już im nie uwierzy .

  tukan
  Kto finansował Hitlera ?????????? Kto finansował rewolucję październikową , w pierwszym okresie zwaną rewolucją „żydowską”. Trocki woził z Ameryki dolary w walizkach.

  dlaczego nie widuję
  Pani Kurek w debacie telewizyjnej? Co robi telewizja Kurskiego? A upaja się oglądalnością olimpiady Zapewne gdyby nie kryzys z Izraelem to nikt by nie wiedział że Pani Kurek w ogóle istnieje

  Chwalba
  Żydzi stosują zasady Talmudu przy opowiadaniu swojej haggady . Dlatego dyskusja naukowa na tematy historyczne nie ma sensu .

  https://wpolityce.pl/polityka/382060-dr-kurek-dyskutowanie-z-izraelem-wokol-tego-co-dotyczy-polski-zrodzilo-pole-do-kwestionowania-ustawy

  Dr Kurek: „Dyskutowanie z Izraelem wokół tego, co dotyczy Polski, zrodziło pole do kwestionowania ustawy”

  opublikowano: 5 godzin temu


  autor: youtube.com wPolityce.pl

  Stosunki polsko-żydowskie oraz spór wokół nowelizacji ustawy o IPN był przedmiotem rozmowy historyk dr Ewy Kurek i filozofa Andrzeja Ochalskiego w Polskim Radiu 24.

  Trwa izraelsko-polski spór dotyczący uchwalonej przez rodzime władze ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Czy rzeczywiście obawy Żydów względem nowego prawa są uzasadnione? O tym w Debacie Polskiego Radia 24 rozmawiali dr Ewa Kurek, historyk, a także Andrzej Ochalski, filozof.

  Dr Ewa Kurek mówiła, że Izrael nie powinien zgłaszać pretensji do znowelizowanej ustawy o IPN. Wskazała, że podobne zapisy dotyczące karania za negowanie Holokaustu, obowiązują w izraelskim prawie od niemal 40 lat. Rozmówcy Polskiego Radia ocenili, że zamieszanie wokół nowelizacji IPNto wynik „błędu w sztuce dyplomacji”.

  Czy jak Izrael w 1981 roku uchwalał podobną ustawę to konsultował tę sprawę z Polską? Nie. Dlaczego zatem polscy politycy konsultowali nowe prawo przed i po uchwaleniu? To nasze prawo

  — powiedziała dr Ewa Kurek.

  Państwo Izrael liczy ponad 70 lat. Nie znam przypadku, w którym Kneset zwróciłby się do Polaków z pytaniem, czy może uchwalić daną ustawę. Dyskutowanie z Izraelem wokół tego, co dotyczy Polski, zrodziło pole do kwestionowania ustawy

  — podkreśliła.

  CZYTAJ RÓWNIEŻ: NASZ WYWIAD. Dr Kurek: Spory w relacjach Polski z Izraelem, opartych na kłamstwie i uległości, musiały kiedyś wybuchnąć. Właśnie wybuchły

  Andrzej Ochalski podkreślił, że „dyskusja dotycząca nowelizacji ustawy o IPNto okazja, by pokazać polskie racje”.

  Siła stereotypów, które są kierowane przeciwko nam, zarówno w Izraelu, jak i diasporach żydowskich w USA, a także w niektórych środowiskach w Polsce, jest silna. To efekt zakorzenienia myślenia, które zakłada wyjątkowość Shoah. Pozwoliłbym społecznościom żydowskim na uznawanie tej wyjątkowości, ale trzeba pamiętać o tym, że akty ludobójcze w XX wieku były mnogie

  — mówił filozof, który przypominał m.in. o ludobójstwie Ormian.

  Nowela ustawy o IPN, która wejdzie w życie 1 marca, wywołała krytykę m.in. ze strony Izraela, USA i Ukrainy.

  Do przyjętych przez parlament przepisu krytycznie odniosły się władze Izraela, m.in. premier Benjamin Netanjahu. Ambasador Izraela w Polsce Anna Azari, dzień po uchwaleniu noweli przez Sejm, podczas obchodów 73. rocznicy wyzwolenia byłego niemieckiego obozu Auschwitz, zaapelowała o zmianę nowelizacji. Podkreśliła, że „Izrael traktuje ją jak możliwość kary za świadectwo ocalałych z Zagłady”.

  ems/Polskie Radio/PAP

  polski biedny podatnik
  sfinansowal budowe Muzeum Polin i go utrzymuje – pytam DLACZEGO tak nie szanujecie podatkowPolakow, upadlacie NAS w ten sposob.

  nohood
  przemysł holokaust się sypie.

  to_ja
  Tracicie grunt pod nogami PiSowscy wazeliniarze, że sięgacie po Panią dr Kurek? Do tej pory jej apele o wznowienie ekshumacji były zlewane przez DOBRĄ ZMIANĘ!!! Ziobro, wytłumacz się z tego!!!

  pp
  Ma Pani rację ustawy to rzecz polskiego parlamentu. Nie wolno łazić bez wazeliny.

  chcemy programu drKurek w TVP!
  dr Ewa Kurek, solidny i bezstronny naukowiec-historyk, zajmuje się tematem holokaustu od 30 lat. Dlaczego wciąż piszecie o bredniach Grossa, a nie zapraszacie dr Kurek? Powinna być codziennie w tv.

  ara!
  a to już dr Kurek cytujecie tak starannie lata pomijaną?! no bo u was ci sami „fachmeni” od wszystkiego! i na wsiem siem znajom! a w ogóle to jaka śliczna para! pan chanucznik i pani chanucznikara!

  JanekE@JanekE
  Zbyt wielu w polskim rządzie żydów o polskich nazwiskach, dlatego pozwalaną nas Polaków żydom obrażać. Coraz bardziej jestem przekonany, ze juz nie zaglosuje na PiS. Na Dudę, na pewno nie zaglosuje.

  andrew
  Dr Kurek ma 100% rację czy jest jakiś kraj który pyta drugiego o jakąś ustawę

  johnybravo
  Żydzi wyznają starą zasadę; Jak się daje to się kraje.

  Polubienie

 7. Zboralski@Zboralski
  Żydzi WYDAWALI swoje rodziny i innych Żydów, ale Żydzi uważają, że żydowscy szmalcownicy i kolaboranci nie ponoszą żadnej winy! Więc bez zmiany tego żydowskiego, skandalicznego prawa z 1950 roku, nie będzie już nigdy zgody Polaków na jakąkolwiek współpracę z Żydami: http://www.jewishvirtuallibrary.org/nazis-and-nazi-collaborators-punishment-law-1950

  fakt
  uświadamiać, uświadamiać : http://www.rodaknet.com/rpart5413czytelniazydowscykonfidencihitlera_2.htm

  fakt
  uświadamiać, uświadamiać :
  https://opinie.wp.pl/zydowscy-zolnierze-hitlera-6126017614444673a

  https://wpolityce.pl/polityka/382036-prof-zybertowicz-o-burzy-po-slowach-premiera-morawieckiego-niektore-srodowiska-w-izraelu-probuja-nakrecic-cos-w-rodzaju-antypolskiej-histerii

  Prof. Zybertowicz o burzy po słowach premiera Morawieckiego: Niektóre środowiska w Izraelu, próbują nakręcić coś w rodzaju antypolskiej histerii

  opublikowano: 8 godzin temu · aktualizacja: 8 godzin temu

  Niektóre środowiska w Izraelu i diaspory żydowskiej, próbują nakręcić coś w rodzaju antypolskiej histerii i jednostronnej interpretacji słów premiera Morawieckiego. Byli Polacy, Żydzi, Ukraińcy i wiele innych narodów, którzy kolaborowali. Problem polega na tym, że Holokaust stał się fundamentem nowoczesnej tożsamości żydowskiej

  — powiedział w programie „Woronicza 17” prof. Andrzej Zybertowicz, odnosząc się do odpowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego na pytanie dziennikarza NYT.

  CZYTAJ WIĘCEJMocna odpowiedź premiera na pytanie dziennikarza NYT dot. ustawy o IPN: Nie możemy się zgodzić na to, że będzie pomieszanie ofiar ze zbrodniarzami

  Tak jak zarzuca się nam, że nie przepracowaliśmy udziału Polaków w zbrodniach w czasie II wojny światowej, tak samo strona izraelska nie przepracowała traumy kolaboracji pewnych środowisk żydowskich z Niemcami, co jest historycznie udokumentowane. W Izraelu jest wystarczająca ilość intelektualistów i historyków, którzy wspólnie ze stroną polską będą w stanie w trudnym dialogu dojść do prawdy. Na razie dominuje przekaz polityczny

  — podkreślił prof. Zybertowicz.

  Dodał, że gdyby Izrael przepracował traumę Holokaustu, to wypowiedź premiera nie byłaby określana jako słowa na krawędzi negacji Holokaustu.

  Mamy do czynienia z próbą zakomunikowania opinii publicznej pełniejszego wymiaru, a nie negacji Holokaustu

  — wyjaśnił doradca prezydenta.

  W ostatnich latach próbuje się robić taki obraz, że Niemcy rozliczyli się ze zbrodni, a kolejni, których można oskarżyć są Polacy, którzy się z tym nie rozliczyli. Nie możemy zgodzić się na to, żeby dwa narody rzucały się sobie do gardeł

  — podkreślił prof. Zybertowicz.

  Również minister Marek Suski podkreślił, że słowa premiera Morawieckiego powinny zostać uznane jako stwierdzenie oczywistych faktów.

  Prawdy historycznej trzeba bronić, ale musimy też bronić swojej wrażliwości. Rozumiem wrażliwość Izraela, ale razem byliśmy ofiarami. Polacy też ginęli w obozach. Razem powinniśmy walczyć o prawdę historyczną. Jeśli chodzi o procent współpracujących Polaków w czasie II wojny światowej, to był on najniższy w Europie. Jeśli prawda historyczna ma zwyciężyć, to Polska wyjdzie z tego obronną ręką

  — podkreślił Marek Suski.

  Prof. Zybertowicz dodał również, że jeśli pominie się problem walki politycznej, to, że premier Netanjahu sam stoi przed poważnymi problemami, to na poziomie głębszym, Izrael ma problem ze swoją tożsamością.

  Ona była budowana na fałszywym wizerunku Polski. Te wycieczki młodzieży do Polski, podczas których są izolowani od Polaków, od polskiej kultury, na których podkreśla się, że jesteśmy wrogami. Elementem budowania dzisiejszej tożsamości izraelskiej było tworzenie dystansu kulturowego wobec Polski

  — mówił prof. Zybertowicz.

  wkt
  autor: wpolityce.pl

  mordechaj
  Izrael nie jest polakom i Polsce do niczego potrzebny. Izrael nie ma nigdzie przyjaciol a wszedzie wylacznie wrogow. Nie ma potrzeby przymilania sie zydom i jude-szmalcownikom

  wwwmmm
  A w doo.ie mam żydowską histerię. Z tego mogą wyniknąć dla nich tylko dwie rzeczy. Więcej udarów mózgu i zawałów. Amen.

  felczer
  zanim zaczniemy prawdziwy dialog ze strona zydowska czy izraelska, nalezy najpierw sprawic ze polski punkt widzenia reprezentuje strona polska a nie V kolumna w rodzaju np partii zagranicy czy GW.

  tadeo
  Premier Morawiecki stracił okazję by siedzieć cicho. Czas na dymisję dyplomatołka.

  EMERYT
  BRAWO PANIE PREMIERZE …..MY WIEMY JAK BYŁO ..A ZYDOM JAK ZWYKLE CHODZI O JAKĄŚ KASE ……. TYLKO O TO

  slazak 159.205.120.*3 godziny temu
  jak na zyda to niezly z ciebie antysemita

  Polonus z USA@BOS200
  Szwajcarzy nie musieli, ale wyplacili Zydom w r. 1996 ponad 1.2 miliarda dolarow odszkodowania za skradzione konta bankowe, polisy ubezpieczeniowe, dziela sztuki itd. bowiem nie chcieli stracic reputacji. Prosze wiec wyciagnac wnioski…..

  Polonus z USA@BOS200
  Polska jako jedyny kraj z bylych Demoludow nie zwrocila majatkow Polakom ( plus Zydom) wiec kolej teraz na Polske. Polonia o tym ostrzegala Polskie rzady od 1990 r, ale w Polsce wszyscy sa najmadrzejsi

  fakt
  @Polonus z USA – a to znasz? : https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/329190,MSZ-ujawnia-Polska-zaplacila-juz-za-roszczenia-obywateli-USA

  rozdawać w Brukseli i za gran
  Wy tylko gadacie i drzemiecie w luksusach. Juz dawno powinniscie dac pieniądze na tłumaczenie polskich książek na te tematy (dr Ewa Kurek, A. Ścios itd.) na obce języki, a politycy powinni rozd

  Ja
  @Stan, właśnie widać, że fakty się nie liczą, tyko propaganda.

  Polubienie

 8. Germany: Rabbi Goldschmidt slams Polish PM for ‚Jewish perpetrators’ remarks

  Ruptly
  Published on Feb 18, 2018
  President of the Conference of European Rabbis Pinchas Goldschmidt termed as „unacceptable” remarks made by Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki in which he said Jews were „perpetrators” in Poland during World War II, in Munich on Sunday.

  „What was said by the Polish prime minister is totally inacceptable, to call Jews ‘perpetrators’ of the Holocaust, these are words which undermine and are unacceptable to any person who knows history, who knows Europe and wants a better future,” said Rabbi Goldschmidt.

  He made the comments on the sidelines of the ‚Conference of European Rabbis.’

  ‘One cannot change history’: Israel outraged at proposed ‘No Polish blame for Nazi crimes’ law

  RT
  Published on Jan 29, 2018
  Israeli leaders are up in arms over pending legislation in Poland that would officially outlaw blaming Poles for the heinous Holocaust crimes committed on Polish soil during World War II.

  bill frost
  you hear many stories about polish collaborators hmmmmmm bring fact proof or fuck off

  lukasz muzel
  What do you expect from a dirty jew

  Nani Nani
  Do not lie, Poles never collaborate with Nazi Germany. I am not saying that Poles are saints, but as the only country that did not cooperate with Nazi Germany

  Polubienie

 9. Jonny Daniels – Poland’s new ‚best friend’

  Fire Cracker
  Published on Feb 11, 2018
  Jonny Daniels appeared on the Polish scene out of nowhere. Find out who this guy is and why he makes so many Poles suspicious.

  Karol Ciesielski
  According to the Israel official estimations there were less than 0,2% of the Polish society, who killed or betrayed Jews – about 50 000 people in the 30 mln nation. About 100 000 saved Jews (the biggest number in Europe ), facing the death penalty for everybody in the whole building (also with many apartaments ) or in the village where the hidden Jew was found – nowhere in Europe was such a law, only in Poland. Perhaps to scare people, because in Poland there was a biggest Jewish society in the world at that time. So some people wanted to save their families and informed Germans about the Jew in the house. In that case, Germans killed only the family hidding the Jew and did not kill the rest of the people in the building or in the houses around. So because of these informers (acting for money or because of the „death fear” about their own families) there were also many Poles, hiding Jews, killed. And Poles did not help with deportations, because they officially did not collaborate with Germany in any way under occupation. Such a help was the French speciality – French collaborating state helped to send all French Jews to the death camps in a special action of the Vichy government police. In Poland the deportations were made by German SS soldiers and tens thousands of Jewish policemen in ghettos collaborating with Germans – Jews are now very ashamed of that and do not like to talk about it, but you can see it in the every movie showing the life in Jewish Ghettos during the 2 WW . These Poles who killed or betrayedJews had 3 reasons: 1. taking Jewish money and so on, or taking German payment for it – these people were often killed by Polish Underground State – but not everywhere, especially in some villages who kept such a crimes in a secret. 2. taking revenge on Jews, because many of Jews collaborated with Stalin NKWD political police during the Soviet occupation of Poland in 1939-1941 (USSR attacked Poland together with Germany in 1939 and took half of the country – Then Hitler attacked also USSR). Because of it about 500 000 Poles , mostly rich farmers, businessmen, priests and teachers lost their lives. So especially in the eastern Poand people started to hate Jews this helped sometimes criminals from the point 1. 3. The fear, that when Germans will find the Jew in the building, they will kill all people in it – and the law, that if someone of that building will inform Germans, they will kill „only” the whole family hidding the Jew. So, that was black and cruel time with horrible dilemmas (even for giving a water to a Jew the German policeman on the street coud shut you) – but many people helped. You should also to know, that Germans killed 3 mln of ethnic Poles – just civillian. For example, they burned alive all people from 500 villages (more than 200 000 people), took about million to work in Germany, catching them on the streets (many of them died), they killed about 1 mln of Poles in many concentration camps (70 000 in Auschwitz) and made Warsaw the town under the terror – just a few examples. As the well known American historian, Tymothy Snyder, wrote, there was also the second holocaust in Europe, made on the Poles and Belarussians. But Poles, were not so passive as the Jews were, they were fighting and killing Germans – these villages vere burnt by Germans in revenge, because of Polish underground Home Army operations

  World Goyim Unite
  0,1%….. Not .2

  Steven Poiun
  the biggest safe is stay romanian aroun 400k and remember even the suport off refugee polish in 38 save the gold you are on big fuking Debts with romanians atleast my family make donation to polish army refugee in today money around 800 k euro and today to be caled by some pussie polish gipsy you fucking disgust me

  Mike
  Given that Jews like to exaggerate , 0.1% is undoubtedly way too high. Deaths in Auschwitz went from 4 million to little over 1 million while the 6 million stays constant.

  Guidatore Dell Autobus
  Just another scoundrel. He’s after money for the holocaust industry. When satisfied, he’s gone. Nothing new.

  Polubienie

 10. Israeli journalist unhappy when told about Jewish perpetrators by Polish prime minister

  Fire Cracker
  Published on Feb 18, 2018
  Munich Security Conference [17.02.18]

  Israeli journalist Ronen Bergman, a New York Times contributor, visibly became frustrated when after asking the Polish prime minister, Mateusz Morawiecki, about Poland’s new anti-defamation law, he was informed that among others, there were also Jewish perpetrators during the Holocaust

  Martin K
  They were called „kapo”

  Luke I
  Unhappy to hear the truth? But ok with his mum hating and discriminating others.

  audis6m
  she must have verry big ears if she hear what polish people told nazis or this is just another lie from jews

  Karl P
  I would add to this that my first impression of this new law was that it is badly written as I do not like present Polish government. However, I noticed that there is an expression about Polish nation and country to be blamed for Nazis crimes. So, Polish nation as a state, not single people-collaborators. There was Polish underground army (the biggest underground army in history) where for “selling” Jews there was a dead penalty. There were no Poles in SS like in other countries. Poles create Zegota, organization that wanted to defend/help Jews in Ghettos. Polish government in London wanted to spread the knowledge about German death camps (witch were build for Poles in mind at first). Story of Mr. Jan Karski is just heartbreaking how western politicians ignored him and his relations from Warsaw Ghetto and the message from Jewish community in Poland. Where were all western friends of Poland then (sic) and Jews friends of today? After the WWII Poland could not defend it self and in interest of Soviets was to show Polish nation as anti-Semites so western countries will not be interest to help Poles when communism was brutally imposed. The Kielce pogrom was inspired by Soviets for that purpose. In Poland kids are raised with deep consciousness about Holocaust and WWII history, collaborations are not a taboo. What I cannot understand is why Jews (some of course) don’t have problem with Germany. I do not want to believe it is because all the Jews (and Poles) private possessions where seized by communists and they want them back and Germany had money to buy back the blame. I think young people from Israel and Poland should stand together to fight against German narrative that Nazis where from some other planet. It does not mean to hide the tough truth about collaborates from any side.

  Alexander Malinowski
  He should learn more about Holocaust. Everybody obeyed the orders, there were few heroes, many people collborated.

  Pietro Di San Pietro
  Finally someone at this level with balls to call it what it is! And believe me „perpetrators” is a were very diplomatic word. Mr. Bergman, time to learn the true history; just google for example this name: Chaim Rumkowski – Polish or jewish „perpetrator”? What would you mum tell you what language he was speaking? And BTW, how is that holocaust industry business working for you?

  Beata Zielecka
  150.000 jewish soldiers in Nazi Army

  Wolfter ..
  jewish perpetratiors like „kapo” jewish brutal police in ghetto formed by germans nazis to help them whit killing other jews

  Michał Wołodyjowski
  The truth will liberate us.

  Kr K
  Mateusz Morawiecki didn’t say anything that hasn’t been known. Many very reputable scholars of the Holocaust, including the founder of the Holocaust studies, Raul Hilberg („The Destruction of the European Jews”), engaged with the subject of Jewish collaborators and perpetrators in their research and scholarly work. Hannah Arendt dealt with this subject in her book „Eichmann in Jerusalem”“.

  „In Amsterdam as in Warsaw, in Berlin as in Budapest, Jewish officials could be trusted to compile the lists of persons and of their property, to secure money from the deportees to defray the expenses of their deportation and extermination [sic!], to keep track of vacated apartments, to supply police forces to help seize Jews and get them on trains […]” (Arendt 2006, pp. 118)

  „The well-known fact that the actual work of killing in the extermination centers was usually in the hands of Jewish commandos had been fairly and squarely established […]—how they had worked in the gas chambers and the crematories, how they had pulled the gold teeth and cut the hair of the corpses, how they had dug the graves and, later, dug them up again to extinguish the traces of mass murder; how Jewish technicians had built gas chambers in Theresienstadt, where the Jewish ‚autonomy’ had been carried so far that even the hangman was a Jew.” (Arendt 2006, pp. 123)

  „The whole truth was that if the Jewish people had really been unorganized and leaderless, there would have been chaos and plenty of misery but the total number of victims would hardly have been between four and a half and six million people. (According to Freudinger’s calculations about half of them [sic!] could have saved themselves if they had not followed the instructions of the Jewish Councils).” (pp. 125) „[…] To a Jew this role of the Jewish leaders in the destruction of their own people is undoubtedly the darkest chapter of the whole dark story” (Arend 2006, pp. 117).

  Shouldn’t the whitewashing of the history of Jewish collaborators and perpetrators be viewed as Holocaust denialism?

  Lee Anders
  The holocaust is all lies

  Damien Anonymous
  Brings me great joy these wall of lies are coming down on these fake Semites..

  Polubienie

 11. Polish MP Dominik Tarczynski about Jewish, israel, zionist fake propaganda

  Lucky Luka
  Published on Feb 10, 2018

  veron ica
  Very fair debate. The American Jews know that they ignored Holocaust when it was happening. It’s too late to go to Auschwitz and cry now,shame on you for blaming brave Poles meanwhile you were cowards.

  Polubienie

 12. Żydzi Żydom zgotowali ten los

  GRZESIEK129
  Published on Feb 5, 2018

  andrzej21111
  Wreszcie ujawniana jest prawda o żydach. Żydzi sami siebie mordowali.

  Yborek
  andrzeju dlaczego wreszcie ? Ta prawda istniała od zawsze tylko pospólstwo jest tak tępe , że nie potrafi wyciągać wniosku z faktów historycznych. Ty zapewne też nie znasz historii na tyle by to dostrzec, sumując temat odpowiedzialność za Holocaust ponoszą głownie Naziści lub jak kto woli Niemcy, wykonanie w większej procentowości należy przypisać Judenratowi czyli samym żydom.
  Człowiek, który wykonał te nagranie niestety swoim językiem i sposobem wypowiedzi nie jest osobą, może nie tyle wiarygodną co godną do podejmowania jakichkolwiek rozmów w tym temacie. Pomimo wielu ciekawych faktów jest to język pospólstwa i jego wywody niestety zostaną na poziomie tegoż pospólstwa. Odnośnie faktów, są przedstawiane w wygodny sposób dla narratora niestety łatwe do podważenia co dyskwalifikuje tego osobnika w jakiejkolwiek narracji.
  Dr. Mengele został namierzony przez Mosad o czym informował nie były szef Mosadu tylko jego były agent Rafi Eitan a wykonanie wyroku odbyło się w cichy sposób, izraelskie władze odstąpiły od uprowadzenia Mengele, bo nie chciały ryzykować pogorszenia stosunków z Brazylią. Nie poinformowały władz tego kraju o wytropieniu Mengele, bo obawiały się, że wpływowa w Brazylii gmina niemiecka pomoże mu w kolejnej ucieczce. Co do Mengele Zmarł w 1979 roku w pobliżu Sao Paulo. Podczas kąpieli w morzu doznał udaru mózgu i utonął. Cóż za naturalna śmierć, którą zapewne nie kupili sami Brazylijczycy no , ale dowodów w morderstwie brak więc kogo by tu oskarżać prawda?

  Piotr Kapera
  Tylko jedno ale że mordowały bogate żydy biednych żydów bo to jest taki chory naród co nawet swoich nie szanuje

  Polubienie

 13. Żydzi. Kapo by Tor Ben Mayor, Dan Setton Lektor PL

  Stefania Czapska
  Published on Feb 5, 2018
  Żydzi kolaborujący z Niemcami II WW. Film Izraelski 1999

  Totilla2008 Tylko prawda jest ciekawa
  Żydzi nie opracowali sobie godnej metody na przeżycie w czasie II wś. Tylko kolaboracja i donos. Także na swoich. Ratuj się kto może ! Nie wiele im to pomogło. Wyjątkiem było powstanie w gettcie. Ale gdy w końcu spostrzegli,że nie wiele im to da. Żydzi wiedzą o tym i strasznie im wstyd.Ten wstyd właśnie nie pozwala im spojrzeć racjonalnie na prawdę.

  MrOjgyn
  Bo oni ja wytworzyli, czyli ci bogaci żydzi żeby zagarnąć całą europę a najlepiej świat !

  eli galler
  Widocznie beda sie troche mniej wstydzic jak juz dostana ten billion zlotych.

  Marian Paździoch
  Od kogo ?

  mavo
  Totilla2008 Tylko prawda jest ciekawa niby naród wybrany a nie mają za grosz szlachetności i nadal nie mają

  Andrzej Sochacki
  Ciekawe uzasadnienie wyroku sądowego(w Niemczech) dla żydowskiego kapo :”Nie można skazać kogoŚ za czyny popełnione pod groźbą Śmierci”. tylko że to zdanie ,jak widać z całego filmu,dotyczy tylko jednej nacji. Danuta

  mundek42
  Andrzej Sochacki Są równi i równiejsi.

  lavendermoon
  Dokładnie. Polacy za to mordowali Żydów dla przyjemności 😡

  Jarosław Gabryszewski
  ŻYDZI MORDOWALI POLAKÓW DLA EKSTAZY.

  Michał Justyniarski
  Masz racje To o czym mówisz to jest najwieksze kurestwo którego nienawdze !!! czyli hipokryzja

  Polubienie

 14. https://wpolityce.pl/swiat/382159-oburzajace-prezydent-izraela-o-slowach-premiera-morawieckiego-mowienie-ze-nasi-ludzie-kolaborowali-z-nazistami-jest-nowym-dnem

  https://wpolityce.pl/polityka/382157-marek-jakubiak-jednoznacznie-znamy-przyklady-zydow-ktorzy-denuncjowali-swoich-wspolbraci-za-pieniadze-i-o-tym-tez-trzeba-mowic

  https://wpolityce.pl/polityka/382141-smutne-prof-spiewak-doklada-w-se-ksiazka-hannah-arendt-jest-nieprawdziwa-premier-nie-potrafi-sie-wyzwolic-z-etnicznego-myslenia

  https://wpolityce.pl/polityka/382173-wiceminister-gawin-sztucznego-wymuszonego-pojednania-nie-potrzebujemy-placimy-cene-za-45-lat-odciecia-w-prl-od-wolnego-swiata

  https://wpolityce.pl/swiat/382177-nagonka-niemieckiej-prasy-na-premiera-morawieckiego-nawet-ofiarom-chce-zakazac-mowienia-o-polskiej-kolaboracji

  https://wpolityce.pl/polityka/382184-kneset-nie-uznal-rzezi-ormian-za-ludobojstwo-ks-isakowicz-zaleski-co-za-zaklamanie-a-przy-tym-bezczelnie-oskarza-sie-premiera-morawieckiego

  https://wpolityce.pl/polityka/382137-dopoki-prawda-bedzie-przeszkoda-w-dialogu-nie-da-sie-unormowac-stosunkow-polsko-izraelskich

  https://wpolityce.pl/polityka/382152-lapinski-jednoznacznie-premier-morawiecki-nie-ma-powodow-do-przepraszania-to-jair-lapid-powinien-przeprosic-polakow

  https://wpolityce.pl/polityka/382142-wildstein-wszystkie-osrodki-ktore-zajmuja-sie-dezawuowaniem-narodu-polskiego-maja-swoich-sojusznikow-i-to-wplywowych-w-polsce

  https://wpolityce.pl/polityka/382151-naczelny-rabin-polski-przyznaje-mam-zlamane-serce-to-najgorszy-moment-w-ostatnich-30-latach-w-relacjach-polsko-zydowskich

  Polubienie

 15. tagore @tagore:
  Z dwa tysiące listów gończych za żydowskimi współpracownikami gestapo i co naimiej drugie tyle za komunistycznymi zbrodniarzami nieco ostudzi Tel Awiw.

  Sun Escobar @Sun Escobar:
  Żydzi kolaborowali z sowietami, to moim zdaniem ich największa zbrodnia przeciw Polakom w czasie II WŚ. Witali armię sowiecką wkraczającą do Polski. W Wielu miejscowościach komuniści żydowscy robili listy Polaków do zsyłki na Sybir. Brali w tym czyny udział. Po ucieczce sowietów i wkroczeniu niemców, Polacy mieli w pamięci obraz zesłanych Polaków i kto w tym uczestniczył.

  Antysejsmita @Antysejsmita:
  Możesz sobie chazarze negować, prawda jest jednak taka, ze żydzi mordowali żydów za żydowskie szekle i dolary, dotarło do ciebuie chazarski niedoholokaustowany pojebie netanchuju !!!

  Poznaniak74 @Poznaniak74:
  Mr BIBI patrz no jaki ANTYSEMITYZM znalazłem, na Ukrainie będzie można sobie kupić tort „BIEDNY ŻYD” 🙂
  https://strana.ua/news/124761-v-slavjanske-nachali-vypuskat-tort-bednyj-evrej.html

  https://kresy.pl/wydarzenia/netanjahu-krytykuje-wypowiedz-morawieckiego-o-zydowskich-kolaborantach/


  Benjamin Netanjahu, foto: youtube.com

  NETANJAHU KRYTYKUJE WYPOWIEDŹ MORAWIECKIEGO O „ŻYDOWSKICH KOLABORANTACH”

  17 lutego 2018|6 komentarzy|w Bliski Wschód, Europa Zachodnia, polityka, Polska, Wydarzenia |Przez Marek Trojan

  Wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego na konferencji w Monachium skrytykował premier Izraela Benjamin Netanjahu. Wcześniej w tej sprawie wypowiedzieli się izraelscy politycy.

  Premier Izraela Benjamin Netanjahu zdecydował się zabrać głos w sprawie wypowiedzi polskiego premiera na konferencji w Monachium.

  – Uwagi polskiego premiera tu w Monachium były oburzające – napisał na Twitterze Netanjahu. – Tu jest problem niemożności zrozumienia historii i braku wrażliwości na tragedię innych ludzi. Zamierzam z nim niebawem porozmawiać.

  W swoim wpisie premier Izraela zamieścił też krótkie nagranie, na którym wygłasza te same słowa.

  Przypomnijmy, że Mateusz Morawiecki podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa powiedział, że wśród sprawców zbrodni w czasie II wojny światowej byli także Żydzi. Izraelskie media i politycy oskarżyli premiera o negowanie Holokaustu.

  – Jest to niezmiernie ważne, aby zrozumieć, że oczywiście nie będzie to karane, nie będzie to postrzegane jako działalność przestępcza, jeśli ktoś powie, że byli polscy zbrodniarze. Tak jak byli żydowscy zbrodniarze, tak jak byli rosyjscy zbrodniarze, czy ukraińscy – nie tylko niemieccy.

  ZOBACZ TAKŻE: Kompleks Izraela – kiedy sojusznik okazuje się wrogiem

  Wypowiedź ta wywołała burzę w izraelskich mediach. Dziennikarz, który rozmawiał wówczas z Morawieckim napisał na Twitterze, że wypowiedź polskiego premiera to „najgorszego rodzaju negowanie Holokaustu”.

  Szybko głos w tej sprawie zabrali także izraelscy politycy. Była szefowa dyplomacji Izraela Cipi Liwni (Blok Syjonistyczny), która również uczestniczy w Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, słowa Morawieckiego nazwała niedopuszczalnym porównanie między Polakami a Żydami, między ofiarami a tymi, którzy aktywnie uczestniczyli w zabijaniu.

  Z kolei szef partii Jest Przyszłość Jair Lapid, będący jednym z głównych rywali politycznych premiera Benjamina Netanjahu, a który wcześniej ostro atakował Polskę uznał słowa Morawieckiego za „antysemityzm najstarszego rodzaju” i wezwał do natychmiastowego odwołania ambasadora Izraela z Warszawy do kraju. Podobne zdanie wyraził Nachman Szai z Bloku Syjonistycznego, który również wezwał do odwołania ambasadora i obniżenia rangi stosunków dyplomatycznych z Polską.

  Inny opozycyjny polityk z Unii Syjonistycznej, Itzik Szmuly oświadczył, że prawdopodobnie kolejnym krokiem żałosnego projektu Morawieckiego o wymazywaniu polskich zbrodni będzie obarczanie winą Żydów za ich tragedię w Holokauście oraz przedstawienie nazistów jako ofiar okoliczności.

  twitter.com / Kresy.pl

  Polubienie

 16. xxxx
  nie nalezy sie cofac, na chamska retoryke izraelskich wladz nalezy glosno i stanowczo odpowiedziec! Toz Netanjahu i ten ich glupi prezydent bredza potwornie glupie rzeczy. Mamy swoje do powiedzeni.

  https://wpolityce.pl/polityka/382221-tadeusz-pluzanski-dla-wpolscepl-kazde-slowo-premiera-morawieckiego-spotkaloby-sie-z-podobna-reakcja-tu-wylapywane-sa-nawet-przecinki-wideo

  Tadeusz Płużański dla wPolsce.pl: Każde słowo premiera Morawieckiego spotkałoby się z podobną reakcją. Tu wyłapywane są nawet przecinki. [WIDEO]

  opublikowano: za 15 minut · aktualizacja: za minutę


  autor: Fot. wPolsce.pl

  Słowa premiera Mateusza Morawieckiego historycznie były jak najbardziej prawdziwe. Nie powiedział niczego, co by uwłaczało Polakom, szczególnie bohaterom walki o wolność

  — powiedział Tadeusz Płużański, prezes Fundacji „Łączka” podczas rozmowy z Maciejem Wolnym w telewizji wPolsce.pl.

  Tak skomentował wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego podczas sobotniej Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium.

  Czytaj więcej: Mocna odpowiedź premiera na pytanie dziennikarza NYT dot. ustawy o IPN: Nie możemy się zgodzić na to, że będzie pomieszanie ofiar ze zbrodniarzami

  Według Płużańskiego reakcja Izraela na słowa szefa polskiego rządu była „niewspółmierna”.

  Pamiętajmy, że cała historia zaczęła się od pretekstu, czyli od nowelizacji ustawy o IPNie. Sądzę, że nie do końca o to chodzi. Tymczasem teraz ta sprawa eskaluje i cokolwiek premier Morawiecki by nie powiedział, to spotkałoby się to właśnie z tego typu reakcją. Tu wyłapywane są nawet przecinki, szczególnie przez stronę izraelską. To jest szczególnie przykre

  — przyznał.

  Prezes Fundacji „Łączka” podkreślił, że ataki wobec Polski i Polaków nie mogą sprawić, że rząd odstąpi od mówienia o prawdzie.

  Państwo Izrael może skłamać, że Polacy są antysemitami, ale my nie możemy schodzić ze swojej drogi. Musimy mówić, że obarczanie nas jakąkolwiek winą za sprawę II wojny światowej, za współsprawstwo Holokaustu to jest po prostu antypolonizm. Tej racji musimy bronić bardzo mocno

  — powiedział.

  Płużański przypomniał też konkretne sytuacje z czasów II wojny światowej, w których pojedynczy Żydzi postępowali przeciwko innym Żydom i Polakom.

  Sięgnijmy pamięcią, jak zachowywali się w Polsce Żydzi we wrześniu 1939 roku, kiedy na nasz teren wkraczali Sowieci – były budowane bramy triumfalne. Jakaś część społeczności żydowskiej niestety denuncjowała Polaków, szczególnie polską inteligencję Sowietom. Nawet w Jedwabnem wskutek działalności skomunizowanych Żydów polska elita została albo zabita albo deportowana do sowieckich łagrów. Różne były też zachowania Żydów wobec własnego narodu – wiemy, jaką rolę odegrała policja żydowska. W każdym narodzie znalazłyby się jednostki, które współpracowały, więc nie ma sensu wyłapywać słów i eskalować niepotrzebnego konfliktu

  — podkreślił.

  mk

  Polubienie

 17. donald @donald:
  Agencja Żydowska przeprowadziła pierwsze rozmowy z nazistami, aby przekonać niemiecki rząd do bezwzględnego traktowania rodowitych Żydów, aby zmusić ich do opuszczenia Niemiec i zapewnienia ziemi palestyńskiej uchodźcom, którzy wywierają tak duży nacisk na Ligę Narodów i międzynarodową opinię publiczną że jej wynikiem będzie proklamacja Państwa Izrael. David Ben Gurion mianowany na przewodniczącego kierownictwa Agencji Żydowskiej i przyszłego premiera Izraela w 1935 r. [Wielu przyszłych premierów Izraela, takich jak Moshe Sharett, Levi Eshkol lub Golda Meir, przyjęło tę umowę i publicznie ją obronili] wykorzystanie narodowych socjalistów antysemickich,aby zachęcić jak największą liczbę Żydów do opuszczenia i osiedlenia się w Palestynie. Jako dobrzy syjoniści potępili politykę asymilacji panującą w społeczności żydowskiej w Niemczech, a także anty-nazistowską krucjatę prowadzoną przez „niedoinformowanych” Żydów ze Stanów Zjednoczonych. Cotygodniowa partia Hapoela Hatsaira poszła jeszcze dalej, twierdząc, że pierwsze kroki podjęte przeciwko Żydom przez Trzecią Rzeszę są „karą” dla tych Żydów, którzy próbowali zintegrować się z niemieckim społeczeństwem, zamiast jechać do Palestyny. Z drugiej strony, porozumienie to zostało wdrożone przez Niemców w taki sposób, że przeprowadzono szereg kampanii mających na celu skierowanie tysięcy Żydów do obozu koncentracyjnego (w tym w Dachau) z możliwością wymiany na emigrację. Tylko ci, którzy nie mieli pieniędzy na emigrację, docierają do ….
  ———————————————————————————————————
  THE SONG OF THE MURDERED JEWISH PEOPLE”
  by Itzhak Katzenelson czy ktos ma tomik wierszy tego Polskiego poety Zydowskiego pochodzenia zamordowanego w czasie drugiej wojny swiatowej?

  jwu @jwu:
  Im dłużej obserwuje te ataki na Polskę (ze strony Izraela ,USA ,czy naszej rodzimej PO i Nowoczesnej) ,to dochodzę do wniosku ,że mają na celu wyzwolenie w Polakach tak wielkiego poczucia winy za holocaust ,żeby nie było głosu sprzeciwu ,kiedy przyjdzie nam spłacać roszczenia bezspadkowe.

  Antysejsmita @Antysejsmita:
  ty chuju , jebany chazarze, poczytaj o policji żydowskiej z Leszno 13 w Warszawie jak mordowała swoich rodaków, jebany psie, ty kurwo !!!

  Sun Escobar @Sun Escobar:
  Już ściągam spodnie, obracam się i wypinam żeby pokazać, gdzie go mam.

  RAFALXJXJXJ @RAFALXJXJXJ:
  Nie będzie żyd pluł nam w twarz i dzieci nam tumanił.

  https://kresy.pl/wydarzenia/szef-swiatowego-kongresu-zydow-zada-odwolania-slow-morawieckiego-przeprosin/


  Ronald S. Lauder, szef Światowego Kongresu Żydów, foto: wikimedia.org

  SZEF ŚWIATOWEGO KONGRESU ŻYDÓW ŻĄDA ODWOŁANIA SŁÓW MORAWIECKIEGO I PRZEPROSIN

  18 lutego 2018|5 komentarzy|w Ameryka, Bliski Wschód, polityka, Polska, Polska, Wydarzenia |Przez Piotr Łapiński

  W oświadczeniu jaki w nocy z soboty na niedzielę wydał przewodniczący Światowego Kongresu Żydów wypowiedź premiera Morawieckiego została nazwana odrażającą i niesumienną.

  Szef Światowego Kongresu Żydów, Ronald S. Lauder stwierdził w oświadczeniu: Polski premier wykazał odrażającą ignorancję jego niesumiennym twierdzeniem, że tzw. żydowscy sprawcy byli częściowo odpowiedzialni za usiłowania nazistowskich Niemiec zlikwidowania europejskich Żydów.

  Lauder przyznał, że zrozumiałe jest, iż Polacy są wyczuleni na nazywanie niemieckich nazistowskich obozów eksterminacyjnych i koncentracyjnych polskimi, zaznaczając jednocześnie, Polska ucieka się do ekstremalnych i niezgłębionych twierdzeń, aby uwolnić od zarzutów niektórych z jego rodaków w sprawie ich udziału w mordowaniu sąsiadów.

  Przewodniczący Światowego Kongresu Żydów uważa, że nie jest to niczym innym niż próbą fałszowania historii, która pobrzmiewa najgorszymi formami antysemityzmu i zaciemniania Holokaustu.

  Z tego powodu szef żydowskiej organizacji zażądał natychmiastowego odwołania i przeprosin ze strony polskiego rządu za te absurdalne i obraźliwe uwagi. Lauder uważa, że nadszedł czas, aby wszystkie europejskie rządy, w tym rząd Polski, przyznały się do roli, jaką odegrały ich społeczeństwa w pomaganiu nazistom i przyczynieniu się do prawie całkowitego zniszczenia narodu żydowskiego.

  Włączenie Żydów do grona sprawców tych przerażających czynów i obarczanie winą ofiar, zamiast morderców jest parodią, która tylko cofnie nas jeszcze bardziej do niektórych najciemniejszych momentów w historii ludzkości – można przeczytać w oświadczeniu szefa Światowego Kongresu Żydów.

  Premier Polski przemawiał w sobotę podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Po przemówieniu, w trakcie czasu na pytania dziennikarz Ronen Bergman przedstawił historię matki, która miała przeżyć Holokaust, jednak wielu członków rodziny miało ponieść śmierć, ponieważ zostali zadenuncjowani przez Polaków. Izraelski dziennikarz stwierdził: Gdybym opowiedział jej historię w Polsce, byłbym uznany za przestępcę. Co wy próbujecie zrobić? Dolewacie oliwy do ognia.

  Morawiecki odpowiedział dziennikarzowi m.in.: Jest to niezmiernie ważne, aby zrozumieć, że oczywiście nie będzie to karane, nie będzie to postrzegane jako działalność przestępcza, jeśli ktoś powie, że byli polscy zbrodniarze. Tak jak byli żydowscy zbrodniarze, tak jak byli rosyjscy zbrodniarze, czy ukraińscy – nie tylko niemieccy.

  Kresy.pl / interia.pl

  Polubienie

 18. Żydzi Polakom zgotowali ten los (1863-1918)

  GRZESIEK129
  Published on Feb 18, 2018

  krzysiek z
  Żydowski bydlak, Jojne Daniels, twierdzi, że w Polsce obowiązuje żydowskie prawa. Juz mam dosc tego ponizania narodu polskiego.Nikt nie napisze ze ludnosc zydowska masowo kolaborowala z nkwd i wydawala polskie podziemie.w rosji 90% zydków było w nkwd Po wojnie wiekszosc kadry nkwd i ub to byli zydzi , którzy mordowali i torturowali polskich patriotów z Ak i WiN

  OMG! Channel
  Trafiłem na pana kanał przypadkiem. Obejrzałem wciągu kilku dni już prawie wszystkie filmy i zgadzam się z panem w 100%. Szkoda że politycy tak nie myślą jak pan, wtedy Polska byłaby silnym i wspaniałym krajem. Ale niestety ubecja zniszczy każdego prawdziwego patriotę, nazwie faszystą, nazistą, antysemitą i Bóg wie co jeszcze. Ja słucham pana z wielką ciekawością bo pan nie lejesz wody jak inni tylko mówisz jak jest. Pozdrawiam i życzę dużo wytrwałości,cierpliwości i zdrowia bo robisz pan kawał dobrej roboty.

  Maciej Figurski
  Państwa o wrażliwym słuchu na wulgaryzmy zapraszam do oglądania poprawnego politycznie, ogólnodostępnego ścieku medialnego.

  Polubienie

 19. donald @donald:
  Lolek Skosowski, Żyd, agent gestapo, który w 1943 roku wydał Niemcom na śmierć ponad 2000 ocalałych do tej pory współbraci podczas tzw. afery Hotelu Polskiego. Dla pana Netanjahu Lolek Skokowski nie był zbrodniarzem? A może przodkowie pana Netanjahu też denuncjowali Żydów na gestapo? Lolek Skosowski został przez władze Polski skazany na karę śmierci za szmalcownictwo – wyrok został wykonany 1 listopada 1943 roku w „Gospodzie Warszawskiej” przy Nowogrodzkiej 28 przez komórkę likwidacyjną AK.

  No więc UPRZEJMIE INFORMUJĘ SZANOWNEGO PANA PREMIERA iż, dla przykładu, w takim Berlinie najbardziej osławionym Greiferem („łapaczem Żydów”) wcale nie był fanatyczny nazista ani nawet Niemiec, lecz Żydówka – Stella Kübler z domu Stella Goldschlag która wydała na śmierć Niemcom kilka tysięcy Żydów po około 200 reichsmark „od sztuki”. By nie być posądzony o antysemityzm informuję iż tą wiadomość na Onecie dzisiaj wyczytałem. I to by było na tyle.

  Powyzsze wypowiedzi skopiowalem z komentarzy zamieszczonych na interia.pl Sam ich nie zweryfikowalem.

  jwu @jwu:
  @donald Pooglądaj sobie filmiki z dr. Kurek, to zrozumiesz ,że wg. ich prawa konfident czy zabójca nie jest przestępcą, jeżeli powie że robił to w chwili zagrożenia swojego życia. I dlatego ludzie wymieniani przez Ciebie, nigdy nie byliby skazani przez sądy w Izraelu.

  https://kresy.pl/wydarzenia/izraelscy-politycy-oskarzyli-morawieckiego-o-negowanie-holokaustu/


  Oświadczenie premiera Morawieckiego ws. konfliktu z Izraelem [+VIDEO] Mateusz Morawiecki negowanieMateusz Morawiecki, foto: youtube.com

  IZRAELSCY POLITYCY OSKARŻYLI MORAWIECKIEGO O NEGOWANIE HOLOKAUSTU

  17 lutego 2018|6 komentarzy|w Bliski Wschód, polityka, Polska, Polska, Wydarzenia |Przez Piotr Łapiński

  Mateusz Morawiecki przypomniał podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa powiedział, że wśród sprawców zbrodni w czasie II wojny światowej byli także Żydzi. Izraelskie media i politycy oskarżyli premiera o negowanie Holokaustu.

  Premier Polski przemawiał w sobotę podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Po przemówieniu, w trakcie czasu na pytania dziennikarz Ronen Bergman przedstawił historię matki, która miała przeżyć Holokaust, jednak wielu członków rodziny miało ponieść śmierć, ponieważ zostali zadenuncjowani przez Polaków. Izraelski dziennikarz stwierdził: Gdybym opowiedział jej historię w Polsce, byłbym uznany za przestępcę. Co wy próbujecie zrobić? Dolewacie oliwy do ognia.

  Morawiecki odpowiedział dziennikarzowi m.in.: Jest to niezmiernie ważne, aby zrozumieć, że oczywiście nie będzie to karane, nie będzie to postrzegane jako działalność przestępcza, jeśli ktoś powie, że byli polscy zbrodniarze. Tak jak byli żydowscy zbrodniarze, tak jak byli rosyjscy zbrodniarze, czy ukraińscy – nie tylko niemieccy.

  ZOBACZ TAKŻE: Kompleks Izraela – kiedy sojusznik okazuje się wrogiem

  Wypowiedź ta wywołała burzę w izraelskich mediach. Sam Bergman napisał na Twitterze, że wypowiedź Morawieckiego to „najgorszego rodzaju negowanie Holokaustu”.

  Była szefowa dyplomacji Izraela Cipi Liwni (Blok Syjonistyczny), która również uczestniczy w Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, słowa Morawieckiego nazwała niedopuszczalnym porównanie między Polakami a Żydami, między ofiarami a tymi, którzy aktywnie uczestniczyli w zabijaniu.

  Z kolei szef partii Jest Przyszłość Jair Lapid, będący jednym z głównych rywali politycznych premiera Benjamina Netanjahu, stwierdził na Twitterze: Oświadczenie polskiego premiera jest antysemityzmem najstarszego rodzaju. Sprawcy nie są ofiarami. Państwo żydowskie nie pozwoli, aby pomordowanych obarczono winą za bycie zamordowanym. Ponownie wzywam premiera, aby natychmiast odwołał naszego ambasadora do Izraela.

  Z kolei Nachman Szai z Bloku Syjonistycznego oświadczył, że Izrael powinien obniżyć rangę stosunków dyplomatycznych z Polską odwołując ambasadora. Nadszedł czas, aby rząd Izraela podjął praktyczne kroki i postawił Polsce sprawę jasno, że prawo i powtarzające się oświadczenia o Polakach i Holokauście są na granicy negacji Holokaustu – oświadczył polityk.

  Inny opozycyjny polityk z Unii Syjonistycznej, Itzik Szmuly oświadczył, że prawdopodobnie kolejnym krokiem żałosnego projektu Morawieckiego o wymazywaniu polskich zbrodni będzie obarczanie winą Żydów za ich tragedię w Holokauście oraz przedstawienie nazistów jako ofiar okoliczności.

  Kresy.pl / dziennik.pl

  donald @donald:
  Ciekawa sprawa, bo sprawdzajac Centralne Archiwum Yad Yashem
  z nazwiskami wszyskich zydow, ktorzy zostali zamordowani w czasie wojny nie ma sladu ani po Skosowskim cZy Adamie Zurawinie, czy tez Salku Desslerze /agencie Gestapo i szefie wilenskiej zydowskiej policjii, ktory dowodzil egzekucja w Oszmiana X 42 /
  ==============================================================
  W czasie drugiej wojny światowej Hitler i jego narodowi socjaliści skazali wszystkich Żydów na śmierć. Prześladowani imali się rozmaitych środków, aby przeżyć. Żaden z nich nie gwarantował sukcesu. Wielu ukrywało się. W ekstremalnych warunkach niektórzy uciekali się do ekstremalnych rozwiązań. Najbardziej kontrowersyjny chyba to przypadek Elke Sirewiza. Załatwił on sobie fałszywe papiery na nazwisko Fritz Scherwitz. Został członkiem NSDAP. Służył w SS jako Obersturmführer. Był komendantem obozu koncentracyjnego w Lenta pod Rygą na Łotwie. Osobiście nadzorował mordy Żydów i gwałcił Żydówki.

  Inni starali się dojść do porozumienia z władzami narodowo-socjalistycznymi, starali się wykazać, że są niezbędni dla Trzeciej Rzeszy. Na przykład, około 150,000 Niemców żydowskiego pochodzenia służyło w Wehrmachcie. Jeszcze inni współpracowali z policją.

  Stella Kuebler-Goldschlag dowodziła grupą kilkunastu informatorów Gestapo w Berlinie. Zadaniem jej grupy było wyłapywanie współwyznawców. Jej ofiary posłano do gazu. Kuebler-Goldschlag żyje do dziś w Berlinie.2

  Żydzi polscy mieli dużo mniejsze pole do manewru niż ich niemieccy ziomkowie. Jednak i w Polsce możemy wyróżnić postawy ekstremalne, a w tym współpracę z policją niemiecką. Współpraca ta odzwierciedlała się w rozmaity sposób: od denuncjowania współwyznawców oraz chrześcijan w sposób niezorganizowany i dorywczy, a w tym często pod przymusem, aż do zorganizowanej walki z żydowskim i polskim podziemiem w służbie niemieckiej.

  W Warszawie w porozumieniu z policją niemiecką działała tzw. „Pierwsza pomoc”, Żydowskie Pogotowie Ratunkowe, oraz „Trzynastka”. Ta ostatnia oficjalnie nazywała się Biuro Zwalczania Lichwy i Spekulacji (Preisüberwachungstelle). Podlegało bezpośrednio Policji Kryminalnej (tzw. Kripo: Kriminal Polizei), która wraz z Tajną Policją Polityczną (Gestapo) była częścią Służby Bezpieczeństwa (Sicherheitsdienst – SD).

  Część konfidentów policji należała też do organizacji Gwardia Wolnych Żydów „Żagiew,” kierowanej przez prowokatorów. W ramach struktur agenturalnych działało około 200 osób. Dowodzili nimi: Leon (Lejb) Skosowski („Lonek”), Abraham Gancwajch, Dawid Sternfeld, Kenigl i „kapitan” Lontski.

  Jak pisze Ionas Turkov. „Leon Skosowski i Kenigl urzędowo służyli jako kolaboranci SD i operowali częściej na stronie »aryjskiej« niż w getto. Ich zadaniem była denuncjacja Żydów znajdujących się na stronie »aryjskiej« oraz denuncjacja Polaków zajmujących się działalnością [podziemną] polityczną”.3

  W Krakowie około 30-osobowym zespołem żydowskich agentów kierowali Maurycy Diamant i Julian Appel. Osobna, sześcioosobowa komórka była dowodzona przez Aleksandra Förstera. Podobnym zespołem w białostockim getcie kierował Grysza Zełkowicz, a w lubelskim Szamaj Grajer. Bez dokumentów policji niemieckiej nie jesteśmy w stanie odtworzyć dokładnie składu tych grup, ich struktury oraz poszczególnych operacji. 4 Do powstania żydowskiego w kwietniu 1943 r. agenci żydowscy operowali zarówno w getcie, jak i po tzw. stronie „aryjskiej”. Potem z jasnych powodów działali jedynie poza ruinami getta. Przynajmniej niektóre grupy konfidentów były najpewniej etnicznie mieszane. Na przykład zespół Skosowskiego składał się z Żydów
  i Polaków, chrześcijan. Ich zadaniem było rozpracowanie jednostek i infiltracja środowisk łamiących niemieckie prawo okupacyjne. Do tej kategorii należeli zarówno ukrywający się Żydzi, jak też członkowie podziemia niepodległościowego oraz ruchu komunistycznego.

  Agenci pochodzenia żydowskiego mieli nadzieję, że dzięki swojej służbie Niemcy darują im życie. Jednocześnie jest całkiem możliwe,że z właściwą podwójnym agentom psychiką, ludzie ci starali się wyzyskać swoje kontakty z konspiracją jako alibi na przyszłość, po klęsce III Rzeszy. Dlatego między innymi po okresie obopólnych owocnych kontaktów niektórych żydowskich agentów ich nazistowscy mocodawcy poszukiwali listami gończymi.

  Agenci żydowscy okupacyjnego aparatu terroru przewijają się w dokumentach konspiracyjnych i wspomnieniach. W grudniu 1942 r. kontrwywiad Delegatury Rządu odnotował działalność takich osób, wymieniając fałszywe nazwiska dwóch z nich: Tadeusz i Waleria Rębowscy z Anina.6 We wrześniu 1943 r. komuniści meldowali:

  „Na terenie GG pracuje t.zw. banda Ganzweicha; jest to grupa żydów [sic], agentów g-po [Gestapo], których zadaniem jest wykrywanie żydów i walka z komunizmem. Należą do niej: Ganzweich, Paweł Włodawski i jego żona Matia Goldman, Adam, kto to jest nie sdołano [sic!] ustalić, Lolek Skosowski, Hermanowski i żona jego Wanda Mostowicz, żona Weisberga, Lola Kochman, Manówna tancerka; Weintraub.

  Ponadto na usługach g-po podobno żydówka Zuzanna Gińczanka”.7 Następnie wyjaśniano, że „w g-po pracuje wg danych z SPD [sic ? Sicherheitspolizei], Eryk Lipiński (grafik) i Zuzanna Gińczanka (żydówka [sic], literatka)”.8Według raportu komunistycznego z zimy 1944 r.: „Jedno z ogniw przeciw peperowskiej Brygady g-po i niemieckiego wywiadu…. ma do dyspozycji 40 agentów”. Wśród nich wymieniano: „Wilson, ps. Stekier – Żyd, kieruje sprawami Żoliborza. Rysopis jego: tłusty, nalany, twarz dupa, budowa głowy plaska, podłużna, włosy czarne.Stanisława Lepianka, lat 19, blondynka, zam. Fabryczna lub Przemysłowa 10. Jest agentką od spraw wschodnich. Podobno ma dotarcie do PPR”. Oprócz tego: „Agenci g-po:… Fijałkowski Władysław, nazwisko fikcyjne, Żyd, pracuje w g-po pokój n. 386.Mieszka Widok 22, podczas konfrontacji wskazywał pewnych ludzi, którzy byli zatrzymani w związku z wykryciem drukarni na Długiej.9 Rajchman Żyd z Łodzi, do niedawna w centrali g-po, został przeniesiony na tramwaje, jako Romanowski, otrzymał posadę kontrolera”.

  Nie znamy ani skali ani natężenia tego zjawiska. Jasne jest jednak dlaczego członkowie konspiracji traktowali każdego podejrzanego o współpracę z niemieckim aparatem terroru jako śmiertelne zagrożenie. Bezwzględnie wykonywano na nich wyroki śmierci. Naturalnie żadnego znaczenia nie odgrywał tutaj wiek, płeć, wierzenia religijne, czy etniczne korzenie podejrzanych. Niektóre egzekucje były wynikiem długiego i dogłębnego dochodzenia. Inne wykonywano kierując się intuicją, niejako odruchowo, w samoobronie. Nie można wykluczyć, że w tym drugim wypadku dochodziło do pomyłek.

  Przedstawione poniżej dwie relacje są przyczynkiem zarówno do walki z agenturą Gestapo jak i do stosunków polsko-żydowskich. Autorem pierwszej jest Maria Ossowska, a drugiej Janusz W. Cywiński. Dotyczą one likwidacji przez żołnierzy Armii Krajowej (a w tym harcerzy) 14 agentów Gestapo wraz z Leonem Skosowskim, oraz wcześniejszego, nieudanego zamachu na tego konfidenta. Likwidacja odbyła się w listopadzie 1943 r. w Warszawie.13

  Natomiast pierwsza akcja AK (wspólnie z Żydowskim Związkiem Wojskowym)14 miała miejsce jeszcze w sierpniu 1943 r. w Hotelu Polskim. Hotel Polski był centrum ogromnej prowokacji Gestapo skierowanej przeciw Żydom w stolicy. Brała w niej udział nie tylko grupa Skosowskiego. Pewną rolę odegrała również powiązana z NKWD komunistyczna ekipa infiltrująca pod kierownictwem Bogusława Hrynkiewicza („Aleksander”) skrajnie prawicową organizację Ruch „Miecz i Pług”. Wywabiono z bezpiecznych kryjówek około 3,500 osób.
  Większość z nich zapłaciła ogromne łapówki za fałszywe obietnice Gestapo wypuszczenia ich na paszportach państw neutralnych (do Ameryki Łacińskiej). W rzeczywistości wysłano ich do komór gazowych w Auschwitz.15

  Armia Krajowa zastrzeliła przynajmniej niektóre osoby zamieszane w tę zbrodnię. Część z nich to Żydzi, którzy współpracowali z Gestapo. Jak widać, wbrew obowiązującym na Zachodzie stereotypom, zdarzało się, że zabijanie osób pochodzenia żydowskiego przez polskie podziemie niepodległościowe było nie tylko w pełni uzasadnione, ale też całkowicie usprawiedliwione.16 Co więcej, przedstawiane poniżej fakty rzucają światło na komunistyczne kalumnie, że warszawscy harcerze śledzili, denuncjowali, a nawet zabijali Żydów. Okazuje się, że harcerze rzeczywiście śledzili, ale były to osoby pochodzenia żydowskiego związane z narodowo- socjalistycznym aparatem terroru.

  W nastepnym komentarzu dalsza czesc tego artykulu. Jak widac prawda nas wyzwoli i ustawi relacje z Izraelem bardziej partnersko czyli bardziej na prawdzie

  donald @donald:
  23 stycznia 1944 r. komuniści meldowali, że ich „organizacja krakowska kompletnie rozbita… Aresztowania są rezultatem kilkumiesięcznej, systematycznej pracy Gestapo”. Prowokację zorganizował żydowski konfident policji niemieckiej Diamant i jego ludzie.

  19 lutego 1944 r. żydowska konfidentka Gestapo zadenuncjowała komórkę AK zakamuflowaną w firmie „Auto-Sped” w Warszawie. Żołnierze konspiracji zostali zaaresztowani a następnie rozstrzelani.12

  Nie znamy ani skali ani natężenia tego zjawiska. Jasne jest jednak dlaczego członkowie konspiracji traktowali każdego podejrzanego o współpracę z niemieckim aparatem terroru jako śmiertelne zagrożenie. Bezwzględnie wykonywano na nich wyroki śmierci. Naturalnie żadnego znaczenia nie odgrywał tutaj wiek, płeć, wierzenia religijne, czy etniczne korzenie podejrzanych. Niektóre egzekucje były wynikiem długiego i dogłębnego dochodzenia. Inne wykonywano kierując się intuicją, niejako odruchowo, w samoobronie. Nie można wykluczyć, że w tym drugim wypadku dochodziło do pomyłek.

  Przedstawione poniżej dwie relacje są przyczynkiem zarówno do walki z agenturą Gestapo jak i do stosunków polsko-żydowskich. Autorem pierwszej jest Maria Ossowska, a drugiej Janusz W. Cywiński. Dotyczą one likwidacji przez żołnierzy Armii Krajowej (a w tym harcerzy) 14 agentów Gestapo wraz z Leonem Skosowskim, oraz wcześniejszego, nieudanego zamachu na tego konfidenta. Likwidacja odbyła się w listopadzie 1943 r. w Warszawie.13

  Natomiast pierwsza akcja AK (wspólnie z Żydowskim Związkiem Wojskowym)14 miała miejsce jeszcze w sierpniu 1943 r. w Hotelu Polskim. Hotel Polski był centrum ogromnej prowokacji Gestapo skierowanej przeciw Żydom w stolicy. Brała w niej udział nie tylko grupa Skosowskiego. Pewną rolę odegrała również powiązana z NKWD komunistyczna ekipa infiltrująca pod kierownictwem Bogusława Hrynkiewicza („Aleksander”) skrajnie prawicową organizację Ruch „Miecz i Pług”. Wywabiono z bezpiecznych kryjówek około 3,500 osób. Większość z nich zapłaciła ogromne łapówki za fałszywe obietnice Gestapo wypuszczenia ich na paszportach państw neutralnych (do Ameryki Łacińskiej). W rzeczywistości wysłano ich do komór gazowych w Auschwitz.15

  Armia Krajowa zastrzeliła przynajmniej niektóre osoby zamieszane w tę zbrodnię. Część z nich to Żydzi, którzy współpracowali z Gestapo. Jak widać, wbrew obowiązującym na Zachodzie stereotypom, zdarzało się, że zabijanie osób pochodzenia żydowskiego przez polskie podziemie niepodległościowe było nie tylko w pełni uzasadnione, ale też całkowicie usprawiedliwione.16 Co więcej, przedstawiane poniżej fakty rzucają światło na komunistyczne kalumnie, że warszawscy harcerze śledzili, denuncjowali, a nawet zabijali Żydów. Okazuje się, że harcerze rzeczywiście śledzili, ale były to osoby pochodzenia żydowskiego związane z narodowo- socjalistycznym aparatem terroru.

  MP @MP:
  ten dziennikarz to agent HOLOKAUST INDUSTRY. Żaden naród nie wyrządził tak prfidnych szkód swemu własnemu plemieniu jak żydy żydom. Pomijając ich udział w gnębieniu innych narodów pod szyldem NSDAP i swastyki, 150.000 w WEHRMACHT, no i przemysł – banki finansujące Hitlera i jego machinę

  Polubienie

 20. Nareszcie! Morawiecki Powiedział JAK JEST! Izrael i USA Wściekłe, ale POLSKA ZYSKAŁA!

  wideoprezentacje
  Published on Feb 19, 2018

  agnieszka sg
  Odpowiedz pana Morawieckiego byla w wielkim stylu

  Kubaś 1
  Dziennikarz zaatakował i dostał riposte. A premier Izraela zachował się jak by gołą dupą w twarz dostał. Żydzi merytorycznie z nami przegrywają, wręcz ośmieszają sie. Pozdro.

  wideoprezentacje
  Premier Izraela prawdopodobnie jest przestępcą (tak policja Izraela uważa). To skandal, że ktoś przejmuje się słowami tego człowieka.

  Radek Radio
  Kłamstwo powtarzane w nieskończoność w końcu staje się prawdą… Za kim pójdzie świat? Za nami? Wątpliwe. Za Żydami i ich religią pt: holokaust i oczywiście ich grubymi portfelami???
  Odpowiedź jest chyba prosta… Naród najłatwiej podbić gdy jest podzielony. W JEDNOŚCI SIŁA. Chwała Wielkiej Polsce!!!

  Kubaś 1
  Radek Radio Twardym trzeba być.

  Milena W.
  No to teraz pozostaje nam do znudzenia powtarzać prawdę i popierać to dowodami historycznymi, których nie brak. Kiedyś się przyjmie…

  Polubienie

 21. https://kresy.pl/wydarzenia/rzeczniczka-rzadu-tlumaczy-slowa-premiera-morawieckiego/


  Mateusz Morawiecki, foto: youtube.com

  RZECZNICZKA RZĄDU TŁUMACZY SŁOWA PREMIERA MORAWIECKIEGO

  18 lutego 2018|0 Komentarze|w polityka, Polska, Polska, Wydarzenia |Przez Piotr Łapiński

  Joanna Kopcińska, rzeczniczka rządu, oświadczyła, że premier Morawiecki nie obciąża żydowskich ofiar odpowiedzialnością za niemieckie ludobójstwo.

  Rzeczniczka rządu napisała w oświadczeniu: Głos Premiera Mateusza Morawieckiego w dyskusji w Monachium w najmniejszym nawet stopniu nie służył negowaniu Holokaustu ani obciążaniu Żydowskich Ofiar jakąkolwiek odpowiedzialnością za niemieckie ludobójstwo.

  Przeciwnie – premier Mateusz Morawiecki wielokrotnie i zdecydowanie sprzeciwiał się zaprzeczaniu niewyobrażalnemu ludobójstwu, jakim była Zagłada europejskich Żydów, jak również wszelkim przejawom antysemityzmu – dodała Kopcińska.

  Zaznaczyła również, że premier Morawiecki często także podkreślał, że strona polska chce szanować żydowską wrażliwość oraz kontynuować dialog z Izraelem i diasporą w duchu prawdy i wzajemnego zaufania

  Rzeczniczka rządu podkreśliła, że słowa premiera należy interpretować jako wezwanie do szczerego mówienia o zbrodniach popełnianych na Żydach – zgodnie z faktami i bez względu na narodowość tego, kto w konkretnym przypadku ich dokonał, brał w nich udział lub się do nich przyczynił.

  Każdy przypadek musi być oceniany indywidualnie, a żaden pojedynczy akt niegodziwości nie może obciążać odpowiedzialnością całych podbitych i zniewolonych narodów – napisała Joanna Kopcińska.

  Trzeba też podkreślić, iż to zniszczenie, podbój i okupacja Państwa Polskiego przez III Rzeszę Niemiecką były warunkiem eksterminacji narodu żydowskiego. Przed II wojną światową Żydzi Polscy żyli, tworzyli i pracowali na polskiej ziemi przez 800 lat – wskazała rzeczniczka.

  Jednocześnie oszczerstwem, z którym należy odważnie i zdecydowanie walczyć, są wszelkie próby zrównywania czy mieszania niemieckich organizatorów i sprawców zbrodni z narodami Ofiar, w szczególności narodem żydowskim, romskim i polskim, które padły ofiarą straszliwych prześladowań i mordów ze strony Niemców – można przeczytać w oświadczeniu.

  Premier Polski przemawiał w sobotę podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Po przemówieniu, w trakcie czasu na pytania dziennikarz Ronen Bergman przedstawił historię matki, która miała przeżyć Holokaust, jednak wielu członków rodziny miało ponieść śmierć, ponieważ zostali zadenuncjowani przez Polaków. Izraelski dziennikarz stwierdził: Gdybym opowiedział jej historię w Polsce, byłbym uznany za przestępcę. Co wy próbujecie zrobić? Dolewacie oliwy do ognia

  Morawiecki odpowiedział dziennikarzowi m.in.: Jest to niezmiernie ważne, aby zrozumieć, że oczywiście nie będzie to karane, nie będzie to postrzegane jako działalność przestępcza, jeśli ktoś powie, że byli polscy zbrodniarze. Tak jak byli żydowscy zbrodniarze, tak jak byli rosyjscy zbrodniarze, czy ukraińscy – nie tylko niemieccy.

  Kresy.pl / onet.pl

  Polubienie

 22. donald@donald2 godziny temu
  Wiekszosc Izraelczykow uwaza ze premier Izraela jest skorumpowany a mimo to slupki poparcia Netanahu ida w gore. Czy przypadkiem strona Izraelska nie ma mentalnosci Palikota i Hani Gronkiewicz-Waltz? Jak z ludzmi o takiej mentalnosci rozmawiac. Moze nalezy wznowic wydania parudziesieciu tytulow ksiazek, przetlumaczyc je takze na jezyki obce i zaczac dawac wszystkim konsulatom i ambasadom? Michal Kaminski ( z PO oczywiscie) dal wywiad w ktorym mowi ze ma nadzieje ze premier Morawiecki jest glupi ale nie jest bewzgledny. Nair Lapid powiedzial ze Polacy zamordowali setki tysiecy Zydow ktorzy nigdy nie widzieli Niemca. Dlaczego rozmawiac o wrazliwosci Izraela? To tak jakby rozmawiac nie o Warszawskiej prywatyzacji ale o wrazliwosci p.Hani. Izrael klamie, dobrze wie ze klamie. Wszystkie komentarze dotyczace prawdy historycznej sa w tej chwili natychmiast usuwane z Jerusalem Post ktora to gazete uwazam za odpowiednik GW. Dlaczego mowiac o Jedwabnem nie mowi sie tez o zbrodniach Sowieckich dokonanych razem z obywatelami Polskimi Zydowskiego pochodzenia na rdzennych Polakach. Dlaczego jestesmy na kolanach? Wydac paredziesiat tytulow ksiazkowych, stworzyc kilka filmow 30-60 minutowych w jezykach obcych i dostarczac je caly czas ambasadom,konsulatom na terenie polskim i wysylac wszystkim instytucjom na calym swiecie ( do gambii, jemenu, Zimbabwe takze)

  Awerno@Awerno
  Ten „wykształcony” facet prowokował, tak jak ambasadorka Izraela w Polsce podczas uroczystości w Auschwitz. Ten sam schemat! Zbiorowisko ludzi znaczących, relacje TV, dziennikarze i żydowska prowokacja obliczona na wywołanie wielkiej sensacji. Że coś nie pokrywa się z faktami? Tym gorzej dla faktów!!! Żydzi mają swoje cele, bez względu na wszystko… A ten może na dodatek jest współpracownikiem np Mosadu… Dobrze, że Pan to napisał… Inny Żyd, też publicznie, ordynarnie niedawno skłamał, bodaj jakiś ich minister, przywołując rzekome koszmary z przeszłości swojej rodziny…

  JPP@JPP
  Bergman jest zakłamanym Żydem, którego interesuje tylko kasa, a że Niemcy już nie chcą im więcej dać, więc szukają kozła ofiarnego. Mając służalcze rządy POpaprańców, komuchów spod flagi SLD, spadkobierców morderców, Żydki myślą, że wydoją Polskę. I tu się pomylili, bo wreszcie jesteśmy Narodem dumnym, któremu należą się reparacje od Niemców, i właśnie dlatego Żydzi tak skowyczą!

  https://wpolityce.pl/polityka/382198-jak-to-bylo-z-matka-ronena-bergmana-i-jego-rodzina-zamordowana-podczas-holokaustu

  Jak to było z matką Ronena Bergmana i jego rodziną zamordowaną podczas Holokaustu?

  opublikowano: 3 godziny temu · aktualizacja: 3 godziny temu


  autor: YouTube wPolityce.p

  Sporo osób z Polski zapytało Ronena Bergmana, autora pytania do premiera Mateusza Morawieckiego o karanie osób mających osobiste negatywne doświadczenia dotyczące Polaków w czasach Holokaustu, jak to było z jego matką.

  Nie zauważyłem, żeby ktokolwiek dostał odpowiedź. Sam Bergman powiedział, że jako dziecko jego matka dostała nagrodę ministra edukacji II RP za piękną polszczyznę. We wpisie opublikowanym 23 kwietnia 2017 r. na ynetnews.com tenże Ronen Bergman wspomina: „Moja mama, niech jej pamięć będzie błogosławiona, musiała pochować po cichu swego ojca pod śniegiem, żeby naziści ich nie znaleźli. A miała wtedy pięć lat”. Jeśli mama Bergmana chodziła przed wojną do szkoły, musiałaby się urodzić na początku lat 30. Ale wtedy około 1942-1943 r., gdy najprawdopodobniej zginął jej ojciec, miałaby co najmniej dziesięć lat, a nie pięć. Jeśli ok. 1943 r. miała pięć lat, urodziłaby się ok. 1938 r., a wówczas minister edukacji II RP raczej nie miałby szans usłyszeć jej polszczyzny przed wojną czy dowiedzieć się o jej postępach. Ronen Bergman urodził się w 1972 r. i był najmłodszy z trojga dzieci swoich rodziców, więc jego mama miała w momencie jego urodzin albo ok. 40 lat, albo 34-35 lat. Jedna i druga wersja jest prawdopodobna. W miejscowości Kiryat Bialik, gdzie Ronen Bergman się wychowywał, jego matka była nauczycielką (ojciec księgowym). Bergman napisał, że umarła wcześnie – z powodu raka, ale także wskutek okropnych ran serca i duszy odniesionych w dzieciństwie. Nie piszę tego po to, by dyskredytować Ronena Bergmana, lecz pokazać, że osobiste wspomnienia nie muszą być precyzyjną wiedzą, mogą być zawodne i mogą prowadzić do nieuzasadnionych wniosków. Ważne jest to, że matka Ronena Bergmana ocalała, więc w okupowanej Polsce ktoś musiał jej pomóc, najprawdopodobniej Polacy, bo przecież nie Niemcy. A sami Żydzi bez wsparcia Polaków nie daliby rady jej ukryć i ocalić.

  Ktoś musiał też ocalić ojca Ronena Bergmana. W tym samym wpisie na ynetnews.com Bergman zaznaczył: „Nie mogę poznać opinii moich nieżyjących krewnych, w tym siedmiu braci i sióstr mojego dziadka Yaakowa Bergmana, którzy zostali zamordowani w komorach gazowych Auschwitz-Birkenau”. Wszystko wskazuje na to, że owym dziadkiem był Yaakow Bergman urodzony w 1913 r. w Rejowcu. Ten Bergman, syn Eliyahu Bergmana i Racheli Malki Bergman, miał siedmioro rodzeństwa: siostry Hanę, Mirę, Tovę i Tziviyę oraz braci Haima, Meira i jednego nieznanego z imienia. Oni zginęli, ale musiał ocaleć ojciec Ronena, bo po nim Bergman nosi nazwisko. W czasie wojny ten ojciec mógł mieć kilkanaście lub kilka lat i też ktoś musiał pomagać w jego ocaleniu, zapewne jacyś Polacy. Ronen Bergman powiedział w Monachium, że po wojennych przeżyciach, czyli głównie po zadenuncjowaniu części rodziny jego matka postanowiła nigdy więcej nie odzywać się po polsku. Zanim po wojnie matka Bergmana dotarła do Izraela, do końca wojny zapewne musiała używać polskiego, bo gdzieś i dzięki komuś przetrwała. To zresztą dość typowe, że ci ocaleni z Holokaustu, którzy mieli negatywne doświadczenia z Polakami, jednocześnie innym Polakom zawdzięczali życie. Nic tu nie jest czarno-białe.

  Ronen Bergman powołał się na swoją matkę, żeby pokazać negatywny obraz Polaków. Ale jest to zapewne tylko część prawdy, skoro zarówno matka, jak i ojciec przeżyli. Takie osoby mogą mieć negatywne wspomnienia, bo to jednak straszny czas i skrajne doświadczenia, jednak w tej historii, podobnie jak w innych tego typu, jest wiele znaków zapytania i niedomówień. Gdy to piszę, sam Ronen Bergman tych niedomówień nie wyjaśnił, mimo pytań wielu osób z Polski. A Ronen Bergman to nie byle kto, bo osoba świetnie wykształcona: absolwent prawa na Uniwersytecie w Hajfie oraz stosunków międzynarodowych w Cambridge, doktor historii, dziennikarz wielu redakcji, autor książkowych bestsellerów, często bardzo krytycznych wobec władz Izraela, a szczególnie operacji jego tajnych służb. Trudno zakładać, że ktoś taki może mieć problem z określeniem wieku swojej mamy w czasie wojny i Holokaustu. A jeśli nawet w tak elementarnych sprawach są wątpliwości, można się zastanawiać nad celem użycia przez Bergmana wspomnienia o matce podczas monachijskiej konferencji, gdzie było bardzo wiele ważnych osobistości, w tym przywódcy państw i czołowe światowe media. A jeśli nie zgadzają się podstawowe fakty przywołane przez Ronena Bergmana, uzasadnione są pytania o jakieś drugie dno jego wystąpienia. Nie po to, by szukać sensacji czy podważać to, co powiedział, lecz po to, aby się zastanowić nad intencjami i szerszym kontekstem.

  autor: Stanisław Janecki

  oooo
  Bergman kłamie i to świadomie

  Darius Vanx@darius.vanx
  Żydów zespalają i łączą … tylko pieniądze

  ehodum@ehodumza godzinę
  @Bor (83.23.146.*) ‚Skoro żydzi byli w obozach, proponuje uzywać terminu żydowskie obozy zagłady, bo od tego się zaczęło, a niech mają’

  Kulą w płot, kolego Bor, i to zupełnie. (Konzentrationlager) były przez niemców budowane w ramach planu całkowitej exterminacji polskich elit: inteligencji, ziemiaństwa i duchowieństwie. Zresztą w porozumieniu z ruskimi i na wzór ruskich łagrów. Takie też wstępnie było przeznaczenie obozów Stutthof i Auschwitz. W latach 1940 – 1941 Żydzi trafiali tam pojedynczo, jako przedstawiciele polskiej inteligencji. Realizacja niemieckiego planu całkowitej likwidacji Żydów w Europie (Endlösung der Judenfrage) zaczęła się na dobre dopiero po sławnej konferencji w Wannsee na początku 1942 roku.

  Obozy koncentracyjne – jakby je nie nazwać – był od początku do końca tylko i wyłącznie niemieckie, inne określenia to przejaw świadomej manipulacji albo głupoty. Ewentualnie jednego i drugiego. Tertium non datur.

  Gregore
  Rzekomy antysemityzm na świecie jest podstawą bytu państwowego. Jak Żydzi dowiedzą się prawdy , Izrael przestanie istnieć tak jak poprzednie 5 tys. lat.

  irka@irka
  Do ewa 79.184.241.* – nie sądzę ,żeby to odczuli. Lepiej chyba wysłać do biura tej firmy materiały nt. kolaborantów żydowskich bo właściciele mają z wiedzą o tym ewidentny kłopot

  bujaj się antyPolaku
  Precz z prowokatorami typu bergman,nigdy nie dostanieci od nas złamanego grosza.

  inter
  To pewnie tak oni rozumują, że jak była oraganizacja „żagiew’ która kolaborowała z niemcami to wg nich pewnie byli to w większości polacy ale już nie mówią że żydowskiego pochodzenia z rabinem na czele.

  alejaja
  pan Premier powinien bardziej cwano z cwaniakiem postąpić. Po zadaniu pytania powinien krótko zapytać, czy czytał ustawę, bo z pytania wynika że nie. Ustawa mówi jedynie o narodzie i państwie.

  jout
  Ano jego matka miała tylko 5 lat ,zakłamany Zyd .

  esejendiej
  A żeby dopełnić obraz okrucieństw jakie jego matce nie wojna ale Polacy zadali niech zaświadczą jego słowa „zmarła od ran serca i duszy z dzieciństwa” Jak można tak grać uczuciem ludzkim

  AS
  Żydy zgubią was te pieniądze.

  KASAkasa
  Antysemityzm to obecnie dobry interes, na którym żydzi się bogacą. Teraz czas na was poloczki …przyjaciele

  Niewdzięczni
  Przestaje się dziwić z całej Europy Żydów wyganiano przygarnęła ich Polska. Dziwna zasada!. Chcesz mieć pewnego wroga Uratuj Żyda. To jakieś pomieszanie z poplątaniem.

  Znawca
  Genialna analiza Panie Janecki.Jest Pan precyzyjny do bólu. Dzięki serdeczne !

  Polubienie

 23. kubek@wWazeliniewczoraj
  To nawet nie dziwi, u nich to standard. Kłamliwe historyjki o rodzinie. Nawet jak ktoś przyłapie ich na kłamstwie, to bez konsekwencji, zawsze mogą się wyłgać że źle pamiętali lub nieżyjący przodek coś przekręcił. Tylko rzetelne źródła historyczne i statystyki. Niech w końcu rząd odpowie żydom, z pomocą historyków zamieści informacje o żydowskich współpracownikach nazistowskich Niemiec na swych stronach w sieci, po angielsku i z odwołaniami do źródeł historycznych.

  Kogo to dziwi
  NYT jest dokladnie tym samym w USA co GW w Polsce – zydowska gazeta dla ludnosci tubylczej. Zydostwo z 5th Avenue w NYC domagajace sie 65 mld USD w ramach „odszkodowan” bylo juz z PO-PSL dogadane.

  Piast
  Oczywiście, że kłamie. To kuty na cztery nogi agent Mosadu.

  monika
  Przecież to oczywiste. Żyd może kłamać, oszukiwać, pluć na goja. To ponoć ich prawo. Czy ten dziennikarz teraz przeprosi? A może wyrzucą go z prascy?

  Konrad
  Ten zydowski oszust i prowokator powinien podziekowac Premierowi Polski za to, ze Polacy uratowali zycie jego matce. Ale tego mozna oczekiwac od ludzi, ktorzy maja honor i nieco uczciwosci.

  seeq
  tu jest jego opowieść https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5119747,00.html

  https://wpolityce.pl/polityka/382126-ronen-bergman-przylapany-na-klamstwie-matka-ktora-odebrala-przed-wojna-nagrode-od-ministra-miala-w-czasie-holokaustu-5-lat

  Ronen Bergman przyłapany na kłamstwie? Matka, która „odebrała przed wojną nagrodę od ministra”, miała w czasie Holokaustu 5 lat?!

  opublikowano: wczoraj · aktualizacja: wczoraj


  Ronen Bergman / autor: YouTube wPolityce.pl

  Czy Ronen Bergman, który wywołał burzę swoim prowokacyjnym pytaniem do premiera Morawieckiego… kłamał nt. historii swojej matki z czasów Holokaustu?! Zestawiając słowa dziennikarza z Monachium, z pewnym jego tekstem, można mieć wątpliwości co do jego szczerości.

  Podczas konferencji w Monachium, dziennikarz Ronen Bergman zwrócił się z prowokacyjnym pytaniem do premiera Mateusza Morawieckiego. W wypowiedzi przedstawił historię swojej urodzonej w Polsce matki.

  Jestem Żydem, który pisze dla „New York Timesa”, więc to dla mnie osobista kwestia. Moi rodzice urodzili się w Polsce. Moja matka otrzymała przed wojną nagrodę od ministra edukacji narodowej. Później zaczęła się wojna i część rodziny zginęła. Ich polscy sąsiedzi wydali ich gestapowcom, a moja matka uratowała niektórych, bo podsłuchała nocną rozmowę, podczas której Polacy donosili na Żydów do gestapo. Po wojnie moja matka przyrzekła, że nigdy nie wypowie ani słowa po polsku

  – mówił Bergman.

  Odpowiedź, jakiej udzielił premier Morawiecki, stała się powodem zmasowanej nagonki ze strony środowisk żydowskich i Izraela!

  Mocna odpowiedź premiera na pytanie dziennikarza NYT dot. ustawy o IPN: Nie możemy się zgodzić na to, że będzie pomieszanie ofiar ze zbrodniarzami

  Bergman skomentował odpowiedź premiera Morawieckiego na jego pytanie: „Mógł odpowiedzieć inaczej. Zamiast tego, on wszystkiemu zaprzeczył”

  Lecz wydaje się, że przedstawiona wyżej historia matki Bergmana jest daleka od tego, co dziennikarz napisał na łamach ynetnews.com!

  Jutro Izrael obchodzi Dzień Pamięci o Holokauście, aby upamiętnić ludobójstwo narodu żydowskiego, w którym zamordowano większość członków mojej rodziny. Moja matka, niech pamięć o niej będzie błogosławiona, musiała pogrzebać ojca na śniegu, cicho, żeby hitlerowcy ich nie znaleźli. Miała wtedy pięć lat

  — opowiedział.

  Sprawę słów dziennikarza „NYT” podjęła również red. Magdalena Ogórek.

  Gdy jedna z internautek zwróciła uwagę, że Bergman powiedział, iż jego „matka otrzymała medal w wieku 5 lat”, Magdalena Ogórek odpowiedziała:

  Chciałabym poznać szczegóły, bo w innym miejscu ów Pan twierdzi, że już podczas wojny mama dalej miała 5 lat.

  Czy więc Ronen Bergman manipuluje faktami i najzwyczajniej kłamie, czy też miesza mu się pamięć?

  Warto przy tej okazji przypomnieć o konfabulacjach inicjatora nagonki na Polskę – izraelskiego polityka Yaira Lapida.

  CZYTAJ WIĘCEJ:

  Jacek Karnowski: To, co widzimy, to próba takiego znękania polskich władz, by po prostu zamilkły. Mamy milcząco przyjąć straszne, fałszywe oskarżenie

  Michał Karnowski: Premier Morawiecki musi dziś otrzymać maksymalne wsparcie. Jak działać? TRZY PUNKTY

  Marzena Nykiel: Obrzydliwa manipulacja słowami polskiego premiera to kneblowanie faktów! Obrona prawdy historycznej rozwściecza światowy układ

  ak/Twitter/wPolityce.pl/ynetnews.com

  AAD
  A MOZE TA SPRAWE KLAMSTWA TEGO ZYDKA OPISAC, ZE POPROSTU KLAMAL I PROWOKOWAL ! NIESTETY TACY SA ZYDZI

  maria
  Bergman urodził się w 1972 roku, jako najmłodszy z 3 dzieci. Jego matka nie mogła miec więcej w 1945 roku niż 10 lat. A jak się „uratowała” w okupowanej Polsce? KŁAMCA KŁAMCA KŁAMCA

  Margot
  Kto pierwszy podał tę informację, Magdalena Ogórek czy Matka Kurka? czy to uczciwe redakcjo?

  antysyjon
  Kolejny kłamca. Tak samo jak Joseph Hirt po wojnie wytatuował sobie numer z Auschwitz i oczerniając Polaków i Polskę ciągnął niezłe profity z rzekomego pobytu w obozie

  sw.
  a ilu Zydow po wojnie gdy wyjechalo do israel stracilo zycie ale najpierw caly majatek. Zaglodzili ich w kibucach ,znalam cala rodzine, 3 corki i rodzice – a Steihagen, ktory ic sypal zostal tu.

  Pm
  Zapewne coś pomięszało się gościowi z wojnami. Żydzi prowadzili ich tyle…

  wygasł
  Prowokator i kłamca. Należy to dokładnie zbadać i przypomnieć gadzinie historię jego własnej matki, rodziny, bo słabą ma pamięć. Jak można lubić takich ludzi, nawet siłą nie zmuszą do tego Polaków.

  max.ma
  Szlag mnie trafia jak patrzę na te podwójne standardy! Co to jest, że Żydom wolno bezczelnie kłamać obrzucając nas błotem, a nam nie wolno powiedzieć 2 słów prawdy, bo od razu „mocne słowa”!?!

  Sarmata
  Brakuje nam prawdziwego ministra MSZ „z jajami”. Ten człowiek powinien być odwołany natychmiast po opluciu Nas słowami o Jedwabnem. Wznowić ekshumację w Jedwabnym, chcą prawdy to dostaną!

  jan
  Taki szczegół; w muzeum POLIN jest ławeczka z Janem Karskim. Tablica informująca o jego dokonaniach jest tylko w języku polskim, gromady młodych żydów robią zdjęcia i nie wiedzą kto to jest

  Polubienie

  • Prawdecka
   Cały czas apeluję aby sprawdzić historię matki opowiedzianą przez Bergmana. To jest istotne aby ustalić, czy to nie była prowokacja oparta na kłamstwie. Zadajmy sobie ten trud! Warto!

   demos@demos
   Taka to właśnie ta izraelska „prawda”, zablokowana.

   83.30.18.
   Prowokacyjny, opisowy sposób, zadania pytania i oklaski, dowodem na ten prawdziwy cel konferencji? Zakaz wjazdu do polski, to minimum? Czego się boją się Żydzi? Prawdy o legendzie i o nich samych?

   Balbina
   Żydzi weszli w rolę jedynych ofiar i nie mają zamiaru z tego rezygnować. Trzeba takich naukowców jak pani dr Kurek dopuścić do głosu i tak jak ona mówi zapiski zamordowanych Żydów nas obronią.

   https://wpolityce.pl/polityka/382317-czego-boi-sie-ronen-bergman-dziennikarz-w-znamienny-sposob-odpowiedzial-ogorek-na-jej-pytanie-o-losy-jego-matki-zablokowal-ja-na-twitterze

   Czego boi się Ronen Bergman? Dziennikarz w znamienny sposób odpowiedział Ogórek na jej pytanie o losy jego matki. Zablokował ją na Twitterze…

   opublikowano: za 32 minuty · aktualizacja: za 32 minuty


   autor: Fratria/YouTube wPolityce.pl

   I kto tu nie chce dociekać prawdy? Magdalena Ogórek poinformowała na Twitterze, że została zablokowana przez Ronena Bergmana (dziennikarz, który zadał pytanie premierowi w Monachium), po tym, jak zadała mu pytanie o losy jego matki.

   Szanowni Państwo, Pan Ronen Bergman „odpowiedział” mi na moje grzeczne pytanie o losy jego Mamy. Chciałam uściślić kwestie, które Pan Ronen podaje, a które niestety rozmijają się z historyczną rzeczywistością. Jak widać, jest z tym pewien kłopot

   —napisała na Twitterze Ogórek.

   CZYTAJ WIĘCEJ: Ronen Bergman przyłapany na kłamstwie? Matka, która „odebrała przed wojną nagrodę od ministra”, miała w czasie Holokaustu 5 lat?!

   Brak odpowiedzi Bergmana i zablokowanie na Twitterze Magdaleny Ogórek, daje asumpt do tego, aby twierdzić, że dziennikarz minął się z prawdą, kiedy mówił o losach swojej rodziny. Idąc tym tropem, można dojść do wniosku, że pytanie mogło być prowokacją. Czy nie lepiej było rozwiać wątpliwości? Takie zachowanie Bergmana nie polepszy z pewnością naszych relacji z Izraelem.

   kk/Twitter

   Miauczyński
   Może warto by 1 mln Polaków zadał R.B. pytanie na Twitterze?

   ajwaj co sie narobiło
   Nieźle mu ta mama naściemniała co to ona nie robiła w czasie wojny gdy miała 5 lat i przed wojną gdy miała 5 lat i po wojnie gdy miała 5 lat. I o której my tu wojnie mówimy?

   vis
   Biedne dzieci uratowane od śmierci przez Polaków , spłodziły oszusta , który na Polaków pluje.

   wiks
   Ale co można było spodziewać po tej faszystowskiej kreaturze po gębie widać faszystowsko-żydowską zajadłość i podłość!!!

   kiot
   Zydzi kłamstwo mają w genach, to nic przecież nowego, okropna nacja. Tak nawiasem mówiąc to bardzo szpetny jest ten żydek

   teatr
   Nie spodziewał się pytań, bo nigdy nikt mu ich nie zadawał. A tu raptem Polacy się wkurzyli i już nic nie będzie jak dawniej. Skupi się teraz, i przygotuje jakąś legendę:-)

   vis
   Istnieją trzy światy , Żydzi mieszają świat pierwszy z drugim , stąd nie istnieje możliwość ustalenia jakiejś większej płaszczyzny porozumienia z Żydami.

   zennonn
   fejka narznał na pejs-zbuku . Ot i cała prawda !!

   Andrzej AZS
   „PRZYPUSZCZAJĄCY „ton !? facio zaistniał dostał od „jelyty” sfiatowej standing-ovulejszon .. i o to chodzi . Jak jego Stupid czy Lupidowi .. którego Matka zgineła w Aułszfic w…. Serbii!

   Polubienie

 24. Byku 5.60.162.*za 34 minuty
  Nie widzę zagrożenia w Polsce dla Żydów natomiast widzę zagrożenie dla Polaków w Izraelu i owym trzeba trąbić na cały świat że tam się dzieje anty POLONIZM i Polacy są atakowani bez pardonu!

  maria
  Oczekujemy od władz publicznych Izraela przyznania, że antypolonizm zagraża dzisiejszemu Izraelowi i oczekujemy napiętnowania!

  StanisłaW
  Mylicie się żydzi, nie jesteśmy antysemitami… Jeszcze nie.

  Mario
  Chyba adresata pomylili. Odbiorca tego pisemka to Francja, Niemcy, Włochy, Szwecja, Norwegia.itp.

  Polak
  Żydzi powinni się przyznać że byli kolaborantami i szmalcownikami nazistów.

  https://wpolityce.pl/polityka/382277-osobliwy-apel-organizacji-zydowskich-oczekujemy-przyznania-ze-antysemityzm-zagraza-dzisiejszej-polsce-i-musi-byc-napietnowany

  Osobliwy apel organizacji żydowskich: „Oczekujemy przyznania, że antysemityzm zagraża dzisiejszej Polsce i musi być napiętnowany”

  opublikowano: za 39 minut · aktualizacja: za 39 minut


  Flagi Polski i Izraela / autor: Fot. MON wPolityce.pl

  Oczekujemy od władz publicznych przyznania, że antysemityzm zagraża dzisiejszej Polsce i musi być napiętnowany

  — napisały w oświadczeniu organizacje żydowskie. Podkreśliły w nim, że zagrożeniem dla obecnych relacji polsko-żydowskich jest niechęć do uczciwego rozliczenia się z przeszłością.

  Obecna fala antysemityzmu nastąpiła w związku ze sporem o wchodzącą właśnie w życie nowelizację ustawy o IPN, którą uważamy za źle napisaną i szkodliwą dla swobody debaty historycznej. Ale jeżeli sporadycznie pojawiające się na świecie, godne potępienia, wzmianki o „polskich obozach” wymagają, zdaniem rządu i parlamentu, aż takiej reakcji prawnej, to co powiedzieć o szerzącej się w Polsce nietolerancji i nienawiści? Instrumenty prawne do ich zwalczania istnieją. Brak, jak dotąd, politycznej woli. Oczekujemy, że zostanie okazana

  — napisały organizacje żydowskie w przesłanym w poniedziałek oświadczeniu.

  Zaapelowano także, aby niezależnie od narodowości czy wyznania, nie pozwolić na „zmarnowanie” zbudowanego przez ostatnie 30 lat i opartego „na wzajemnym szacunku i prawdzie zbliżenia polsko-żydowskiego, jakiego w dziejach naszej Ojczyzny dotąd nie było”.

  To nie przeszłość nam zagraża, lecz niechęć do uczciwego się z nią rozliczenia. To nie konflikt polsko-żydowski nam grozi, lecz kolejna odsłona sporu o to, jaka ta Polska, wspólna nam wszystkim, ma być. Pozostańmy uczciwi, odważni i solidarni. Nie dajmy się podzielić

  — napisali autorzy oświadczenia.

  Organizacje żydowskie wyraziły także oburzenie z powodu „narastającego w kraju klimatu nietolerancji, ksenofobii i antysemityzmu”. Podkreślono, że mowa nienawiści rozpowszechniła się zarówno w mediach jak i wypowiedziach osób publicznych, a ilość „pogróżek i obelg, kierowanych pod adresem żydowskich instytucji i placówek, stale rośnie”.

  Doceniamy to, że prezydent, premier i przywódca partii rządzącej potępili antysemityzm. Ale póki słowa ich nie przekształcą się w czyny, brzmieć będą raczej jak deklaracja bezradności wobec napiętnowanego, a mimo to szerzącego się zła. Potrzebne są stanowcze działania

  — zauważyli autorzy oświadczenia.

  Przedstawiciele organizacji żydowskich ocenili, że polscy Żydzi pomimo że „obecne zagrożenia nie przypominają tych z przeszłości (…) nie czują się dziś w Polsce bezpiecznie”.

  Oczekujemy od władz publicznych, by nie tylko przyznały, iż antysemityzm jest złem – ale że jest złem tu i teraz, że zagraża w Polsce dziś, i że musi być napiętnowany i ścigany. Brak przeciwdziałania ze strony władz odbierany jest bowiem jako przyzwolenie – i przez sprawców, i przez tych, w których czyny sprawców są wymierzone. Organizacje żydowskie gotowe są do szczegółowej, praktycznej współpracy z instytucjami publicznymi, od policji przez media po szkoły, by stawić temu tamę

  — podkreślono w oświadczeniu.

  Wyrażono także solidarność z wszystkimi – jak Romowie, muzułmanie, uchodźcy, osoby czarnoskóre, Ukraińcy, członkowie pozostałych mniejszości etnicznych, religijnych, seksualnych czy innych – którzy doświadczają w Polsce „wrogości czy wręcz dyskryminacji”.

  Czujemy gniew i wstyd, że w naszym wspólnym kraju kogokolwiek to spotyka. Jesteśmy, w ramach naszych szczupłych możliwości, gotowi współpracować z wami i waszymi organizacjami, by przeciwstawić się złu

  — napisano.

  Pod oświadczeniem podpisy złożyli: Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, Naczelny Rabin Polski, Ec Chaim Centrum Społeczności Postępowej GWŻ, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Katowicach, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie, Gmina wyznaniowa Żydowska w Bielsko-Białej, Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma, Żydowskie Stowarzyszenie B’nai B’rith, Żydowskie Stowarzyszenia Czulent, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Fundacja im. Prof. Mojżesza Schorra, Fundacja Sholom, Jewish Community Centre – JCC Warszawa, Towarzystwo Społeczno- Kulturalne Żydów w Polsce, Stowarzyszenie Dzieci Holokaustu, Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny, Stowarzyszenie Midrasz, JCC Kraków, Hillel Warszawa, Stowarzyszenie Drugie Pokolenie – Potomkowie Ocalałych z Holokaustu oraz Stowarzyszenie Żydów i Kombatantów i Poszkodowanych w II wojnie światowej.

  Prezydent Duda podpisał 6 lutego nowelizację ustawy o IPN. Następnie w trybie kontroli następczej skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent chce, by Trybunał zbadał, czy przepisy noweli ustawy o IPN nie ograniczają w sposób nieuprawniony wolności słowa oraz kwestię tzw. określoności przepisów prawa.

  Ustawa wprowadza przepis, zgodnie z którym każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne, będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech. Taka sama kara grozi za „rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni”.

  wwr, PAP

  najcarg@najcarg
  Dzisiejszej Polsce bardzo zagraża antypolonizm.

  Zbyszek
  Niech żydzi od…rdolą się od polski

  skandal
  Żydzi atakują polską ambasadę w Polsce Żydzi czują się zagrożeni RĘCE OPADAJĄ !!!! Mnie się wydaję że MOSAD działa na całego i agentura totalnej opozycji

  obserwator
  Najpierw usilnie pracują na to by nastroje antysemickie rosły skokowo a potem płaczą aj waj, że antysemityzm. Są chorzy na głowę.

  o jej!
  Gdzie płoną synagogi w Polsce czy we Francji, gdzie policja pilnuje obiektów żydowskich w Polsce czy w Niemczech? „Piękny” manifest dla zagranicy. wypada tylko powiedzieć z przekąsem: „Bóg zapłać!”.

  belfegor
  Pytam więc, a we Francji i Niemczech czują się dobrze ?? Jeśli tak, to nie ma przeszkód, granice otwarte !!

  Warszawiak
  Coś takiego?? Zupełnie nie wiedziałem, że w Polsce aż tyle żydowskich instytucji się panoszy… To właściwie ile osób liczy ta mniejszość: 10tys, 100tys. czy może już milion?

  WOR
  O karva to az ich tyle w Polinie , to kto tu rzadzi ? Oczekujemy od władz publicznych przyznania, że ANTYPOLONIZM zagraża dzisiejszej Polsce i musi być napiętnowany , koniec klamstw antypolakow !

  BB
  To nie organizacje zydowskie będą was wybierac tylko , MY POLACY więc zastanow się PIS-ie 10 razy zanim cokolwiek zrobisz. ANI KROKU W TYL bo zmieciemy was z powierzchni ziemi!!!

  tk
  A ja oczekuje przyznania że antypolonizm zagraża Izraelowi i musi być napiętnowany.

  kubek@wWazelinie
  Wikipedia, „Kościoły i inne związki wyznaniowe w Polsce” judaizm – 0,004% Co to oznacza? 1500 osób! Chyba sami „związkowcy”, wystarczyłaby jedna organizacja dla tak mikrej religii. Mają tupet by mówić o „naszej” ojczyźnie. Mają tupet by szukać „antysemityzmu” i ignorować szalejący w Izraelu antypolonizm, nawet ataki na ambasadę. Skoro tych 1.5 tys ludzi działa jawnie antypolsko, chcą nawet wykombinować koalicję mniejszości w Polsce przeciw Polakom, powinny nimi zająć się służby.

  1313
  Ponadto dołączam się do apelu: żądamy przyznania, że antypolonizm JEST w dzisiejszym Izraelu i oczekujemy napiętnowania!

  Polubienie

 25. dialog
  tu jest „pole do popisu” dla Min.Glińskiego a, co on robi i gdzie jest, dał już te 100 mln na cmentarze żydowskie, to może je przeznaczyć na dobrych tłumaczy książek; Pani Doktor dziękuje

  krasnal
  Dziękujemy p Dr Kurek mądre słowa a teraz przetłumaczyć ile się da książek Gliński do roboty wydawać nasz szmal dla dobra Polaków a nie żydów zrozumiałeś cezura

  emi
  Przetłumaczyć, rozesłać do wszystkich gazet, tv, portali, polityków, organizacji -Eichman w Jerozolimie Hannah Arendt i pracę dr Ewy Kurek Stosunki Pol-Żyd 39-45 i skończyć raz z mitem antysemityzmu.

  Obserwator77@Obserwator77
  Czyli Gross ma rację? Mówiąc, że to „Polacy” mordowali i donosili na żydów drań zapomniał jednak skorygować: Zamiast słowa Polacy powinno być – żydzi z obywatelstwem polskim. Konieczna więc errata we wszystkich jego książkach – dołączyć jako extra kartę z grubym drukiem do jego gryzmołów.

  https://wpolityce.pl/historia/382286-dr-ewa-kurek-powoli-zmierza-to-wszystko-do-tego-ze-jedynymi-ofiarami-beda-zydzi-i-niemcy-a-my-bedziemy-zapisani-jako-oprawcy

  Dr Ewa Kurek: „Powoli zmierza to wszystko do tego, że jedynymi ofiarami będą Żydzi i Niemcy, a my będziemy zapisani jako oprawcy”

  opublikowano: 13 minut temu


  Dr Ewa Kurek / autor: wPolityce.pl/TVP Info wPolityce.pl

  Jeszcze 30 lat temu nikt nie słyszał pojęcia „polskie obozy zagłady”, nikt z żydowskich historyków nie wypowiadał bzdur, że Polacy umierali ot, tak, a dla Żydów było to przeżycie mistyczne

  — mówiła dr Ewa Kurek w rozmowie z TVP Info („O co chodzi”).

  Historyk zwracała uwagę, że przekształcenie niemieckich oprawców w bliżej nieokreślonych „nazistów” było wpisaniem w szerszy problem.

  Chcieliśmy, by wycieczkom z Izraela nie pokazywać tylko Auschwitz i Majdanka, ale również wspólną historię. (…) Nie życzę sobie, by polskim kosztem i polskiej historii przysposabiać żydowskie dzieci, by walczyły o Izrael

  — oceniła.

  TAKŻE: NASZ WYWIAD. Dr Kurek: Spory w relacjach Polski z Izraelem, opartych na kłamstwie i uległości, musiały kiedyś wybuchnąć. Właśnie wybuchły

  Jak mówiła Ewa Kurek, odeszło pokolenie żydowskich historyków, którzy troszczyli się o prawdziwy przekaz.

  Dziś łatwiej podawać opinii publicznej fakty z pominięciem niewygodnych informacji dla Żydów. Powoli zmierza to wszystko do tego, że jedynymi ofiarami będą Żydzi i Niemcy, a my będziemy zapisani jako oprawcy. (…) Napisałam swoje książki na podstawie żydowskich źródeł, więc trudno powiedzieć, że Kurek kłamie. To samo doradzam władzom polskim – my, Polacy musimy przemawiać głosem zamordowanych Żydów. Głos tych, którzy przeżyli, czasem się zmienia. To Marek Edelman powiedział o Cukiermanie, że jak trzeba pieniędzy na muzeum, to trzeba trochę skłamać

  — tłumaczyła historyk.

  My, Polacy popełniliśmy błąd, że nie wydawaliśmy tych świadectwo. (…) Publicznie składam propozycję: my w tej sytuacji powinniśmy wziąć dobrego tłumacza, przetłumaczyć Icchaka Kacenelsona i wysłać izraelskim politykom i urzędnikom. My tak naprawdę nie musimy się bronić. To zamordowani polscy Żydzi nas obronią

  — dodawała.

  wwr


  właśnie takich osób nam trzeba , które znaja prawdę o tamtych czasach , szkoda tylko ,ze ich głos nie był przez te ostatnie lata w ogóle słyszany

  oli
  No właśnie premier Morawiecki się tłumaczy a obok siedzi kanclerz Austrii i udaje greka bo jemu dają spokój, a to przecież Austria tworzyła III Rzeszę z Niemcami!!

  adam
  Pani dr. Proszę zwrócić uwagę, że jest równolegle 2 Kurskich. 2 strumienie do pilnowania Polaków. Ale ani śladu w Państwowej TV filmu wyjaśniającego wszystko. Prod. Izrael ZNIESŁAWIENIE. BOJĄ SIĘ?

  Teraz, to żydom już mniej bie-
  ga o kasę, teraz drą mordy o „honor”. Ogłupili cały świat „heroizmem”, który nam ukradli i przylepili sobie, a tu raptem znalazł się właściciel i domaga się respektowania świętego prawa własności!

  PL
  Jeżeli żydzi chcą rzetelnej prawdy to czemu wstydzą się swoich rodowych nazwisk ? Dlaczego świat ma nie dowiedzieć się kim jest Motel Wolińska Stefan Michnik itp.

  KarPa
  Ja mam wrażenie że ten najbardziej proizraelski i prożydowski rząd w Europie nie chce się obronić. Żydzi kłamią o nas na cały świat mówią o polskich zbrodniarzach a my bezradnie słuchamy

  andrzejkocikowski@andrzejkocikowski
  „(…) My tak naprawdę nie musimy się bronić. To zamordowani polscy Żydzi nas obronią (…)”. Szanowna Pani Doktor. Głosów zamordowanych polskich Żydów nikt nie chce słuchać, zwłaszcza za oceanem. Żydowskie roszczenia majątkowe to gigantyczne pieniądze i dla ich zdobycia zrobi się każde świństwo. Przecież sama to Pani wie najlepiej. Dlatego TWARDO MUSIMY SIĘ BRONIĆ!!!!!!

  6 mln zamordowanych żydów!
  Tak! Od 1915 do 1938!` Tu jest prosty jak cep dowód – http://daa.pl/FJ5 ! Nie da się ani tego ani esesmańskich kronik i dokumentów załgać Tylko ostatni jełop nie potrafiłby tego wykorzystać!

  kilim
  Jeszcze dojdzie do tego,że Żydzi będą odznaczać pośmiertnie swych oprawców esesmanów i będzie to parodią żydowskich cierpień.

  Polak
  Czy bardziej wredny, fałszywy, niewdzięczny, awanturniczy naród niż żydki? Dlaczego światowe żydki w czasie wojny nie kiwnęły palcem, aby ratować swoich braci, a teraz rozkręcają przedsiębiorstwo holokaust

  Izraelem
  zaliczam dostrzeżenie dr. Kurek i Jej dorobku w dokumentowaniu zbrodni żydowskich na Żydach. W Polsce Michnika, Geremka, Mazowieckiego i Kuronia było to niemożliwe, bo to my mieliśmy byc winni

  obserw
  Jaka jest wymiana handlowa Polski z Izraelem i zUSA ? Wieszczenie kataklizmu gospodarczego przez lobby izraelskie zainstalowane w Polsce jest śmieszne!!!!

  asenizator
  Obrona TAK, ale niestety Żydzi nie chcą tego nawet słuchać. Tylko mocny, ostry frontalny atak o światowym wydźwięku może nimi wstrząsnąć. nie tylko oni byli ofiarami ale też mordowali. Brawo dr Kurek

  Polubienie

 26. kazik
  W izraelu nie słuchają historyków . Oni gloryfikują demagogów typu gros kosiński i nowi knfabulanci jak bergman. Jet to gra służb specjalnych w określonym celu.

  https://wpolityce.pl/historia/382296-wazny-i-jednoznaczny-komunikat-ipn-nie-ma-i-nie-bedzie-w-polsce-ochrony-dla-zbrodniarzy-bez-wzgledu-na-ich-narodowosc

  Ważny i jednoznaczny komunikat IPN: „Nie ma i nie będzie w Polsce ochrony dla zbrodniarzy – bez względu na ich narodowość”

  opublikowano: za 35 minut · aktualizacja: za 31 minut


  autor: Fratria wPolityce.pl

  Żadna narodowość nie chroni i nie będzie w Polsce chronić zbrodniarzy ani donosicieli – oświadczył IPN w poniedziałkowym komunikacie. Jak dodano, nie ma żadnych powodów, aby jakikolwiek akt współpracy polskiego obywatela przeciw współobywatelom podlegał jakiejkolwiek ochronie.

  Władze Rzeczypospolitej Polskiej nigdy nie zamierzały chronić sprawców zbrodni – bez względu na ich narodowość. Wszyscy Polacy, którzy wzięli udział w zbrodniach Rzeszy Niemieckiej, byli traktowani jako ci, którzy sprzeniewierzyli się obowiązkom obywatelskim w czasie wojny. Nic w tej sprawie i w tych ocenach nie uległo zmianie od czasów wojny do czasów współcześnie istniejącej wolnej Polski

  —czytamy w stanowisku IPN zatytułowanym „Zbrodniczy wymiar okupacji niemieckiej na ziemiach polskich 1939–1945”.

  Jak podkreślono, Instytut Pamięci Narodowej „uważał zawsze, uważa i będzie uważać za swój obowiązek piętnowanie ich współpracy z Niemcami i publikowanie faktów z tym związanych”.

  Żadna narodowość nie chroni i nie będzie w Polsce chronić zbrodniarzy ani donosicieli. Do zbrodniarzy i współpracowników totalitarnej Rzeszy Niemieckiej Instytut Pamięci Narodowej konsekwentnie przykłada i przykładać będzie tę samą miarę, co do zbrodniarzy i współpracowników totalitarnego Związku Sowieckiego i powojennego państwa komunistycznego

  —podkreślono w komunikacie.

  Przypomniano również, że IPN jest zobowiązany do pielęgnowania i chronienia pamięci milionów polskich, żydowskich i innych ofiar totalitaryzmów – „niezależnie od proweniencji zbrodniarzy, niezależnie od ich narodowości”.

  Jednocześnie Instytut Pamięci Narodowej wyraża pełne przeświadczenie, iż każda dyskusja o ofiarach okupacji niemieckiej, odbywająca się z pominięciem Rzeszy Niemieckiej – jako państwa, które było organizatorem Holokaustu i zbrodni także na milionach Żydów i Polaków, które narzuciło zbrodnicze przepisy prawa, podejmowało decyzje o masowym ludobójstwie, posyłało zbrojne oddziały przeciw niewinnej ludności cywilnej i chroniło każdą grupę posłusznych wykonawców niemieckich zarządzeń – oddala nas od zrozumienia realiów wojny i okupacji na ziemiach polskich

  —napisał IPN.

  W oświadczeniu zwrócono uwagę, że Holokaust był przedsięwzięciem państwowym Rzeszy Niemieckiej a jego „realizacja, przebieg, czas, wybór narzędzi i miejsc zbrodni były wynikiem decyzji organów państwowych Rzeszy Niemieckiej”.

  Rzesza Niemiecka mogła doprowadzić do Holokaustu na ziemiach polskich dopiero po agresji i zniszczeniu niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej

  —zaznaczono.

  Podkreślono, że Rzeczpospolita Polska „nie godziła się na jakiekolwiek ustępstwa wobec żądań Adolfa Hitlera”.

  Jako pierwszy kraj świata stawiła zbrojny opór Rzeszy Niemieckiej w 1939 roku. Została podbita po samotnej walce, pozostawiona sama sobie przez angielskich i francuskich sojuszników, zmiażdżona przez zgodną współpracę dwóch totalitaryzmów: niemieckiego i sowieckiego

  —czytamy w oświadczeniu.

  Jak zauważono, Rzeczpospolita Polska nigdy nie podjęła rozmów kapitulacyjnych wobec Niemców i nie wyraziła zgody na ludobójcze praktyki okupantów.

  Przebywające na uchodźstwie władze państwowe Rzeczypospolitej Polskiej kierowały polskie siły zbrojne do walki przeciw Niemcom na frontach europejskich i afrykańskich. Kierowały także Polskim Państwem Podziemnym z mozołem odtworzonym w kraju objętym wrogą okupacją

  —przypomnieli autorzy komunikatu.

  Wskazano, że to Rzesza Niemiecka całej społeczności obywateli RP narzuciła „zbrodnicze przepisy”, segregując poszczególne grupy ludności.

  Naród polski miał zostać sprowadzony do niewolniczej siły roboczej, a proces ten rozpoczęto od fizycznej eksterminacji polskich elit. (…) Żydów potraktowali jeszcze gorzej – odmówili im wszelkiej ochrony prawnej, następnie wyznaczyli im rolę pierwszego narodu skazanego przez Rzeszę Niemiecką na fizyczne unicestwienie. Naród żydowski był największą ofiarą niemieckiej okupacji

  —zaznaczono.

  Rzesza Niemiecka zamknęła Żydów w specjalnie wydzielonych dzielnicach miast (getta). Pod groźbą śmierci zakazywała im samowolnego opuszczania tych obszarów. Rzesza Niemiecka pod groźbą kary śmierci zakazała Polakom jakichkolwiek form pomocy dla Żydów ukrywających się poza gettami

  —napisał IPN.

  Przypomniano, że na terenach poza gettami „część polskiej ludności wykazała się skrajnymi aktami odwagi, udzielając pomocy i ukrywając żydowskich współobywateli”, co w świetle prawa Rzeszy Niemieckiej było nielegalne, a bohaterowie, którzy takie działania podejmowali, narażali na śmierć siebie i swoje rodziny.

  Nie stanowili większości – większość zawsze w okolicznościach terroru próbuje przetrwać, zachowując spolegliwość wobec narzuconej władzy. Instynkty przetrwania, skupienie na wsparciu najbliższych, a nie obcych ludzi, wykazywała także większość ludności żydowskiej zamkniętej w gettach. Właśnie na tle przerażonej i biernej większości, żyjącej w świecie zarządzeń okupanta, zawsze jaśnieją postawy bohaterstwa, stawiane przez następne pokolenia jako wzór do naśladowania

  —czytamy w komunikacie.

  Dodano, że w społeczeństwie zdominowanym przez totalitarną przemoc działania takie „są domeną tylko najodważniejszej części społeczeństwa”, podobnie jak w gettach, gdzie „aktywny opór podejmowały w konspiracji tylko wąskie grupy żydowskich mieszkańców”.

  Jak podkreślił IPN, każde działanie takie jak aktywny udział w zbrodniach na współobywatelach i współbraciach, a także donosy na ukrywających się Żydów i ukrywających ich Polaków „były aktem zdrady Rzeczypospolitej Polskiej”.

  Na tych funkcjonariuszach wyroki śmierci na miarę swoich możliwości już w czasie wojny wykonywało Polskie Państwo Podziemne, a w gettach – żydowski ruch oporu. Rzeczpospolita Polska – także poprzez władze Polskiego Państwa Podziemnego – przestrzegała wszystkich współpracowników Rzeszy Niemieckiej przed odpowiedzialnością karną również po odzyskaniu niepodległości

  —przypominano.

  kk/PAP

  Polubienie

  • CUD KOMUNIKAT POLSKIEGO IPN DLA NETANIACHU I RESZTY normalnie CUD !

   jack caleib
   Published on Feb 19, 2018

   Krzychu 2009PL
   Wiedzą, że nie wygrają wyborów jak to zjebią. Więc muszą działać. I bardzo dobrze.

   Bat on
   Gdyby tak podliczyć wszystkie zbrodnie Żydów to by się nie wypłacili do końca świata. Czas pokazywać kim są na prawdę ci samozwańczy wybrańcy.

   PAWLO LELEK
   ,”Zbrodni na nilionach żydòw i Polakòw” Znòw ta głupia narracja kròra nas wprowadziła w te całe maliny W NASZYM INTERESIE JEST ! Na milionach Polakòw i żydòw !!

   Polubienie

 27. Dr Ewa Kurek: Zachód zbudował bajkę na temat zagłady Żydów, a Polska nie się przed tym bronić

  Radio WNET
  Published on Feb 19, 2018

  Pawel Lukaszewicz
  Co wywiad to zaginka! Pani Ewo dziekujemy. Serdeczne pozdrowienia Pani Ewie i ekipie Radio Wnet.

  Urszula Sławek
  Bronmy Polski i Polaków, naszej historii.

  Andrzej Galiński
  Zakłamanie żydów nie ma granic, dla pieniędzy są w stanie zrobić wszystko co najgorsze, nie mówię tu o wszystkich Żydach, niektórzy z nich mają sumienie, wiem to z własnego doświadczenia ale wolą się Oni do tego nie przyznawać.

  antylemingable
  Cóż, taką mają religię…

  Verbum Nobile
  Pani dr. Ewa Kurek jest wspaniałą kobietą i historykiem, która jako nieliczna nie boi się mówić prawdy i dąży do poznania prawdy! Podpiszcie jej petycję o wznowienie ekshumacji w Jedwabnem: https://www.jedwabne-ekshumacja.org/podpisz-petycje/

  Polubienie

 28. Steve
  I dlatego trzeba na nich patrzeć jako na zagrażających naszemu państwu.

  Rację
  ma dr Ewa Kurek Wystarczy cytować zródła żydowskie One aż krzyczą A nie można powiedzieć, że „Żydzi kłamią” Czerniakow Ringelblum Datner Kacenelson itd Cieszy mnie powrót p Ewy do TV Czas na fachowców

  a
  Ekshumowac Jedwabne … najlepszy czas

  Piast
  Robić swoje i olewać hucpiarzy z Izraela.

  jaro
  Za głupotę i płaszczenie się przed wszystkimi przez ostatnie 29 lat, teraz zbieramy owoce… Brawo p.Premierze…

  sdf
  Jeśli do wyborów nie będzie decyzji o ekshumacji w Jedwabnem, NIE GŁOSUJĘ NA PIS

  hjkl
  ,Polska powinna zerwać stosunki z Izraelem i tworzyć koalicje z wrogami żydów, Oni skumali się z Putinem , a my z Iranem ,Libanem, Turcją, Arabią, i nie nazywajcie Izraela przyjacielem, bo to wróg.

  kuba
  Żydzi dostają białej gorączki ,jak się mówi o tym ,że głównie ich współplemieńcy kapowali .Polacy ,to był promil tego ,co żydzi żydom zgotowali. Stąd ta nagonka i wypaczenie historii.

  https://wpolityce.pl/polityka/382302-cokolwiek-dzisiaj-polska-nie-zrobilaby-to-i-tak-bedzie-to-wykorzystane-przeciw-nam

  Cokolwiek dzisiaj Polska nie zrobiłaby, to i tak będzie to wykorzystane przeciw nam

  opublikowano: wczoraj · aktualizacja: wczoraj


  autor: Wikipedia/Fotonews/CC BY SA 3.0 wPolityce.pl

  Szczerze mówiąc, niespecjalnie rozumiem utyskiwania na premiera Mateusza Morawieckiego, które pojawiły się (i nadal pojawiają) w rozmaitych mediach, w tym także prawicowych. Że jego sobotnia wypowiedź podczas konferencji prasowej w Monachium była niezręczna, że mógł posłużyć się tłumaczem itd. I wówczas – jak można domniemywać – wszystko byłoby w porządku.

  Autorzy tych utyskiwań zakładają najwyraźniej, że kolejna odsłona antypolskiej histerii w Izraelu wzięła się z niewłaściwego zrozumienia słów premiera o „żydowskich sprawcach”. Bo gdyby wypowiedział się bardziej precyzyjnie, to z pewnością do afery w ogóle by nie doszło. To błędne rozumowanie, które zakłada, że druga strona wykazuje w sporze z nami dobrą wolę. Tymczasem nie ma żadnego dowodu na dobrą wolę ze strony zaangażowanych w spór z Polską środowisk żydowskich – wręcz przeciwnie – wszystko wskazuje na to, że konflikt ten został rozpętany i jest podtrzymywany całkowicie świadomie. Trzeba bowiem naprawdę dużej dawki złej woli, aby sobotnie słowa premiera zrozumieć jako „negowanie Holokaustu”, zwłaszcza że jego stosunek do niemieckich zbrodni popełnionych podczas ostatniej wojny jest doskonale znany i codziennie wręcz przypominany choćby w mediach społecznościowych.

  A zatem niezależnie od tego, co premier powie, bądź czego nie powie, nie uchroni go od rzucania przeciwko niemu kolejnych oskarżeń. Bo cokolwiek Polska nie zrobiłaby w tej sytuacji, to i tak będzie to wykorzystane przeciw nam. Jeśli nie będziemy przepraszać, to zostaniemy oskarżeni o negowanie Holokaustu, jeżeli będziemy przepraszać, to od razu pojawi się zarzut, że robimy to zbyt słabo lub nieszczerze. Jeśli będziemy milczeć, to natychmiast zinterpretują to jako ukrywanie wstydliwych kart z własnej historii, jeśli zaczniemy się bronić, to usłyszymy z kolei, że próbujemy tę historię pisać od nowa. W tej sytuacji szukanie jakichkolwiek racjonalnych uzasadnień do zachowania strony żydowskiej nie ma najmniejszego sensu. A to oznacza, że nie mają również sensu próby zapobiegania tym histerycznym zachowaniom i zastanawiania się, co zrobiliśmy źle. Bo skoro wszystko co robimy, jest i tak – zdaniem drugiej strony – złe?

  Wczoraj napisałem, że w sporze wokół Holokaustu nie idzie o żadne porozumienie, ale o naszą całkowitą kapitulację. Dziś jednak sądzę, że nawet kapitulacja nie zadowoliłaby wszystkich w Izraelu.

  autor: Konrad Kołodziejski

  sceptyk
  „to i tak będzie to wykorzystane przeciw nam” – prawda, w grę wchodzą wielkie pieniądze ca 360 mld dol łącznie. I interesy lobby żydowskiego z USA, a być może w dalszej przyszłości utworzenie POLIN.

  to_ja
  KACZYŃSKI podpisz petycję: http://www.citizengo.org/pl/84089-petycja-do-sejmu-rzeczpospolitej-polskiej

  stary zgred
  Jeśli Polska jest taka zła a Polacy to szuje które polowały na Żydów to czemu tylu obywateli Izraela postarało się ostatnio o polskie paszporty?

  iiij
  Mądre słowa

  weteran
  Dobry tekst a tu jest przyczyna.

  jacek_wu
  A jak ratowali swoich europejskich braci Żydów obrzydliwie bogaci Żydzi amerykańscy na przykład. Przecież Karski zawoził raporty, a nasze podziemie o tym informowało. No jak panie Netanjahu?

  spiritusamovens@spiritusamovens
  Panie Kolodziejski niech pan raz spojrzy na problem jak dziennikarz a nie jak zolnierz PIS. Gdybysmy mieli jakies spory tylko z Zydami to by nie bylo problemu bo sprawa jest szybko do wygaszenia pod warunkiem ze Morawiecki juz nie bedzie sie odzywal, Zgodzmy sie ze mowienie jednym tchem o zydowskich i hitlerowskich zbrodniarzach w dzisiejszej dyskusji o ustawie IPN jest niemadre. Problem jest w tym ze PIS poucza jednoczesnie UNIE, Francje, Niemcy, Rosje, Ukraine, USA, Kanade i wogole caly bezbozny cywilizowany swiat. To jest NIESKUTECZNE i to wielblad.

  Polak katolik
  Nieprawda. Możemy zrobić jedną rzecz, która spowoduje, że „środowiska żydowskie” odpuszczą (przynajmniej na jakiś czas). Trzeba im dać 65 mld dolarów.

  Taka Prawda
  Olać żydów, zakazać organizowania w Polsce ich imprez i nawiązać bliskie stosunki z Libanem. Pewnie chętnie kupią od nas nowe technologie, żeby się przed żydami bronić – można zrobić interes.

  Polubienie

 29. iMisio
  H e l m o l d nie ukrywa domowych cnót Slawian, wiernie maluje ich dobroć, lagodność w czasie pokoju, gościnność do przesady, przywiązanie do religii, że w obrazie tym łatwo poznamy naszych Lechitów.”

  iMisio
  Z przedmowy do kroniki Helmolda: „Nie, Slawianie nie mieli nienawiści ani do religii chrześcijańskiej, ani do jej kapłanów, lecz czuli. wstręt niepokonany do Niemców”.

  kubek@wWazelinie
  Żydzi zawsze o tym powiedzą – to były wyjątki. Przeciwwagą będzie jedynie pokazanie żydowskich kolaborantów Hitlera

  http://prawy.pl/66324-zydowscy-kolaboranci-hitlera

  Sprawdźmy w wikipedii, np. Żagiew – krótka notka po angielsku, bez zdjęć. Do tego z polską nazwą, nie ma możliwości by ktoś anglojęzyczny nawet przypadkiem wpisał „Ż”…

  https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BBagiew

  Tego właśnie brakuje, gdyby wiedza o żydowskich kolaborantach, skali ich kolaboracji była powszechna, nikt nie ważyłby się atakować polskiego premiera po kilku słowach prawdy.

  Ja
  Oni trzymają się wersji, że jak działali ,mordowali swoich braci Żydów ,to TYLKO !! w obronie życia, bo byli zmuszeni !!!! A nie bo chcieli i dla kasy.

  jan
  pani Edytko nie dosc ,ze pani jest piekna to jeszcze kocha pani Polske, i Ja rozslawia, dziekuje, Bog, Honor Ojczyzna tego sie trzeba trzymac

  g.
  co robi Polska Fundacja Narodowa????

  g.
  Czy ktoś wyciagnie w końcu konsekwencje wobec min Glińsiego który zdaje sie że NIC nie robi w tej sprawie? do dymisji.

  gamonie
  Gdzie jest fundacji obrony dobrego imienia, to zaczyna być Wkr jające mają 200 milionów i nic nie robią

  !!!
  Musi przyjść zmiana! W młodych mądrych patriotach ,kochających Boga i Ojczyznę nadzieja!!!

  luiza
  To jedyna skuteczna obecnie forma walki z kłamstwami historycznymi, mówił o tym S.Janecki https://www.youtube.com/watch?v=sPwJS5JxwCc

  Polak
  powiem jedno zlikwidowac PWN pieniadze sa rozkradane i cieple posadki a dac tym mlodym Polakom

  https://wpolityce.pl/polityka/382380-kolejni-mlodzi-polacy-biora-sprawy-w-swoje-rece-instytut-zmian-zadba-o-pamiec-o-historii-polski-z-ii-wojny-swiatowej-przez-wikipedie

  Kolejni młodzi Polacy biorą sprawy w swoje ręce. Instytut Zmian zadba o pamięć o historii Polski z II wojny światowej przez Wikipedię

  opublikowano: 32 minuty temu


  autor: Flickr.com wPolityce.pl

  Działacze Instytutu Zmian sami przetłumaczą w internetowej encyklopedii na kilka języków hasła takie jak rodzina Ulmów, „Żegota”, czy Jan Karski.

  Działacze Instytutu Zmian sami przetłumaczą w internetowej encyklopedii na kilka języków hasła takie jak rodzina Ulmów, „Żegota”, czy Jan Karski.

  Młodzi chcą wykorzystać internetową encyklopedię do budowania wizerunku Polski za granicą. Projekt „Patriot” to tłumaczenie informacji dotyczących relacji polsko-żydowskich i publikowanie ich w zagranicznych edycjach Wikipedii.

  To kolejna już oddolna akcja Polaków, którzy sami postanowili szerzyć polską historię za granicą. I w ten sposób, nie czekając na rząd, bronić dobrego imienia Polski.

  Stronę o szkodliwej dla Polski amerykańskiej ustawie 447 założyła już tamtejsza Polonia. Bez grosza wsparcia. Na portalach społecznościowych uaktywnili się także internauci, którzy za pomocą zdjęć i krótkich haseł w języku angielskim szerzyli prawdę m.in. O Narodowych Siłach Zbrojnych, czy przeżyciach własnej rodziny.

  CZYTAJ WIĘCEJ: Polonia wzięła sprawy w swoje ręce. Bez żadnego wsparcia tworzy stronę internetową przeciw amerykańskim roszczeniom z ustawy 447

  ZOBACZ TAKŻE: Masowe ruszenie Polaków w obronie dobrego imienia Polski w Internecie. Taka odpowiedź dla Izraela jest równie potrzebna, co ta rządowa

  Akcja organizowana teraz przez Instytut Zmian, to tłumaczenie haseł o polskiej historii, zabytkach, kulturze oraz gospodarce i publikowanie ich w zagranicznych edycjach Wikipedii. Projekt ma popularyzować polską kulturę, przeciwdziałać przekłamaniom historycznym i zwiększać atrakcyjność turystyczną Polski.

  Dotychczas, w ramach projektu, w angielskiej edycji internetowej encyklopedii znalazły się tłumaczenia haseł poświęconych Powstaniu Warszawskiemu. Jak wskazywali organizatorzy, inspiracją do ich wyboru było przemówienie, które prezydent USA Donald Trump wygłosił w lipcu ubiegłego roku w Warszawie.

  Koordynator akcji Tomasz Gontarz powiedział, że głównym celem projektu ma być walka z przekłamaniami historycznymi, w tym z określeniem „polskie obozy zagłady”.

  W związku z międzynarodowymi kontrowersjami po przyjęciu noweli ustawy o IPN, chcemy wziąć sprawy we własne ręce i aktywnie włączyć się w obronę wizerunku naszego kraju poprzez przekazywanie prawdy historycznej osobom, które języka polskiego nie znają

  — wskazywał.

  Dlatego – jak mówił Gontarz – kolejnym etapem projektu będzie przetłumaczenie na inne języki oraz rozbudowywanie istniejących już notek encyklopedycznych poświęconych: rodzinie Ulmów, Irenie Sendlerowej, Janowi Karskiemu, „Żegocie”, Antoninie Żabińskiej, a także informacji poświęconych niemieckim represjom wobec Polaków pomagających Żydom.

  Mamy nadzieję, że pozwoli to nam uwrażliwić zagranicznych internautów, że Polacy nie byli współsprawcami Holocaustu, tylko osobami ratującymi w tamtym czasie swoich sąsiadów

  — podkreślił Gontarz.

  I takie społeczne ruszenie jest równie ważne, jak międzynarodowe stosunki dyplomatyczne. Zwłaszcza wśród ludzi młodych, którzy aktywnie korzystają ze stron internetowych.

  Obserwując obecnie debatę publiczną w sprawie polskiej ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej można bowiem odnieść wrażenie, że o polskiej historii świat wie zbyt mało. Oczywiste, że przez lata zaniedbaliśmy naszą politykę historyczną, ale ważne jest także, jak w tym momencie na ten brak informacji odpowiemy.

  I taka odpowiedź w internecie dla Izraela jest równie potrzebna, co ta rządowa. Szczególnie w momencie, kiedy opinia publiczna słyszy jedynie o pojedynczych przypadkach polskich kolaborantów. Rozdmuchanie takich jednostkowych przypadków nie tylko nasz naród obraża, ale przede wszystkim jest przejawem braku jakiejkolwiek wrażliwości na cierpienie polskich ofiar II wojny światowej.

  To przejaw właśnie takiego samego braku wrażliwości, na który tak bardzo wyczulona jest strona izraelska.

  autor: Edyta Hołdyńska

  uno
  i z czego się cieszy? Czy nie Wy dziennikarze i ministrowie nie macie większych możliwości działania? Gliński umie tylko wydawać naszą polską kasę na kirkuty i inne tego typu żydowskie przybytki ?

  ewa lew
  powinniście jeszcze przetłumaczyć pamiętniki Żydów z getta którzy opisywali jak zachowywała się policja żydowska w gettach…

  MatkaPolka72@MatkaPolka72
  Gliński i sellin do natychmiastowej dymisji. Antypolscy szkodnicy rozrzucający BARDZO HOJNĄ ręką pieniędze polskich podatników na antypolskie, polakożercze żydowskie organizacje i instytuty. Zabrać pieniędze przeznaczone na kirkuty i przekazać na cmentarze kresowe np: na Rossie. TO JEST POLSKA RACJA STANU. Kogo reprzezentują ci panowie ????

  MatkaPolka72@MatkaPolka72
  Zabrać fundusze „Polskiej” Fundacji Narodowej, która mając ogromne fundusze nie robi prawie nic, a jak zrobi – to szkodzi. Wspierać i przekzaywać fundusze właśnie takim organizacjom i ludziom, którzy chcą działać i są patriotami.

  A jakie będą KOSZTY ???
  Wikipedia, wpisy w niej powstają SPOEŁCZNIE i ZA DARMO. Czy działacze Instytutu Zmian będą pracować społecznie czy będą wspierani ŚRODKAMI Z BUDŻETU ? Znamy gest min. Glińskiego więc….?

  gniewny
  Glinski z selinem do dymisji

  Polubienie

 30. JanekE@JanekE
  Wiekszość „polskich” historyków jeszcze z nadania żydów z CCCP. Nie cytujcie chociaż ich wypowiedzi, niech zgniją we wlasnym sowieckim cielsku.

  Awerno@Awerno
  Żydzi w Polsce, w większości jak widać działają jak uśpieni agenci wpływu. Śpiewak to były POlszewik, to POlszewia zrobiła z niego profesora i dzięki niej został też szefem Instytutu Żydowskiego w Wwie… Teraz facet używając retoryki swoich z Izraela – kłamie, pluje na Polskę, na polskiego premiera!. Otóż nie panie Śpiewak, byli również Żydzi, którzy współpracowali / wydawali swoich ziomków z niskich pobudek, w tym dla kasy. I to jest fakt, czy się wam to podoba, czy też nie! Pan o tym nie wie, a szefuje pan instytutowi HISTORYCZNEMU, więc jak to możliwe?? Tak, wiemy budujecie od lat waszą własną legendę o jedynej ofierze II Wojny, „nieskalanym” narodzie – prześladowany przez wszystkich i za nic. Ale to się wam nie uda, mimo również tej oszczerczej kampanii przeciw Polsce… Panie Śpiewak, ile to projektów ustaw żydowski parlament konsultował z Polską, co….? Żadnej! A my mamy to robić? NIE, ale z dobrej woli to zrobiliśmy i mimo to jesteśmy bezpardonowo atakowani. Żydowska buta przeraża!

  Janusz
  Premier powiedział jasno i klarownie: zbrodni dopuszczali się przedstawiciele wielu narodów. Imputowanie mu innej intencji to wyraz złej woli a więc łajdactwo lub niewiedza ( ale w to nie wierzę).

  MatkaPolka72@MatkaPolka72
  Dlaczego polski rząd finansuje z pieniędzy polskiego podatnika taką obcą agenturę jak „Polski” Instytut Żydowski. Zlikwidować, niech to towarzystwo wysuwa do Izraela tam lansować swoje „prawdy” objawione. GLIŃSKI do wyrzucenia – to szkodnik antypolski, drugi – sellin. Żydofile za publiczne pieniędze.

  https://wpolityce.pl/polityka/382362-prof-spiewak-krytykuje-wazne-stanowisko-premiera-morawieckiego-nazywanie-tych-ludzi-sprawcami-jest-po-prostu-idiotyzmem

  Prof. Śpiewak krytykuje ważne stanowisko premiera Morawieckiego: „Nazywanie tych ludzi sprawcami jest po prostu idiotyzmem”

  opublikowano: 5 godzin temu


  autor: YouTube wPolityce.pl

  Obraźliwa do granic niemożliwości bzdura

  — tak słowa premiera Mateusza Morawieckiego wypowiedziane w Monachiumkomentował na antenie Radia Szczecin prof. Paweł Śpiewak, szef Żydowskiego Instytutu Historycznego.

  Historyk powiedział, że słowa premiera są haniebne.

  Nazywanie tych ludzi sprawcami jest po prostu idiotyzmem

  — grzmiał prof. Śpiewak.

  To jest obraźliwe, do granic niemożliwości. Oczywiście, że byli ludzie, którzy w sytuacji absolutnie najbardziej dramatycznej robili rzeczy niegodziwe. To wiemy, ale usprawiedliwianie się tym jest po prostu haniebne

  — twierdził szef Żydowskiego Instytutu Historycznego.

  To jest usprawiedliwianie się. Oni też zachowali się podle

  — dodał.

  Szkoda, że w tak ważnej kwestii dominuje zacietrzewienie.

  gah/radioszczecin.pl

  .
  Tośmy sobie wyhodowali żmije, te profesory słusznego pochodzenia z impetem ładują w Polskę razem z dzonym d. i kraikiem zamorskim.

  muzykant
  Ciekawe. Piękne polskie nazwisko Śpiewak, a śpiewa jak Żyd. Skąd to się ludziom bierze?

  milk
  Właśnie tacy „profesorowie” swoją głupotą zapracowali na rangę nauki polskiej w świecie. Cienki Bolek przy np. prof. Finkelsteinie, też Żydzie.

  Marcin Nawrot
  Ten Szef Żydowskiego Instytutu ma tam do wglądu mnóstwo materiałów o roli Żydów w Zagładzie. Niech poczyta rodaków: Kacenelsona, Ringelbluma, Datnera, Czerniakowa. A także książki dr Ewy Kruk.

  przyklad
  zydzi nie ratowali Polakow na terenach okupowanych przez sowietow. kolaborowali z sowietami miedzy ’39, a ’41. ciagle nie mowimy / pieszemy prawdy.

  mat
  Dziadku, czyzby prawda byla dla ciebie trucizna?

  felczer
  Prof Spiewak proponuje zatem abysmy wzajemnie nie usprawiedliwiali sie podloscia i hanba niektorych naszych polskich i zydowskich rodakow. A poza tym prosze unikac bledu prezentyzmu.

  prym
  „wysyłam na Wschód moje Totenkopfstandarte z rozkazem zabijania bez litości i pardonu wszystkich mężczyzn, kobiety i dzieci polskiej rasy i języka”- z przemówienia Hitlera 22 VIII 1939r. O Żydach nic

  zero zdziwień
  Śpiewa to, za co mu płacą! A że jego pieśń jest zwykłym, antypolskim paszkwilem, to dla niego normalne!

  aisa
  Czy to nie jest ten sam, ktory blokuje tlumaczenie wydawanie w Polsce ksiazek: JUGENRAT Isaiaha Trunka, WALLS AROUND Itamara Lewina, SCROLL OF AGONY Chaima Kaplana.

  szef
  zyd zawsze będzie wybielał innego żyda bo dla nich zydostwo jest rasą panów a my goje bydłem do rzeźni marki polin.

  https://wpolityce.pl/polityka/382336-the-guardian-atakuje-morawieckiego-jego-slowa-byly-haniebne-sugeruja-ze-narody-moga-cierpiec-na-neuroze

  https://wpolityce.pl/polityka/382444-hgw-chce-strofowac-szefa-rzadu-ws-relacji-z-izraelem-uwazam-ze-nikomu-nic-by-sie-nie-stalo-gdyby-premier-przeprosil-za-te-slowa

  Polubienie

  • KOMENTARZE ZABLOKOWANE

   https://wpolityce.pl/polityka/382141-smutne-prof-spiewak-doklada-w-se-ksiazka-hannah-arendt-jest-nieprawdziwa-premier-nie-potrafi-sie-wyzwolic-z-etnicznego-myslenia

   Smutne. Prof. Śpiewak dokłada w „SE”: „Książka Hannah Arendt jest nieprawdziwa. Premier nie potrafi się wyzwolić z etnicznego myślenia”

   opublikowano: wczoraj · aktualizacja: wczoraj


   autor: YouTube

   Książka Hannah Arendt jest absolutnie nieprawdziwa. Powoływanie się na kobietę, która była filozofem i nie zrobiła żadnych badań historycznych, jest kompletnym nieporozumieniem. Nie ulega wątpliwości, że w sytuacjach absolutnie skrajnego terroru, zagrożenia śmiercią, ludzie robili rzeczy podłe

   —tłumaczy w rozmowie z „Super Expressem” prof. Paweł Śpiewak, historyk, szef Żydowskiego Instytutu Historycznego.

   CZYTAJ WIĘCEJWAŻNE! W kontekście burzy wywołanej słowami premiera Morawieckiego przypominamy fragment książki Hannah Arendt pt. „Eichmann w Jerozolimie”

   Śpiewak w rozmowie z „SE” w perfidny sposób atakuje premiera Mateusza Morawieckiego za jego słowa, które wypowiedział na monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, będące odpowiedzią na pytanie izraelskiego dziennikarza o ustawę o IPN. Profesorowi w żaden sposób nie chodzi o załagodzenie konfliktu i nie chce przyjąć do świadomości, że premier mówiąc o ”żydowskich sprawcach” w żaden sposób nie miał na myśli, że Żydzi byli współodpowiedzialni za Holokaust.

   Problem w tym, że on powiedział coś znacznie mocniejszego. Mówił o „sprawcach” Holokaustu. A tu by już chodziło o czynienie z Żydów współwinnych Holokaustowi. (…) To są słowa premiera rządu! I nie powinniśmy zachodzić w głowę, o co mu tam mogło chodzić. Słyszymy, co powiedział. Jest jakiś problem z premierem Morawieckim i jego wypowiedziami. Mówiąc najgrzeczniej, jest niezręczny językowo. I ma jakiś problem z określeniem swoich poglądów

   —uderza w premiera Śpiewak.

   To jednak nie wszystko. Dalej profesor atakuje Morawieckiego za złożenie kwiatów na grobach żołnierzy NSZ, tym samym dołączając do izraelskiej prasy, która również krytykowała za to szefa polskiego rządu. Dodatkowo formułuje on fałszywe tezy o historii Brygady Świętokrzyskiej NSZ.

   Z mojego punktu widzenia to, że premier składa kwiaty na grobach żołnierzy z Brygady Świętokrzyskiej NSZ, jest absolutnie oburzające. Nie mam wątpliwości, że będzie oburzające też z perspektywy żydowskiej. To były przecież oddziały, które współpracowały z hitlerowcami i miały poważny udział w mordowaniu Żydów! I później ta wypowiedź, że Żydzi też powodowali Holokaust

   —mówi Śpiewak.

   Mam wrażenie, że premier Morawiecki (…) robi wszystko, żeby roziskrzyć spór między Polską a Izraelem, a także między Polakami i Żydami. I jego słowa są nie do zaakceptowania

   —dodaje.

   CZYTAJ WIĘCEJIzraelska prasa krytykuje Morawieckiego za złożenie kwiatów na grobach żołnierzy NSZ. Do ataku „Times of Israel” przyłączył się rzecznik PO

   Kiedy dziennikarze zwracają uwagę, że Żydzi również dopuszczali się zbrodni podczas II wojny światowej, Śpiewak kontratakuje:

   Także. Mówienie jednak w tym kontekście o żydowskiej odpowiedzialności jest jednak absolutnie haniebne! I trzeba na to patrzeć nie z punktu widzenia żydowskiego czy polskiego. Porzućmy ten język etnicznego dzielenia. I spójrzmy z perspektywy egzystencjalnej, ludzkiej. Jak się zachowują ludzie w sytuacji poniżenia, najgłębszego strachu przed śmiercią. Premier nie potrafi się z tego myślenia etnicznego wyzwolić. I to jest duży problem premiera.

   Czy to, aby na pewno premier Morawiecki „robi wszystko, żeby roziskrzyć spór między Polską a Izraelem”. Śmiemy wątpić…

   kk/SE

   Polubienie

 31. TO-YA@TO-YA4 godziny temu
  „Nazwa Polokaust nie jest nowa, anglojęzyczny słownik uwzględnia ją już w 2012 r. (www.urbandictionary.com). Tak, wiem oczywiście, że taka nazwa może się nie wszystkim podobać. Trudno. Jestem pewien, że to dobra nazwa dla muzeum, zapadająca w pamięć i wywołująca zainteresowanie”

  Panie doktorze szanowny w sposób oczywisty ma pan rację, tylko kto miałby to zrobić. Przecież ci nasi oni, na samo słowo Żyd robią pod siebie, taką to mamy tę naszą pożal się Boże niepodległość i suwerenność.

  yenoma@yenoma
  To nie wystarczy, że utrzymujemy z podatków: Majdanek, Treblinka, Auschwitz-Birkenau i inne. Jeszcze trzeba czegoś więcej? Kolejne grabienie podatników? Wystarczy odzyskać kontrolę nad treściami. I zlikwidować Ministerstwo Kultury wszelakiej, tylko nie polskiej.

  trykot
  Popieram trafny pomysł, problem jednak z ministrem Glińskim, który rozdaje nasze pieniądze Żydom ! Szybko usunąć Glińskiego, wdrożyć realizację POLKAUSTU i pomysł budrysar@budrysar – i do przodu!

  Ja
  Muzeum Zagłady Polaków. Pomysł bdb ,tylko koniecznie wycieczki z Izraela oprowadzać. I strony internetowe po angielsku i w innych językach.

  Jan
  Po co budować. Wystarczy w Muzeum Polin wydzielić połowę powierzchni i to samo w Auschwitz.

  https://wpolityce.pl/polityka/382410-interesujaca-propozycja-marka-kochana-proponuje-aby-szybko-wybudowac-muzeum-polokaustu

  Interesująca propozycja Marka Kochana: Proponuję, aby szybko wybudować Muzeum Polokaustu

  opublikowano: 3 godziny temu


  Marek Kochan / autor: YT wPolityce.pl

  Możemy uczyć się działań wizerunkowych od naszych przyjaciół Żydów. Państwo Izrael od swojego powstania skutecznie wykorzystuje politykę historyczną do realizacji bieżących celów taktycznych i strategicznych

  — pisze na łamach „Rzeczpospolitej” dr Marek Kochan, pisarz, wykładowca Uniwersytetu SWPS i UW, specjalista ds. wizerunku.

  Zdaniem Kochana Polacy powinni wykorzystać aktualny kryzys dyplomatyczny do promocji prawdziwej wizji historii.

  Wiedza o tym, w jakim stopniu Polacy, nie tylko polscy Żydzi, podlegali eksterminacji, jest na świcie nikła. Państwu Izrael udało się narzucić narrację redukującą ofiary wojny do ofiar Holokaustu. A przecież żadna śmierć wynikająca ze zbrodniczych zamiarów nie jest lepsza ani gorsza od innej. Każde państwo ma prawo do upamiętniania swoich ofiar, mają je Izraelczycy, którzy wybudowali Muzeum Yad Vashem, mają je także Polacy

  — czytamy.

  Dr Marek Kochan ma konkretną propozycję w tej kwestii:

  Proponuję, aby szybko wybudować Muzeum Polokaustu, dokumentujące działania zmierzające do eksterminacji Polaków jako narodu.

  Jak miałoby wyglądać takie muzeum?

  Pierwsza część powinna krótko pokazywać kontekst unicestwienia polskiego państwa przez sąsiadów, zabory, powstania narodowe i represje po nich, odzyskanie niepodległości w 1918 r., wojnę z bolszewikami. Druga powinna być poświęcona tzw. operacji polskiej NKWD: masowemu mordowi, którego celem byli etniczni Polacy, mieszkający na terenach Związku Sowieckiego. Tak, to się zaczęło jeszcze przed wojną – tego wszyscy powinni się dowiedzieć. (…) Muzeum Polokaustu musi być miejscem pokazania walki Polaków o życie, ale i o wolność

  — czytamy.

  Kochan odnosi się również do możliwych kontrowersji w sprawie nazwy takiego muzeum:

  Nazwa Polokaust nie jest nowa, anglojęzyczny słownik uwzględnia ją już w 2012 r. (www.urbandictionary.com). Tak, wiem oczywiście, że taka nazwa może się nie wszystkim podobać. Trudno. Jestem pewien, że to dobra nazwa dla muzeum, zapadająca w pamięć i wywołująca zainteresowanie. Pozwalająca zdyskontować obecny kryzys dla dobra wizerunku Polski. Wypromujmy ją. Musimy mieć swoją narrację

  — zaznaczył wykładowca UW.

  Całość artykułu na łamach „Rzeczpospolitej”.

  odj

  asenizator
  Uważam że jest to trafny, bardzo dobry, bardzo potrzebny pomysł, który trzeba jak najszybciej, bez żadnych oporów zrealizować. Choćby już to za późno.

  geopolityka
  Jest muzeum Auschwitz-Birkenau

  brodaty@brodaty
  Wystarczy zmienić ekspozycje w Auschwitz czy Treblince !!! I zmienić w końcu ich żydowskich dyrektorów !!!

  kubek@wWazelinie
  http://prawy.pl/65972-polokaust-i-antypolonizm/

  Don Myszores
  Doskonały pomysł do szybkiej realizacji. Dodatkowo, opisy jeszcze w językach: niemieckim, rosyjskim, hebrajskim, angielskim, francuskim, hiszpańskim i włoskim + reklama w zagranicznych mediach.

  pomagają sami sobie
  wstrzymać wszystkie fundusze na realizacje wszystkiego co jest związane z kulturą żydowską jak chcą to zachować niech płacą zbierają kwestują jak robią to polacy na swoje zabytki cmentarze i kulturę

  ff
  Czy w planowanym muzeum getta warszawskiego będzie przynajmniej jedna izba poświęcona działalności żydowskiej policji i judenratów?

  jesteśmy za więcej
  jesteśmy za należy udowodnić pokazać całemu światu zbrodnie funkcjonariuszy nkwd ub sb mo służb wywiadu kontrwywiadu i informacji wojskowej ludowego wp batalionów chłopskich pochodzenia żydowskiego

  POPIERAMY
  Racja! Zamiast budować kolejne muzeum dla Żydów, pamiętajmy najpierw o Polakach !

  kaja@kaja
  Bardzo dobry pomysł, ale najpierw trzeba zmienić ministra Glińskiego, który podobno zamierza otwierać następne muzeum żydowskie.

  sil
  Genialny pomysl a wystarczy zeby uniknac kosztow przemianowac jeden z licznych hitlerowskich obozow koncentracyjnych. Wystarczy otwarcie na 4 fajerki .- a transmisje do Jerozolimy i USA .

  Mr
  Wystarczy wprowadzić w Auschwitz prawdę! wycieczki tylko z polskim przewodnikiem! to samo w innych obozach koncentracyjnych! Gdzie min.Gliński? Eschumacja w Jedwabnem! popieram Pana Premiera!

  Polubienie

 32. zefir @zefir:
  Prezydencie Rivlin, im bardziej cnotliwość Żydów propagujecie, tym więcej swego dna pokazujecie. Wasza kłamliwa edukacja świata na psu budę się zda.Świat to zna, że Żydzi też nad Żydami się znęcali, że Żydzi też Żydów i nie tylko, mordowali, w czym żydowskie kapa, żydowska policja, Sanderkomanda, judenraty, czy żydokomuna przodowały, z hitlerowcami i bolszewikami kolaborowały.

  Badyl @Badyl:
  Warto odnotować, że Rivlin zapowiadał swój udział w Marszu Żywych 12.04 razem z Dudą. Sytuacja się zagęściła..

  donald @donald:
  (Konzentrationlager) były przez niemców budowane w ramach planu całkowitej exterminacji polskich elit: inteligencji, ziemiaństwa i duchowieństwie. Zresztą w porozumieniu z ruskimi i na wzór ruskich łagrów. Takie też wstępnie było przeznaczenie obozów Stutthof i Auschwitz. W latach 1940 – 1941 Żydzi trafiali tam pojedynczo, jako przedstawiciele polskiej inteligencji. Realizacja niemieckiego planu całkowitej likwidacji Żydów w Europie (Endlösung der Judenfrage) zaczęła się na dobre dopiero po sławnej konferencji w Wannsee na początku 1942 roku. Obozy koncentracyjne – jakby je nie nazwać – był od początku do końca tylko i wyłącznie niemieckie, inne określenia to przejaw świadomej manipulacji albo głupoty. Ewentualnie jednego i drugiego.

  https://kresy.pl/wydarzenia/prezydent-izraela-potepil-slowa-morawieckiego-monachium-nowe-dno/


  Reuven Rivlin źr. Forward

  PREZYDENT IZRAELA POTĘPIŁ SŁOWA MORAWIECKIEGO Z MONACHIUM. „TO NOWE DNO”

  19 lutego 2018|3 komentarze|w Bliski Wschód, polityka, Polska, Wydarzenia |Przez Michal Krupa

  Reuven Rivlin, prezydent Izraela, skomentował słowa premiera Mateusza Morawieckiego o tym, że Żydzi byli również wśród sprawców Holokaustu.

  Jak stwierdził Revlin otwierając Konferencję Przewodniczących Najważniejszych Organizacji Żydowskich, „Mówienie, że nasi rodacy współpracowali z nazistami to nowe dno”.

  Izraelski prezydent dodał, że „Dziś, bardziej niż zwykle, musimy pracować nad edukowaniem świata, w tym nawet niektórych jego przywódców w kwestii mrocznych czasów, w których straszliwe zbrodnie były popełniane przez nazistów i ich zwolenników”.

  Mateusz Morawiecki przypomniał podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa powiedział, że wśród sprawców zbrodni w czasie II wojny światowej byli także Żydzi. Izraelskie media i politycy oskarżyli premiera o negowanie Holokaustu.

  Premier Polski przemawiał w sobotę podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Po przemówieniu, w trakcie czasu na pytania dziennikarz Ronen Bergman przedstawił historię matki, która miała przeżyć Holokaust, jednak wielu członków rodziny miało ponieść śmierć, ponieważ zostali zadenuncjowani przez Polaków. Izraelski dziennikarz stwierdził: „Gdybym opowiedział jej historię w Polsce, byłbym uznany za przestępcę. Co wy próbujecie zrobić? Dolewacie oliwy do ognia”.

  Morawiecki odpowiedział dziennikarzowi m.in.: „Jest to niezmiernie ważne, aby zrozumieć, że oczywiście nie będzie to karane, nie będzie to postrzegane jako działalność przestępcza, jeśli ktoś powie, że byli polscy zbrodniarze. Tak jak byli żydowscy zbrodniarze, tak jak byli rosyjscy zbrodniarze, czy ukraińscy – nie tylko niemieccy”.

  ZOBACZ RÓWNIEŻ: Kompleks Izraela 

  Kresy.pl / Rzeczpospolita

  Polubienie

  • więcej światła…@eko.obywateldzisiaj, g. 7:48
   Mało kto czyta poezje… Niech przemówi więc pamięć poety… ^Jam jest ten, który to widział,^ który przyglądał się z bliska, ^ Jak dzieci, żony i mężów, i starców mych siwogłowych ^ Niby kamienie i szczapy na wozy oprawca ciskał ^ I bił bez cienia litości, lżył nieludzkimi słowy. ^ Patrzyłem na to zza okna, widziałem morderców bandy ^ – O, Boże, widziałem bijących i bitych, co na śmierć idą…^ I ręce załamywałem ze wstydu… wstydu i hańby ^ – Rękoma Żydów zadano śmierć Żydom – bezbronnym Żydom!^ Zdrajcy, co w lśniących cholewach biegli po pustej ulicy ^ Jak ze swastyką na czapkach – z tarczą Dawida, szli wściekli ^ Z gębą, co słowa im obce kaleczy, butni i dzicy, ^ Co nas zrzucali ze schodów, którzy nas z domów wywlekli. ^ Co wyrywali drzwi z futryn, gwałtem wdzierali się, łotrzy, ^ Z pałką wzniesioną do ciosu – do domów przejętych trwogą. ^ Bili nas, gnali starców, pędzili naszych najmłodszych ^ Gdzieś na struchlałe ulice. I prosto w twarz pluli Bogu. ^ Odnajdywali nas w szafach i wyciągali spod łóżek, ^ I klęli: „Ruszać, do diabła, na umschlag, tam miejsce wasze!” ^ Wszystkich nas z mieszkań wywlekli, potem szperali w nich dłużej, ^ By wziąć ostatnie ubranie, kawałek chleba i kaszę. ^ A na ulicy – oszaleć! Popatrz i ścierpnij, bo oto ^ Martwa ulica, a jednym krzykiem się stała i grozą – ^ Od krańca po kraniec pusta, a pełna, jak nigdy dotąd – ^ Wozy! I od rozpaczy, od krzyku ciężko jest wozom…^ W nich Żydzi! Włosy rwą z głowy i załamują ręce. ^ Niektórzy milczą – ich cisza jeszcze głośniejszym jest krzykiem. ^ Patrzą… Ich wzrok… Czy to jawa? Może zły sen i nic więcej? ^ Przy nich żydowska policja – zbiry okrutne i dzikie! A z boku – ^ Niemiec z uśmiechem lekkim spogląda na nich, ^ Niemiec przystanął z daleka i patrzy – on się nie wtrąca, ^ On moim Żydom zadaje śmierć żydowskimi rękami!^ *Icchak Kacenelson, Pieśń o zamordowanym żydowskim narodzie*

   n
   Archiwum Ringelbluma. Dzień po dniu Zagłady. To trzeba wydać po angielsku – z komentarzami. Natychmiast! I rozsyłać do opiniotwórczych redakcji na świecie, ambasad etc.

   Gogh@okluzja
   to niech ktoś oficjalnie prześle prezydentowi te kronikę

   Rząd do robory!!
   Tłumaczyć wspomnienia Żydow – Ringelbluma, Icchaka Kacenelsono i im podobnych o swoich żydowkich oprawcach w getatch. PRAWDA i tylko PRAWDA jest naszą bronią!

   Teodor@Teodor
   Na stronię Żydowskiego Instytutu Historycznego znajduje się informacja „Od 2016 r. pełna edycja Archiwum Ringelbluma dostępna jest w Centralnej Bibliotece Judaistycznej. ” (http://www.jhi.pl/blog/2014-10-08-archiwum-ringelbluma).

   https://wpolityce.pl/polityka/382323-prezydent-izraela-nie-czytal-ringelbluma-kronikarza-getta-to-niech-przeczyta

   Prezydent Izraela nie czytał Ringelbluma, kronikarza getta? To niech przeczyta
   opublikowano: 9 godzin temu · aktualizacja: 9 godzin temu


   Policja żydowska, Getto Warszawskie / autor: wikimedia commons/Bundesarchiv, Bild 101I-134-0792-27 / Knobloch, Ludwig / CC-BY-SA 3.0 wPolityce.pl

   Gdy premier Morawiecki powiedział, że istnieli także żydowscy sprawcy, prezydent Izraela Reuwen Riwlin oświadczył: „Mówienie, że nasi ludzie kolaborowali z nazistami jest… nowym dnem!”.

   Rozumiem, że prezydent Izraela nie czytał dzienników kronikarza getta warszawskiego Emanuela Ringelbluma. Powinien zatem uzupełnić braki w swej edukacji, wszak sam do edukacji wzywa.

   Emanuel Ringelblum napisał 22 lipca 1942 roku:

   „Umschlagplatz. Szmerlig (Żyd, komendant Umschlagplatz) – oprawca z biczem. Zbrodniczy olbrzym z pejczem w ręku. Pozyskał łaskę tamtych (Niemców). Wierny wykonawca ich zarządzeń. (…) Policja żydowska miała bardzo złą opinię jeszcze przed wysiedleniem. W przeciwieństwie do policji polskiej, która nie brała udziału w łapankach do obozu pracy, policja żydowska parała się tą ohydną robotą. Wyróżniała się również straszliwa korupcją i demoralizacją. Dno podłości osiągnęła ona jednak dopiero w czasie wysiedlenia. Nie padło ani jedno słowo protestu przeciwko odrażającej funkcji, polegającej na prowadzeniu swoich braci na rzeź. Policja była duchowo przygotowana do tej brudnej roboty i dlatego gorliwie ją wykonywała. Mózg sili się nad rozwiązaniem zagadki: jako to się stało, że Żydzi – przeważnie inteligenci, byli adwokaci (większość oficerów policji żydowskiej była przed wojną adwokatami) – sami przykładali rękę do zagłady swych braci. Jak doszło do tego, że Żydzi wlekli na wozach kobiety i dzieci, starców i chorych, wiedząc, że wszyscy idą na rzeź. (…)

   Policja żydowska wykonywała z największą gorliwością zarządzenia niemieckie w sprawie wysiedlenia, policja żydowska przeważnie przekraczała wyznaczone dzienne kontyngenty. Nazywano to przygotowaniem rezerwy na następny dzień. Na twarzach policjantów prowadzących tę akcję nie znać było smutku i bólu z powodu tej ohydnej roboty. Odwrotnie, widziało się ich zadowolonych, wesołych, obżartych, objuczonych łupami, zrabowanymi wespół z Ukraińcami.

   Okrucieństwo policji żydowskiej było bardzo często większe niż Niemców, Ukraińców, Łotyszów. Niejedna kryjówka została „nakryta” przez policję żydowską , która zawsze chciała być plus catholique que la pape, by przypodobać się okupantowi. Ofiary, które znikły z oczu Niemca, wyłapywał policjant żydowski. (…) Do powszechnych zjawisk należało, że zbójcy ci za ręce i nogi wrzucali kobiety na wozy lub ciężarówki. Bezlitośnie, z wściekłością obchodzili się z ludźmi stawiającymi opór. Nie zadowalali się złamaniem oporu, surowo, bardzo surowo karali „winnych”, którzy nie chcieli dobrowolnie pójść na śmierć. (…)

   Do akcji wysiedleńczej przyłączyły się dobrowolnie – poza policją – jeszcze inne organizacje i grupy. Czołowe miejsce zajmuje Pogotowie Ratunkowe Gancwajcha o amarantowych czapkach. Ta szalbiercza instytucja, która nie udzieliła ani jednemu Żydowi pomocy lekarskie, ta oto bandycka szajka aferzystów zgłosiła się ochotniczo do „zbożnej” roboty wysyłania Żydów na tamten świat. I ta właśnie szajka wyróżniała się brutalnością i nieludzkim postępowaniem. Czerwone czapki okryły się czerwonymi plamami krwi nieszczęśliwych mas żydowskich. Oprócz Pogotowia pomagali w akcji urzędnicy Gminy Żydowskiej… (…) Jakiś adwokat przechwalał się wobec mnie, że załadował na wozy 1000 Żydów.”

   Niech pan czyta Ringelbluma, panie prezydencie Izraela, powinien pan to wiedzieć.

   autor: Maciej Pawlicki

   zwd
   WSZYSCY POWINNIŚMY ZROBIĆ WSZYSTKO ŻEBY DOTRZEĆ DO OPINII ŚWIATOWEJ Z TAKIMI RELACJAMI. TO MOŻE OBRÓCIĆ SIĘ NA NASZĄ KORZYŚĆ. MOŻEMY TĄ WALKĘ O PRAWDĘ WYGRAĆ I ŚWIAT DOWIE SIĘ JAK BYŁO.

   jerzy0@jerzy0
   Pisalem spory wpis. O zydach.nic nie przekroczylem prawa. Żadnych wulgaryzmów. nie pierwszy raz portal Karnowskich „strasznych patriotów] bezczelnie cenzuruje i niedopuszcza wpisów Jak tak sie boicie to nie prowadżcie portalu..

   Może nie czytał, ale z pewnoś-
   cią czyta Pawlickiego i natychmiast poleci do czytelni. Wy tu chyba macie nassxxne pod deklem. Znasz Pawlicki jakiś język obcy? Prócz nas, kilku walniętych komentatorów, tej witrynki NIE OGLĄDA NIKT!!

   starszy
   Tu nawet nie chodzi o edukację Żydów bo oni mają dostęp do dokumentów. Kłamią celowo. Dotrzeć należy do innych nacji.

   AAAAAAAAAAAAa
   A Polacy nie mieli prawa do ratowania swojego życia. Tylko życie Żyda było cenne, nawet za cenę zdrady. Goje wyciągnijcie wnioski na przyszłość.

   ABC
   A czy któryś z tych bohaterów na zdjęciu pomógł jakiemuś swojemu rodakowi ??? Co dobrego uczynił dla żydowskiego dziecka ???

   ABC
   A w tym czasie Antysemitki – Samarytanki – Benedyktynki (w tym moja ciotka) ratowały Leona Schillera i dziesiątki żydowskich dzieci w tym 16-dziewczynek. I dlatego Schiller został oblatem Benedyktyńskim.

   hk
   Panie Pawlicki przypomnij Pan premierowi Izraela jego żydowskiego rodaka profesora chemii Habera Żyda który dla Hitlera w celu przyspieszenie likwidacji Żydów wynalazł gaz Cyklon B

   scd
   pan Maciej wciska ciemnotę, że niby te formacje były dobrowolne. o kochany! tu się przejedziesz okrutnie na tej manipulacji. kłamstwo to pissowska specjalność

   ola
   Zadamy aby PANI DR EWA KUREK byla zapraszana do telewizji !!!

   gość
   Na zdjęciu „bohaterowie getta”, którzy sprzedawali i katowali swoich, ale mieli do tego prawo bo myśleli, że poprzez gorliwą służbę Niemcom uratują życie.

   radca
   Wysłać gnojowi ku nauce.

   Polubienie

 33. MatkaPolka72@MatkaPolka72
  Dlaczego istnieją takie instytucje antypolskie i zakłamane jak Polski Instytut Żydowski ??? Dlaczego takie dziady jak ten żbikowski są utrzymywane z pieniędzy polskich podatników ??? Zabrać wszystkie fundusze to od razu będą inaczej śpiewali. A najlepiej zlikwidować. ANTYPOLACY SZKALUJA POLSKE ZA POLSKIE PIENIADZE. To jest dopiero majstersztyk !!! Tylko żydzi to potrafią.

  Longin
  Panie premierze Gliński proszę zapytać podległą Panu organizację ŻIH jak dba o prawdę i dobre imię Polski i wyciągnąć stosowne konsekwencje. To nie jest agenda obcych interesów w Polsce, a może jest ?

  won….
  Proszę natychmiast wyjechać do swoich, my pana tu nie chcemy. A jako historyk ma pan obowiązek odpowiedzieć na pytania: kim byli Romkowski, Beria ,Różański i wielu innych pseudoludzi

  st
  Dlaczego tacy ludzie nie są wywalani z państwowych etatów?

  Monk
  To jest negowanie holokaustu, bo jeśli obóz był dla Żydów ratunkiem, to jakim „cudem” zginęło ich 3 mln i gdzie zginęli ?

  https://wpolityce.pl/polityka/382385-gdzie-sa-granice-absurdu-prof-zbikowski-najlepsza-strategia-ratowania-sie-byl-oboz-koncentracyjny-a-nie-ukrywanie-sie

  Gdzie są granice absurdu? Prof. Żbikowski: „Najlepszą strategią ratowania się był obóz koncentracyjny, a nie ukrywanie się”

  opublikowano: 8 godzin temu · aktualizacja: 3 godziny temu

  autor: fot. wPolityce.pl/Polsat

  Prof. Andrzej Żbikowski z Żydowskiego Instytutu Historycznego pytany był w Polsacie o to, czy jego zdaniem polski udział w Holocauście jest znacznie większy niż przypuszczaliśmy. Profesor bez wahania przytaknął!

  Jarosław Gugała poprosił, żeby profesor odniósł się do zdania, że „niestety polski udział w Holocauście jest znacznie większy niż do tej pory sądziliśmy”.

  No tak. Tego typu zdanie jest z pewnością prawdziwe. Tylko to jeszcze nie znaczy, że ten udział jest nie do wyobrażenia. Czy on był większy niż akcja pomocy i ratowania? Jeszcze nie udało nam się policzyć. Więc w zasadzie zgodnie z prawami społecznymi powinien być mniej więcej ten margines podobny. Oczywiście różny w dużych miastach, małych miejscowościach i na prowincji, na wsi

  —powiedział Żbikowski.

  Profesor szokował dalej:

  Najlepszą strategią ratowania się był obóz koncentracyjny, a nie ukrywanie się i zdanie się tylko na pomoc Polaków. Takich uratowanych było dużo mniej niż nam się wydawało. Minimum to jest 20 tysięcy tych, którzy uratowali się dzięki pomocy Polaków i w ten sposób doczekali wyzwolenia

  —dodał.

  Jego słowa nie przeszły bez echa. W internecie wywołały one falę krytyki pod adresem profesora Żbikowskiego.

  Przed chwilą w Polsacie przedstawiciel Żydowskiego Instytutu Historycznego Andrzej Żbikowski : „Żydom w okupowanej Polsce łatwiej było przetrwać w obozie koncentracyjnym niż wśród polskich sąsiadów”. Dziennikarz Gugała spijał, te słowa i jeszcze dowalał od siebie. Tak sobie myślę, że nie mamy tu do czynienia ze stukniętymi rozmówcami. Wszystko wskazuje na to, że mamy obecnie zmasowaną akcję wpisania Polski i Polaków na listę współsprawców Holokaustu. Warto odsłuchać ten dzisiejszy program … szok

  —skomentował sprawę na Facebooku poseł Arkadiusz Czartoryski (PiS).

  Oburzające… prof Żbikowskiego: – Polski udział w #Holokaust w zasadzie był większy niż przypuszczano – najlepszą strategią przetrwania #Holokaust był obóz koncentracyjny.. rzeczywiście.. Więc jak wyjaśni pan liczbę milionów ofiar, które właśnie w obozach zginęły?

  —pyta na Twitterze Hiacynta Bukiet.

  Ta wypowiedź nie dość, że nijak się ma do tego co się faktycznie wydarzyło, że szarga pamięć pomordowanych,to nie jest poparta żadnymi liczbami, które by były udokumentowane.. niby coś jest, ale tego nie ma.. to po cholerę się w ogóle wypowiadać? i to w taki sposób..

  —dodała oburzona pani Hiacynta.

  Alojzy Pec zauważył wprost, że chodzi o zmasowany atak na Polskę i deprecjonowanie wszystkiego, co dobrego zrobili Polacy w czasie II wojny Światowej dla Żydów.

  Proszę zwrócić uwagę, że prawda, fakty czy liczby nie mają już absolutnie żadnego znaczenia. Na wszelkie możliwe sposoby próbuje się robić z Polaków tępych antysemitów (słynne pytanie do PMM) i deprecjonować wszystko co zrobiliśmy dobrego. Wojna propagandowa w pełnej krasie

  —zwrócił uwagę Alojzy Pec.

  Jeśli ten „prof” tak powiedział to widzę tu wprost przygotowanie gruntu pod tezę twierdzącą, że Niemcy ratowali Żydów w obozach właśnie przed Polakami

  — dodał Jarosław Kurgan.

  pc/Twitter/Polsat


  Nie wolno tej książki przeoczyć!

  Zapomniany Holokaust. Polacy pod okupacją niemiecką 1939 – 1944”.

  autor: Zespół wPolityce.pl

  TAK JEST
  Lis pilnuje kurnika a Zyd prawdy, cel oczywisty.

  Kasia@Kasia
  Dlaczego tego typu ‚znawca’ zajmuje państwowe stanowisko??? !!!! Nie zgadzam się byśmy mu płacili jeszcze z a opluwanie Polski,za JEJ hańbienie!!!! Gdzie są polskie służby?! czy ktoś jeszcze rządzi w naszym kraju?? Czy ktoś zacznie JeJ bronic???? PiSie weż się do roboty…rozkładasz nasz kraj na łopatki pozwalając nas deptac do nieprzytomności!!!!

  polka
  Maryjo Królowo Polski co znowu nam robią? Polacy tak zmasakrowani podczas wojny , tak dzielnie walczyli na wszystkich frontach i co ? dlaczego tylu z naszych dołacza się do tego draństwa.

  Razparuk
  Panie Gowin z tym indywiduum też była konsultowana „konstytucja dla nauki”?

  gre
  jeszcze troche i sie okaze ze Polacy napadli na Niemcow a stwierdzi to prof. Niesiolowski

  pan-tera@pan-tera
  Jest to typowa proba wysondowania, co w swietle nowego prawa, zrobi Polska z tymi twierdzeniami, ze byl jednak polski udzial w holokauscie. Sprytny dialog, dziennikarz stawia pytanie-teze, a Zukowski potwierdza (nie zaprzecza), ze sie z nia zgadza. Nie ma besposredniego oskarzenia o „polski udzial w holokauscie”(?). To tak jak by twierdzic, ze ten co kazal zabijac nie jest morderca, a ten soldat co zabijal byl posluszny, bo wykonywal „tylko” rozkazy. Paranoja. Mimo wszystko uwazam, ale nie jestem prawnikiem, ze podchodzi to pod nowa ustawe.

  kamil
  Gegala winien wyprowadzony ze studia z zakazem pracy w mediach do konca zycia,

  hg@Henia
  mordechaj 78.10.207.* trolu dugina tak czy siak już po was jesteście skończeni choćbyście nie wiem jak pluli na Polaków i tak jesteście skończeni , wkrótce się o tym przekonacie , nawet dobrze że ta fałszywa przyjań nareszcie się skończyła bo nauczy na w porę jak zwyciężać mamy

  mordechaj
  hg@Henia – nie jestem trollem, nie jestem też trollem Dugina. Jestem polskim patriotą, który pisze tutaj zupełnie prywatnie i za darmo. Polska została zaatakowana przez głupców i antysemitów.

  andi
  no i jak nie być przeciwko żydom, chyba,że o to im chodzi .mam takiego sąsiada co wygaduje na mnie głupoty i nie rozmawiam z nim

  Polubienie

 34. donald@donald
  W ramach dobrych stosunkow z Izraelem etc. zapomnijmy o grobach bliskich, okolo czterech milionach zabitych rdzennych obywatelach Polski w czasach drugiej wojny swiatowej, Niech zarosna tak bardzo zaniedbane groby na kresach, zapomnijmy o zolnierzach wykletych bo przeciez nie mozemy mowic kto ich mordowal w ramach poprawnosci politycznej. Rzucmy w strone Izraela paredziesiat miliardow, przyznajmy sie do tego ze obywatele Polscy Zydowskiego pochodzenia i inni Zydzi woleli isc do obozow koncentracyjnych niz ukrywac sie u Polakow. Mowmy ze nikt inny tak nie kochal Polski jak Zyd i nikt inny nie skrzywdzil Zyda tak bardzo jak prymitywny Polak-antysemita. Tylko tak i tylko placac parenascie miliardow rocznie mozemy liczyc na naszych „najwiekszych’ sojusznikow-Izrael i USA.

  ulka
  to Polska nie powinna prowadzić żadnego dialogu z Izraelem dość tego

  zły
  wieżowce w Warszawie są wasze, ważne biznesy w Polsce też, zbudowaliśmy wam Muzeum Polin, my nie mamy Muzeum Historii Polski … 100 milionów na cmentarze, TERAZ CHCECIE NAM ZAMKNĄĆ USTA NA PRAWDĘ

  https://wpolityce.pl/polityka/382469-haarec-znow-jatrzy-tym-razem-za-pomoca-jana-grabowskiego-tel-awiw-nie-powinien-prowadzic-z-polska-dialogu-ws-ustawy-o-holokauscie

  „Haarec” znów jątrzy. Tym razem, za pomocą Jana Grabowskiego: Tel Awiw nie powinien
  prowadzić z Polską dialogu ws. „ustawy o Holokauście”

  opublikowano: 3 godziny temu · aktualizacja: 3 godziny temu


  autor: YT

  Polski historyk Jan Grabowski powiedział w Tel Awiwie, że przystępowanie do dialogu z Polską na temat „ustawy o Holokauście” (nowelizacji ustawy o IPN) jest ostatnią rzeczą, jaką Izrael powinien zrobić – informuje we wtorek „Haarec” w wydaniu online.

  CZYTAJ RÓWNIEŻ: „Stanowczo sprzeciwiamy się działalności i wypowiedziom Jana Grabowskiego”. OŚWIADCZENIE

  Według Grabowskiego antysemickie nastroje w Polsce przypominają „mroczne lata”, a nowa polska narracja jest fałszywa i wypaczona – napisał „Haarec”.

  Na konferencji prasowej w Centrum Organizacji Ocalałych z Holokaustu Grabowski powiedział, że „ostatnią rzeczą, jaką powinno się zrobić, jest przystępowanie do jakiegokolwiek dialogu z tymi ludźmi”.

  Biorąc pod uwagę obecny poziom wyrażanego antysemityzmu, nie sądzę, by powinny się odbywać jakiekolwiek oficjalne spotkania w tej sprawie

  — dodał Grabowski.

  Według Grabowskiego Polska powinna przeprowadzić wyczerpującą dyskusję wewnętrzną, zanim będzie mogła prowadzić dialog z Izraelem na ten temat.

  To jest polski problem, który muszą oni rozwiązać między różnymi częściami polskiego społeczeństwa

  — powiedział.

  Haarec” odnotowuje też wypowiedź Grabowskiego, który uznał, że mimo członkostwa w Unii Europejskiej, Polska ma „nacjonalistyczny i niedemokratyczny” rząd, którego ustawy można porównać do tych w Turcji czy nawet w Iranie.

  Grabowski uznał, że nowelizacja ustawy o IPN jest „bardzo popularna” wśród wyborców partii rządzącej w Polsce. Wyraził obawę, że ustawa będzie miała „mrożący efekt”, jeśli chodzi o polskich naukowców i dziennikarzy.

  Nowelizacja ustawy o IPN wprowadza m.in. przepisy, zgodnie z którymi każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciw ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne, będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech.

  Haarec” pisze, że Grabowski odrzucił wszystkie elementy obecnej polskiej narracji, „która porównuje polskie i żydowskie cierpienia w Holokauście, prezentuje Polskę jednoznacznie jako ofiarę nazizmu i twierdzi, że polska kolaboracja z nazistowskimi zbrodniami była zjawiskiem marginalnym i indywidualnym”.

  Działalności i wypowiedziom Jana Grabowskiego, historyka wykładającego na uniwersytecie w Ottawie, stanowczo sprzeciwiała się w minionym roku Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga przeciw Zniesławieniom i współpracujący z nią naukowcy.

  W swoich licznych publikacjach i wypowiedziach publicznych fałszuje historię Polski, głosząc tezy sugerujące, że Polacy są współwinni zagłady Żydów

  — pisała przed rokiem RDI na swojej stronie internetowej o Grabowskim.

  Jak dodano, Grabowski to ceniony na świecie badacz historii Holokaustu, który prezentuje stanowisko zbieżne między innymi z Janem Tomaszem Grossem i Barbarą Engelking.

  Główne tezy jego prac i wypowiedzi medialne ukazują Polaków jako współwinnych zbrodni Holocaustu oraz jako powojennych kontynuatorów ludobójczych działań niemieckich, których przejawem miał być chociażby tzw. pogrom kielecki. Z ust historyka padają oskarżenia o brak jakichkolwiek działań polskich władz wobec zagłady Żydów oraz sugestia, że tragiczny los Żydów był Polakom na rękę i stanowił jedyną nić porozumienia z niemieckim okupantem

  — napisano e-stronie RDI.

  wkt/PAP

  mordechlaj
  Bełkot jaki wydaje z siebie ten śmieszny pajac jest arcyparadny.

  last
  Wszystcy oni to doktory, profesory, noblisty…itp, a taki lipid, który był za słaby by zdac maturę [i nie wiadomo czy ja zdał], bez problemu uskaskal stopień doktora w ichnim kraju….,

  mordechaj
  Warszawiak 83.31.229.* – prof. Jan Grabowski to dobry historyk, pracuje na dokumentach i wyciąga prawidłowe wnioski. Dlatego jest hejtowany, często „na zapas”.

  Warszawiak
  Mordehaju, pan Grabowski to nie historyk ale „historyk” albo, jeśli wolisz, to historyk-manipulator. Coś na kształt – excuse le mot – grossa.

  Warszawiak
  Pan Grabowski podaje się za historyka? Polskiego? No przecież to jawna hucpa! Z niego taki sam „polski” „historyk” jak z grossa!!

  free
  Wytoczcie tej mendzie jajecznej proces, niech udowodni swoje „tezy” szmaciany pimpek. Staram się jak mogę by powiedzieć więcej.

  gość
  Pewnie, że nie powinien bo to wewnętrzna sprawa Polski; nasze suwerenne prawo

  kundel mordechaj
  …. jaki oczytany ,polecać to sobie możesz pajacu .

  siwy
  Żydzi należą tak do państwa którego są obywatelami, jak tasiemiec jest obywatelem pacjenta

  EL
  ON NIE JEST POLAKIEM ON JEST ZYDEM I SPRAWA JASNA

  buoe
  Zydzi zydom zgotowali tamten los, ale najtragiczniejsze jest to ze najprawdopodobniej to sie znowu powtorzy. Obym nie dozyl tych czasow. Oni rozpetaja kolejna masakre … „Samson Option”.

  gośc
  żydzie uratowali ciebie od śmierci, setki lat jątrzyliście w Polsce, okradaliście kraj który was chronił o teraz co plujecie na gniazdo z którego czerpaliście chochlami, o co wam chodzi , kasa ?

  Polubienie

 35. Anderson 89.65.40.*wczoraj
  Żydzi z Izraela zakładają spółki w Polsce i starają się o dotacje z polskiego budżetu -> https://www.tvp.info/35989272/izraelski-biznes-ciagnie-do-polski . Finansujemy obcych przedsiębiorców?

  11
  czy prof. Grosfeld odniósł się też do oświad. Zw Gmin Żyd., lub do tezy prof. Żbikowskiego, że dla Żydów najbezpieczniejszym miejscem w Polsce były obozy koncentracyjne? A do słów Yari Lapida?

  stara@NOWA
  Nie będzie żadnego wyciszania i zamiatania kłamstw pod dywan. Trzeba uruchomić wreszcie telewizję w języku angielskim do prezentowania dokumentów z wojny. Materiałów jest tyle, że można je pokazywać 24 na dobę.

  S
  Jak KK chwali rząd, zachęca do głosowania, to działa politycznie, a jak milczy to milczy politycznie. Więc jak to właściwie jest z tym zaangażowaniem KK, ma się angażować, czy milczeć?

  last
  …powszechnie się twierdzi w lewackim mainstreamie, że KK nie powinien sie mieszac do polityki, a teraz chcieliby go wsadzic na minę ?

  iksik
  No profesorku pakuj walizki i wyjeżdżaj do swoich. Weź ze sobą śpiewaka i innych plujących na Polskę.

  https://wpolityce.pl/polityka/382316-prof-grosfeld-o-stosunkach-polsko-izraelskich-takiego-momentu-nie-bylo-ta-sprawa-nie-idzie-ku-wyciszeniu

  Prof. Grosfeld o stosunkach polsko-izraelskich: „Takiego momentu nie było. Ta sprawa nie idzie ku wyciszeniu”

  opublikowano: wczoraj · aktualizacja: wczoraj


  autor: rmf24.pl wPolityce.pl

  Jakiś dokument, jakieś oświadczenie Kościoła jest potrzebne.

  – powiedział prof. Jan Grosfeld, członek Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów na antenie RMF FM.

  Prof. Grosfeld odnosił się w ten sposób do napiętych relacji na linii Polska-Izrael.

  Takiego momentu, jak teraz w relacjach polsko-izraelskich nie było. Ta sprawa nie idzie ku wyciszeniu, tylko przeciwnie. I to nie tylko wina strony izraelskiej

  – przekonywał Grosfeld.

  Mówił też o kwestii stosunku Kościoła Katolickiego do całej sprawy.

  Jakiś dokument, jakieś oświadczenie Kościoła jest potrzebne, bo nagle ta sprawa stała się pierwszoplanową sprawą życia publicznego w Polsce

  – stwierdził.

  Prof. Grosfeld zwrócił uwagę na liczne kontakty polsko-izraelskie.

  Ja myślę, że to nie będzie tak łatwo zniweczyć na poważnie, bo wiele dobrych rzeczy się stało i trudno je negować, łącznie z kontaktami, a może przede wszystkim z kontaktami personalnymi wielu Polaków, którzy jeżdżą do Izraela i wielu Izraelczyków, którzy przyjeżdżają do Polski

  – stwierdził.

  Naprawdę te kontakty są bardzo liczne. Mniej mi zależy na relacjach politycznych, międzypaństwowych – to zawsze jest rzecz krucha i zawsze jednocześnie może łatwiejsza do naprawienia, niż relacje między dwiema mentalnościami dwóch społeczności ofiar, które się uważają za ofiary i oczywiście ta świadomość nie jest oparta na niczym, bo tak było

  – dodał.

  Mówił też o Żydach, którzy chcą wyjeżdżać z Polski.

  Żydzi mieszkający w Polsce przychodzą i mówią, czy już trzeba się pakować. Ja nie mówię, że oni mają rację, ja mówię o odczuwaniu. Tego brakuje

  – powiedział prof. Jan Grosfeld.

  Mly/rmf24.pl

  ib
  No żeby tak chcieli wyjechać co do jednego . No niestety . Żaden w zasadzie nie wyjedzie, a jeśliby część wyjechała to akurat ta lepsza część . Najgorszy element na pewno zostanie.

  lo
  dobry pomysl aby Żydzi spakowali się skoro uważają nas za zbrodniarzy

  abc
  przynajmniej w tym się zgodzę że KK zachowuje się jak „struś” – chowa głowę w piasek – swoje mienie odzyskali

  hk
  Proponuję żeby wyjechali do Francji lub Niemiec tam na pewno nie ma antysemityzmu!! Takimi wypowiedziami szkalującymi Polaków i Polskę sami żydzi mogą wywołać antysemityzm

  Zbyszek
  Z żydami tylko wujek Adolf i Tytus Flawiusz umiał rozmawiać

  ossi
  Szczypta optymizmu w tych trudnych czasach. Już się pakują!

  tylko w Bogu nadzieja
  Ta sprawa nie idzie ku wyciszeniu, bo diabeł dorzuca do ognia. Polska jest atakowana ze wszstkich stron, bo ma ambicje bycia niepodległą. Widać demony nie odpuszczają i jątrzą.

  aad
  krotko i wezlowato wypad od zaraz

  prof
  ale antypolski fałsz Grosfelda: Polaków trzeba na kolana przezd Izraelem, a co robi Izrael ??

  Robert
  Trzeba odtajnić protokół prof. Koli. link do petycji w sprawie wznowienia ekshumacji w Jedwabnym
  http://www.citizengo.org/pl/84089-petycja-do-sejmu-rzeczpospolitej-polskiej?m=5&tcid=45050702

  Kościół ma wydać OŚWIADCZENIE?
  MASKI JUDAIZMU OPADŁY i kościół (hierarchia) liże rany po skutkach „dialogu” z Judaizmem i dniach Judaizmu w Kościele. A co Pan zrobił (jakieś oświadczenie) w sprawie zachowania swoich rodaków ?

  Polubienie

  • Jerusalem Post grozi WSZYSCY ŻYDZI WYJADĄ Z POLSKI !

   jack caleib
   Published on Feb 20, 2018

   monika
   Sa prześladowani? Na co Oni jeszcze czekają- granice otwarte. W Niemczech przyjmą ich z otwartymi rękami

   Adam Wróbel
   Coś podobnego? Chazar ma czelność mówić o antysemityźmie! Chazarzy mówią, że wyjadą z Polski! A czy Polacy życzą sobie czegoś innego? Polacy tego sobie bardzo życzą, ich i banderowców.

   Jasna Strona Mocy Izabela
   No ale jak wyjadą to co my bez prezydenta, rządu i większości sejmu zrobimy ? 😀 …. ODŻYJEMY !!!!

   John Doe
   Gwiazda Dawida na drogę. Miło, że wpadliście, ale już nie wracajcie.

   MetalChannelPL
   Nigdy nie wracajcie

   Sigillum Militum
   Wolna droga.

   KotSphinx
   No wreszcie jakaś dobra wiadomość :)

   Szmergiel747
   Niech nie zapomną zabrać ze sobą Michnika i innych jemu podobnych.

   Polubienie

 36. brodaty@brodaty
  Daniels okazał swoje prawdziwe czyli „żydowskie oblicze” !!! Spadaj pętaku do swoich pobratymców a wodę z mózgu rób teraz swoim muslimskim sąsiadom !!! Ciekawe, czy się dadzą na to nabrać, pętaku ???

  JOR
  jednym chlapnienciem sie wydal , zydzi mogli byc szmalcownikami a Polacy nie ! U nas szmalcownikow nazywa sie zdrajcami a u zydow pragnacych przezyc wojne ! Nastepny falszywiec gra przyjaciela .

  gosc
  z nienawisci to wy wszystko robicie was kolaborowaly tysiace nas setki, kazdy chcial przezyc. za was tysiace zycie oddalohttps://www.youtube.com/watch?v=Pj-6XFbbesI to tez antysemici ? Wstydz sie pan

  abc
  chaim rumkowski z Łodzi to typowy żyd, uczciwy, kochający swoich. Kochał inaczej, bo dzięki niemu kilkadziesiąt tys. waszych braci w wierze poszło do komór. panie daniels wy.. pan z Polski

  Mammoth
  Brak reakcji – wydalenia tej wiedzmy ambasadorzycy z Polski to powazny blad. Czy pozwolimy sobie na nie uznanie tego ichniego Jasia Dyzmy za persona non grata?

  dobre
  żydzi kolaborowali z przymusu – LOL. On w to może wierzyć, ale nikt inny kto poznał bliżej żydów.

  https://wpolityce.pl/polityka/382312-pawel-kukiz-odpowiada-jonnyemu-danielsowi-i-publikuje-wymowne-zdjecie

  Paweł Kukiz odpowiada Jonny’emu Danielsowi i publikuje wymowne zdjęcie

  opublikowano: wczoraj · aktualizacja: wczoraj


  autor: Fratria/Julita Szewczyk/JK wPolityce.pl

  Paweł Kukiz odpowiedział Jonnemu Danielsowi. Lider Kukiz’15 udostępnił wymowne zdjęcie.

  Jonny Daniels, prezes Fundacji From the Depths, odniósł się na Twitterze do słów Mateusza Morawieckiego, który powiedział, że istnieli żydowscy sprawcy w trakcie Holocaustu.

  Daniels napisał na Twitterze, że „Polacy kolaborowali z chciwości i nienawiści, Żydzi chcieli się ratować”.

  Na te słowa odpowiedział Paweł Kukiz, publikując wymowne zdjęcie:

  Panie Daniels… Na drugim zdjęciu ma Pan dwie postacie. Jeden to Polak -Michał Kruk, który pomagał Żydom w przemyskim getcie a drugi to Żyd, który nie kolaborował z Niemcami. Pańscy przodkowie przeżyli dzięki tym dwóm lub im podobnym

  – napisał lider ruchu Kukiz’15.

  mly/twitter

  acer
  Ranking najbardziej wpływowych ludzi w Polsce 1. Jonny Daniels 2. Leiba Fogelman … 297. Mateusz Morawiecki

  oko
  Ten naród nawet Mojżesza oszukał.

  pana i panskich rodaków!!
  panie Daniels żaden Polak nigdy NIE wsadziłby swojej rodziny do pociągu do Birkenau bo Polak wolałby sam zginąc a rodziny NIGDY by nie skazał na śmierc! Tym własnie MORALNOŚCIĄ I ETYKĄ różnimy sie od

  Ewa
  Kto przysłał i w jakim celu pana Danielsa do Polski? Teraz widać.

  wiiiktor
  napisał o tym właśnie Rafał Ziemkiewicz: https://www.facebook.com/rziemkiewicz/posts/1903255473042509 Żydzi kolaborowali pod grozą śmierci, aby się ocalić, a Polacy dla korzyści – ta narracja…

  K7@kisiu7
  Do : inka@inka – wielkie dzięki za ten wspaniały wpis. Brawo!

  K7@kisiu7
  Kukiz – tu Cię muszę pochwalić . Mówmy prawdę , wszyscy , bo inaczej zeżrą nas z butami . Nie będzie Polski. A cenzorzy w.Polityce .pl też niech pofolgują , a trzęsą gaciami.

  kbks
  Byłem dobrze nastawiony do Żydów, byłem w Izraelu i podobało mi się tam, ale teraz powoli zaczynam być antysemitą i boję się, że mój antysemityzm będzie bardzo duży.

  a
  Zadamy wprowadzenia wiz dla oszustów zydowskich . ……….

  ~Ola
  Podajcie proszę kilka przykładów uratowania goja przez Żyda

  Polubienie

 37. R.H.@R.H.
  A sprawea jest tak prosta jak konstrukcja cepa- Żydzi nigdy nie oddadzą I miejsca na liście ofiar II Wojny- co skutkuje odszkodowaniami,restytucja majatków których wlasciciele nie żyja i przeszły. na Skarb Państwa ……….itd itp. Uchwalona Ustawa jest tylko pretekstem do dalszych dzialań finansowych wobec Polski.

  Polecam prof H Arendt , Żydówka ,autorytet światowy – praca „Eichmann w Jerozolimie ” cytat : ” Wszystkie Rady Żydowskie współpracowały z hitlerowcami przy własnej zagladzie…….” Proponowala juz w 1963 roku aby ich elita – zmierzyla sie z ta prawdą !!

  0,2% Polaków i 5% Żydów
  Skala była rzeczywiście inna, bo o ile wsród nas odsetek szmalcowników to ~0,2% (zakładając 20 mln Polaków i szmalcownika wydającego 1 osobę, co daje łącznie 40 tys zakapowanych), to u Żydów jest ~5%

  kaja@kaja
  Ważne słowa Pani Profesor. Wiele ważnych, odważnych, jak zwykle słów, ale o tym pamiętajmy: „Zginęło 3 miliony Polaków i tyle samo Żydów.” I zacznijmy mówić o naszym BÓLU POLOCAUSTU. Podoba mi się ten plan p. Kochana z UW.

  https://wpolityce.pl/polityka/382435-nasz-wywiad-prof-norman-finkelstein-izrael-wykorzystuje-zmiany-w-polskim-prawie-aby-po-raz-kolejny-zagrac-karta-holokaustu

  Krystyna Pawłowicz dla wPolsce.pl: „Żydzi wynoszą swoje cierpienie ponad innych. Nasze relacje okazały się powierzchowne”. [WIDEO]

  opublikowano: za 32 minuty


  autor: Fot. wPolsce.pl wPolityce.pl

  Wydaje mi się, że dobrze się stało. Ta cała kłamliwa narracja i wizja historii, którą Żydzi potrafili narzucić światu, prysnęła w zasadzie jak bańka mydlana. Prezentujemy naszą własną historię

  — powiedziała prof. Krystyna Pawłowicz, posłanka PiS w rozmowie z Ryszardem Makowskim w Wieczorze z telewizją wPolsce.pl.

  Posłanka mówiła, dlaczego przez dwa lata rządów PiS nie udało się zrobić jeszcze więcej, by promować polską narrację głoszenia prawdy historycznej.

  Mamy bardzo wiele procedur, które są narzucane. Był też problem ze środkami na filmy, które mówią o Polsce – teraz pieniądze na to są, więc środkami publicznymi musimy pokazywać prawdę, naszą wizję i naszą historię

  — powiedziała.

  Profesor przyznała, że w obliczu zdarzenia, jakie zapoczątkowały słowa ambasador Izraela Anny Azari, można zobaczyć całą prawdę o relacjach polsko-izraelskich.

  Okazały się bardzo powierzchowne. Odpowiadano nam sympatią, dopóki mówiliśmy jedynie o cierpieniu Żydów podczas II wojny światowej. Kiedy zaczęliśmy mówić o sobie, a właściwie o faktach historycznych i zaczęliśmy bronić się przed posądzaniem nas o udział w Holokauście i przed mówieniem o „polskich obozach śmierci” okazało się, że te bardzo dobre relacje są nic nie warte. Na oczach Polski przechodźmy teraz przyspieszony kurs odnawiania i urealniania tych relacji. Relacje muszą stanąć w prawdzie, nie mogą być powierzchowne i dobre za cenę szargania dobrego imienia Polski

  — przyznała posłanka PiS.

  Dodała też, że taka polityka historyczna Izraela, jaką prowadzi, wynika z ustaleń po II wojnie światowej.

  To cała filozofia funkcjonowania Izraela po II wojnie światowej. Właściwie jest to jeden z takich elementów, który ma spajać Żydów wokół pewnego celu, swojego męczeństwa i cierpienia wynoszonego ponad cierpienia innych. Niektórzy mówią, że Niemcy kupili sobie życzliwość Izraela. Po II wojnie światowej największe firmy niemieckie odbudowywały przemysł izraelski. Być może Żydzi uważają, że ich cierpienie powinno być rekompensowane po wszystkie czasy

  — zauważyła profesor Pawłowicz.

  Według niej środowiska żydowskie usprawiedliwiają niechlubne zachowania Żydów podczas II wojny światowej podczas gdy innych starają się oskarżać.

  Widać takie różnicowanie i dyskryminację Polaków. Zginęło 3 miliony Polaków i tyle samo Żydów. Izrael różnicuje i poniża inne ofiary wtrącając nas w korytarz sprawców czy kolaborantów, natomiast o sobie nie pozwala powiedzieć nic. Benjamin Netanjahu przyznał, że byli Żydzi, którzy dopuszczali się zbrodni, ale „to inny kontekst i inna skala”, czyli Żydzi, którzy zabijali, brali udział w Holokauście swoich braci to co innego, bo inny kontekst – jaki inny kontekst? Kontekst był ten sam dla wszystkich

  — podkreśliła posłanka PiS.

  mk

  sarkazm
  Dzięki staraniom PIS otwarte ramiona Rosji obejmą Wielką Polskę i po przyjacielsku się zacisną

  Jola
  Brawo Pani Krystyno! Teraz musimy zerwać stosunki dyplomatyczne z Izraelem i wystąpić z UE! Wielka Polska już blisko.

  @Jola
  natychmiastowe zerwanie stosunków z zoologicznie nienawidzącym nas kurnikiem tropikalnych Żydów jest wskazane, natomiast co do UE, to poczekałbym jak nas sami wyrzucą.. i jeszcze nam za to zapłacą 🙂

  AR
  @ Taka Prawda (80.49.169.*) – o Żydach
  https://forumemjot.wordpress.com/2013/06/12/zydzi-mordowali-zydow-judenraty-i-zydowska-policja-w-gettach-irn/

  R.H.@R.H
  A sprawea jest tak prosta jak konstrukcja cepa- Żydzi nigdy nie oddadzą I miejsca na liście ofiar II Wojny- co skutkuje odszkodowaniami,restytucja majatków których wlasciciele nie żyja i przeszły. na Skarb Państwa ……….itd itp. Uchwalona Ustawa jest tylko pretekstem do dalszych dzialań finansowych wobec Polski.

  Polecam prof H Arendt , Żydówka ,autorytet światowy – praca „Eichmann w Jerozolimie ” cytat : ” Wszystkie Rady Żydowskie współpracowały z hitlerowcami przy własnej zagladzie…….” Proponowala juz w 1963 roku aby ich elita – zmierzyla sie z ta prawdą !!

  Polubienie

 38. https://wpolityce.pl/polityka/382512-dr-kurek-o-relacjach-z-zydami-i-pedagogice-wstydu-zawstydzonymi-ludzmi-lepiej-sie-rzadzi-za-bardzo-sie-poddalismy

  https://wpolityce.pl/polityka/382509-bergman-w-dw-o-slowach-morawieckiego-w-monachium-bylem-wsciekly-to-nieprawdopodobne-to-proba-pisana-historii-na-nowo

  https://wpolityce.pl/polityka/382184-kneset-nie-uznal-rzezi-ormian-za-ludobojstwo-ks-isakowicz-zaleski-co-za-zaklamanie-a-przy-tym-bezczelnie-oskarza-sie-premiera-morawieckiego

  https://wpolityce.pl/swiat/382177-nagonka-niemieckiej-prasy-na-premiera-morawieckiego-nawet-ofiarom-chce-zakazac-mowienia-o-polskiej-kolaboracji

  https://wpolityce.pl/polityka/382157-marek-jakubiak-jednoznacznie-znamy-przyklady-zydow-ktorzy-denuncjowali-swoich-wspolbraci-za-pieniadze-i-o-tym-tez-trzeba-mowic

  https://wpolityce.pl/polityka/382063-bergman-skomentowal-odpowiedz-premiera-morawieckiego-na-jego-pytanie-mogl-odpowiedziec-inaczej-zamiast-tego-on-wszystkiemu-zaprzeczyl

  https://wpolityce.pl/polityka/382056-szewach-weiss-kompletnie-rozbity-wypowiedzia-morawieckiego-ale-dodaje-nie-nalezy-jeszcze-obnizac-rangi-stosunkow-dyplomatycznych-z-warszawa

  https://wpolityce.pl/polityka/382514-jonny-daniels-my-polacy-i-zydzi-jestesmy-zbyt-dumni-by-przyznac-sie-do-bledu-ale-nie-jestesmy-zbyt-dumni-by-zaczac-od-nowa

  https://wpolityce.pl/polityka/382356-wiceminister-sellin-prawda-nas-broni-polskiego-doswiadczenia-polskiej-dumy-polskiego-honoru

  https://wpolityce.pl/polityka/382458-nasz-wywiad-ks-prof-kobylinski-toczy-sie-brutalna-wojna-o-pamiec-o-zaslugi-o-wine-tak-bylo-na-swiecie-tak-jest-i-tak-bedzie

  …..

  https://wpolityce.pl/polityka/382435-nasz-wywiad-prof-norman-finkelstein-izrael-wykorzystuje-zmiany-w-polskim-prawie-aby-po-raz-kolejny-zagrac-karta-holokaustu

  https://wpolityce.pl/polityka/382503-w-dyskusji-o-polsko-zydowskiej-przeszlosci-brakuje-uczciwego-zmierzenia-sie-z-faktami

  Polubienie

 39. Zginie Polak to TYLKO Biologia – Zginie Żyd to TRAGEDIA – u Monika Olejnik w Kropka nad i TVN

  wideoprezentacje
  Published on Feb 19, 2018

  arara barara
  Oto co żydzi sądzą o nas, rabin Josef Owadia:
  „Goje rodzą się tylko po to, by nam służyć. Bez tego nie mieliby po co istnieć na tym świecie – powiedział Josef podczas wystąpienia w synagodze. – Po co goje są tak naprawdę potrzebni? Będą pracować, będą orać, będą zbierać plony. My zaś będziemy tylko siedzieć i jeść jak panowie – podkreślił. Potem porównał nie-Żydów do zwierząt pociągowych. – Tak jak każda osoba goje muszą oczywiście umrzeć, ale Bóg daje im długowieczność – stwierdził 90-letni Owadia Josef. Dlaczego? – Wyobraźcie sobie, że zdechł wam osioł. Stracilibyście w ten sposób pieniądze. To jest taki sam sługa. Właśnie dlatego goj otrzymuje długie życie. By dobrze pracować dla Żyda. Jego słowa zostały nagrane ukrytym mikrofonem i wyemitowane przez izraelską telewizję Channel 10. ”

  Pogrzebacz
  Jak ja ich kocham, skur……!

  Niko88Miro
  I to właśnie się dzieje, tylko tępak tego nie widzi!

  janusz chol
  Skandaliczna wypowiedz polakozerczyni, antypolonizm w czystej formie.

  neboo666
  janusz chol trzeba ta szmate napietnowac. Najlepiej na czole czyms goracym zeby do konca zycia pamietala ze klamac w takich kwestiach nie mozna. No a pozniej to naturalnie wyjebanie z Polski. Na pewno izrael z otwartymi lapkami ja przyjmie, ta druga zydowe tak samo. Wystarczy zrobic tak z kilkoma pejsatymi dla przykladu i bedziemy miec spokoj u siebie. BO MY JESTESMY U SIEBIE.

  Ba Baraca
  A czego spodziewałeś się od chazaki!

  neboo666
  Krzychu przez Twoj film z rana nie musze pic kawy. No noz sie w kieszeni otwiera. Co za lemingi jeszcze tvn ogladaja. Z mediami trzeba krotko. Gdzie jest nasz rzad? Dlaczego te slowa nie wywolaly jeszcze skandalu. Oni nas testuja dokad moga sie posunac. Zakazac jebanym zydkom odwiedzac takich miejsc jak obozy koncentracyjne dopoki przeklamuja historie w izraelu. Trzeba z tymi ruchami ANTYPOLSKIMI zrobic porzadek. Starczy juz zaklamywania historii, z tymi kutafonami trzeba twardo grac, PREMIER LASICA gdzie jestes w tym momencie?wyjebac takie sciewro pseudoprofesorowe i ta dziennikarzyne zydowe olejnik. DOSYC!!!

  Polubienie

 40. Premier Morawiecki – odważna postawa w Monachium – komentarz Janusza Zagórskiego

  niezaleznatelewizja
  Streamed live on Feb 19, 2018

  Renata Zurawska
  Młodzi Żydzi wkrótce poznają prawdę, bańka kłamstwa pęknie! Co będzie wtedy z tymi którzy robią to paskudne zło?

  super mocny
  Renata Zurawska – piekło ich pochłonie. … Zawsze I wszędzie Sława I Chwała naszym Przodkom. .. Cała reszta to proch I pył. …..

  TheAgasof
  Po co takie grzebanie i powoływanie jakiś komisji? Wystarczy sięgnąć do źródeł żydowskich, przetłumaczyć je na różne języki i zaopatrzyć rządy innych państw. Żydzi panikują bo prawda miała NIGDY nie ujrzeć światła. Pani Ewa Kurek zrobiła ogromna prace i brawa dla niej.

  Polubienie

 41. alejaja
  Do Żydów zawsze podchodziłem z uznaniem, po dzisiejszym wywiadzie w TVN żałuję że Polacy udzielili Żydom azylu przed wiekami. Żałuję !!!

  kokos
  to kto uratował tą całą rodzinę w Polsce pewnie Niemcy bo matka nie chciała znać Polaków.

  demos@demos
  Matka mówiła mu że Polacy byli gorsi od nazistów? Nic dziwnego, bo nie znała żadnych nazistów tylko Niemców. Biedaczek, wszystko mu się myli, nie słyszało Rumkowskim, Judenratcie, Kubler, Gancwajchu, Lejkinie. Tylko o Polakach mame mu mówiła.

  Retka
  Polacy zostali zdradzeni przez Żydów 17/09/1939 r. i ludzie mówili , że byli gorsi od Sowietów , donosili na Polaków i byli winni śmierci tysięcy Polaków .

  Casey
  Ilu Żydów, jak dotąd, odesłało na znak protestu polskie paszporty?

  wiktormi@wiktormi
  Ale kłamca !!!! A dziennikarz TVN u to pojechał wywiad zrobić czy tylko wysłuchać tych bzdur ???? Co za stek absurdów to opowiada. On nie wie jak Żydzi kolaborowali? Nie czytał pamiętników getta ? Nie wie nic o Panu Komendancie Czerniakowie? Nie wie nic jak Niemcy kazali oddać wszystkie dzieci getta do 10 roku życia na wywózkę to Żydzi posłusznie to realizowali? Nie wie nic o Chaimie Rumkowskim z getta łódzkiego? On nic nie wie ! Kłamca talmudyczny, krew mnie zalewa jak to widzę / to, to zwrot Danielsa więc proszę mnie nie banować /

  opeth
  My Polacy, mieliśmy Żegotę. A wy żydzi, mieliście Żagiew.

  https://wpolityce.pl/media/383154-szokujace-slowa-izraelskiego-dziennikarza-na-antenie-tvn24-matka-caly-czas-powtarzala-ze-polacy-byli-gorsi-od-nazistow

  Szokujące słowa izraelskiego dziennikarza na antenie TVN24: „Matka cały czas powtarzała, że Polacy byli gorsi od nazistów”

  opublikowano: godzinę temu · aktualizacja: godzinę temu


  autor: YouTube

  CZYTAJ RÓWNIEŻ: Mocna odpowiedź premiera na pytanie dziennikarza NYT dot. ustawy o IPN: Nie możemy się zgodzić na to, że będzie pomieszanie ofiar ze zbrodniarzami

  – tak swoje wystąpienie na konferencji w Monachium wspominał w rozmowie z TVN24 izraelski dziennikarz Ronen Bergman.

  Opowieści, które słyszałem i zdanie, które matka cały czas powtarzała, że Polacy byli gorsi od nazistów i to do mnie wróciło. (…) To nie było wystąpienie. To było pytanie. Niestety nie dostałem odpowiedzi. Niestety większość dyskusji koncentrowała się na czymś innym

  – relacjonował.

  Chciałem podkreślić tylko jedną rzecz. Myślę, że matka, kiedy mówiła, że Polacy byli gorsi od nazistów, to wszystko, co się wydarzyło – odbiło się dużym echem w Izraelu. Otrzymałem setki wiadomości od Żydów z całego świata. Ludzie mówili, że to co powiedziałem, to jest dokładnie to, co wydarzyło się w ich rodzinach. „Dziękujemy, ze powiedziałeś to, co słyszeliśmy jako dzieci – że Polacy byli gorsi od nazistów”

  – grzmiał Bergman.

  To jest b. brutalne i szczerze myślę, że historycznie niesłuszne. Myślę, że moja matka się myliła. W końcu to naziści byli gorsi, to oni najechali na Polskę, to oni zbudowali obozy koncentracyjne, to oni byli panami Holocaustu

  – zastrzegł.

  Moja matka mówiła z osobistej perspektywy. Nie znała Niemców, znała Polaków, którzy kolaborowali z nazistami

  – dodał.

  Jak podkreślił:

  Dlatego zadałem pytanie, jak to ma być, że mówienie o tym będzie traktowane jak przestępstwo i co polski rzad chcę osiągnąć przez tą ustawę. (…) Powiedziałem, że osiągacie odwrotny efekt i wszystko, co się wydarzyło od tamtej pory to pokazuje.

  Bergman nie ukrywał swoich pretensji wobec szefa polskiego rządu.

  Premier mógł odpowiedzieć na to pytanie zupełnie inaczej. Na nagraniu widać, że podchodzę bardzo emocjonalnie, prawie się rozpłakałem. Jeśli widzicie kogoś w tym stanie, to możecie zaoferować mu współczucie. (…) Myślałem, że premier Morawiecki będący, jak rozumiem młodym, błyskotliwym dyplomatą, zaoferuje mi współczucie i powie, czym jest ta ustawa, tak jak próbował to wytłumaczyć izraelskim dziennikarzom. Jego komentarz mnie zszokował. Ludzie mają do czynienia ze zdaniem, że byli polscy i żydowscy sprawcy. Jak posłuchacie całej wypowiedzi, kontekstu, to zauważycie się nie pomylił. Nie wybrał słów niewłaściwie

  – zaznaczył współpracownik „New York Timesa”.

  Rzecznik rządu, prawicowe media, media społecznościowe świadczą o tym, że nie było to błędem

  – dodał.

  Wydaje mi się, że wziąłem go z zaskoczenia. (..) Wydaje mi się, że był absolutnie szczery w tym, co powiedział. To nie byłą próba dyplomacji, to było to, co myśli, co chce sprzedać Polakom. (…) Użył słowa „sprawca”! (…) Nie użył słowa „kolaborant”, tylko sprawca!. (…) To nie jest zbieg okoliczności. (…) Proponuję posłuchać całości,a nie tylko tego oburzającego zdania

  – mówił izraelski dziennikarz.

  Bergman odniósł się też do stanowiska rzecznik polskiego rządu Joanny Kopcińskiej.

  To nie było wyjaśnienia, to nie były przeprosiny, to było powtórzenie tego samego. (…) Z tego, co rozumiem, to nie przeprosiny, wyjaśnienie czy sprostowanie. To nie powinny być przeprosiny dla mnie, ale do wszystkich, którzy przeżyli Holocaust

  – grzmiał rozmówca TVN24.

  Dziennikarz stwierdził również, że element polskiego społeczeństwa „szeroko współpracował z nazistami”.

  Premier Morawiecki zrównuje Polaków, którzy pomagali nazistom z Żydami, którzy im pomagali

  – stwierdził.

  Nadal nie rozumiem, kim mieliby być żydowscy sprawcy. Jeśli nie powie tego jasno i jeśli ustawa o Holokauście nie zostanie odwołana [nie możecie liczyć na zrozumienie Izraelczyków]. (…) To nie jest [spór] Polska contra Izrael, tylko Polska contra cały naród żydowski

  – zaznaczył.

  Ludzie w rządzie Izraela czują się zdradzeni. Mówią, że obiecano im, że ta ustawa nie zostanie wprowadzona. To oznacza, że ktoś złamał obietnicę

  – dodał.

  Jednocześnie Bergman podkreślił:

  Nikt nigdy nie powiedział, że Polacy budowali obozy zagłady. To nonsens! Ale bardzo łatwo jest wymyślić to radykałom i kontrować to.

  Po czym dodał:

  Nadal nie wiem, kim mieliby być żydowscy sprawcy.

  Dziennikarz stwierdził, że nie można porównywać Żydów zmuszonych do współpracy z Niemcami ze szmalcownikami.

  Wiele razy byłem w Polsce, jest bardzo pięknym krajem. (…) Izraelczycy czuli się tu dobrze, ale słyszałem, że Izraelczycy bardzo niekomfortowo się tu [teraz] czują i odwołują swoje przyjazdy

  – podkreślał.

  Rozmówca TVN24 stwierdził, że stał się celem ataków na portalach społecznościowych.

  To kampania, która potrzebuje kogoś, kto opłaci za to wszystko. I obawiam się, że będzie tego jeszcze więcej

  – powiedział.

  Renan Bergman był jednak wyraźnie zakłopotany, gdy reporter TVN24 zaczął dopytywać go o historię rodziny.

  Rodzice urodzili się w południowej Polsce

  – powiedział enigmatycznie.

  Gdy został dopytany o to, czy zna nazwę miejscowości, odpowiedział z dużym trudem:

  Tak, tak wiem, skąd. Ale nie mam zamiaru tańczyć pod nutę tych, którzy zagrają…

  Bergman zapowiedział, że kiedy uzna, że jest dobry moment, to udokumentuje to.

  Szkoda, że nawet w tak newralgicznym momencie padają tak mocne oskarżenia pod adresem wielu Polaków. Charakterystyczne jest to, że izraelski dziennikarz niemal nieustannie używa określenia „naziści”, a nie „Niemcy”.

  gah

  kim
  pinokio.

  he he
  w TVN BEDA SLEDZTWO PRZEPROWADZAC i szukac tych Polakow ??? haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  mordechajom
  Każdy żyd co skończył Harvard, Stanford przecież wie że praca niemieckiego doktora MENGELE to było wspaniałe przedszkole dla żydowskich dzieci i przyjemność dla ich żydowskich matek? Nie mylę się?

  jacko
  to że on nienawidzi Polski to jest jedno ale to że TVN go promuje to jest Niebezpiecznie dla państwa polskiego Zagranica wie że są w Polsce takie ,,media ”

  jerzy
  przepraszam .Anaziści to kto

  AA
  I znów mają wyjątkowe przywileje, jak działo się to przez wieki. A POLSKI LUD cierpi. Poczytajcie Piotra Skargę jak cierpiał nad złamanym Polskim Narodem i poniewieranym Polskim chłopem.

  walo
  Dlaczego Polska wypłaca Żydom renty – odszkodowania za to co zrobili Szwaby i Ruscy? Może czas skończyć bycie dobrym wujkiem. Wystarczy wpisać w google „renty dla obywateli izraela” i wszystko jasne.

  Milla
  Jezeli Polacy byli gorsi od nazistow to jakim cudem przezyla twoja matka I twoja rodzina?

  tess
  I dobrze, że nie chcą już do nas przyjeżdżać. Może wreszcie będą mniej nas okradać

  https://wpolityce.pl/media/383121-tego-mozna-bylo-sie-spodziewac-ronen-bergman-bedzie-gosciem-tvn

  Polubienie

 42. Jewish Hypocrisy On Immigration

  Squatting Slav TV
  Published on Feb 17, 2018

  Israel has decided to give the boot to some 38,000 African migrants. Meanwhile some Jewish politicians across the west are calling for increased immigration to Europe and North America.

  Polubienie

 43. Szokujące INFO! Żydzi zdradzali ziomków i masowo kolaborowali z Niemcami podczas II WŚ!

  wRealu24.pl
  Streamed live on Feb 9, 2018

  estee9999
  Szokujące dla gamoni, za przeproszeniem. Polecam Emanuela Ringelbluma, łatwo wygooglać.
  A poza tym krótka historia pasażerów statku St.Louis. Ta nacja musi się najpierw rozliczyć ze swoimi, jeśli oni sami tego nie potrafią – trzeba ich zmusić. Gdzie jest jakaś polska stacja tv nadająca w języku angielskim?

  Beata 123
  Brawo Marcin my Polacy musimy pokazać tę prawdę, że Żydzi kolaborowali z nazistami niemieckimi i wysyłali swoich ziomali do Auschwitz Birkenau. Tego Żydzi nie zrobią I nie chcą się przyznać że tak było. Cwaniaki oskarżają naród polski bo zrobili sobie interes na nieszczęściach własnego narodu i oskarżą każdego a swoje złe czyny przemilczają. Za te nieszczęścia do których nierzadko sami się przyczynili każą teraz płacić narodowi polskiemu bo pieniądze od Niemców za Holokaust już się skończyły. Niemcy powiedziały dość stop i kilka lat temu przestały wypłacać odszkodowania więc oszuści zydowscy z USA i Izraela teraz czepiają się Polaków.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: